Detall de Procediment

Convocar beques per a l'alumnat que vaja a realitzar estudis universitaris oficials de grau en els centres associats de la UNED en la Comunitat Valenciana

Codi SIA:: 223753
Codi GVA:: 18458
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(03-04-2024
02-05-2024)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Al·legació/Aportació

  • Resolució

  • Esmena

  • Desistiment

  • Recurs Reposició

  • Renúncia

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Convocar beques per a l'alumnat que vaja a realitzar estudis en els centres associats de la Universitat Nacional d'Educació a Distància en la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2023-2024.

Requisits

Requisits

REQUISITS GENERALS a) Nacionalitat: Ser espanyol/a o d'un país de la Unió Europea. • Si eres d'un altre país de la Unió Europea, tu o els teus familiars (cònjuge, fills, pares o avis) no necessiten ser residents permanents ni tindre un treball. b) Residència: • Viure en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana. • Has de mantindre la residència durant tot el curs acadèmic. c) Estudis: • Estudiar un grau universitari oficial en un centre associat de la UNED a la Comunitat Valenciana durant el curs 2023-2024. d) Titulació: • No tindre ja un títol del mateix nivell o superior al que sol·licites la beca. • No et poden quedar només les pràctiques o un examen d'idiomes per a obtindre el títol. e) Edat: • Ser menor de 55 anys en finalitzar el termini de sol·licitud. f) Requisits econòmics i acadèmics: • Complir amb els requisits econòmics i acadèmics que s'establixen en la convocatòria. En el cas d'estranger/a no comunitaris: • S'aplica la normativa sobre drets i llibertats dels estranger/a a Espanya i la seua integració social. • Queden exclosos els qui es troben en situació d'estada per estudis. Familiars: • Es consideren familiars: cònjuge o parella legal, pares, avis i fills menors de 21 anys.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

• Has de tindre menys de 55 anys al final del termini de sol·licitud. • Has d'estar estudiant en un centre associat de la UNED en la Comunitat Valenciana. NO PODRAN OPTAR A LA BECA: • Estudiants que cursen el curs d'accés a majors de 25 anys. • Estudiants que sol·liciten exempcions o ajudes per a realitzar estudis de màster. • Estudiants que sol·liciten ajudes per a estudis de doctorat o tercer cicle. • Estudiants que sol·liciten ajudes per a estudis d'especialització. • Estudiants que sol·liciten ajudes per a estudis conduents a l'obtenció de títols propis de la UNED.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Ordre 74/2016, de 23 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de les beques per a l'alumnat que realitzarà estudis en els centres associats de la Universitat Nacional d'Educació a Distància a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7926, de 28/11/2016).

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licituds telemàtiques serà d'un mes, a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9819 de 02/04/2024)

Formularis documentació

Documentació addicional per a la sol·licitud de beca En alguns casos, se't sol·licitarà documentació addicional per a completar la teua sol·licitud de beca. Hauràs d'adjuntar-la a la sol·licitud telemàtica i assegurar-te que la situació que acredites es donava a data 31 de desembre de 2022. A continuació, et detallem quina documentació necessites en cada cas: Orfandat absoluta (menors de 25 anys): • Document que acredite la situació d'orfandat. Unitat familiar: Unitat familiar amb un sol membre: • Documentació que justifique que comptes amb mitjans econòmics propis suficients. • Titularitat o lloguer del teu domicili habitual. • Certificat d'empadronament col·lectiu, conjunt o familiar a data 31 de desembre de 2022. Viduïtat, separació, divorci, cessament de la convivència o no convivència de les mares/pares: • Certificat de defunció (en cas de viduïtat). • Sentència judicial de separació o de divorci. • Conveni regulador o document públic de mesures sobre la cura i educació dels seus descendents. Certificat d'empadronament col·lectiu on conste la situació a 31 de desembre de 2022

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Òrgan responsable: La Subdirecció General d'Universitats s'encarrega de l'organització i gestió de l'expedient de la beca. Resolució i publicació: La resolució es publica en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana en un termini màxim de sis mesos des de la publicació de la convocatòria. Així mateix, es publica en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

Com es concedixen les beques: criteris de selecció 1. Concurrència competitiva: Les beques es concedixen per orde de mèrit acadèmic, és a dir, en funció de la nota mitjana dels sol·licitants. Si la demanda de beques supera el pressupost disponible: • S'ordenaran les sol·licituds de major a menor nota mitjana. • Es concediran beques fins a esgotar el pressupost. • L'alumnat amb una nota mitjana inferior a la de l'últim estudiant que rep beca quedaran exclosos. • En cas d'empat, es donarà prioritat al sexe infrarepresentat en la titulació. 2. Càlcul de la nota mitjana: • Batxillerat: S'utilitza la nota d'accés a la universitat, sense incloure la fase específica. • Altres casos: o Segon curs o posteriors: S'utilitza la nota mitjana del curs anterior, incloent-hi els complements formatius. o Primer curs amb estudis universitaris previs: S'utilitza la nota mitjana ponderada de les assignatures cursades. 3. Càlcul de la nota mitjana ponderada: • S'assigna una puntuació a cada qualificació: o Matrícula d'honor = 10 punts o Excel·lent = 9 punts o Notable = 7,5 punts o Aprovat = 5,5 punts o Suspens = 2,5 punts o No presentat = 2,5 punts • Es multiplica la puntuació de cada assignatura pel nombre de crèdits que la integren. • Se sumen els punts de totes les assignatures i es dividix pel nombre total de crèdits cursats. 4. Excepcions: • Les assignatures reconegudes, convalidades, adaptades i transferides no es tenen en compte per a calcular la nota mitjana. • Les notes mitjanes d'estudis tècnics o d'enginyeria i arquitectura es multipliquen per un coeficient de 1,17.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Termini alegació: OBERT

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Pots presentar al·legacions, aportar documents i usar tots els mitjans de defensa que la llei et permet.

Termini

Termini

En qualsevol fase del procediment, fins abans del tràmit d'audiència.

Obligacions

Obligacions

Els beneficiari/as d'estes ajudes tenen les següents obligacions: 1. Matricular-se i mantindre la matrícula durant el curs acadèmic. 2. Complir amb els requisits i condicions per a rebre la beca. 3. Col·laborar amb l'administració en les comprovacions necessàries. 4. Comunicar a l'entitat que concedix la beca si rep altres beques o subvencions per a la mateixa finalitat. 5. Informar l'entitat que concedix la beca si anul·la la matrícula o si hi ha algun canvi en les condicions que es van tindre en compte per a concedir-li la beca. 6. Utilitzar la beca per a la finalitat per a la qual es concedix. Si no la utilitza per a eixa finalitat, haurà de retornar els diners.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

La beca consistirà en l'exempció del pagament de l'import dels crèdits matriculats per l'alumnat en primera matrícula. Este import serà l'establit en l'Orde UNI/900/2023, de 4 de juliol, per la qual es fixen els preus públics pels servicis acadèmics i altres servicis en la Universitat Nacional d'Educació a Distància per al curs 2023-2024 (BOE 181, de 31.07.2023).

Termini màxim

Termini màxim

La resolució de la beca es dictarà en un termini màxim de sis mesos des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix

Si la teua sol·licitud no està completa o no complix amb els requisits, l'Administració t'ho notificarà i et donarà un termini perquè el corregisques o completes Si no la completes o corregixes en eixe termini, s'entendrà que has renunciat a ella.

Termini

Termini

El termini és de 10 dies.

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Què és el desistiment? És la possibilitat d'abandonar una sol·licitud o renunciar als teus drets en un procediment administratiu.

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Contra eixa resolució, que posarà fi a la via administrativa, podrà interposar-se amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l'òrgan que la dicte, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb el que es preveu en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé interposar directament recurs contenciós administratiu davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb els articles 10, 14 i 46 la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Termini

Termini

Un mes comptat des de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

En la renúncia s'abandona definitivament l'acció i per tant el dret que es pretén fer valdre a través d'aquella, per la qual cosa la pretensió no podrà tornar a ser exercitada. L'Administració acceptarà la renúncia, declarant conclús el procediment, llevat que s'hagen personat tercers que insten la seua continuació o s'hagen de limitar els seus efectes per interés general.