Detall de Procediment

Ajudes a municipis en l'execució d'obres en matèria de proveïment d'aigua, sanejament i defensa contra inundacions.

Codi SIA: 223754
Codi GUC: 18466
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: TANCAT
(11-02-2022
03-03-2022)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Col·laborar amb els municipis de la Comunitat Valenciana en l'execució d'obres en matèria de proveïment d'aigua, sanejament i defensa contra inundacions. Una vegada presentada la sol·licitud, en cas que es vulguen aportar documents a aquest procediment es podrà fer a través de l'enllaç que hi ha al final del document.

Observacions

Observacions

COMPATIBILITAT DE LES AJUDES Les ajudes que es regulen ací són compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, sempre que la suma de les ajudes per a la mateixa fi, percebudes pel beneficiari, no supere el cost total del pressupost d'adjudicació. A aquest efecte, l'entitat declararà les ajudes sol·licitades i/o rebudes per a aquesta actuació en el moment de la sol·licitud. També es compromet a comunicar qualsevol ajuda que sol·licite o reba amb posterioritat a aquesta sol·licitud.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Els municipis de la Comunitat Valenciana que sol·liciten subvencions per a executar obres en matèria de proveïment d'aigua, sanejament i defensa contra inundacions.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Ordre 13/2017, de 21 d'abril, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a subvencions a municipis en l'execució d'obres en matèria de proveïment d'aigua, sanejament i defensa contra inundacions (DOGV núm. 8030, de 02/05/2017).
  • Resolució d'1 de febrer de 2022, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2022, les subvencions a municipis de la Comunitat Valenciana per a l'execució d'obres en matèria de proveïment d'aigua, sanejament i defensa contra inundacions (DOGV Num. 9275 / 10.02.2022).
  • Extracte de la Resolució de 1 de febrer de 2022, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen anticipadament, per a l'exercici 2022, les subvencions a municipis de la Comunitat Valenciana per a l'execució d'obres en matèria de proveïment d'aigua, sanejament i defensa contra inundacions (DOGV Num. 9275 / 10.02.2022).
  • RESOLUCIÓ de 20 d'abril de 2022, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per a l'ampliació del crèdit disponible per a la concessió de la convocatòria de l'exercici 2022, de subvencions a municipis de la Comunitat Valenciana per a l'execució d'obres en matèria de proveïment d'aigua, sanejament i defensa contra inundacions (DOGV Num. 9329 / 02.05.2022).
  • Resolució d'1 de juny de 2022, de la secretària autonòmica d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es concedeixen per a l'exercici 2022 les ajudes a municipis de la Comunitat Valenciana per a l'execució d'obres en matèria de proveïment d'aigua, sanejament i defensa contra inundacions (DOGV Num. 9358 / 09.06.2022).

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de les sol·licituds serà de quinze dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació del extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Les obres que, amb posterioritat a la finalització del termini, siguen declarades d'emergència, podran ser sol·licitades en la convocatòria de l'any 2023, sempre que aquesta així ho establisca i hi haja crèdit adequat i suficient en els pressupostos de l'exercici corresponent. (DOGV núm. 9275, de 10.02.2022)

Formularis i documentació

La sol·licitud s'ha de presentar segons el model normalitzat. L'entitat sol·licitant o el seu representant l'ha de signar digitalment en el moment de la presentació telemàtica, mitjançant el procediment establit per a això en la seu electrònica. El pes total màxim dels arxius que s'adjunten en aquest tràmit és de 40 MB, amb un límit individual de 20 MB per arxiu. La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació següent: A) Certificació de l'acord de l'òrgan competent del municipi en què s'acorda sol·licitar la subvenció, es faculta la persona que ocupe l'Alcaldia i s'assumeixen els compromisos i les obligacions que contenen les seues bases reguladores i la seua respectiva convocatòria. B) Projecte tècnic de l'obra, redactat pel personal tècnic competent i que continga els documents necessaris per a la completa definició de l'obra que s'executarà, tal com disposa l'article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, o la normativa que la substituïsca en aquesta matèria. Segons la base setena punt 9 d'aquestes bases, s'entregarà també l'informe de supervisió emés per l'oficina municipal del projecte presentat. A l'efecte d'avaluar la sol·licitud, el projecte podrà ser inicialment substituït per un document en el qual s'incloga: Descripció del problema i de la solució adoptada. Valoració de les obres, que continga mesuraments, descripció de les unitats d'obra amb el seu preu unitari i l'aplicació d'aquests preus. A la suma de la valoració anterior s'aplicaran els percentatges de despeses generals, benefici industrial i IVA. Plànols de situació i emplaçament. C) Programa o calendari de terminis, elaborat pel personal tècnic competent del municipi i subscrit per aquest i per la persona que ocupe l'Alcaldia. En aquest termini, s'inclou la tramitació del corresponent expedient de contractació, l'execució de l'obra, la remissió dels documents que la justifiquen i l'aprovació d'aquestes per l'òrgan competent. D) Model de domiciliació bancària. E) Les obres d'emergència a les quals fa referència la base 1, punt 3, han d'adjuntar, a més de la declaració d'emergència, els documents relatius a la justificació de l'execució de l'obra que conté la base 12, que es troben en l'expedient de contractació fins al moment de la sol·licitud. * Una vegada presentada la sol·licitud, en cas que es vulguen aportar documents a aquest procediment es podrà fer a través de l'enllaç que hi ha al final del document.

Presentació

Presentació

Telemàtica
Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics; per la qual cosa, la presentació de sol·licituds s'ha de fer electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18466. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i es pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat; entre aquests, el certificat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà la persona interessada perquè l'esmene a través de la presentació electrònica. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

En el cas que la sol·licitud siga concedida, el projecte objecte de subvenció s'executarà i es remetrà la totalitat de la documentació justificativa de la seua realització a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural una vegada transcorregut el temps assenyalat en el calendari de terminis, a partir de la recepció de la notificació de la resolució de la concessió.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

Pressupost de l'obra. Es puntuarà d'1 a 5 punts, en què 1 correspon al pressupost més alt, i la puntuació pujarà gradualment fins a 5 per a les obres el pressupost base de licitació de les quals siga més baix. Urgència a atendre la necessitat. Es puntuarà d'1 a 5 punts, i 5 correspondrà a la màxima urgència i 1 a la mínima. S'entén per màxima urgència aquelles obres en les quals existisquen pèrdues d'aigua potable o d'aigua de sanejament, que posen en perill la població i necessiten obres per a la defensa contra inundacions i finalment que alteren el trànsit en vies de comunicació. Gravetat del problema mesurada en termes de la població afectada. Es puntuarà d'1 a 5 punts, en què 5 correspon a l'afecció poblacional més alta i 1 a la més baixa. Obres que en complementen unes altres ja executades o en execució. Es puntuarà d'1 a 5 punts, en què 5 correspondrà a les obres que aporten més complementarietat i 1 a les de menys complementarietat. Grau de compliment del municipi dels terminis de tramitació de l'expedient de contractació i de l'execució de les obres en anteriors convocatòries d'aquesta ordre de subvencions. Es puntuarà d'1 a 5 punts, en què 5 correspondrà al grau més alt de compliment i 1 al més baix. En el cas que el municipi no haja obtingut cap subvenció amb anterioritat, la puntuació en aquest apartat serà la màxima.

Obligacions

Obligacions

Respecte de les obligacions del beneficiari, resulta aplicable el que estableix l'article 14 de la Llei 38/2003. Executar la totalitat de l'obra objecte de subvenció i assumir el finançament i l'abonament de la part de l'import no subvencionat. Tot això, segons les quantitats reflectides en el projecte tècnic. El municipi ha d'iniciar, instruir i resoldre les reclamacions dels particulars per qualsevol lesió que patisquen en els seus béns i drets a conseqüència de l'execució de les obres, i assumir la mateixa entitat local el pagament corresponent a la indemnització que s'acorde per resolució de l'òrgan competent. Complir amb tots els tràmits requerits per la normativa sectorial aplicable a l'actuació projectada. Ajustar-se en l'execució de l'obra al que preveu el projecte tècnic, així com a fer efectiva la tramitació de l'expedient conforme al que preveu la legislació vigent en matèria de contractació pública. Quan l'import de l'obra iguale o supere els 30.000 € IVA exclòs, es requerirà per a l'aprovació que el municipi sol·licite com a mínim tres ofertes, segons la disposició addicional segona de la LLEI 5/2013, de 23 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, i els casos que expressament exclou la Llei de contractes. L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació, s'ha de fer d'acord amb els criteris d'eficiència i economia, i s'ha de justificar expressament en una memòria l'elecció quan no recaiga en la proposta més avantatjosa. Senyalitzar l'execució de les obres mitjançant un cartell en què s'indique el nom de l'actuació i el pressupost, i en el qual es destacarà el finançament de la Generalitat, Conselleria amb competències en matèria de recursos hídrics. Se situarà en un lloc visible de l'entorn de l'actuació. El model de cartell es facilitarà als municipis beneficiaris després de la concessió de la subvenció. Qualsevol modificació del projecte seleccionat per a la seua execució i subvenció es comunicarà a la direcció general amb competències en matèria de recursos hídrics d'aquesta Conselleria. Comunicar, en qualsevol moment de la vigència de l'expedient, altres subvencions públiques i privades que haja obtingut o sol·licitat per al mateix projecte amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud, la qual cosa donarà lloc al corresponent expedient d'adequació de l'ajuda. Sotmetre's a les actuacions d'inspecció que efectuarà l'òrgan concedent, així com a qualssevol altres de comprovació i control financer que puguen requerir. Els municipis beneficiaris de les subvencions concedides tindran com a requisit obligatori per a l'abonament de la subvenció estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, i, en tot cas, han de reunir els requisits que s'establisquen a aquest efecte en la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l'any de l'exercici corresponent i en la Llei 1/2015.

Observacions

Observacions

Contra la resolució de concessió, que esgota la via administrativa, els interessats podran interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de publicar-se, de conformitat amb el que disposen els articles 112 i 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de publicar-se, d'acord amb el que preveuen els articles 8.3, 25.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa; tot això, sense perjudici de la possibilitat que els interessats puguen exercitar, si és el cas, qualsevol altre que estimen procedent.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

La quantia màxima de l'import de la subvenció a cada projecte serà de 60.000,00 euros.

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim de resolució i notificació del procediment serà de sis mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini sense haver-se notificat cap resolució expressa, els interessats podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu en els termes que preveu l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

Reintegrament de la subvenció: En els casos que preveu la Llei 38/2003, serà procedent el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interés de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins al dia en què s'acorde la procedència de reintegrament. Igualment, d'acord amb el que disposa legalment, també serà procedent el reintegrament de l'excés obtingut sobre el cost total de l'activitat subvencionada, així com l'exigència de l'interés de demora corresponent.