• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Ajudes a municipis en l'execució d'obres en matèria d'abastiment d'aigua, sanejament i defensa contra inundacions.

  Objecte del tràmit

  Col·laborar amb els municipis de la Comunitat Valenciana en l'execució d'obres en matèria d'abastiment d'aigua, sanejament i defensa contra inundacions.

  * Una vegada presentada la sol·licitud, en cas de voler aportar documents a este procediment es podrà fer a través de l'enllaç que apareix al final del document.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els municipis de la Comunitat Valenciana que sol·liciten subvencions per a executar obres en matèria d'abastiment d'aigua, sanejament i defensa contra inundacions.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La quantia màxima de l'import de la subvenció a cada projecte serà de 60.000,00 euros.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de les sol·licituds serà de quinze dies hàbils a partir de l'endemà al de la publicació de la convocatòria en el DOGV núm. 8060, de 12/06/2017.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  A) Certificació d'acord de l'òrgan competent del municipi en què s'acorda sol·licitar la subvenció, i es faculta la persona que ostenta l'Alcaldia per a assumir els compromisos i obligacions continguts en les bases reguladores i en la respectiva convocatòria.

  B) Projecte tècnic de l'obra, redactat pel personal tècnic competent i que continga els documents necessaris per a la completa definició de l'obra a executar, tal com disposa l'article 123 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, RDL 3/2011, o normativa que la substituïsca en esta matèria. Segons la base sèptima punt 9 de les presents bases, s'entregarà també un informe de supervisió emés per l'Oficina Municipal del projecte presentat.

  Als efectes d'avaluar la sol·licitud, el projecte podrà ser inicialment substituït per un document que incloga:

  Descripció del problema i de la solució adoptada.
  Valoració de les obres, que continga mesuraments, descripció de les unitats d'obra amb el seu preu unitari i aplicació dels dits preus. A la suma de la valoració anterior se li aplicaran els percentatges de gastos generals, benefici industrial i IVA.
  Pla de situació i emplaçament.

  C) Programa o calendari de terminis, elaborat pel personal tècnic competent del municipi i subscrit per este/a i per la persona que ostente l'Alcaldia. En este termini s'inclou la tramitació del corresponent expedient de contractació, l'execució de l'obra, la remissió dels documents que la justifiquen i l'aprovació d'estos per l'òrgan competent.

  D) Model de domiciliació bancària.

  E) Les obres d'emergència a què fa referència la base 1, punt 3, adjuntaran, a més de la declaració d'emergència, els documents relatius a la justificació de l'execució de l'obra continguts en la base 12, que obren en l'expedient de contractació fins al moment de la sol·licitud.

  * Una vegada presentada la sol·licitud, en cas de voler aportar documents a este procediment es podrà fer a través de l'enllaç que apareix al final del document.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS A MUNICIPIS EN L'EXECUCIÓ D'OBRES EN MATÈRIA DE PROVEÏMENT D'AIGUA, SANEJAMENT I DEFENSA CONTRA INUNDACIONS

  [ANNEX II] JUSTIFICACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS A MUNICIPIS EN L'EXECUCIÓ D'OBRES EN MATÈRIA DE PROVEÏMENT D'AIGUA, SANEJAMENT I DEFENSA CONTRA INUNDACIONS

  [ANNEX III] CERTIFICAT D'ACORD De L'ÒRGAN COMPETENT DEL MUNICIPI

  [ANNEX IV] PROGRAMA O CALENDARI DE TERMINIS DE TRAMITACIÓ I D'EXECUCIÓ DE L'OBRA

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  En el cas que la sol·licitud siga concedida, el projecte objecte de subvenció, serà executat i remesa la totalitat de la documentació justificativa de la seua realització a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural una vegada transcorregut el temps assenyalat en el calendari de terminis, a partir de la recepció de la Notificació de la Resolució de la Concessió

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la Resolució de Concessió, que esgota la via administrativa, podran els interessats interposar recurs contenciós administratiu en el termini un mes, comptat des de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que disposen els articles 112 i 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; o impugnar-se directament davant dels jutjats del contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seua publicació, d'acord amb el que preveu els articles 8.3, 25.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, Tot això sense perjuí que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.
  I això, sense perjuí de la possibilitat que els interessats puguen exercitar, si és el cas, qualsevol altre que estimen procedent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18466

  Tramitació

  Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en la següent URL http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=18466

  Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), ambdós emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, podent utilitzar qualsevol sistema de firma electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat, entre ells el certificat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  En el cas que la sol·licitud es fera presencialment, es requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic hauran d'anar firmats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "el meu tràmit"-> "sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  Pressupost de l'obra. Es puntuarà d'1 a 5 punts, corresponent l'1 al pressupost més alt i la puntuació pujarà gradualment fins 5 per a les obres el pressupost de les quals base de licitació siga més baix.

  Urgència a atendre la necessitat. Es puntuarà d'1 a 5 punts, corresponent 5 a la major urgència i 1 a la menor. S'entén per major urgència aquelles obres en què existisquen pèrdues d'aigua potable o d'aigua de sanejament, que posen en perill a la població i necessiten obres per a la defensa contra inundacions i finalment que alteren el trànsit en via de comunicació.

  Gravetat del problema mesura en termes de la població afectada. Es puntuarà d'1 a 5 punts, corresponent 5 a la major afecció poblacional i 1 a la menor.

  Obres que complementen altres ja executades o en execució. Es puntuarà d'1 a 5 punts, corresponent 5 a les obres que aporten major complementarietat i 1 a les de menor complementarietat.

  Grau de compliment del municipi dels terminis de tramitació de l'expedient de contractació i de l'execució de les obres en anteriors convocatòries d'esta Orde de subvencions. Es puntuarà d'1 a 5 punts, corresponent 5 al major grau de compliment i 1 al menor.
  En el cas que el municipi no haguera obtingut subvenció amb anterioritat, la puntuació en este apartat serà la màxima.

  Obligacions

  Respecte a les obligacions del beneficiari, resulta d'aplicació el que establix l'article 14 de la Llei 38/2003.

  Executar la totalitat de l'obra objecte de subvenció, assumint el finançament i abonament de la part de l'import no subvencionat. Tot això segons les quantitats reflectides en el projecte tècnic.

  El municipi haurà d'iniciar, instruir i resoldre les reclamacions dels particulars per qualsevol lesió que patisquen en els seus béns i drets com a conseqüència de l'execució de les obres, i la mateixa entitat local assumirà el pagament corresponent a la indemnització que s'acorde per resolució de l'òrgan competent.

  Complir amb tots els tràmits requerits per la normativa sectorial aplicable a l'actuació projectada.

  Ajustar-se en l'execució de l'obra al que preveu el projecte tècnic, així com a fer efectiva la tramitació de l'expedient d'acord amb allò que s'ha previst per la legislació vigent en matèria de contractació pública.


  Quan l'import de l'obra iguale o supere els 30.000 € IVA exclòs, es requerirà per a la seua aprovació que el municipi sol·licite com a mínim tres ofertes, segons la disposició addicional segona de LLEI 5/2013, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat i els casos que expressament exclou la Llei de Contractes. L'elecció entre les ofertes presentades, que hauran d'aportar-se en la justificació, es realitzarà d'acord amb criteris d'eficiència i economia, i caldrà justificar-se expressament en una memòria l'elecció quan no recaiga en la proposta més avantatjosa.

  Senyalitzar l'execució de les obres per mitjà de cartell en què s'indique el nom de l'actuació i pressupost, i en el que es destacarà el finançament de la Generalitat, Conselleria amb competències en matèria de recursos hídrics. Se situarà en lloc visible de l'entorn de l'actuació. El model de cartell serà facilitat als municipis beneficiaris després de la concessió de la subvenció.

  Qualsevol modificació del projecte seleccionat per a la seua execució i subvenció serà comunicada a la Direcció General amb competències en matèria de recursos hídrics d'esta Conselleria.
  Comunicar, en qualsevol moment de la vigència de l'expedient, altres subvencions públiques i privades que haguera obtingut o sol·licitat per al mateix projecte després de la presentació de la sol·licitud, la qual cosa donarà lloc al corresponent expedient d'adequació de l'ajuda.

  Sotmetre's a les actuacions d'inspecció a efectuar per l'òrgan concedent, així com qualssevol altres de comprovació i control financer que puguen necessitar-se.

  Els municipis beneficiaris de les subvencions concedides tindran com a requisit obligatori per a l'abonament de la subvenció estar al corrent en el compliment dels seus obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, i deuran, en tot cas, reunir els requisits que s'establisquen a este efecte en la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l'any de l'exercici corresponent i en la Llei 1/2015.

  Sancions

  Reintegrament de la subvenció:

  En els casos previstos en la Llei 38/2003, procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interés de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s'acorde la procedència de reintegrament.
  Igualment, tal com disposa legalment, també procedirà el reintegrament de l'excés obtingut sobre el cost total de l'activitat subvencionada, així com l'exigència de l'interés de demora corresponent.

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Aportació de documentació o esmena d'un expedient existent de sol·licitud d'ajudes de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

  Aportació de documentació o esmena d'un expediente existente de sol·licitud d'ajudes de la Conselleria d' Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic y Desenvolupament Rural

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Orde 13/2017, de 21 d'abril, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural , per la qual s'establixen les bases reguladores per a subvencions a municipis en l'execució d'obres en matèria d'abastiment d'aigua, sanejament i defensa contra inundacions (DOGV núm. 8030, de 02/05/2017).
  - Resolució de 25 de maig de 2017, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural , per la qual es convoquen per a l'exercici 2017 les subvencions a municipis de la Comunitat Valenciana per a l'execució d'obres en matèria d'abastiment d'aigua, sanejament i defensa contra inundacions (DOGV núm. 8060, de 12/06/2017).
  - Extracte de la Resolució de 25 de maig de 2017, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural , per la qual es convoquen per a l'exercici 2017 les subvencions a municipis de la Comunitat Valenciana per a l'execució d'obres en matèria d'abastiment d'aigua, sanejament i defensa contra inundacions (DOGV núm. 8060, de 12/06/2017).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 13/2017, de 21 d'abril (bases reguladores)

  Vegeu la Resolució de 25 de maig de 2017 (convocatòria)

  Vegeu l'extracte de la Resolució de 25 de maig de 2017

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.