Detall de Procediment

ZZ - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. (Tràmit que es farà servir EXCLUSIVAMENT quan no n'existisca un específic en la Seu electrònica de la Generalitat)

Codi SIA: 223764
Codi GUC: 18490
Organisme: Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

En la relació administració/ciutadà es fa necessari que l'interessat es dirigisca als òrgans administratius: - En la iniciació d'un procediment - En la instrucció del mateix: esmena d'errors, presentació de proves, documentació annexa, al·legacions,... - En la renúncia de drets, en el desistiment de sol·licitud - En la fase d'execució del procediment - En la interposició de recursos Este tràmit TELEMÀTIC pot utilitzar-se pels interessats per a la presentació de sol·licituds sempre que en la seu electrònica de la Generalitat no s'haja habilitat un procediment electrònic específic per al procediment que es tracte. Si hi ha un procediment específic de presentació telemàtica, necessàriament haurà d'utilitzar-se esta via per a relacionar-se amb l'administració.

Requisits

Requisits

En cas de persones jurídiques hauran d'estar inscrites obligatòriament en el Registre de Representants. Este registre possibilita la representació de persones jurídiques en els procediments administratius de caràcter electrònic.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Persones físiques i jurídiques, titulars de drets o interessos legítims individuals o col·lectius, amb capacitat d'obrar davant de les administracions públiques, d'acord amb allò que s'ha establit per la llei.

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any

Formularis i documentació

A la sol·licitud general telemàtica hauran d'adjuntar-se els documents previstos per la normativa que regule el procediment que es tracte, així com aquells que es consideren oportuns o hagen sigut requerits per l'Administració. Quan la presentació es realitze telemàticament a través de la sol·licitud general per no haver-hi un tràmit electrònic específic per al procediment que es tracte, s'hauran d'adjuntar els models normalitzats de sol·licitud que haja previst la normativa reguladora del procediment.

Presentació

Presentació

Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, així com els sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per esta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en la següent URL http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=18490. Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), ambdós emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana. Es podrà utilitzar qualsevol sistema de firma electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat, entre ells el certificat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). En el cas que es vulga tramitar un procediment electrònic en representació d'altres persones físiques o jurídiques, s'haurà de procedir a la corresponent inscripció en el Registre de Representants (http://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/). La inscripció electrònica en el Registre de Representants per part dels representats pot realitzar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de segell electrònic d'entitat (si és persona jurídica). Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics però la sol·licitud es faça de forma presencial, es requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic hauran d'anar firmats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "estat del tràmit"-> "sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es). Per a iniciar el tràmit telemàtic heu de fer clic en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina. Heu de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic (Vegeu els enllaços de l'apartat "Informació complementària"). Des de l'assistent de tramitació electrònica s'han d'efectuar els passos següents: 1. Completeu el formulari de dades generals. - El camp "Servei Territorial" és obligatori. Cal que indiqueu un dels valors possibles (Serveis centrals, Alacant, Castelló i València). - El camp "Matèria" és opcional i hi heu d'indicar la temàtica de la sol·licitud perquè es puga identificar i redirigir correctament. - El camp "Exposició" és opcional, en aquest cal que indiqueu de manera resumida l'objectiu del tràmit. 2. Seleccioneu la instància que voleu omplir (Sol·licitud) i "Envia". 3. Documenteu la tramitació, per a la qual cosa cal tindre present el següent: Des de l'apartat "Altres documents" podeu annexar la resta de documents exigits pel procediment o que considereu oportuns. Quan el procediment exigisca el pagament d'una taxa, heu d'adjuntar també el justificant de pagament en aquest moment. 4. En l'apartat "Pagar" no heu de fer cap acció (en el cas que el procediment comporte el pagament d'una taxa, el document justificatiu l'heu d'haver annexat en el pas anterior). 5. Registreu la sol·licitud.

òrgans de tramitació

òrgans de tramitació

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa