Detall de Procediments

Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. (Tràmit que es farà servir EXCLUSIVAMENT quan no n'existisca un específic en la Seu electrònica de la Generalitat).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
  (Tràmit que es farà servir EXCLUSIVAMENT quan no n'existisca un específic en la Seu electrònica de la Generalitat).

  Objecte del tràmit

  En la relació administració/ciutadà es fa necessari que l'interessat es dirigisca als òrgans administratius:
  - en la iniciació d'un procediment
  - en la instrucció: esmena d'errors, presentació de proves, documentació annexa, al·legacions, etc.
  - en la renúncia de drets, en el desistiment de sol·licitud
  - en la fase d'execució del procediment
  - en la interposició de recursos

  Este tràmit TELEMÀTIC de sol·licitud general pot utilitzar-se pels interessats quan, havent-hi un model normalitzat de sol·licitud per a la presentació presencial, els interessats vulguen o hagen de presentar-la de manera electrònica (article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre) i encara no s'haja habilitat un procediment electrònic específic per a això.

  Si hi ha un procediment específic de presentació telemàtica necessàriament caldrà utilitzar esta via per a relacionar-se amb l'Administració.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones físiques i jurídiques, titulars de drets o interessos legítims individuals o col·lectius, amb capacitat d'obrar davant de les administracions públiques, d'acord amb allò que s'ha establit per la llei.

  Requeriments

  En cas de persones jurídiques hauran d'estar inscrites obligatòriament en el Registre de Representants. Este registre possibilita la representació de persones jurídiques en els procediments administratius de caràcter electrònic.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Junt amb el formulari, de sol·licitud general telemàtica, les persones interessades podran adjuntar la documentació necessària per a la iniciació/tramitació del procediment.

  (Tot això segons el que establix la normativa que ho regule o, si és el cas, la que siga requerida per l'Administració al ciutadà o la que l'interessat considere d'oportuna presentació).

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.