Detall de Procediments

Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de determinats procediments de l'Agència Tributària Valenciana (ATV). Tràmit a utilitzar EXCLUSIVAMENT quan no existisca un específic en la Seu electrònica de la Generalitat i NO APLICABLE a la presentació de models 600 ni 620 ni a sol·licituds d'ajornament/fraccionament d'aquests.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de determinats procediments de l'Agència Tributària Valenciana (ATV). Tràmit a utilitzar EXCLUSIVAMENT quan no existisca un específic en la Seu electrònica de la Generalitat i NO APLICABLE a la presentació de models 600 ni 620 ni a sol·licituds d'ajornament/fraccionament d'aquests.

  Objecte del tràmit

  En la relació administració-ciutadà, quan la persona interessada es dirigisca als òrgans administratius i amb l'EXCEPCIÓ de la presentació d'autoliquidacions 600 I 620 i sol·licituds d'ajornament/fraccionament d'autoliquidacions, aquest tràmit podrà utilitzar-se:
  - en la sol·licitud d'iniciació d'un procediment
  - en la instrucció d'aquest procediments: esmena d'errors, presentació de proves, documentació annexa, al·legacions...
  - en la renúncia de drets i en el desistiment de sol·licitud
  - en la fase d'execució del procediment
  - en la interposició de recursos

  Aquest tràmit TELEMÀTIC de sol·licitud general el poden utilitzar les persones interessades:
  - Quan no hi haja un model normalitzat específic per a la sol·licitud o tràmit.
  - Quan, encara que hi haja un model tributari normalitzat de sol·licitud per a la presentació presencial, les persones interessades vulguen o hagen de presentar-la de manera electrònica (article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre) i malgrat que no s'haja habilitat un procediment electrònic específic per a fer-ho. EN AQUESTS CASOS, EN LLOC DEL MODEL DE SOL·LICITUD GENERAL S'UTILITZARA EL MODEL NORMALITZAT ESPECÍFIC TRIBUTARI, COM A DOCUMENTACIÓ ADJUNTA.

  Models tributaris:
  https://hisenda.gva.es/va/web/tributos-y-juego/tributos-modelos-tributarios

  Si hi ha un procediment específic de presentació telemàtica haurà d'emprar necessàriament aquesta via per a relacionar-se amb l'Administració:
  https://hisenda.gva.es/web/tributos-y-juego/tributos-servicios-con

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones físiques i jurídiques, titulars de drets o interessos legítims individuals o col·lectius, amb capacitat d'obrar davant de les administracions públiques, d'acord amb el que s'ha establit per la llei.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Tot l'any

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Juntament amb el formulari de sol·licitud general o, si és el cas, el formulari específic tributari que procedisca, les persones interessades podran adjuntar la documentació necessària per a la iniciació/tramitació del procediment.

  (Tot això segons el que estableix la normativa que ho regule o, si és el cas, la que siga requerida per l'Administració a la ciutadania o la que la persona interessada considere oportú presentar).

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.