Detall de Procediments

TECE - Sol·licitud de subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges, en el marc del Pla de reforma interior d'habitatge. Pla RENHATA. Convocatòria 2021
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Sol·licitud de subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges, en el marc del Pla de reforma interior d'habitatge. Pla RENHATA. Convocatòria 2021

  Objecte del tràmit

  Articular la concessió de subvencions per a les actuacions de reforma a l'interior dels habitatges dirigits a:

  1. Reforma de les habitacions humides (cuines, banys, etc.), amb la finalitat d'adequar-los a les condicions actuals d'habitabilitat, incloent-hi, si és necessari, l'adaptació de les instal·lacions a la normativa vigent.

  2. Reforma de l'habitatge per a adaptar-lo al seu possible ús per persones amb diversitat funcional i mobilitat reduïda, incloent-hi l'ampliació dels espais de circulació de l'habitatge o el canvi de portes o la instal·lació de senyals acústics o lluminosos, si és el cas.

  3. Instal·lació de sistemes integrats de domòtica, que milloren l'accessibilitat i l'autonomia en l'ús de l'habitatge, a persones amb diversitat funcional i mobilitat reduïda.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Qualsevol persona física, propietària, usufructuària o arrendatària d'un habitatge situat a la Comunitat Valenciana, a través d'un tècnic col·laborador inscrit per a la corresponent convocatòria.

  En l'apartat "Enllaços", es troba el procediment per a l'alta del tècnic col·laborador i la llista del personal tècnic col·laborador que s'haja inscrit.

  No podran obtindre la condició de beneficiàries les persones físiques en les quals concórrega alguna de les circumstàncies que s'estableixen en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Requeriments

  Els habitatges que pretenguen acollir-se a les subvencions han de complir els requisits següents:

  1. L'edifici en el moment de la sol·licitud ha de tindre una antiguitat superior a 20 anys. No serà necessari complir aquesta condició en el cas d'actuacions d'adaptació de l'habitatge per a persones empadronades amb diversitat funcional amb un grau de discapacitat superior al 33 % o per a persones majors de 70 anys.

  2. Que l'habitatge es destine a residència habitual i permanent del seu propietari, inquilí o usufructuari. La qual cosa que es considerarà acreditada en estar empadronat amb anterioritat a la sol·licitud de les ajudes.

  3. Que les obres, que poden estar concloses en el moment de la sol·licitud, tinguen data d'inici posterior al dia 1 de gener de 2020 i data de finalització posterior al 22 de juny del 2020, sense depassar el termini màxim de 6 mesos comptats a partir de l'endemà de la data de publicació en el DOGV de la resolució de concessió de les ajudes.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  El pressupost protegible de l'actuació de rehabilitació no serà inferior a 2.000 euros (excepte en actuacions d'adaptació d'habitatges per a persones amb diversitat funcional amb un grau de discapacitat superior al 33% o majors de 70 anys) ni superior a 12.000 euros, amb independència del pressupost real de les obres que pot ser major.

  Les obres subvencionables podran rebre les següents subvencions:

  a) Una subvenció bàsica, per a tots els sol·licitants que complisquen els requisits per a rebre les ajudes i aporten tota la documentació requerida, del 5 per 100 del pressupost protegible de les obres, amb un màxim de 600 euros.

  b) Una subvenció addicional primera, en funció dels punts obtinguts en el baremació de les sol·licituds, amb els percentatges i les quanties màximes següents:

  - Puntuació: entre 1 i 5 punts; percentatge sobre pressupost protegit: 25%; quantia màxima subvenció addicional: 3.000 euros.
  - Puntuació: entre 6 i 10 punts; percentatge sobre pressupost protegit: 30%; quantia màxima subvenció addicional: 3.600 euros.
  - Puntuació: entre 11 i 15 punts; percentatge sobre pressupost protegit: 35%; quantia màxima subvenció addicional: 4.200 euros.

  c) Una subvenció addicional segona en funció dels punts obtinguts, ateses les actuacions que, seguint els criteris de sostenibilitat es contemplen en la base dotzena, amb els percentatges i les quanties màximes següents:

  - Puntuació: entre 3 i 6 punts; percentatge sobre pressupost protegit: 5%; quantia màxima subvenció addicional segona: 600 euros.
  - Puntuació: entre 7 i 10 punts; percentatge sobre pressupost protegit: 10%; quantia màxima subvenció addicional segona: 1.200 euros.

  Les subvencions regulades en els apartats b) i c) només es concediran a les sol·licituds que, una vegada ordenades segons els criteris de baremació regulats en la base onzena, esgoten la partida pressupostària destinada a aquestes ajudes una vegada descomptat l'import total de les subvencions bàsiques concedides de l'apartat a).

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de les sol·licituds començarà a partir de l'endemà al de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i finalitzarà el dia 31 de maig de 2021. (Resolució de 7 d'abril de 2021.DOGV núm. 9065, de 20.04.2021).

  La presentació de la sol·licitud fora del termini establit en la convocatòria determinarà automàticament l'exclusió de la convocatòria.

  Les obres hauran d'haver-se iniciat amb posterioritat al dia 1 de gener de 2020 i hauran d'haver-se finalitzat en data posterior al dia 22 de juny de 2020 i abans dels sis mesos següents al de la publicació de la resolució de concessió de les ajudes.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La part sol·licitant ha de facilitar al seu personal tècnic col·laborador la documentació i les dades no estrictament tècniques que es requerisquen en la tramitació de les ajudes perquè aquest formalitze la presentació telemàtica i la incorpore a l'expedient, juntament amb aquella d'índole tècnica que siga de la seua responsabilitat. En la seua sol·licitud, la part sol·licitant ha d'indicar si les obres ja estan acabades o bé si estan pendents d'iniciar o acabar, ja que en funció de tal situació, la documentació que haja d'acompanyar-se en la corresponent presentació serà una o una altra, com a continuació es detalla:

  A) DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR PER A ACTUACIONS JA FINALITZADES EN EL MOMENT DE LA SOL·LICITUD:

  a) Sol·licitud de les ajudes degudament signada per la part sol·licitant, segons imprés normalitzat (formulari RENHATA 90101), en el qual, a més d'advertir que les obres ja estan acabades, s'indique la seua condició de propietària, usufructuària o arrendatària de l'habitatge i, si és el cas, s'identifique la/les persona/ones empadronada/ades amb diversitat funcional amb un grau de discapacitat superior al 33 % o major/s de 70 anys.

  b) Declaració responsable de la persona sol·licitant sobre si ha rebut o sol·licitat altres ajudes en relació amb l'actuació subvencionada, en què cal indicar l'import en el seu cas, segons l'imprés normalitzat (inclosa en el formulari RENHATA 90101).

  c) Testimoni fotogràfic de les actuacions realitzades.

  d) Document que acredite la titularitat de l'habitatge, com nota simple del Registre de la propietat, escriptura pública de compravenda, escriptura de partició d'herència, o qualsevol altre document acreditatiu de la titularitat admés en dret.

  e) Autorització de la part propietària a la part inquilina o usufructuària de l'habitatge per a realitzar les obres, en el cas que no siga la persona que és propietària la sol·licitant de les ajudes.

  f) Autorització de la persona sol·licitant perquè la persona inscrita com a tècnica col·laboradora realitze la presentació telemàtica de la sol·licitud d'ajudes.

  g) Pressupost detallat de les obres realitzades desglossat per unitats d'obra, amb mesuraments i aplicació de preus, incloent-hi IVA, confeccionat a partir del pressupost que aporte la part sol·licitant, sempre segons els costos mitjans de mercat que figuren en l'edició vigent de la Base de dades de preus de la construcció de l'Institut Valencià de l'Edificació, per a la qual cosa es considera la qualitat estàndard (es pot utilitzar per a això l'aplicació de suport de l'IVE per al càlcul de pressupostos de cuines i banys). El resum del pressupost s'estructurarà per tipus d'actuació i per objectes: reforma d'habitacions humides (cuina, banys, lavabo); adaptacions de l'habitatge per a diversitat funcional; introducció de sistemes integrats de domòtica al servei d'aquesta; honoraris tècnics, i altres despeses (autoritzacions, taxes, etc.).

  h) Pla esquemàtic acotat de les parts de l'habitatge objecte de la reforma, abans i després de realitzar les obres.

  i) Llicències o autoritzacions municipals que siguen necessàries per a la realització de les obres.

  j) Factures acreditatives de la despesa o inversió realitzada, a nom de la part sol·licitant de les ajudes amb el document bancari que acredite que l'abonament de la factura s'ha efectuat a través d'una entitat financera, i no mitjançant pagament en metàl·lic.

  k) Imprés normalitzat de domiciliació bancària (model 07000) degudament omplit i signat, en què es designe el compte bancari de la persona sol·licitant per a l'ingrés de les ajudes.

  l) Descripció de les obres realitzades redactada per la persona que exercisca com a tècnica col·laboradora, en la qual es justifique que les obres subvencionables estan acabades, s'indique la data d'inici i finalització d'aquestes; es distingisca la seua casuística d'acord amb l'estructuració per tipus d'actuació i per objectes de l'apartat g, i que s'acredite el compliment de la normativa vigent, de manera que s'arribe, com a mínim, a les condicions bàsiques i reglamentàries, que estableix el document reconegut DRB 11/15, "Guia de condicions bàsiques de l'habitatge existent", publicat per l'IVE. Així mateix, si és el cas, descripció de les actuacions de sostenibilitat que s'hagen ajustat a les que s'estableixen en la base dotzena i/o els sistemes integrats de domòtica subvencionables, així definits en les bases segona i tercera.

  m) En actuacions de sostenibilitat aportació, a més, de còpies de declaracions del fabricador, certificats, factures, albarans o etiquetes dels productes emprats, que resulten acreditatives de la caracterització exigida en la base reguladora dotzena, per a cada un dels apartats en què s'enquadren aquelles efectivament realitzades.

  B) DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR PER A ACTUACIONS NO INICIADES O NO FINALITZADES EN EL MOMENT DE LA SOL·LICITUD

  a) Sol·licitud de les ajudes degudament signada per la part sol·licitant, segons imprés normalitzat (formulari RENHATA 90101), en el qual, a més d'advertir que les obres estan en curs o pendents d'iniciar, s'indique la seua condició de propietària, usufructuària o arrendatària de l'habitatge i, si és el cas, s'identifique la/les persona/ones empadronada/ades amb diversitat funcional amb un grau de discapacitat superior al 33 % o major/s de 70 anys.

  b) Declaració responsable de la persona sol·licitant sobre si ha rebut o sol·licitat altres ajudes en relació amb l'actuació subvencionada, en què s'indique l'import en el seu cas, segons l'imprés normalitzat (inclosa en el formulari RENHATA 90101).

  c) Fotografies de l'estat de les parts de l'habitatge que cal reformar objecte d'ajuda, abans de l'actuació.

  d) Document que acredite la titularitat de l'habitatge, com nota simple del Registre de la propietat, escriptura pública de compravenda, escriptura de partició d'herència, o qualsevol altre document acreditatiu de la titularitat admés en dret.

  e) Autorització de la part propietària a la part inquilina o usufructuària de l'habitatge per a realitzar les obres, en el cas que no siga la persona que és propietària la sol·licitant de les ajudes.

  f) Autorització de la persona sol·licitant perquè la persona inscrita com a tècnica col·laboradora realitze la presentació telemàtica de la sol·licitud d'ajudes.

  g) Pressupost detallat de les obres projectades desglossat per unitats d'obra, amb mesuraments i aplicació de preus, incloent-hi IVA, confeccionat a partir del pressupost que aporte la part sol·licitant, sempre segons els costos mitjans de mercat que figuren en l'edició vigent de la Base de dades de preus de la construcció de l'Institut Valencià de l'Edificació, per a la qual cosa es considera la qualitat estàndard (es pot utilitzar per a això l'aplicació de suport de l'IVE per al càlcul de pressupostos de cuines i banys). El resum del pressupost s'estructurarà per tipus d'actuació i per objectes: reforma d'habitacions humides (cuina, banys, lavabo); adaptacions de l'habitatge per a diversitat funcional; introducció de sistemes integrats de domòtica al servei d'aquesta; honoraris tècnics, i altres despeses (autoritzacions, taxes, etc.).

  h) Pla esquemàtic acotat de les parts de l'habitatge objecte de la reforma i de l'actuació projectada que es realitzarà.

  i) Imprés normalitzat de domiciliació bancària (model 07000) degudament omplit i signat, en què es designe el compte bancari de la persona sol·licitant per a l'ingrés de les ajudes.

  l) Descripció de les obres projectades redactada per la persona que exercisca com a tècnica col·laboradora, en la qual es distingisca la seua casuística segons l'estructuració per tipus d'actuació i per objectes de l'apartat g; s'indique en el seu cas la data d'inici i es detallen, quan corresponga, les actuacions previstes de sostenibilitat que s'ajusten a les que estableix la base dotzena i/o els sistemes integrats de domòtica subvencionables, així definits en les bases segona i tercera. S'ha de tindre en compte que, si resulten subvencionades, haurà d'acreditar-se després de la seua conclusió que han arribat com a mínim a les condicions bàsiques i reglamentàries, establides en el document reconegut DRB 11/15, "Guia de condicions bàsiques de l'habitatge existent", publicat per l'IVE, i que les actuacions de sostenibilitat que efectivament es realitzen disposen de declaracions del fabricant, certificats, factures, albarans o etiquetes dels productes emprats, que donen testimoni de la caracterització exigida en la base reguladora dotzena per a cada un dels apartats en què aquestes s'enquadren.

  En aquells supòsits en els quals les persones sol·licitants, en aplicació del que estableix l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, manifesten la seua oposició al fet que l'Administració recapte electrònicament la documentació necessària per a la tramitació de l'expedient, cal aportar, a més:

  - NIF o CIF de la part sol·licitant i, si és el cas, de la persona ocupant i empadronada, amb diversitat funcional amb un grau de discapacitat superior al 33 % o major de 70 anys.
  - Certificat d'empadronament en l'habitatge objecte de les ajudes.
  - Certificats de l'Agència Tributària, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic i de la Tresoreria General de la Seguretat Social d'estar al corrent en les seues obligacions.
  - Si és el cas, certificat del grau de discapacitat de la persona ocupant i empadronada en l'habitatge.

  Impresos associats

  [RENHATA 90101] SOL·LICITUD D'AJUDES DEL PLA DE REFORMA INTERIOR D'HABITATGE. PLA RENHATA. CONVOCATÒRIA 2021

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  El procediment de tramitació serà telemàtic, per la qual cosa requerirà la presentació de sol·licituds, segons el model normalitzat, a través de la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es, que han d'estar signades electrònicament mitjançant una signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut, segons el que disposa el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana, i expedit per la Generalitat Valenciana o per qualsevol altre prestador de serveis de certificació amb el qual la Generalitat Valenciana haja signat el conveni oportú.

  Una vegada la persona beneficiària haja omplit l'imprés de sol·licitud i, al seu torn, sol·licitant les ajudes i recopilat la documentació necessària, la sol·licitud s'ha de presentar telemàticament pel seu personal tècnic col·laborador, adherit a la corresponent convocatòria per a la tramitació de les ajudes de millora de l'habitabilitat dels habitatges.

  La presentació de la sol·licitud comportarà l'acceptació de les bases, fins i tot el que disposa la resolució per la qual es convoquen les subvencions.

  En qualsevol moment es podrà requerir a la part sol·licitant qualssevol altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient i per a la comprovació de l'actuació realitzada, en curs o projectada.

  Els serveis territorials competents en matèria d'habitatge i rehabilitació, en el seu àmbit d'actuació, tramitaran la gestió de les ajudes i incidències produïdes amb anterioritat a la resolució, així com les derivades de la seua concessió.

  La persona titular de la direcció general competent en matèria de qualitat, rehabilitació i eficiència energètica, per delegació de la persona titular de la conselleria competent en matèria d'habitatge i rehabilitació, resoldrà sobre la concessió de l'ajuda sol·licitada, a proposta d'un òrgan col·legiat constituït a tal fi. Així mateix, podrà designar suplent, en cas d'impossibilitat d'assistència d'algun membre de l'òrgan col·legiat.

  L'òrgan col·legiat estarà integrat per les persones titulars de la Subdirecció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, del Servei de Rehabilitació i Actuacions Urbanes, del Servei de Qualitat i Arquitectura, del Servei d'Innovació Ecològica de la Construcció, i dels serveis territorials competents en matèria d'habitatge i rehabilitació. No obstant això, si la composició d'aquest òrgan col·legiat no resultara paritària, la persona titular de la direcció general competent podrà nomenar i incorporar-hi el personal tècnic del departament que siga necessari per a procurar aquesta paritat.

  En el termini de dos mesos des de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, es publicarà en la web de la conselleria competent en matèria d'habitatge i en el tauler d'anuncis dels serveis territorials competents en matèria d'habitatge i rehabilitació que a aquest efecte s'habiliten, la llista completa de les sol·licituds, amb la indicació de les que estan completes, les incompletes, la documentació que falta per aportar o esmenar, i les no admeses a tràmit, publicacions que tindran el caràcter de notificació a l'efecte de computar el termini per a esmenar o completar la sol·licitud presentada.

  En el cas que, per motius justificats, no es poguera publicar aquesta llista en el termini assenyalat, es comunicarà en la web esmentada la nova data de publicació d'aquesta.

  Una vegada completada la documentació, les sol·licituds presentades que complisquen els requisits exigits s'ordenaran de més a menys puntuació, atenent els criteris de baremació inclosos en aquestes bases, i s'elaborarà la llista de sol·licituds que resultaran adjudicatàries de les ajudes amb la indicació de l'import de la subvenció bàsica que s'atorgarà a tots els expedients que complisquen amb els requisits, i el de les subvencions addicionals que s'atorgaran segons el que regula la base setena, fins a esgotar la partida pressupostària corresponent. En cas d'igualtat de puntuació, prevaldrà la sol·licitud amb el número més baix de registre telemàtic d'entrada.

  En el termini màxim de sis mesos comptats des de l'endemà de la publicació de la convocatòria, es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la resolució de concessió d'ajudes i aquesta publicació actuarà com a notificació individual. Les persones sol·licitants que hagen facilitat un número de telèfon mòbil podran ser avisades mitjançant un missatge de text SMS.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/15).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=RENHATA_SOLAYU&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18507

  Tramitació

  1) Accedir des de la icona "Tramitar amb certificat"
  2) Omplir la sol·licitud
  3) Registrar i enviar

  La sol·licitud l'ha de presentar telemàticament personal tècnic col·laborador, adherit a la corresponent convocatòria per a la tramitació de les ajudes de millora de l'habitabilitat dels habitatges.

  Per a realitzar aquest tràmit, és un requisit indispensable disposar de signatura electrònica avançada o DNI electrònic.

  També es pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura, no cal disposar de certificat en el vostre equip ni usar Java o AUTOSIGNATURA.

  Inici
 • Informació complementària

  - Condicions particulars de les actuacions objecte d'ajudes:

  1. Totes les actuacions subvencionables podran incloure, a l'efecte de la determinació del cost subvencionable de l'actuació, el cost de les obres i els honoraris dels professionals intervinents fins a un màxim del 5 % del cost de l'obra, sempre que tots estiguen degudament justificats. Impostos, taxes i tributs també poden formar part del cost subvencionable.
  Dins del concepte d'obres subvencionables, es podrà incloure tot el que es considera com a obra civil, és a dir envans, revestiments, sanitaris, aixeteria, mobles de cuina i bany (només el del lavabo) i instal·lacions. No s'inclouran electrodomèstics, ni calderes o calfadors ni tampoc la placa de cocció, el forn o l'extractor de fums.
  Com a sistemes integrats de domòtica subvencionables, en funció de les necessitats d'autonomia, seguretat o cura de les persones ocupants empadronades en l'habitatge, es podrà incloure, entre altres, els sistemes de monitoratge i control remot de portes i equips electrònics, posada en marxa d'aquests de manera conjunta i realització d'activitats a distància; els sistemes d'activació i desactivació de qualsevol equip del domicili amb un comandament de veu; la col·locació de càmeres a l'interior de l'habitatge que permeten informar visualment de l'estat de la persona dependent i els sistemes de detecció i alarma d'incendis.

  2. El cost total subvencionable no podrà superar els costos mitjans de mercat de la Comunitat Valenciana. S'entendran per costos mitjans de mercat de la Comunitat Valenciana els que figuren en l'edició vigent de la Base de dades de preus de la construcció de l'Institut Valencià de l'Edificació considerant la qualitat estàndard.

  3. Les obres podran estar acabades en el moment de la sol·licitud o, com a màxim, en el termini de 6 mesos comptats a partir de l'endemà de la data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la resolució de concessió de les ajudes. En el moment de la sol·licitud, la persona sol·licitant de les ajudes indicarà si les obres estan acabades o pendents d'iniciar o acabar.

  4. La data d'inici de les obres per a les quals se sol·liciten les ajudes ha de ser posterior a la data que s'indique en la corresponent convocatòria, és a dir, posterior a l'1 de gener de 2019.

  5. La data de terminació de les obres per a les quals se sol·liciten les ajudes ha de ser posterior a la data que s'indique en la corresponent convocatòria, és a dir, posterior al 7 de maig de 2019.

  6. L'actuació disposarà de les llicències necessàries i requerides per les administracions corresponents.

  - Compatibilitat i incompatibilitat de les ajudes:

  1. Aquestes ajudes són compatibles amb les ajudes a la rehabilitació dels elements comuns dels edificis en els quals es trobe l'habitatge.

  2. L'import de la subvenció que es concedirà no podrà ser d'una quantia que, juntament amb altres subvencions públiques que puguen rebre les parts beneficiàries d'aquestes ajudes, supere el cost previst de l'actuació. En el cas que es donara aquesta circumstància, es reduirà l'import de la subvenció que es concedirà fins a arribar, com a màxim, al cost de l'actuació.

  3. Quan un habitatge haja sigut objecte de concessió d'ajudes en convocatòries anteriors, però sense haver arribat a un pressupost protegible total de 12.000 euros, podran sol·licitar-se noves ajudes per a una actuació diferent de les ja subvencionades. En aquest cas, només es protegirà un pressupost màxim que, sumat als anteriors pressupostos protegits, no supere el límit de 12.000 euros, amb independència que el pressupost real siga superior.

  - Control i revocació de les subvencions:

  1. La Generalitat podrà comprovar, pels mitjans que estime més adequats, el compliment de les obligacions
  inherents a l'atorgament de les subvencions. Els controls seran de tipus administratiu i sobre el terreny, en les condicions que estableix la base reguladora dessetena sobre el Pla de control al qual remet l'art. 169.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. L'incompliment d'aquestes obligacions o la comprovació de la falsedat de les dades aportades a l'expedient donarà lloc a la revocació de la subvenció concedida i a la devolució de les quanties atorgades, incrementades amb els interessos legals reportats aplicables des del moment de la seua percepció.

  2. En qualsevol cas, serà aplicable el que es disposa en matèria de control financer, reintegrament i infraccions, i sancions administratives en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions; en el Decret 77/2019, de 7 de juny, del Consell, de regulació del procediment de gestió del pressupost de la Generalitat, i en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Criteris de valoració

  Per a determinar la prioritat de les sol·licituds per a concedir la subvenció, es valoraran d'acord amb els criteris que s'estableixen a continuació:

  a) En funció de la qualitat constructiva, segons la categoria cadastral de l'habitatge:
  - En habitatges amb categoria constructiva cadastral 7, 8, o 9: 10 punts.
  - En habitatges amb categoria constructiva cadastral 6: 8 punts.
  - En habitatges amb categoria constructiva cadastral 5: 5 punts.
  - En habitatges amb categoria constructiva cadastral 4: 3 punts;
  - En habitatges amb categoria constructiva cadastral 1, 2, o 3: 1 punt.

  b) En funció del grau de discapacitat de la persona ocupant de l'habitatge:
  - Grau de discapacitat igual o superior al 33 % i inferior al 65 %: 3 punts.
  - Grau de discapacitat igual o superior al 65 %: 5 punts.

  Per a determinar l'obtenció i quantia de la subvenció addicional segona, segons el que estipula l'apartat c de la base setena, s'atendrà el que disposa la base reguladora dotzena com a criteris de sostenibilitat aplicables i la puntuació que corresponga a aquells que es posen en pràctica:

  a) Col·locació de portes realitzades emprant fustes que provinguen de gestió forestal sostenible amb certificació PEFC o FSC i/o taulers derivats de la fusta les emissions de formaldehid de les quals estiguen per davall del 50 % del límit establit per a la classe E-1 definida en l'annex B de la norma UNE-EN 13986 (és a dir, que siguen inferiors a 1,75 mil·ligrams per hora i per metre quadrat): 1 punt.

  b) Moblament de cuina realitzat emprant fustes que provinguen de gestió forestal sostenible amb certificació PEFC o FSC i/o taulers derivats de la fusta les emissions de formaldehid de les quals estiguen per davall del 50 % del límit establit per a la classe E-1 definida en l'annex B de la norma UNE-EN 13986 (és a dir, que siguen inferiors a 1,75 mil·ligrams per hora i per metre quadrat): 3 punts.

  c) Instal·lació, en cuines i banys (pila-aigüera, lavabo, bidet), d'aixeteries d'obertura sempre en fred i/o d'obertura en dues fases, dotades en tot cas d'airejadors o aeradors: 1 punt.

  d) Instal·lació de cisternes de vàter amb volum de descàrrega màxim de 6 litres i dispositius de doble descàrrega: 1 punt.

  e) Col·locació de revestiments ceràmics en parets amb producte que dispose d'etiquetatge ambiental tipus I, conforme a la norma UNE-EN ISO 14024: 2 punts.

  f) Col·locació de revestiments ceràmics en sòls amb producte que dispose d'etiquetatge ambiental tipus I, conforme a la norma UNE-EN ISO 14024: 2 punts.

  g) Col·locació de revestiments ceràmics en parets amb producte que dispose d'etiquetatge ambiental tipus III (Declaració ambiental de producte, DAP), conforme a la norma UNE-EN ISO 14025: 1 punt.

  h) Col·locació de revestiments ceràmics en sòls amb producte que dispose d'etiquetatge ambiental tipus III (Declaració ambiental de producte, DAP), conforme a la norma UNE-EN ISO 14025: 1 punt.

  Les actuacions de sostenibilitat que es realitzen han de documentar-se mitjançant l'aportació de còpies de declaracions del fabricador, certificats, factures, albarans o etiquetes dels productes emprats en l'obra, en les quals s'acredite la caracterització ací exigida.

  Obligacions

  Les parts beneficiàries queden obligades a:

  a) Facilitar qualsevol document, informació o inspecció que la direcció general competent en matèria d'habitatge i rehabilitació considere necessari per al control del compliment de les finalitats previstes.
  b) Sotmetre's a les actuacions de control financer que corresponen a la intervenció general, en relació amb les subvencions i ajudes concedides.
  c) Comunicar l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacional o internacional.
  d) En el cas d'habitatges arrendats, el propietari no podrà incrementar la renda d'arrendament per les millores realitzades amb la subvenció atorgada.
  e) Comunicar, si escau, l'obtenció d'ajudes corresponents a convocatòries anteriors del Pla RENHATA de millora de les condicions de l'interior dels habitatges per a una actuació diferent de la sol·licitada.

  Enllaços

  Informació web

  Consulta llistat de Personal Tècnic col·laborador inscrit en aquesta convocatòria

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).
  - Ordre 3/2020, de 24 d'abril, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges, en el marc del Pla de reforma interior d'habitatge, Pla Renhata. (DOGV núm. 8801, de 29/04/2020)
  - Resolució de 7 d'abril de 2021, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges, en el marc del Pla de reforma interior d'habitatge, Pla Renhata (DOGV núm. 9065, de 22.04.2021)

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 3/2020, de 24 d'abril.

  Vegeu la Resolució de 7 d'abril de 2021

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.