• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

TECE - Sol·licitud de subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges, en el marc del Pla de reforma interior d'habitatge. Pla RENHATA. CONVOCATÒRIA 2019
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Sol·licitud de subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges, en el marc del Pla de reforma interior d'habitatge. Pla RENHATA. CONVOCATÒRIA 2019

  Objecte del tràmit

  Articular la concessió de subvencions per a les actuacions de reforma a l'interior dels habitatges dirigides a:

  1. Reformar les habitacions humides (cuines, banys, etc.), amb la finalitat d'adequar-les a les condicions actuals d'habitabilitat, incloent-hi, si és necessari, l'adaptació de les instal·lacions a la normativa vigent.

  2. Reforma de l'habitatge per a adaptar-lo a persones amb diversitat funcional i mobilitat reduïda.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Qualsevol persona física, propietària, usufructuària o arrendatària d'un habitatge situat a la Comunitat Valenciana, a través d'un tècnic col·laborador inscrit per a la corresponent convocatòria.

  En l'apartat "enllaços", es troba el procediment per a l'alta del tècnic col·laborador i la llista dels tècnics col·laboradors inscrits.

  No podran obtindre la condició de beneficiàries les persones físiques en les quals concórrega alguna de les circumstàncies que s'estableixen en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Requeriments

  Els habitatges que pretenguen acollir-se a les subvencions hauran de complir els següents requisits:

  1. L'edifici en el moment de la sol·licitud ha de tindre una antiguitat superior a 20 anys. No serà necessari complir aquesta condició en el cas d'actuacions d'adaptació de l'habitatge per a persones amb diversitat funcional amb un grau de discapacitat superior al 50%.

  2. Que l'habitatge es destine a residència habitual i permanent del seu propietari, inquilí o usufructuari. El que es considerarà acreditat en estar empadronat amb anterioritat a la sol·licitud de les ajudes.

  3.- Que les obres estiguen finalitzades en el moment de la sol·licitud.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  El pressupost protegible de l'actuació de rehabilitació no serà inferior a 2.000 euros (excepte en actuacions d'adaptació d'habitatges per a persones amb diversitat funcional amb un grau de discapacitat superior al 50 % o majors de 75 anys) ni superior a 12.000 euros, amb independència del pressupost real de les obres que pot ser superior.

  Les obres subvencionables podran rebre les subvencions següents:

  a) Una subvenció bàsica, per a tots els sol·licitants que complisquen els requisits per a rebre les ajudes i aporten tota la documentació requerida, del 5 % del pressupost protegible de les obres, amb un màxim de 600 euros.

  b) Una subvenció addicional, en funció dels punts obtinguts en el baremació de les sol·licituds, amb els percentatges i les quanties màximes següents:

  - Puntuació: entre 1 i 5 punts; percentatge sobre pressupost protegit: 25 %; quantia màxima subvenció addicional: 3.000 euros.
  - Puntuació: entre 6 i 10 punts; percentatge sobre pressupost protegit: 30 %; quantia màxima subvenció addicional: 3.600 euros.
  - Puntuació: entre 11 i 15 punts; percentatge sobre pressupost protegit: 35 %; quantia màxima subvenció addicional: 4.200 euros.

  La subvenció regulada en aquest apartat només es concedirà a les sol·licituds que, una vegada ordenades segons els criteris de baremació regulats en la base onzena, esgoten la partida pressupostària destinada a aquestes ajudes una vegada descomptat l'import total de les subvencions bàsiques concedides de l'apartat a.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de la sol·licitud s'iniciarà a comptar des de l'endemà a la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà el dia 15 de maig de 2019, tots dos inclusivament. (DOGV núm. 8482 de 08/02/2019).

  Les obres hauran d'haver-se iniciat amb posterioritat al dia 1 de gener de 2018 i hauran d'haver-se finalitzat entre el 2 de juliol de 2018 i el 15 de maig del 2019, tots dos inclusivament.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La part sol·licitant ha de facilitar al tècnic col·laborador en la tramitació de les ajudes, per a la presentació telemàtica i la incorporació a l'expedient, la documentació següent, que ha d'aportar amb la sol·licitud:

  a) Sol·licitud de les ajudes degudament signada per la part sol·licitant, segons l'imprés normalitzat, en què indique si és propietari, usufructuari o arrendatari (formulari RENHATA 90101).

  b) Declaració responsable de la persona sol·licitant sobre si ha rebut o sol·licitat altres ajudes en relació amb l'actuació subvencionada, en què indique l'import, si escau, segons l'imprés normalitzat (inclosa en el formulari RENHATA 90101).

  c) Fotografies de les actuacions realitzades.

  d) Document que acredite la titularitat de l'habitatge, com una nota simple del Registre de la Propietat, l'escriptura pública de compravenda, l'escriptura de partició d'herència o qualsevol altre document acreditatiu de la titularitat admés en dret.

  e) Autorització de la part propietària a la part inquilina o usufructuària de l'habitatge per a realitzar les obres, en el cas que no siga propietària la persona que sol·licita les ajudes.

  f) Autorització de la persona sol·licitant perquè el tècnic col·laborador realitze la presentació telemàtica de la sol·licitud d'ajudes.

  g) Pressupost detallat de les obres desglossat per unitats d'obra, amb mesuraments i aplicació de preus.

  h) Plànol esquemàtic acotat de les parts de l'habitatge objecte de la reforma, abans i després de realitzar l'obra.

  i) Llicències o autoritzacions municipals que siguen necessàries per a la realització de les obres.

  j) Factures acreditatives de la despesa o inversió realitzada, a nom de la part sol·licitant de les ajudes, amb el document bancari que acredite que l'abonament de la factura s'ha efectuat a través d'una entitat financera i no mitjançant un pagament en metàl·lic.

  k) Imprés normalitzat de domiciliació bancària degudament omplit, en què s'indique el compte bancari del sol·licitant en el qual s'efectuarà l'ingrés de les ajudes.

  l) Descripció de les obres redactada pel tècnic col·laborador en la qual es justifique que les obres subvencionables estan acabades, s'indique la data d'inici i finalització d'aquestes, i que compleixen amb la normativa vigent i arriben, com a mínim, a les "condicions bàsiques i reglamentàries" establides en el document reconegut DRB 11/15, Guia de condicions bàsiques de l'habitatge existent.

  En els supòsits en els quals les persones sol·licitants, en aplicació del que estableix l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, manifesten la seua oposició al fet que l'Administració recapte electrònicament la documentació necessària per a la tramitació de l'expedient, cal aportar també:

  - NIF o CIF de la part sol·licitant.
  - Certificat d'empadronament en l'habitatge objecte de les ajudes.
  - Certificats de l'Agència Tributària, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic i de la Tresoreria General de la Seguretat Social d'estar al corrent en les seues obligacions.
  - Certificat del grau de discapacitat de la persona que ocupa l'habitatge i hi està empadronada.

  Impresos associats

  [RENHATA 90101] SOL·LICITUD D'AJUDES DEL PLA DE REFORMA INTERIOR D'HABITATGE. PLA RENHATA. CONVOCATÒRIA 2019

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  El procediment de tramitació serà telemàtic, per la qual cosa requerirà la presentació de sol·licituds, segons el model normalitzat, a través de la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es, que han d'estar signades electrònicament mitjançant una signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut, segons el que disposa el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana, i expedit per la Generalitat Valenciana o per qualsevol altre prestador de serveis de certificació amb el qual la Generalitat Valenciana haja signat el conveni oportú.

  Una vegada la persona beneficiària i, al seu torn, sol·licitant de les ajudes haja omplit l'imprés de sol·licitud, i s'haja recopilat la documentació necessària, tècnics col·laboradors, adherits a la corresponent convocatòria per a la tramitació de les ajudes de millora de l'habitabilitat dels habitatges, presentaran la sol·licitud telemàticament.

  La presentació de la sol·licitud comporta implícitament l'acceptació de les bases, inclòs el que disposa en la resolució per la qual es convoquen les subvencions.

  Així mateix, es podrà requerir a la part sol·licitant qualssevol altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la comprovació de l'actuació realitzada.

  Els serveis territorials competents en matèria d'habitatge i rehabilitació, en el seu àmbit d'actuació, tramitaran la la gestió de les ajudes i incidències produïdes amb anterioritat a la resolució.

  La persona titular de la direcció general competent en matèria d'habitatge i rehabilitació, per delegació de la persona titular de la Conselleria, resoldrà sobre la concessió de l'ajuda sol·licitada, a proposta d'un òrgan col·legiat.

  L'òrgan col·legiat estarà integrat per les persones titulars de la Subdirecció General de Règim Jurídic i Polítiques Socials, del Servei de Rehabilitació i Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana, del Servei de Coordinació i Funció Social de l'Habitatge, del Servei de Planificació Econòmica i Regeneració Urbana, i dels serveis territorials competents en matèria d'habitatge i rehabilitació.

  La tramitació dels expedients correspondrà als serveis territorials competents en matèria d'habitatge i rehabilitació, en el seu àmbit d'actuació.

  En el termini de dos mesos des de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, es publicarà en la web de la conselleria competent en matèria d'habitatge i en el tauler d'anuncis dels serveis territorials competents en matèria d'habitatge i rehabilitació, que, a aquest efecte, s'habiliten, la llista completa de les sol·licituds, en què s'indicaran les que estan completes, les incompletes, i s'assenyalarà la documentació que falta aportar o cal esmenar, i les no admeses a tràmit. Aquestes publicacions tindran el caràcter de notificació a l'efecte de computar el termini per a esmenar o completar la sol·licitud presentada.

  En el cas que, per motius justificats, no poguera publicar-se aquesta llista en el termini assenyalat, es comunicarà en la web esmentada la nova data de publicació d'aquesta.

  Una vegada completada la documentació, les sol·licituds presentades que complisquen els requisits exigits s'ordenaran de més a menys puntuació, atenent els criteris de baremació inclosos en aquestes bases, i s'elaborarà la llista de sol·licituds que resultaran adjudicatàries de les ajudes amb l'import de la subvenció bàsica que s'atorgarà a tots els expedients que complisquen els requisits i el de la subvenció addicional, que s'atorgarà segons el que regula la base setena, fins a esgotar la partida pressupostària corresponent. En cas d'igualtat de puntuació, prevaldrà la sol·licitud amb el número més baix de registre telemàtic d'entrada.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/15).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=RENHATA_SOLAYU&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18507

  Tramitació

  1) Accedir des de la icona "Tramitar amb certificat"
  2) Omplir la sol·licitud
  3) Registrar i enviar

  La sol·licitud l'han de presentar telemàticament tècnics col·laboradors, adherits a la corresponent convocatòria per a la tramitació de les ajudes de millora de l'habitabilitat dels habitatges.

  Per a realitzar aquest tràmit, és un requisit indispensable disposar de signatura electrònica avançada o DNI electrònic.

  També es pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura, no cal disposar de certificat en el vostre equip ni usar Java o AUTOSIGNATURA.

  Inici
 • Informació complementària

  - Condicions particulars de les actuacions objecte d'ajudes:

  1. Totes les actuacions subvencionables podran incloure, a l'efecte de determinar el cost subvencionable de l'actuació, el cost de les obres i els honoraris dels professionals intervinents fins a un màxim del 5 % del cost de l'obra, sempre que tots estiguen degudament justificats. Impostos, taxes i tributs també poden formar part del cost subvencionable.
  Dins del concepte d'obres subvencionables, es podrà incloure tot el que es considera com a obra civil, és a dir envans, revestiments, sanitaris, aixeteria, mobles de cuina i bany (només el del lavabo) i instal·lacions. No s'inclouran electrodomèstics, ni calderes o calfadors ni tampoc la placa de cocció, el forn o l'extractor de fums.

  2. El cost total subvencionable no podrà superar els costos mitjans de mercat de la Comunitat Valenciana. S'entendran per costos mitjans de mercat de la Comunitat Valenciana els que figuren en l'edició vigent de la Base de Dades de Preus de la Construcció de l'Institut Valencià de l'Edificació tenint en compte la qualitat estàndard.

  3. Les obres han d'estar finalitzades abans d'efectuar la sol·licitud d'ajudes.

  4. La data de terminació de les obres per a les quals se sol·liciten les ajudes ha de ser posterior a la data que s'indique en la corresponent convocatòria.

  5. L'actuació ha de disposar de les llicències necessàries i requerides per les administracions corresponents.

  - Compatibilitat i incompatibilitat de les ajudes:

  1. Aquestes ajudes són compatibles amb les ajudes a la rehabilitació dels elements comuns dels edificis en els quals es trobe l'habitatge.

  2. L'import de la subvenció que es concedirà no podrà ser d'una quantia que, juntament amb altres subvencions públiques que puguen rebre les parts beneficiàries d'aquestes ajudes, supere el cost previst de l'actuació. En el cas que es donara aquesta circumstància, es reduirà l'import de la subvenció que es concedirà fins a arribar, com a màxim, al cost de l'actuació.

  3. Quan un habitatge haja sigut objecte de concessió d'ajudes en convocatòries anteriors, però no haja arribat a un pressupost protegible total de 12.000 euros, es podran sol·licitar noves ajudes per a una actuació diferent de les ja subvencionades. En aquest cas, només es protegirà un pressupost màxim que, sumat als anteriors pressupostos protegits, no supere el límit de 12.000 euros, amb independència que el pressupost real siga superior.

  - Control i revocació de les subvencions:

  1. La Generalitat podrà comprovar, pels mitjans que considere més adequats, el compliment de les obligacions inherents a l'atorgament de les subvencions. L'incompliment d'aquestes obligacions o la comprovació de la falsedat de les dades aportades a l'expedient donarà lloc a la revocació de la subvenció concedida i a la devolució de les quanties atorgades, incrementades amb els interessos legals reportats des del moment de la percepció.

  2. En qualsevol cas, serà aplicable el que disposa en matèria de control financer, reintegrament i infraccions i sancions administratives la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Criteris de valoració

  Per a determinar la prioritat de les sol·licituds per a concedir la subvenció, es valoraran d'acord amb els criteris que s'estableixen a continuació:

  a) En funció de la qualitat constructiva segons la categoria cadastral de l'habitatge
  En habitatges amb categoria constructiva cadastral 7, 8, o 9: 10 punts.
  En habitatges amb categoria constructiva cadastral 6: 8 punts.
  En habitatges amb categoria constructiva cadastral 5: 5 punts.
  En habitatges amb categoria constructiva cadastral 4: 3 punts.
  En habitatges amb categoria constructiva cadastral 1, 2, o 3: 1 punt.

  b) En funció del grau de discapacitat de la persona que ocupa l'habitatge.
  Grau de discapacitat igual o superior al 33 % i inferior al 65 %: 3 punts.
  Grau de discapacitat igual o superior al 65 %: 5 punts.

  Obligacions

  Les parts beneficiàries queden obligades a:

  a) Facilitar qualsevol document, informació o inspecció que la direcció general competent en matèria d'habitatge i rehabilitació considere necessari per al control del compliment de les finalitats previstes.
  b) Sotmetre's a les actuacions de control financer que corresponen a la intervenció general, en relació amb les subvencions i ajudes concedides.
  c) Comunicar l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacional o internacional.
  d) En el cas d'habitatges arrendats, el propietari no podrà incrementar la renda d'arrendament per les millores realitzades amb la subvenció atorgada.
  e) Comunicar, si escau, l'obtenció d'ajudes corresponents a convocatòries anteriors del Pla RENHATA de millora de les condicions de l'interior dels habitatges per a una actuació diferent de la sol·licitada.

  Enllaços

  Tràmit per a la inscripció de tècnic col·laborador

  Informació web

  Consulta Tècnics Col·laboradors Inscrits

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).
  - Ordre 1/2018, de 12 de març, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges, en el marc del Pla de reforma interior d'habitatge, Pla RENHATA. (DOGV núm. 8257, de 20/03/2018)

  - Resolució de 6 de febrer, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 les subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges, en el marc del Pla de reforma interior d'habitatge, Pla RENHATA. (DOGV núm. 8482, de 8/02/2019).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 1/2018, de 12 de març.

  Vegeu la Resolució de 6 de febrer.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.