Subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges, en el marc del Pla de reforma interior d'habitatge. Pla RENHATA. Convocatòria 2023

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 223774
|
Codi GVA: 18507
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Articular la concessió de subvencions per a les actuacions de reforma a l'interior dels habitatges dirigits a:

 

1. Reforma de les habitacions humides (cuines, banys, etc.), amb la finalitat d'adequar-los a les condicions actuals d'habitabilitat, incloent-hi, si és necessari, l'adaptació de les instal·lacions a la normativa vigent.

 

2. Reforma de l'habitatge per a adaptar-lo al seu possible ús per persones amb diversitat funcional i mobilitat reduïda, incloent-hi l'ampliació dels espais de circulació de l'habitatge o el canvi de portes o la instal·lació de senyals acústics o lluminosos, si és el cas.

 

3. Instal·lació de sistemes integrats de domòtica, que milloren l'accessibilitat i l'autonomia en l'ús de l'habitatge, a persones amb diversitat funcional i mobilitat reduïda.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
JustificacióTemini tancat
Observacions

- Condicions particulars de les actuacions objecte d'ajudes:

 

1. Totes les actuacions subvencionables podran incloure, a l'efecte de la determinació del cost subvencionable de l'actuació, el cost de les obres i els honoraris dels professionals intervinents fins a un màxim del 5 % del cost de l'obra, sempre que tots estiguen degudament justificats. Impostos, taxes i tributs també poden formar part del cost subvencionable.

Dins del concepte d'obres subvencionables, es podrà incloure tot el que es considera com a obra civil, és a dir envans, revestiments, sanitaris, aixeteria, mobles de cuina i bany (només el del lavabo) i instal·lacions. No s'inclouran electrodomèstics, ni calderes o calfadors ni tampoc la placa de cocció, el forn o l'extractor de fums.

Com a sistemes integrats de domòtica subvencionables, en funció de les necessitats d'autonomia, seguretat o cura de les persones ocupants empadronades en l'habitatge, es podrà incloure, entre altres, els sistemes de monitoratge i control remot de portes i equips electrònics, posada en marxa d'aquests de manera conjunta i realització d'activitats a distància; els sistemes d'activació i desactivació de qualsevol equip del domicili amb un comandament de veu; la col·locació de càmeres a l'interior de l'habitatge que permeten informar visualment de l'estat de la persona dependent i els sistemes de detecció i alarma d'incendis.

 

2. El cost total subvencionable no podrà superar els costos mitjans de mercat de la Comunitat Valenciana. S'entendran per costos mitjans de mercat de la Comunitat Valenciana els que figuren en l'edició vigent de la Base de dades de preus de la construcció de l'Institut Valencià de l'Edificació considerant la qualitat estàndard.

 

3. Les obres podran estar acabades en el moment de la sol·licitud o, com a màxim, en el termini de 6 mesos comptats a partir de l'endemà de la data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la resolució de concessió de les ajudes. En el moment de la sol·licitud, la persona sol·licitant de les ajudes indicarà si les obres estan acabades o pendents d'iniciar o acabar.

 

4. La data d'inici de les obres per a les quals se sol·liciten les ajudes ha de ser posterior a la data que s'indique en la corresponent convocatòria, és a dir, posterior a l'1 de gener de 2022.

 

5. La data de terminació de les obres per a les quals se sol·liciten les ajudes ha de ser posterior a la data que s'indique en la corresponent convocatòria, és a dir, posterior al 6 d'abril de 2022.

 

6. L'actuació disposarà de les llicències necessàries i requerides per les administracions corresponents.

 

- Compatibilitat i incompatibilitat de les ajudes:

 

1. Aquestes ajudes són compatibles amb les ajudes a la rehabilitació dels elements comuns dels edificis en els quals es trobe l'habitatge.

 

2. L'import de la subvenció que es concedirà no podrà ser d'una quantia que, juntament amb altres subvencions públiques que puguen rebre les parts beneficiàries d'aquestes ajudes, supere el cost previst de l'actuació. En el cas que es donara aquesta circumstància, es reduirà l'import de la subvenció que es concedirà fins a arribar, com a màxim, al cost de l'actuació.

 

3. Quan un habitatge haja sigut objecte de concessió d'ajudes en convocatòries anteriors, però sense haver arribat a un pressupost protegible total de 12.000 euros, podran sol·licitar-se noves ajudes per a una actuació diferent de les ja subvencionades. En aquest cas, només es protegirà un pressupost màxim que, sumat als anteriors pressupostos protegits, no supere el límit de 12.000 euros, amb independència que el pressupost real siga superior.

 

- Control i revocació de les subvencions:

 

1. La Generalitat podrà comprovar, pels mitjans que estime més adequats, el compliment de les obligacions

inherents a l'atorgament de les subvencions. Els controls seran de tipus administratiu i sobre el terreny, en les condicions que estableix la base reguladora dessetena sobre el Pla de control al qual remet l'art. 169.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. L'incompliment d'aquestes obligacions o la comprovació de la falsedat de les dades aportades a l'expedient donarà lloc a la revocació de la subvenció concedida i a la devolució de les quanties atorgades, incrementades amb els interessos legals reportats aplicables des del moment de la seua percepció.

 

2. En qualsevol cas, serà aplicable el que es disposa en matèria de control financer, reintegrament i infraccions, i sancions administratives en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions; en el Decret 77/2019, de 7 de juny, del Consell, de regulació del procediment de gestió del pressupost de la Generalitat, i en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Normativa
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).
 • Ordre 3/2020, de 24 d'abril, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases...
 • Resolució de 17 de gener de 2023, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual es convoquen per a...

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Qualsevol persona física, propietària, usufructuària o arrendatària d'un habitatge situat a la Comunitat Valenciana, a través d'un tècnic col·laborador inscrit per a la corresponent convocatòria.

 

En l'apartat "Enllaços", es troba el procediment per a l'alta del tècnic col·laborador i la llista del personal tècnic col·laborador que s'haja inscrit.

 

No podran obtindre la condició de beneficiàries les persones físiques en les quals concórrega alguna de les circumstàncies que s'estableixen en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Requisits

Els habitatges que pretenguen acollir-se a les subvencions han de complir els requisits següents:

 

1. L'edifici en el moment de la sol·licitud ha de tindre una antiguitat superior a 20 anys. No serà necessari complir aquesta condició en el cas d'actuacions d'adaptació de l'habitatge per a persones empadronades amb diversitat funcional amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % o per a persones majors de 70 anys.

 

2. Que l'habitatge es destine a residència habitual i permanent de les persones propietàries, inquilines o usufructuàries. La qual cosa que es considerarà acreditada en estar empadronades amb anterioritat a la sol·licitud de les ajudes.

 

3. Que les obres, que poden estar concloses en el moment de la sol·licitud, tinguen data d'inici posterior al dia 1 de gener de 2022 i data de finalització posterior al 6 d'abril de 2022, sense depassar el termini màxim de 6 mesos comptats a partir de l'endemà de la data de publicació en el DOGV de la resolució de concessió de les ajudes.

Com es tramita

Procés de tramitació
El procediment de tramitació serà telemàtic, per la qual cosa requerirà la presentació de sol·licituds, segons el model normalitzat, a través de la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es, que han d'estar signades electrònicament mitjançant una signatura electrònica avançada basada...
Saber més
Criteris de valoració
Per a determinar la prioritat de les sol·licituds per a concedir la subvenció, es valoraran d'acord amb els criteris que s'estableixen a continuació: a) En funció de la qualitat constructiva, segons la categoria cadastral de l'habitatge: - En habitatges amb categoria constructiva cadastral 7, 8,...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini per a la presentació de les sol·licituds s'iniciarà a partir de l'1 de febrer de 2023 i finalitzarà el dia 2 de maig de 2023, inclusivament. (Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 9521, de 27/01/2023).

 

El termini per a sol·licitar la inscripció com a personal tècnic col·laborador en el registre corresponent creat a aquest efecte s'iniciarà a partir de l'endemà de la publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà el 25 d'abril de 2023, inclusivament.

 

La presentació de la sol·licitud fora del termini establit en la convocatòria determinarà automàticament l'exclusió de la convocatòria.

 

Les obres hauran d'haver-se iniciat amb posterioritat al dia 1 de gener de 2022 i hauran de finalitzar-se amb posterioritat al dia 6 d'abril de 2022 i abans dels sis mesos següents al de la publicació de la resolució de concessió de les ajudes.

Documentació
La part sol·licitant ha de facilitar al seu personal tècnic col·laborador la documentació i les dades no estrictament tècniques que es requerisquen en la tramitació de les ajudes perquè aquest formalitze la presentació telemàtica i la incorpore a l'expedient, juntament amb aquella d'índole...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1) Accedir des de la icona "Tramitar amb certificat" 2) Omplir la sol·licitud 3) Registrar i enviar La sol·licitud l'ha de presentar telemàticament personal tècnic col·laborador, adherit a la corresponent convocatòria per a la tramitació de les ajudes de millora de l'habitabilitat dels...
Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució de concessió d'ajudes, que posarà fi la a la via administrativa, serà de sis mesos comptats des de l'endemà de la publicació de la resolució de la convocatòria. Una vegada transcorregut aquest termini sense que s'haja dictat i notificat cap...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  El pressupost protegible de l'actuació de rehabilitació no serà inferior a 2.000 euros (excepte en actuacions d'adaptació d'habitatges per a persones empadronades amb diversitat funcional amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% o majors de 70 anys) ni superior a 12.000 euros, amb...
  Saber més
  Obligacions
  Les parts beneficiàries queden obligades a: a) Facilitar qualsevol document, informació o inspecció que la direcció general competent en matèria d'habitatge i rehabilitació considere necessari per al control del compliment de les finalitats previstes. b) Sotmetre's a les actuacions de control...
  Saber més
  Observacions

  Els que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/15).

  Justificació

  Termini
  Temini tancat

  La sol·licitud de la qualificació definitiva i abonament de les ajudes haurà de presentar-se de manera telemàtica abans de la finalització del termini establit per a la terminació de les actuacions, a les 23.59 del dia 17/06/2024.

  Descripció

  Sol·licitar l'abonament de les subvencions concedides del Pla RENHATA una vegada finalitzades les obres en el cas d'haver presentat la sol·licitud d'ajuda sense tindre l'obra iniciada o acabada en eixe moment

  Documentació
  Per a la concessió de la qualificació definitiva i l'abonament de la subvenció, la part beneficiària haurà de facilitar al personal tècnic col·laborador en la tramitació de les ajudes, per a la seua presentació telemàtica i incorporació a l'expedient, la següent documentació, que haurà...
  Saber més