• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

TECE - Sol·licitud de subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges, en el marc del Pla de reforma interior d'habitatge. Pla RENHATA. Convocatòria 2020
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Sol·licitud de subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges, en el marc del Pla de reforma interior d'habitatge. Pla RENHATA. Convocatòria 2020

  Objecte del tràmit

  Articular la concessió de subvencions per a les actuacions de reforma a l'interior dels habitatges dirigits a:

  1. Reforma de les habitacions humides (cuines, banys, etc.), amb la finalitat d'adequar-los a les condicions actuals d'habitabilitat, incloent-hi, si és necessari, l'adaptació de les instal·lacions a la normativa vigent.

  2. Reforma de l'habitatge per a adaptar-lo al seu possible ús per persones amb diversitat funcional i mobilitat reduïda, incloent-hi l'ampliació dels espais de circulació de l'habitatge o el canvi de portes o la instal·lació de senyals acústics o lluminosos, si és el cas.

  3. Instal·lació de sistemes integrats de domòtica, que milloren l'accessibilitat i l'autonomia en l'ús de l'habitatge, a persones amb diversitat funcional i mobilitat reduïda.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Qualsevol persona física, propietària, usufructuària o arrendatària d'un habitatge situat a la Comunitat Valenciana, a través d'un tècnic col·laborador inscrit per a la corresponent convocatòria.

  En l'apartat "Enllaços", es troba el procediment per a l'alta del tècnic col·laborador i la llista del personal tècnic col·laborador que s'haja inscrit.

  No podran obtindre la condició de beneficiàries les persones físiques en les quals concórrega alguna de les circumstàncies que s'estableixen en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Requeriments

  Els habitatges que pretenguen acollir-se a les subvencions han de complir els requisits següents:

  1. L'edifici en el moment de la sol·licitud ha de tindre una antiguitat superior a 20 anys. No serà necessari complir aquesta condició en el cas d'actuacions d'adaptació de l'habitatge per a persones empadronades amb diversitat funcional amb un grau de discapacitat superior al 50 %, 33 % o per a persones majors de 70 anys.

  2. Que l'habitatge es destine a residència habitual i permanent del seu propietari, inquilí o usufructuari. La qual cosa que es considerarà acreditada en estar empadronat amb anterioritat a la sol·licitud de les ajudes.

  3. Que les obres, que poden estar concloses en el moment de la sol·licitud, tinguen data d'inici posterior al dia 1 de gener de 2019 i data de finalització posterior al 7 de maig del 2019, sense depassar el termini màxim de 6 mesos comptats a partir de l'endemà de la data de publicació en el DOGV de la resolució de concessió de les ajudes.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Tras el levantamiento de la suspensión de plazos, acordada mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, el plazo de presentación de solicitudes finaliza el 17 de julio de 2020.

  El incumplimiento del plazo de solicitud determinará automáticamente la exclusión de la convocatoria.

  Les obres han d'haver-se iniciat amb posterioritat al dia 1 de gener de 2019 i han d'haver-se finalitzat entre el 8 de maig de 2019 i el dia en què vença el termini màxim de 6 mesos comptats a partir de l'endemà de la data de publicació en el DOGV de la resolució de concessió de les ajudes, els dos inclusivament.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La part sol·licitant ha de facilitar al seu personal tècnic col·laborador la documentació i les dades no estrictament tècniques que es requerisquen en la tramitació de les ajudes perquè aquest formalitze la presentació telemàtica i la incorpore a l'expedient, juntament amb aquella d'índole tècnica que siga de la seua responsabilitat. En la seua sol·licitud, la part sol·licitant ha d'indicar si les obres ja estan acabades o bé si estan pendents d'iniciar o acabar, ja que en funció de tal situació, la documentació que haja d'acompanyar-se en la corresponent presentació serà una o una altra, com a continuació es detalla:

  A) DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR PER A ACTUACIONS JA FINALITZADES EN EL MOMENT DE LA SOL·LICITUD:

  a) Sol·licitud de les ajudes degudament signada per la part sol·licitant, segons imprés normalitzat (formulari RENHATA 90101), en el qual, a més d'advertir que les obres ja estan acabades, s'indique la seua condició de propietària, usufructuària o arrendatària de l'habitatge i, si és el cas, s'identifique la/les persona/ones empadronada/ades amb diversitat funcional amb un grau de discapacitat superior al 33 % o major/s de 70 anys.

  b) Declaració responsable de la persona sol·licitant sobre si ha rebut o sol·licitat altres ajudes en relació amb l'actuació subvencionada, en què cal indicar l'import en el seu cas, segons l'imprés normalitzat (inclosa en el formulari RENHATA 90101).

  c) Testimoni fotogràfic de les actuacions realitzades.

  d) Document que acredite la titularitat de l'habitatge, com nota simple del Registre de la propietat, escriptura pública de compravenda, escriptura de partició d'herència, o qualsevol altre document acreditatiu de la titularitat admés en dret.

  e) Autorització de la part propietària a la part inquilina o usufructuària de l'habitatge per a realitzar les obres, en el cas que no siga la persona que és propietària la sol·licitant de les ajudes.

  f) Autorització de la persona sol·licitant perquè la persona inscrita com a tècnica col·laboradora realitze la presentació telemàtica de la sol·licitud d'ajudes.

  g) Pressupost detallat de les obres realitzades desglossat per unitats d'obra, amb mesuraments i aplicació de preus, incloent-hi IVA, confeccionat a partir del pressupost que aporte la part sol·licitant, sempre segons els costos mitjans de mercat que figuren en l'edició vigent de la Base de dades de preus de la construcció de l'Institut Valencià de l'Edificació, per a la qual cosa es considera la qualitat estàndard (es pot utilitzar per a això l'aplicació de suport de l'IVE per al càlcul de pressupostos de cuines i banys). El resum del pressupost s'estructurarà per tipus d'actuació i per objectes: reforma d'habitacions humides (cuina, banys, lavabo); adaptacions de l'habitatge per a diversitat funcional; introducció de sistemes integrats de domòtica al servei d'aquesta; honoraris tècnics, i altres despeses (autoritzacions, taxes, etc.).

  h) Pla esquemàtic acotat de les parts de l'habitatge objecte de la reforma, abans i després de realitzar les obres.

  i) Llicències o autoritzacions municipals que siguen necessàries per a la realització de les obres.

  j) Factures acreditatives de la despesa o inversió realitzada, a nom de la part sol·licitant de les ajudes amb el document bancari que acredite que l'abonament de la factura s'ha efectuat a través d'una entitat financera, i no mitjançant pagament en metàl·lic.

  k) Imprés normalitzat de domiciliació bancària (model 07000) degudament omplit i signat, en què es designe el compte bancari de la persona sol·licitant per a l'ingrés de les ajudes.

  l) Descripció de les obres realitzades redactada per la persona que exercisca com a tècnica col·laboradora, en la qual es justifique que les obres subvencionables estan acabades, s'indique la data d'inici i finalització d'aquestes; es distingisca la seua casuística d'acord amb l'estructuració per tipus d'actuació i per objectes de l'apartat g, i que s'acredite el compliment de la normativa vigent, de manera que s'arribe, com a mínim, a les condicions bàsiques i reglamentàries, que estableix el document reconegut DRB 11/15, "Guia de condicions bàsiques de l'habitatge existent", publicat per l'IVE. Així mateix, si és el cas, descripció de les actuacions de sostenibilitat que s'hagen ajustat a les que s'estableixen en la base dotzena i/o els sistemes integrats de domòtica subvencionables, així definits en les bases segona i tercera.

  m) En actuacions de sostenibilitat aportació, a més, de còpies de declaracions del fabricador, certificats, factures, albarans o etiquetes dels productes emprats, que resulten acreditatives de la caracterització exigida en la base reguladora dotzena, per a cada un dels apartats en què s'enquadren aquelles efectivament realitzades.

  B) DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR PER A ACTUACIONS NO INICIADES O NO FINALITZADES EN EL MOMENT DE LA SOL·LICITUD

  a) Sol·licitud de les ajudes degudament signada per la part sol·licitant, segons imprés normalitzat (formulari RENHATA 90101), en el qual, a més d'advertir que les obres estan en curs o pendents d'iniciar, s'indique la seua condició de propietària, usufructuària o arrendatària de l'habitatge i, si és el cas, s'identifique la/les persona/ones empadronada/ades amb diversitat funcional amb un grau de discapacitat superior al 33 % o major/s de 70 anys.

  b) Declaració responsable de la persona sol·licitant sobre si ha rebut o sol·licitat altres ajudes en relació amb l'actuació subvencionada, en què s'indique l'import en el seu cas, segons l'imprés normalitzat (inclosa en el formulari RENHATA 90101).

  c) Fotografies de l'estat de les parts de l'habitatge que cal reformar objecte d'ajuda, abans de l'actuació.

  d) Document que acredite la titularitat de l'habitatge, com nota simple del Registre de la propietat, escriptura pública de compravenda, escriptura de partició d'herència, o qualsevol altre document acreditatiu de la titularitat admés en dret.

  e) Autorització de la part propietària a la part inquilina o usufructuària de l'habitatge per a realitzar les obres, en el cas que no siga la persona que és propietària la sol·licitant de les ajudes.

  f) Autorització de la persona sol·licitant perquè la persona inscrita com a tècnica col·laboradora realitze la presentació telemàtica de la sol·licitud d'ajudes.

  g) Pressupost detallat de les obres projectades desglossat per unitats d'obra, amb mesuraments i aplicació de preus, incloent-hi IVA, confeccionat a partir del pressupost que aporte la part sol·licitant, sempre segons els costos mitjans de mercat que figuren en l'edició vigent de la Base de dades de preus de la construcció de l'Institut Valencià de l'Edificació, per a la qual cosa es considera la qualitat estàndard (es pot utilitzar per a això l'aplicació de suport de l'IVE per al càlcul de pressupostos de cuines i banys). El resum del pressupost s'estructurarà per tipus d'actuació i per objectes: reforma d'habitacions humides (cuina, banys, lavabo); adaptacions de l'habitatge per a diversitat funcional; introducció de sistemes integrats de domòtica al servei d'aquesta; honoraris tècnics, i altres despeses (autoritzacions, taxes, etc.).

  h) Pla esquemàtic acotat de les parts de l'habitatge objecte de la reforma i de l'actuació projectada que es realitzarà.

  i) Imprés normalitzat de domiciliació bancària (model 07000) degudament omplit i signat, en què es designe el compte bancari de la persona sol·licitant per a l'ingrés de les ajudes.

  l) Descripció de les obres projectades redactada per la persona que exercisca com a tècnica col·laboradora, en la qual es distingisca la seua casuística segons l'estructuració per tipus d'actuació i per objectes de l'apartat g; s'indique en el seu cas la data d'inici i es detallen, quan corresponga, les actuacions previstes de sostenibilitat que s'ajusten a les que estableix la base dotzena i/o els sistemes integrats de domòtica subvencionables, així definits en les bases segona i tercera. S'ha de tindre en compte que, si resulten subvencionades, haurà d'acreditar-se després de la seua conclusió que han arribat com a mínim a les condicions bàsiques i reglamentàries, establides en el document reconegut DRB 11/15, "Guia de condicions bàsiques de l'habitatge existent", publicat per l'IVE, i que les actuacions de sostenibilitat que efectivament es realitzen disposen de declaracions del fabricant, certificats, factures, albarans o etiquetes dels productes emprats, que donen testimoni de la caracterització exigida en la base reguladora dotzena per a cada un dels apartats en què aquestes s'enquadren.

  En aquells supòsits en els quals les persones sol·licitants, en aplicació del que estableix l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, manifesten la seua oposició al fet que l'Administració recapte electrònicament la documentació necessària per a la tramitació de l'expedient, cal aportar, a més:

  - NIF o CIF de la part sol·licitant i, si és el cas, de la persona ocupant i empadronada, amb diversitat funcional amb un grau de discapacitat superior al 33 % o major de 70 anys.
  - Certificat d'empadronament en l'habitatge objecte de les ajudes.
  - Certificats de l'Agència Tributària, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic i de la Tresoreria General de la Seguretat Social d'estar al corrent en les seues obligacions.
  - Si és el cas, certificat del grau de discapacitat de la persona ocupant i empadronada en l'habitatge.

  Impresos associats

  [RENHATA 90101] SOL·LICITUD D'AJUDES DEL PLA DE REFORMA INTERIOR D'HABITATGE. PLA RENHATA. CONVOCATÒRIA 2019

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.