Detall de Procediments

TECE - Sol·licitud de qualificació definitiva i abonament de les ajudes del Pla de reforma interior d'habitatge (Pla RENHATA).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Sol·licitud de qualificació definitiva i abonament de les ajudes del Pla de reforma interior d'habitatge (Pla RENHATA).

  Objecte del tràmit

  Sol·licitar la qualificació definitiva i el pagament de les subvencions concedides del Pla RENHATA.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones que hagen obtingut resolució de concessió de les ajudes, a través de personal tècnic col·laborador inscrit en la convocatòria corresponent i expressament autoritzat per elles.

  Requeriments

  Les obres han d'estar acabades amb anterioritat al venciment del termini màxim de 6 mesos comptats a partir de l'endemà al de la data de publicació en el DOGV de la resolució de concessió de les ajudes (DOGV núm. 8983, de 24.12.2020, termini que finalitza el 26 de juny de 2021, inclusivament.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  La sol·licitud de la qualificació definitiva i abonament de les ajudes haurà de presentar-se de manera telemàtica abans de la finalització del termini establit per a la terminació de les actuacions, a les 23.59 del dia 26 de juny de 2021.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Per a la concessió de la qualificació definitiva i l'abonament de la subvenció, la part beneficiària haurà de facilitar al tècnic col·laborador en la tramitació de les ajudes, per a la seua presentació telemàtica i incorporació a l'expedient, la següent documentació, que haurà d'aportar-se juntament amb la sol·licitud de Qualificació Definitiva i abonament de les ajudes:

  a) Sol·licitud de qualificació definitiva i abonament de les ajudes, degudament signada per la part beneficiària, segons imprés normalitzat, RENHATA 90103, que es pot descarregar des de l'apartat impresos associats (el número de l'expedient que es requereix emplenar pot consultar-se en el llistat de concessió d'ajudes publicat en la Web de la conselleria i en el DOGV).

  b) Factures acreditatives de la inversió realitzada a nom de la persona sol·licitant de les ajudes.

  c) Documents bancaris acreditatius de l'abonament de les factures per la persona sol·licitant de les ajudes a través d'una entitat financera i no mitjançant pagament en metàl·lic.

  d) Llicències o autoritzacions municipals de les actuacions realitzades.

  e) Testimoniatge fotogràfic de les actuacions realitzades.

  f) En actuacions de sostenibilitat, i sempre en funció del proposat en la sol·licitud d'ajudes, aportació ordenada en un únic pdf, de còpies de declaracions del fabricador, certificats, factures, albarans o etiquetes dels productes emprats, acreditatives de la caracterització exigida en la base reguladora dotzena per a cadascun dels apartats en què s'enquadren.

  g) Descripció de les actuacions redactada per la persona tècnica col·laboradora, distingint la seua casuística conforme els tipus de l'Apartat G de la sol·licitud d'ajudes, en la qual s'acredite que han conclòs, indicant les dates d'inici i finalització, i que han aconseguit les condicions bàsiques i reglamentàries establides en el document reconegut "Guia sobre les condicions bàsiques de l'habitatge existent", redactat per l'IVE. Així mateix, i només en funció del proposat en aquesta sol·licitud, descripció de les actuacions de sostenibilitat que s'hagen ajustat a les establides en la base dotzena i/o, en el seu cas, els sistemes integrats de domòtica subvencionables, així definits en les bases segona i tercera.

  En el cas que no s'hagen dut a terme totes les actuacions projectades o el seu cost siga inferior al cost inicial previst inclòs en la sol·licitud d'ajudes, es recalcularà l'import de la subvenció, podent aquesta ser minorada si de l'aplicació dels criteris de les bases reguladores resultara un import d'ajuda inferior a l'inicialment concedit. L'import de l'ajuda no s'incrementarà encara quan el cost de l'actuació supere l'inicialment previst.

  Impresos associats

  [RENHATA 90103] SOL·LICITUD DE QUALIFICACIÓ DEFINITIVA I D'ABONAMENT DE LES AJUDES DE REFORMA INTERIOR D'HABITATGE. PLA RENHATA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  El procediment de tramitació serà telemàtic.

  El personal tècnic col·laborador, adherit a la convocatòria per a la tramitació de les ajudes, presentarà la sol·licitud de qualificació definitiva i abonament de les ajudes, una vegada emplenat i signat per la part beneficiària el formulari que apareix en impresos associats, i incorporarà la resta de documentació.

  El personal tècnic del Servei Territorial d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica avaluarà la documentació i si aquesta és correcta tramitarà l'expedició de la qualificació definitiva i l'abonament de les ajudes.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=RENHATA_CALIDEF&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18509

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - ORDRE 3/2020, de 24 d'abril, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges, en el marc del Pla de reforma interior d'habitatge, pla Renhata.
  - RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2020, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual es convoquen per a l'exercici 2020 les subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges en el marc del Pla de reforma interior d'habitatge, Pla Renhata
  - RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2020, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, de la convocatòria per a la concessió de les ajudes
  regulades mitjançant l'Ordre 3/2020, de 24 d'abril, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges, i convocades mitjançant la Resolució de 6 de maig de 2020, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, en el marc del la de reforma interior d'habitatge, pla RENHATA 2020

  Llista de normativa

  Veure Ordre 3/2020, de 24 d'abril

  Veure RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2020, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual es convoquen per a l'exercici 2020 les subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges en el marc del Pla de reforma interior d'habitatge, Pla Renhata.

  Veure RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2020

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.