Detall de Procediment

TECE - Sol·licitud de qualificació definitiva i abonament de les ajudes del Pla de reforma interior d'habitatge (Pla RENHATA).

Codi SIA: 277104
Codi GUC: 18509
Organisme: VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA
Termini de sol·licitud:
14-12-2021
-
15-06-2022
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Sol·licitar la qualificació definitiva i el pagament de les subvencions concedides del Pla RENHATA.

Requisits

Les obres han d'estar acabades amb anterioritat al venciment del termini màxim de 6 mesos comptats a partir de l'endemà al de la data de publicació en el DOGV de la resolució de concessió de les ajudes (DOGV núm. 9234, de 14/12/2021, termini que finalitza el 15/06/2022, inclusivament.

Interessats

Les persones que hagen obtingut resolució de concessió de les ajudes, a través de personal tècnic col·laborador inscrit en la convocatòria corresponent i expressament autoritzat per elles.

Normativa del procediment

 • ORDRE 3/2020, de 24 d'abril, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges, en el marc del Pla de reforma interior d'habitatge, pla Renhata.
 • RESOLUCIÓ de 7 d'abril de 2021, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges, en el marc del Pla de reforma interior d'habitatge, Pla Renhata.
 • RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2021, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, de la convocatòria per a la concessió de les ajudes regulades mitjançant l'Ordre 3/2020, de 24 d'abril, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges i convocades mitjançant Resolució de 7 d'abril de 2021, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, en el marc del Pla de reforma interior de vivenda, Pla Renhata 2021.(DOGV núm. 9234, de 14/12/2021)
 • Verure Resolució de 7 d'abril de 2021
 • Veuge Resoluió de 2 de desembre de 2021
 • Veure Ordre 3/2020, de 24 d'abril

Termini

La sol·licitud de la qualificació definitiva i abonament de les ajudes haurà de presentar-se de manera telemàtica abans de la finalització del termini establit per a la terminació de les actuacions, a les 23.59 del dia 15/06/2022. (DOGV núm. 9234, de 14/12/2021)

Documentació

Per a la concessió de la qualificació definitiva i l'abonament de la subvenció, la part beneficiària haurà de facilitar al personal tècnic col·laborador en la tramitació de les ajudes, per a la seua presentació telemàtica i incorporació a l'expedient, la següent documentació, que haurà d'aportar-se juntament amb la sol·licitud de Qualificació Definitiva i abonament de les ajudes: a) Sol·licitud de qualificació definitiva i abonament de les ajudes, degudament signada per la part beneficiària, segons imprés normalitzat, RENHATA 90103, que es pot descarregar des de l'apartat impresos associats (el número de l'expedient que es requereix emplenar pot consultar-se en el llistat de concessió d'ajudes publicat en la Web de la conselleria i en el DOGV). b) Factures acreditatives de la inversió realitzada a nom de la persona sol·licitant de les ajudes. c) Documents bancaris acreditatius de l'abonament de les factures per la persona sol·licitant de les ajudes a través d'una entitat financera i no mitjançant pagament en metàl·lic. d) Llicències o autoritzacions municipals de les actuacions realitzades. e) Testimoniatge fotogràfic de les actuacions realitzades. f) En actuacions de sostenibilitat, i sempre en funció del proposat en la sol·licitud d'ajudes, aportació ordenada en un únic pdf, de còpies de declaracions del fabricador, certificats, factures, albarans o etiquetes dels productes emprats, acreditatives de la caracterització exigida en la base reguladora dotzena per a cadascun dels apartats en què s'enquadren. A més, el personal tècnic col.laborador haurà d'aportar: g) Descripció de les actuacions redactada per la persona tècnica col·laboradora, distingint la seua casuística conforme els tipus de l'Apartat G de la sol·licitud d'ajudes, en la qual s'acredite que han conclòs, indicant les dates d'inici i finalització, i que han aconseguit les condicions bàsiques i reglamentàries establides en el document reconegut "Guia sobre les condicions bàsiques de l'habitatge existent", redactat per l'IVE. Així mateix, i només en funció del proposat en aquesta sol·licitud, descripció de les actuacions de sostenibilitat que s'hagen ajustat a les establides en la base dotzena i/o, en el seu cas, els sistemes integrats de domòtica subvencionables, així definits en les bases segona i tercera. En el cas que no s'hagen dut a terme totes les actuacions projectades o el seu cost siga inferior al cost inicial previst inclòs en la sol·licitud d'ajudes, es recalcularà l'import de la subvenció, podent aquesta ser minorada si de l'aplicació dels criteris de les bases reguladores resultara un import d'ajuda inferior a l'inicialment concedit. L'import de l'ajuda no s'incrementarà encara quan el cost de l'actuació supere l'inicialment previst.

Forma presentació

Telemàtica

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

El procediment de tramitació serà telemàtic. El personal tècnic col·laborador, adherit a la convocatòria per a la tramitació de les ajudes, presentarà la sol·licitud de qualificació definitiva i abonament de les ajudes, una vegada emplenat i signat per la part beneficiària el formulari que apareix en impresos associats, i incorporarà la resta de documentació. El personal tècnic del Servei Territorial d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica avaluarà la documentació i si aquesta és correcta tramitarà l'expedició de la qualificació definitiva i l'abonament de les ajudes.

òrgans de tramitació

El Servei Territorial d'Habitatge i Rehabilitació

Organismes

 • SERVEI TERRITORIAL D'HABITATGE I AQUITECTURA BIOCLIMÀTICA - ALACANT
 • AV. AGUILERA, 1

  03007 - Alacant/Alicante

 • SERVEI TERRITORIAL D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA - CASTELLÓ
 • AV. DEL MAR, 16

  12003 - Castelló/Castellón

 • SERVEI TERRITORIAL D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA - VALÈNCIA
 • C/ GREGORI GEA, 27

  46009 - València/Valencia

Observacions

Els que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

Òrgans resolució

Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana

Organismes