Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions per a infraestructures i equipament d'I+D+i per al període 2020-2021 (PO FEDER Comunitat Valenciana 2014-2020).

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'aquesta resolució és convocar en 2019 per al període 2020-2021 les subvencions per a l'adquisició d'infraestructures i equipament d'I+D+i (PO FEDER 2014-2020 Comunitat Valenciana) regulades per l'Ordre 89/2016, de 22 de desembre, modificada per l'Ordre 24/2019, de 3 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden sol·licitar les subvencions convocades les universitats públiques valencianes, els consorcis públics d'investigació adscrits a la Generalitat no pertanyents al sector sanitari i els organismes públics d'investigació de l'Administració general de l'Estat situats a la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  Els projectes d'investigació han d'enquadrar-se entre les prioritats temàtiques per al desenvolupament regional previstes en l'Estratègia d'especialització intel·ligent per a la investigació i innovació a la Comunitat Valenciana (RIS 3) i en els consegüents documents de desplegament d'aquesta que puguen ser aplicables, així com amb els objectius específics d'Horitzó 2020, el Programa marc europeu de suport a la investigació i el desenvolupament tecnològic per al període 2014-2020. i les prioritats i objectius específics del P. O. FEDER 2014-2020 de la CV.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Per a cada sol·licitud, el pressupost subvencionable en cada una de les anualitats d'execució de l'activitat serà superior a 100.000,00 euros (IVA no inclòs). Quedarà exclosa qualsevol sol·licitud associada a un projecte que en alguna anualitat presente un pressupost inferior a aquesta quantia.

  No s'admetran, en un mateix projecte, diversos elements no relacionats entre si amb un cost unitari inferior a 100.000 euros. Ni tampoc s'admetrà, en el marc d'aquesta convocatòria, el fraccionament en diversos projectes o sol·licituds d'equips amb un pressupost superior a 999.999 euros.

  La quantia màxima que es pot concedir per sol·licitud en el marc d'aquesta convocatòria i durant el període 2020-2021 no podrà ser superior a 999.999 euros (IVA no inclòs).

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà el que comprén entre el 16 i el 30 de setembre de 2019.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La presentació de sol·licituds i la documentació annexa per a l'obtenció de les subvencions regulades en la present convocatòria s'ha de realitzar únicament de forma telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, per a la qual cosa cal accedir al cercador de tràmits i serveis en l'URL: https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/tramites_servicios

  La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació següent:
  a) Declaració responsable signada per la persona que represente legalment l'entitat amb les manifestacions a les quals fa referència la base quinzena de les bases reguladores. Així mateix, s'hi ha d'incloure una declaració responsable que l'entitat no està incursa en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària de subvencions públiques i que es troba al corrent en el compliment de les obligacions per reintegrament que se li hagen exigit, de conformitat amb el que es disposa en els articles 13 i 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  b) Declaració que comprenga totes les subvencions sol·licitades, concedides o percebudes amb la mateixa finalitat, que s'ha d'actualitzar, sempre que varie la situació inicialment declarada, i remetre en el termini de 10 dies a l'òrgan instructor d'aquestes subvencions.
  c) Una memòria que ha d'incloure necessàriament:
  c.1) Descripció del projecte d'I+D+i i els equipaments i les infraestructures que es pretenen adquirir:
  - Títol del projecte d'investigació que motiva la sol·licitud.
  - Àrea temàtica de l'Agència Estatal d'Investigació en el qual s'enquadra el projecte d'investigació.
  - Antecedents del projecte, situació actual i vigència del projecte d'investigació.
  - Identificació de l'investigador/a responsable i components del grup d'investigació que desenvolupa el projecte.
  - Objectiu o objectius específics de la RIS3-CV sobre els quals pretén impactar el projecte d'investigació (justificació de l'enquadrament).
  - Objectius generals i específics del projecte d'investigació.
  - Pla de treball, metodologia, organització i cronograma del projecte d'investigació.
  - Descripció dels equipaments i les infraestructures que es pretenen adquirir. En aquesta no han de figurar marques comercials, sinó una descripció de les prestacions mínimes requerides en l'equipament.
  - Justificació de la necessitat de l'equipament o la infraestructura finançable (en què es motive, entre altres circumstàncies, la necessitat a la qual dona cobertura, així com les millores que repercutiran en la investigació que es du a terme) i el caràcter innovador que té (necessitat d'ús de l'equipament o la infraestructura sol·licitada davant d'altres equipaments alternatius que s'utilitzen, disponibilitat d'equipaments iguals o similars en la mateixa entitat, altres universitats o centres, singularitat dels equips, etc.).
  - Pressupost de despeses d'inversió que s'han d'efectuar, detallat per conceptes, amb les previsions per a les diferents anualitats i l'alineació d'aquestes despeses amb els objectius del projecte d'investigació. Per a la consignació d'aquestes previsions, l'entitat beneficiària ha d'aportar un informe econòmic en el qual es detalle el pressupost estimat i la justificació d'aquest. També cal annexar a aquest informe les factures proforma de diferents proveïdors o documents equivalents que acrediten el cost de cada un dels elements, juntament amb un índex enumerat d'aquests. En el supòsit d'impossibilitat de presentar diverses factures proforma per a un mateix element, l'entitat beneficiària ha d'aportar una declaració responsable en què justifique els motius de la no-presentació.
  En cas de sol·licituds que consistisquen en la renovació amb millora d'equipaments ja existents, s'hi ha d'indicar la data de compra de l'equip existent, l'estat actual i l'estadística d'ús de l'equipament de l'últim any, i s'hi han de descriure els avantatges que aporta el nou equipament respecte del que se substituirà.
  Així mateix, quan la proposta de finançament comporte la realització d'obra nova, l'entitat beneficiària ha d'aportar el projecte tècnic emés per l'oficina de supervisió de projectes de l'entitat sol·licitant o la unitat tècnica equivalent sobre el contingut i l'abast d'aquestes, quantificat econòmicament.
  c.2) Pla de difusió i transferència tecnològica dels resultats d'investigació del projecte.
  c.3) Línies d'investigació beneficiades i àrees temàtiques implicades.
  c.4) Detall de l'obtenció, pel grup d'investigació, de fons competitius en el 7é Programa marc de la Unió Europea i en Horitzó 2020.
  c.5) Retorn social i impactes esperats, per a la qual cosa cal concretar quins beneficis reportarà a la societat la subvenció sol·licitada.
  c.6) Ús individual o compartit. Llista de grups d'investigació els projectes dels quals es veuran beneficiats amb l'adquisició de l'equipament o la infraestructura sol·licitada. En relació amb cada un d'aquests, cal indicar la denominació del projecte, la vigència, la identificació de la persona que lidera l'execució, l'entitat a la qual pertany i la vinculació del projecte amb la subvenció sol·licitada, en què cal especificar els beneficis que reportarà al projecte que desenvolupen, la disponibilitat de l'equipament o la infraestructura sol·licitada.
  d) Qualitat i trajectòria del grup d'investigació.
  e) Currículum, en model normalitzat, de l'investigador/a principal (persona que actue com a responsable cientificotecnològica del projecte), així com de les altres persones integrants del grup d'investigació. Preferentment, l'entitat sol·licitant ha d'adjuntar el model de currículum normalitzat (CVN) de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECIT).
  f) Previsió de l'indicador de productivitat C025: "Nombre d'investigadors que treballen en instal·lacions d'infraestructures d'investigació millorades".
  g) Documentació de suport necessària per a acreditar la separació dels estats financers entre activitats econòmiques i no econòmiques. La prova de l'adequada distribució de costos, finançament i ingressos pot consistir en la presentació dels estats financers anuals de l'entitat.
  h) Les entitats participants han de presentar una declaració responsable signada per l'investigador/a principal sobre el compliment de la normativa vigent en matèria mediambiental i igualtat d'oportunitats. El projecte s'ha d'executar en el marc d'un desenvolupament sostenible i de foment de la conservació, la protecció i la millora del medi ambient i s'ha de desenvolupar amb un enfocament d'integració que incorpore l'objectiu de la no-discriminació i de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

  La informació facilitada per les entitats sol·licitants de les subvencions s'ha de presentar d'acord amb el contingut i format dels models normalitzats. Els models de formularis i d'annexos es troben en l'URL: https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/tramites_servicios

  Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o no s'acompanye de la documentació que, d'acord amb aquesta convocatòria, siga exigible, es requerirà a l'entitat sol·licitant que, en el termini de 10 dies hàbils des de l'endemà de la recepció del requeriment, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb l'advertiment que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud, amb la prèvia resolució dictada en els termes previstos en la legislació administrativa. Els requeriments es notificaran mitjançant la publicació en l'adreça d'Internet de l'òrgan instructor.

  Impresos associats

  CURRICULUM VITAE

  SUBVENCIONS PER A ADQUISICIÓ D'INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENT D'R+D+i PER LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES VALENCIANES, CONSORCIS PÚBLICS D'INVESTIGACIÓ ADSCRITS A LA GENERALITAT I ORGANISMES PÚBLICS D'INVESTIGACIÓ DE L'AGE SITUATS A LA COMUNITAT VALENCIANA (2020 -2021) - (DECLARACIÓ-AUTORITZACIONS INVESTIGADOR/A RESPONSABLE)

  SUBVENCIONS PER A ADQUISICIÓ D'INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENT D'R+D+i PER LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES VALENCIANES, CONSORCIS PÚBLICS D'INVESTIGACIÓ ADSCRITS A LA GENERALITAT I ORGANISMES PÚBLICS D'INVESTIGACIÓ DE L'AGE SITUATS A LA COMUNITAT VALENCIANA - (MEMÒRIA IDIFEDER 2020-2021)

  SUBVENCIONS PER A ADQUISICIÓ D'INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENT D'R+D+i PER LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES VALENCIANES, CONSORCIS PÚBLICS D'INVESTIGACIÓ ADSCRITS A LA GENERALITAT I ORGANISMES PÚBLICS D'INVESTIGACIÓ DE L'AGE SITUATS A LA COMUNITAT VALENCIANA (2020 -2021) - (ANNEX H)

  SUBVENCIONS PER A ADQUISICIÓ D'INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENT D'R+D+i PER LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES VALENCIANES, CONSORCIS PÚBLICS D'INVESTIGACIÓ ADSCRITS A LA GENERALITAT I ORGANISMES PÚBLICS D'INVESTIGACIÓ DE L'AGE SITUATS A LA COMUNITAT VALENCIANA (2020 -2021) - (ANNEX F)

  SUBVENCIONS PER A ADQUISICIÓ D'INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENT D'R+D+i PER LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES VALENCIANES, CONSORCIS PÚBLICS D'INVESTIGACIÓ ADSCRITS A LA GENERALITAT I ORGANISMES PÚBLICS D'INVESTIGACIÓ DE L'AGE SITUATS A LA COMUNITAT VALENCIANA (2020 -2021) - (ANNEX D)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. En primer lloc, la comissió avaluadora verificarà el compliment de les condicions imposades en les bases reguladores per a adquirir la condició de beneficiari i comprovarà que les sol·licituds contenen tota la documentació necessària. En cas de documentació incompleta, es requerirà als interessats perquè ho esmenen en el termini de deu dies hàbils, amb l'advertiment que, si així no ho fan, es considerarà que han desistit de la seua sol·licitud.
  2. Finalitzat aquest termini i després de la comprovació de l'existència de la documentació requerida, es procedirà a avaluar les sol·licituds, per a la qual cosa es valoraran els projectes sobre la base dels criteris continguts en aquesta ordre de bases que, en tot cas, seran els aprovats pel Comité de Seguiment del Programa operatiu FEDER 2014/2020.
  3. La Comissió Avaluadora sol·licitarà tots els informes que considere necessaris per a resoldre o que es puguen establir en les convocatòries. Així mateix, podrà recaptar per a la valoració dels projectes l'emissió d'informes tècnics d'avaluació cientificotècnica realitzats per experts independents, comissions d'experts o agències d'avaluació.
  Els projectes d'equipament cientificotecnològics que cal valorar s'han de considerar elegibles d'acord amb els criteris establits per als Fons FEDER.
  4. Finalitzat el procediment d'avaluació, la comissió emetrà una proposta de resolució provisional amb els resultats obtinguts, per a la qual cosa establirà una prelació entre els projectes presentats, excepte quan el crèdit aprovat permeta atendre totes les sol·licituds presentades, així com les ajudes que cal concedir a cada projecte, informe que serà remés a l'òrgan competent per a la instrucció.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  De conformitat amb el que s'estableix en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà recórrer potestativament en reposició o bé es podrà impugnar directament davant de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu, dins dels terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:

  a) El recurs de reposició s'haurà d'interposar davant de l'òrgan que va dictar l'acte en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació d'aquesta resolució.

  b) El recurs contenciós administratiu s'haurà de plantejar davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la notificació d'aquesta resolució.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=IDIFEDER&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18516

  Tramitació

  La presentació de sol·licituds i la documentació annexa per a l'obtenció de les subvencions regulades en la present convocatòria, en els termes previstos en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s'ha de realitzar únicament de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, per a la qual cosa cal accedir al cercador de tràmits i serveis en l'URL: https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/tramites_servicios

  La presentació de la sol·licitud de forma diferent a la telemàtica prevista en aquest apartat determinarà l'exclusió de la convocatòria.

  La sol·licitud que es presente telemàticament l'ha de signar electrònicament la persona que represente legalment l'entitat i s'ha d'acompanyar de la documentació indicada en el resolc sisé d'aquesta resolució de convocatòria.

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  1. Les sol·licituds es prioritzaran atenent la puntuació més alta obtinguda conforme als criteris i al barem que es fixen en la base novena de les bases reguladores. Aquests criteris són els següents:
  a) Caràcter innovador del projecte i la qualitat cientificotècnica que té a fi de fomentar la investigació d'excel·lència, amb un màxim de 50 punts, que s'assignaran atenent:
  - La definició, el contingut, la qualitat, l'originalitat, el grau de novetat i la contribució a l'avanç del coneixement del projecte d'investigació que cal desenvolupar; la qualitat del grup d'investigació i la trajectòria, per a la qual cosa es valorarà, així mateix, la composició paritària d'homes i dones del grup, de 0 a 15 punts.
  - El pla de treball, el cronograma del projecte d'investigació i l'adequació dels equipaments o les infraestructures al projecte d'investigació que cal desenvolupar, i la viabilitat que té. Es valorarà l'obtenció d'ajudes o la valoració positiva d'aquest projecte d'investigació en convocatòries de concurrència competitiva estatals d'infraestructures i equipament científic tècnic, a l'efecte de la viabilitat del projecte d'investigació de 0 a 20 punts.
  - Adequació del pressupost detallat de despeses d'inversió als objectius previstos del projecte d'investigació, de 0 a 15 punts.
  b) Orientació del projecte a la transferència tecnològica, amb un màxim de 15 punts, que s'assignaran atenent:
  - La transferència de resultats del projecte, de 0 a 10 punts.
  - La contribució dels resultats del projecte a una transformació del model econòmic basat en el coneixement, de 0 a 5 punts.
  c) Línies d'investigació que es veuran beneficiades, amb un màxim 10 punts, que s'assignarà atenent el nombre d'àrees temàtiques implicades, de 0 a 10 punts.
  d) Obtenció de fons competitius en el 7é Programa marc de la Unió Europea i en Horitzó 2020, amb un màxim 10 punts, que s'assignaran d'aquesta manera:
  - Per cada projecte cofinançat en el qual el grup d'investigació participa a títol individual o com a soci s'assignarà 1 punt.
  - Per cada projecte liderat pel grup d'investigació en el qual participen altres grups en qualitat de socis s'assignaran 2 punts.
  e) Retorn social: beneficis que reportarà a la societat la inversió realitzada, de 0 a 10 punts.
  f) Ús individual o compartit dels equipaments i les infraestructures entre centres d'investigació o universitats, de 0 a 5 punts.
  2. En cas d'empat entre la puntuació total atorgada a les sol·licituds, aquest es dirimirà a favor de la sol·licitud amb més puntuació en els criteris d'acord amb l'ordre que s'ha establit anteriorment. En cas de persistir l'empat, s'aplicaran criteris d'igualtat, de manera que, en primer lloc, tindran prioritat els projectes liderats per dones, i, en segon lloc, s'atendrà la presència superior, en termes percentuals, de dones investigadores en la composició del grup que desenvolupa el projecte d'investigació.
  3. La comissió d'avaluació prevista en les bases reguladores podrà recaptar, per a la valoració de les sol·licituds, un informe d'un comité d'experts o d'una agència d'avaluació.
  4. Les subvencions es determinaran seguint l'ordre de prelació resultant de la puntuació obtinguda per cada sol·licitud en la fase de valoració, per a la qual cosa s'assignarà l'import de subvenció d'acord amb els costos subvencionables sol·licitats fins a esgotar el crèdit disponible consignat en la línia S01040000 per a cada anualitat.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - ORDRE 89/2016, de 22 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a adquisició d'infraestructures i equipament d'I+D+i PO FEDER 2014-2020 Comunitat Valenciana.
  - ORDRE 24/2019, de 3 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'Ordre 89/2016, de 22 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a adquisició d'infraestructures i equipament d'I+D+i PO FEDER 2014-2020 Comunitat Valenciana.
  - Resolució de 10 de juliol de 2019, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen per a l'exercici 2020 subvencions per a infraestructures i equipament d'I+D+i per al període 2020-2021 (Programa operatiu FEDER Comunitat Valenciana 2014-2020).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 89/2016, de 22 de desembre (bases reguladores).

  Vegeu l'Ordre 24/2019, de 3 de juny (bases reguladores).

  Vegeu la Resolució de 10 de juliol de 2019, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen per a l'exercici 2020 subvencions per a infraestructures i equipament d'I+D+i per al període 2020-2021. Programa operatiu FEDER Comunitat Valenciana 2014-2020 (convocatòria).

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.