Detall de Procediment

Subvencions per a infraestructures i equipament d'R+D+i per al període 2021-2022 susceptibles de ser finançades pel programa operatiu FEDER.

Codi SIA:: 223776
Codi GVA:: 18516
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: TANCAT
(15-10-2020
02-11-2020)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'objecte d'aquesta resolució és convocar en 2020 per al període 2021-2022 les subvencions per a l'adquisició d'infraestructures i equipament d'R+D+i susceptibles de ser finançades pel programa operatiu FEDER, regulades per l'Ordre 89/2016, de 22 de desembre, modificada per l'Ordre 24/2019, de 3 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Requisits

Requisits

Els projectes d'investigació s'han d'enquadrar entre les prioritats temàtiques per al desenvolupament regional que preveu l'Estratègia d'especialització intel·ligent per a la investigació i innovació a la Comunitat Valenciana (RIS3-CV) i en els consegüents documents de desenvolupament d'aquesta que puguen ser aplicables, així com en els objectius específics d'Horitzó 2020, el Programa marc europeu de suport a la investigació i el desenvolupament tecnològic i les prioritats i els objectius específics del Programa Operatiu del FEDER.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Poden sol·licitar les subvencions convocades les universitats públiques valencianes, els consorcis públics d'investigació adscrits a la Generalitat no pertanyents al sector sanitari i els organismes públics d'investigació de l'Administració General de l'Estat situats a la Comunitat Valenciana.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • ORDRE 89/2016, de 22 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a adquisició d'infraestructures i equipament d'I+D+i PO FEDER 2014-2020 Comunitat Valenciana.
  • ORDRE 24/2019, de 3 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'Ordre 89/2016, de 22 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a adquisició d'infraestructures i equipament d'I+D+i PO FEDER 2014-2020 Comunitat Valenciana.
  • Resolució de 6 d'octubre de 2020, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen de forma anticipada, en l'exercici 2020, subvencions per a infraestructures i equipament d'R+D+i susceptibles de ser finançades pel programa operatiu FEDER, que s'executaran durant el període 2021-2022.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà el comprés entre el 15 d'octubre i el 2 de novembre de 2020, els dos inclusivament.

Formularis documentació

La presentació de sol·licituds i la documentació annexa per a l'obtenció de les subvencions regulades en la present convocatòria s'ha de fer únicament de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, per a la qual cosa cal accedir al cercador de tràmits i serveis en l'URL: https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/tramites_servicios La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació següent: a) Declaració responsable signada per la persona que represente legalment l'entitat amb les manifestacions a les quals fa referència la base quinzena de les bases reguladores. Així mateix, s'inclourà una declaració responsable que l'entitat no està incursa en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària de subvencions públiques i que es troba al corrent en el compliment de les obligacions per reintegrament que se li hagen exigit, de conformitat amb el que disposen els articles 13 i 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. b) Declaració comprensiva de totes les subvencions sol·licitades, concedides o percebudes amb la mateixa finalitat, que s'ha d'actualitzar sempre que varie la situació inicialment declarada i remetre en el termini de 10 dies a l'òrgan instructor d'aquestes subvencions. c) Una memòria, que ha d'incloure: c.1) Descripció del projecte d'R+D+i i els equipaments i les infraestructures que es pretenen adquirir: - Títol del projecte d'investigació que motiva la sol·licitud. - Àrea temàtica de l'Agència Estatal d'Investigació en què s'enquadra el projecte d'investigació. - Antecedents del projecte, situació actual i vigència del projecte d'investigació. - Identificació de l'investigador/a responsable i components del grup d'investigació que desenvolupa el projecte. - Objectiu o objectius específics de la RIS3-CV sobre els quals pretén impactar el projecte d'investigació (justificació del seu enquadrament). - Objectius generals i específics del projecte d'investigació. - Pla de treball, metodologia, organització i cronograma del projecte d'investigació. - Descripció dels equipaments i les infraestructures que es pretenen adquirir. No hi han de figurar marques comercials, sinó una descripció de les prestacions mínimes requerides en aquest equipament. - Justificació de la necessitat de l'equipament o infraestructura que s'ha de finançar (motivant, entre altres circumstàncies, la necessitat a la qual dona cobertura, així com les millores que repercutiran en la investigació que s'està duent a terme) i el seu caràcter innovador (necessitat d'ús de l'equipament o infraestructura sol·licitada enfront d'altres equipaments alternatius que s'estiguen utilitzant, disponibilitat d'equipaments iguals o similars en la mateixa entitat, altres universitats o centres, singularitat dels equips…). -Pressupost de despeses d'inversió que cal efectuar, detallat per conceptes, amb les previsions per a les diferents anualitats i l'alineació d'aquestes despeses amb els objectius del projecte d'investigació. Per a la consignació d'aquestes previsions, l'entitat beneficiària aportarà un informe econòmic en el qual es detalle el pressupost estimat i la justificació d'aquest, i s'han d'annexar a aquest informe factures proforma de diferents proveïdors o documents equivalents que acrediten el cost de cada un dels elements, juntament amb un índex enumerat d'aquests. En el supòsit d'impossibilitat de presentar diverses factures proforma per a un mateix element, l'entitat beneficiària haurà d'aportar una declaració responsable en què justifique els motius de la seua no presentació. En cas de sol·licituds que consistisquen en la renovació amb millora d'equipaments ja existents, s'indicarà la data de compra de l'equip existent, l'estat actual, l'estadística d'ús de l'equipament de l'últim any i es descriuran els avantatges que aporta el nou equipament respecte del que se substituirà. Així mateix, quan la proposta de finançament comporte la realització d'obra nova, l'entitat beneficiària ha d'aportar un projecte tècnic emés per l'oficina de supervisió de projectes de l'entitat sol·licitant o unitat tècnica equivalent sobre el contingut i l'abast d'aquestes quantificat econòmicament. c.2) Pla de difusió i transferència tecnològica dels resultats d'investigació del projecte. c.3) Línies d'investigació beneficiades i àrees temàtiques implicades. c.4) Detall de l'obtenció, pel grup d'investigació, de fons competitius en el 7é programa marc de la Unió Europea i en Horitzó 2020. c.5) Retorn social i impactes esperats, amb la concreció dels beneficis que reportarà a la societat la subvenció sol·licitada. c.6) Ús individual o compartit. Llista de grups d'investigació els projectes dels quals es veuran beneficiats amb l'adquisició de l'equipament o la infraestructura sol·licitada. En relació amb cada un d'aquests s'indicarà la denominació del projecte, la vigència, la identificació de la persona que lidera la seua execució, l'entitat a la qual pertany i la vinculació del projecte amb la subvenció sol·licitada, i s'han d'especificar els beneficis que reportarà al projecte que desenvolupen la disponibilitat de l'equipament o infraestructura sol·licitada. d) Currículum, en model normalitzat, de l'investigador / la investigadora principal (persona que actue com a responsable cientificotecnològic del projecte), així com de les altres persones integrants del grup d'investigació. Preferentment, l'entitat sol·licitant ha d'adjuntar el model de curriculum vitae normalitzat (CVN) de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT). Així mateix, s'ha d'acompanyar d'un document que certifique la vinculació estatutària o contractual del personal investigador amb l'entitat beneficiària. e) Previsió de l'indicador de productivitat C025: "Nombre d'investigadors que treballen en instal·lacions d'infraestructures d'investigació millorades". f) Documentació de suport necessària per a acreditar la separació dels estats financers entre activitats econòmiques i no econòmiques. La prova de l'adequada distribució de costos, finançament i ingressos podrà consistir en la presentació dels estats financers anuals de l'entitat. g) Les entitats participants han de presentar una declaració responsable del responsable legal de l'entitat sobre el compliment de la normativa vigent en matèria mediambiental i igualtat d'oportunitats. El projecte s'ha d'executar en el marc d'un desenvolupament sostenible i de foment de la conservació, la protecció i la millora del medi ambient, i s'ha de desenvolupar amb un enfocament d'integració que incorpore l'objectiu de la no-discriminació i de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes. La informació facilitada per les entitats sol·licitants de les subvencions s'ha de presentar d'acord amb el contingut i el format dels models normalitzats. Els models de formularis i d'annexos es troben en l'URL: https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/tramites_servicios Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o no s'acompanye de la documentació que, d'acord amb aquesta convocatòria, siga exigible, es requerirà a l'entitat sol·licitant que, en el termini de 10 dies hàbils des de l'endemà de la recepció del requeriment, n'esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb l'advertiment que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud, amb resolució prèvia dictada en els termes previstos en la legislació administrativa. Els requeriments es notificaran mitjançant la seua publicació en l'adreça d'Internet de l'òrgan instructor.

Presentació

Presentació

Telemàtica
La presentació de sol·licituds i la documentació annexa per a l'obtenció de les subvencions que regula aquesta convocatòria, en els termes que preveu l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s'ha de fer únicament de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, per a la qual cosa cal accedir al cercador de tràmits i serveis en l'URL: https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/tramites_servicios També s'hi podrà accedir en la pàgina web de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, en l'URL: https://innova.gva.es/va/web/ciencia/convocatories_2021 La presentació de la sol·licitud de forma diferent a la telemàtica prevista en aquest apartat determinarà l'exclusió de la convocatòria. La persona que represente legalment l'entitat signarà electrònicament la sol·licitud presentada, que ha d'acompanyar de la documentació que s'indica en el resolc sisé de la resolució de convocatòria.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. En primer lloc, la comissió avaluadora verificarà el compliment de les condicions imposades en les bases reguladores per a adquirir la condició de beneficiari i comprovarà que les sol·licituds contenen tota la documentació necessària. En cas de documentació incompleta, es requeriran els interessats perquè ho esmenen en el termini de deu dies hàbils, amb l'advertiment que, si així no ho fan, es considerà que han desistit de la seua sol·licitud. 2. Finalitzat aquest termini i després de la comprovació de l'existència de la documentació requerida, es procedirà a avaluar les sol·licituds i valorar els projectes sobre la base dels criteris que conté l'ordre de bases que, en tot cas, seran els que aprove el Comité de Seguiment del Programa Operatiu FEDER 2014/2020. 3. La Comissió Avaluadora sol·licitarà tots els informes que estime necessaris per a resoldre o que es puguen establir en les convocatòries. Així mateix, podrà recaptar per a la valoració dels projectes l'emissió d'informes tècnics d'avaluació cientificotècnica realitzats per experts independents, comissions d'experts o agències d'avaluació. Els projectes d'equipament cientificotecnològics valorables han de ser considerats elegibles d'acord amb els criteris establits per als Fons FEDER. 4. Finalitzat el procediment d'avaluació, la comissió emetrà una proposta de resolució provisional amb els resultats obtinguts, en què establirà la prelació entre els projectes presentats, excepte quan el crèdit aprovat permeta atendre totes les sol·licituds presentades, així com les ajudes que es concediran a cada projecte, informe que es remetrà a l'òrgan competent per a la instrucció.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

1. Les sol·licituds es prioritzaran atenent la puntuació més alta obtinguda conforme als criteris i al barem que es fixen en la base novena de les bases reguladores. Aquests criteris són els següents: a) Caràcter innovador del projecte i la qualitat cientificotècnica que té a fi de fomentar la investigació d'excel·lència, amb un màxim de 50 punts, que s'assignaran atenent: - La definició, el contingut, la qualitat, l'originalitat, el grau de novetat i la contribució a l'avanç del coneixement del projecte d'investigació que cal desenvolupar; la qualitat del grup d'investigació i la trajectòria, per a la qual cosa es valorarà, així mateix, la composició paritària d'homes i dones del grup, de 0 a 15 punts. - El pla de treball, el cronograma del projecte d'investigació i l'adequació dels equipaments o les infraestructures al projecte d'investigació que cal desenvolupar, i la viabilitat que té. Es valorarà l'obtenció d'ajudes o la valoració positiva d'aquest projecte d'investigació en convocatòries de concurrència competitiva estatals d'infraestructures i equipament científic tècnic, a l'efecte de la viabilitat del projecte d'investigació de 0 a 20 punts. - Adequació del pressupost detallat de despeses d'inversió als objectius previstos del projecte d'investigació, de 0 a 15 punts. b) Orientació del projecte a la transferència tecnològica, amb un màxim de 15 punts, que s'assignaran atenent: - La transferència de resultats del projecte, de 0 a 10 punts. - La contribució dels resultats del projecte a una transformació del model econòmic basat en el coneixement, de 0 a 5 punts. c) Línies d'investigació que es veuran beneficiades, amb un màxim 10 punts, que s'assignarà atenent el nombre d'àrees temàtiques implicades, de 0 a 10 punts. d) Obtenció de fons competitius en el 7é Programa marc de la Unió Europea i en Horitzó 2020, amb un màxim 10 punts, que s'assignaran d'aquesta manera: - Per cada projecte cofinançat en el qual el grup d'investigació participa a títol individual o com a soci s'assignarà 1 punt. - Per cada projecte liderat pel grup d'investigació en el qual participen altres grups en qualitat de socis s'assignaran 2 punts. e) Retorn social: beneficis que reportarà a la societat la inversió realitzada, de 0 a 10 punts. f) Ús individual o compartit dels equipaments i les infraestructures entre centres d'investigació o universitats, de 0 a 5 punts. 2. En cas d'empat entre la puntuació total atorgada a les sol·licituds, aquest es dirimirà a favor de la sol·licitud amb més puntuació en els criteris d'acord amb l'ordre que s'ha establit anteriorment. En cas de persistir l'empat, s'aplicaran criteris d'igualtat, de manera que, en primer lloc, tindran prioritat els projectes liderats per dones, i, en segon lloc, s'atendrà la presència superior, en termes percentuals, de dones investigadores en la composició del grup que desenvolupa el projecte d'investigació. 3. La comissió d'avaluació prevista en les bases reguladores podrà recaptar, per a la valoració de les sol·licituds, un informe d'un comité d'experts o d'una agència d'avaluació. 4. Les subvencions es determinaran seguint l'ordre de prelació resultant de la puntuació obtinguda per cada sol·licitud en la fase de valoració, per a la qual cosa s'assignarà l'import de subvenció d'acord amb els costos subvencionables sol·licitats fins a esgotar el crèdit disponible consignat en la línia S01040000 per a cada anualitat.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

L'òrgan instructor, al qual correspondrà la tramitació del procediment, serà el servei competent en política científica de la Direcció General de Ciència i Investigació.

Observacions

Observacions

De conformitat amb el que s'estableix en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà recórrer potestativament en reposició o bé es podrà impugnar directament davant de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu, dins dels terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació: a) El recurs de reposició s'haurà d'interposar davant de l'òrgan que va dictar l'acte en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació d'aquesta resolució. b) El recurs contenciós administratiu s'haurà de plantejar davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la notificació d'aquesta resolució.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

Per a cada sol·licitud, el pressupost subvencionable en cada una de les anualitats d'execució de l'activitat serà superior a 100.000,00 euros (IVA no inclòs). Quedarà exclosa qualsevol sol·licitud associada a un projecte que en alguna anualitat presente un pressupost inferior a aquesta quantia. No s'admetran, en un mateix projecte, diversos elements no relacionats entre si amb un cost unitari inferior o igual a 100.000 euros. Tampoc s'admetrà, en el marc d'aquesta convocatòria, el fraccionament en diversos projectes o sol·licituds d'equips amb pressupost superior a 999.999 euros. La quantia màxima que es concedirà per sol·licitud en el marc d'aquesta convocatòria i durant el període 2021-2022 no podrà ser superior a 999.999 euros (IVA no inclòs).

Termini màxim

Termini màxim

Elevada la proposta, l'òrgan instructor dictarà la corresponent resolució definitiva del procediment, conforme a la delegació de competències prevista en la disposició addicional segona d'aquesta ordre. Aquest acte posarà fi a la via administrativa i es notificarà als interessats. Aquesta resolució contindrà la llista de projectes als quals es concedeix l'ajuda, l'import màxim assignat, les actuacions subvencionables, així com, si escau, la desestimació expressa de sol·licituds, amb l'esment a les causes de la desestimació, i es notificarà individualment a les entitats sol·licitants en el termini màxim de sis mesos des de la publicació de la convocatòria, excepte quan en la convocatòria corresponent se n'especifique un altre. El còmput d'aquest termini se suspendrà durant el termini requerit per a l'esmena per l'interessat. Transcorregut aquest termini sense que haja recaigut cap resolució, s'entendrà desestimada la sol·licitud de concessió d'ajuda. En el cas d'ajudes pluriennals, determinarà l'import per a cada una de les anualitats de vigència de l'ajuda, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de la Generalitat. Els beneficiaris s'inclouran en una relació de beneficiaris de fons estructurals en compliment de la normativa europea, amb la indicació de l'operació i els fons públics assignats.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

La persona titular de la conselleria competent en política científica, a qui correspon l'aprovació de les bases reguladores, és la competent per a aprovar la despesa, la convocatòria de les ajudes i les resolucions de concessió de les subvencions.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa