• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Subvencions per a infraestructures i equipament d'I+D+i per al període 2020-2021 (PO FEDER Comunitat Valenciana 2014-2020).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions per a infraestructures i equipament d'I+D+i per al període 2020-2021 (PO FEDER Comunitat Valenciana 2014-2020).

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'aquesta resolució és convocar en 2019 per al període 2020-2021 les subvencions per a l'adquisició d'infraestructures i equipament d'I+D+i (PO FEDER 2014-2020 Comunitat Valenciana) regulades per l'Ordre 89/2016, de 22 de desembre, modificada per l'Ordre 24/2019, de 3 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden sol·licitar les subvencions convocades les universitats públiques valencianes, els consorcis públics d'investigació adscrits a la Generalitat no pertanyents al sector sanitari i els organismes públics d'investigació de l'Administració general de l'Estat situats a la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  Els projectes d'investigació han d'enquadrar-se entre les prioritats temàtiques per al desenvolupament regional previstes en l'Estratègia d'especialització intel·ligent per a la investigació i innovació a la Comunitat Valenciana (RIS 3) i en els consegüents documents de desplegament d'aquesta que puguen ser aplicables, així com amb els objectius específics d'Horitzó 2020, el Programa marc europeu de suport a la investigació i el desenvolupament tecnològic per al període 2014-2020. i les prioritats i objectius específics del P. O. FEDER 2014-2020 de la CV.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà el que comprén entre el 16 i el 30 de setembre de 2019.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La presentació de sol·licituds i la documentació annexa per a l'obtenció de les subvencions regulades en la present convocatòria s'ha de realitzar únicament de forma telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, per a la qual cosa cal accedir al cercador de tràmits i serveis en l'URL: https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/tramites_servicios

  La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació següent:
  a) Declaració responsable signada per la persona que represente legalment l'entitat amb les manifestacions a les quals fa referència la base quinzena de les bases reguladores. Així mateix, s'hi ha d'incloure una declaració responsable que l'entitat no està incursa en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària de subvencions públiques i que es troba al corrent en el compliment de les obligacions per reintegrament que se li hagen exigit, de conformitat amb el que es disposa en els articles 13 i 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  b) Declaració que comprenga totes les subvencions sol·licitades, concedides o percebudes amb la mateixa finalitat, que s'ha d'actualitzar, sempre que varie la situació inicialment declarada, i remetre en el termini de 10 dies a l'òrgan instructor d'aquestes subvencions.
  c) Una memòria que ha d'incloure necessàriament:
  c.1) Descripció del projecte d'I+D+i i els equipaments i les infraestructures que es pretenen adquirir:
  - Títol del projecte d'investigació que motiva la sol·licitud.
  - Àrea temàtica de l'Agència Estatal d'Investigació en el qual s'enquadra el projecte d'investigació.
  - Antecedents del projecte, situació actual i vigència del projecte d'investigació.
  - Identificació de l'investigador/a responsable i components del grup d'investigació que desenvolupa el projecte.
  - Objectiu o objectius específics de la RIS3-CV sobre els quals pretén impactar el projecte d'investigació (justificació de l'enquadrament).
  - Objectius generals i específics del projecte d'investigació.
  - Pla de treball, metodologia, organització i cronograma del projecte d'investigació.
  - Descripció dels equipaments i les infraestructures que es pretenen adquirir. En aquesta no han de figurar marques comercials, sinó una descripció de les prestacions mínimes requerides en l'equipament.
  - Justificació de la necessitat de l'equipament o la infraestructura finançable (en què es motive, entre altres circumstàncies, la necessitat a la qual dona cobertura, així com les millores que repercutiran en la investigació que es du a terme) i el caràcter innovador que té (necessitat d'ús de l'equipament o la infraestructura sol·licitada davant d'altres equipaments alternatius que s'utilitzen, disponibilitat d'equipaments iguals o similars en la mateixa entitat, altres universitats o centres, singularitat dels equips, etc.).
  - Pressupost de despeses d'inversió que s'han d'efectuar, detallat per conceptes, amb les previsions per a les diferents anualitats i l'alineació d'aquestes despeses amb els objectius del projecte d'investigació. Per a la consignació d'aquestes previsions, l'entitat beneficiària ha d'aportar un informe econòmic en el qual es detalle el pressupost estimat i la justificació d'aquest. També cal annexar a aquest informe les factures proforma de diferents proveïdors o documents equivalents que acrediten el cost de cada un dels elements, juntament amb un índex enumerat d'aquests. En el supòsit d'impossibilitat de presentar diverses factures proforma per a un mateix element, l'entitat beneficiària ha d'aportar una declaració responsable en què justifique els motius de la no-presentació.
  En cas de sol·licituds que consistisquen en la renovació amb millora d'equipaments ja existents, s'hi ha d'indicar la data de compra de l'equip existent, l'estat actual i l'estadística d'ús de l'equipament de l'últim any, i s'hi han de descriure els avantatges que aporta el nou equipament respecte del que se substituirà.
  Així mateix, quan la proposta de finançament comporte la realització d'obra nova, l'entitat beneficiària ha d'aportar el projecte tècnic emés per l'oficina de supervisió de projectes de l'entitat sol·licitant o la unitat tècnica equivalent sobre el contingut i l'abast d'aquestes, quantificat econòmicament.
  c.2) Pla de difusió i transferència tecnològica dels resultats d'investigació del projecte.
  c.3) Línies d'investigació beneficiades i àrees temàtiques implicades.
  c.4) Detall de l'obtenció, pel grup d'investigació, de fons competitius en el 7é Programa marc de la Unió Europea i en Horitzó 2020.
  c.5) Retorn social i impactes esperats, per a la qual cosa cal concretar quins beneficis reportarà a la societat la subvenció sol·licitada.
  c.6) Ús individual o compartit. Llista de grups d'investigació els projectes dels quals es veuran beneficiats amb l'adquisició de l'equipament o la infraestructura sol·licitada. En relació amb cada un d'aquests, cal indicar la denominació del projecte, la vigència, la identificació de la persona que lidera l'execució, l'entitat a la qual pertany i la vinculació del projecte amb la subvenció sol·licitada, en què cal especificar els beneficis que reportarà al projecte que desenvolupen, la disponibilitat de l'equipament o la infraestructura sol·licitada.
  d) Qualitat i trajectòria del grup d'investigació.
  e) Currículum, en model normalitzat, de l'investigador/a principal (persona que actue com a responsable cientificotecnològica del projecte), així com de les altres persones integrants del grup d'investigació. Preferentment, l'entitat sol·licitant ha d'adjuntar el model de currículum normalitzat (CVN) de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECIT).
  f) Previsió de l'indicador de productivitat C025: "Nombre d'investigadors que treballen en instal·lacions d'infraestructures d'investigació millorades".
  g) Documentació de suport necessària per a acreditar la separació dels estats financers entre activitats econòmiques i no econòmiques. La prova de l'adequada distribució de costos, finançament i ingressos pot consistir en la presentació dels estats financers anuals de l'entitat.
  h) Les entitats participants han de presentar una declaració responsable signada per l'investigador/a principal sobre el compliment de la normativa vigent en matèria mediambiental i igualtat d'oportunitats. El projecte s'ha d'executar en el marc d'un desenvolupament sostenible i de foment de la conservació, la protecció i la millora del medi ambient i s'ha de desenvolupar amb un enfocament d'integració que incorpore l'objectiu de la no-discriminació i de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

  La informació facilitada per les entitats sol·licitants de les subvencions s'ha de presentar d'acord amb el contingut i format dels models normalitzats. Els models de formularis i d'annexos es troben en l'URL: https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/tramites_servicios

  Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o no s'acompanye de la documentació que, d'acord amb aquesta convocatòria, siga exigible, es requerirà a l'entitat sol·licitant que, en el termini de 10 dies hàbils des de l'endemà de la recepció del requeriment, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb l'advertiment que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud, amb la prèvia resolució dictada en els termes previstos en la legislació administrativa. Els requeriments es notificaran mitjançant la publicació en l'adreça d'Internet de l'òrgan instructor.

  Impresos associats

  CURRICULUM VITAE

  SUBVENCIONS PER A ADQUISICIÓ D'INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENT D'R+D+i PER LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES VALENCIANES, CONSORCIS PÚBLICS D'INVESTIGACIÓ ADSCRITS A LA GENERALITAT I ORGANISMES PÚBLICS D'INVESTIGACIÓ DE L'AGE SITUATS A LA COMUNITAT VALENCIANA (2020 -2021) - (DECLARACIÓ-AUTORITZACIONS INVESTIGADOR/A RESPONSABLE)

  SUBVENCIONS PER A ADQUISICIÓ D'INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENT D'R+D+i PER LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES VALENCIANES, CONSORCIS PÚBLICS D'INVESTIGACIÓ ADSCRITS A LA GENERALITAT I ORGANISMES PÚBLICS D'INVESTIGACIÓ DE L'AGE SITUATS A LA COMUNITAT VALENCIANA - (MEMÒRIA IDIFEDER 2020-2021)

  SUBVENCIONS PER A ADQUISICIÓ D'INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENT D'R+D+i PER LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES VALENCIANES, CONSORCIS PÚBLICS D'INVESTIGACIÓ ADSCRITS A LA GENERALITAT I ORGANISMES PÚBLICS D'INVESTIGACIÓ DE L'AGE SITUATS A LA COMUNITAT VALENCIANA (2020 -2021) - (ANNEX H)

  SUBVENCIONS PER A ADQUISICIÓ D'INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENT D'R+D+i PER LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES VALENCIANES, CONSORCIS PÚBLICS D'INVESTIGACIÓ ADSCRITS A LA GENERALITAT I ORGANISMES PÚBLICS D'INVESTIGACIÓ DE L'AGE SITUATS A LA COMUNITAT VALENCIANA (2020 -2021) - (ANNEX F)

  SUBVENCIONS PER A ADQUISICIÓ D'INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENT D'R+D+i PER LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES VALENCIANES, CONSORCIS PÚBLICS D'INVESTIGACIÓ ADSCRITS A LA GENERALITAT I ORGANISMES PÚBLICS D'INVESTIGACIÓ DE L'AGE SITUATS A LA COMUNITAT VALENCIANA (2020 -2021) - (ANNEX D)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.