Detall de Procediment

Ajudes per a l'aplicació de mesures de gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020

Codi SIA:: 688089
Codi GVA:: 18518
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: TANCAT
(05-12-2023
26-01-2024)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Al·legació/Aportació

  • Resolució

  • Justificació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Concessió d'ajuda per a la realització d'inversions destinades al desenvolupament de zones forestals i a la millora de la viabilitat dels boscos, basades en la gestió sostenible i multifuncional d'estos: - Operació 8.5.1. Redacció d'Instruments de gestió forestal sostenible; - Operació 8.5.2. Gestió forestal sostenible per a la millora ambiental, paisatgística i foment dels ecosistemes forestals; - Operació 8.6.1. Inversions per a la transformació i comercialització de productes forestals. (En l'anualitat 24-25 no es convoca.)

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

- Operació 8.5.1. i Operació 8.5.2.: · Les persones físiques o jurídiques, titulars de drets de propietat o d'ús i gaudi de terrenys forestals a la Comunitat Valenciana, privats o municipals, i no gestionats per la Generalitat. · Així mateix, les persones físiques titulars de drets de propietat o d'ús i gaudi de terrenys forestals a la Comunitat Valenciana, agrupats sense constituir personalitat jurídica, per a dur a terme en comú les actuacions previstes en aquest capítol. En aquest cas, cal nomenar un representant, entre els membres de l'agrupació, amb poders bastants per a complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l'agrupació.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licituds per a les ajudes és d'un mes a comptar des de e endemà de la publicació en el DOGV de la resolució de la corresponent convocatòria. AMPLIACIÓ DE TERMINI FINS AL 26/01/2024 (Resolució de 19 de desembre de 2023, DOGV núm. 9751, de 22-12-2023)

Formularis documentació

Recollida en l'article 6 del capítol I de l'annex de l'Ordre de Bases La sol·licitud anirà acompanyada de la següent documentació: a) Justificació de la titularitat: - dels drets de propietat, mitjançant certificat cadastral descriptiu i gràfic; - dels drets d'ús i gaudi mitjançant document notarial. b) En el cas de persones jurídiques, còpia de les escriptures o estatuts en els quals conste la capacitat d'obrar del representant que realitza la sol·licitud o, en defecte d'això, certificat de l'acord de l'òrgan de govern pel qual este siga nomenat. c) En el cas d'agrupacions de titulars forestals sense personalitat jurídica, hauran de fer-se constar expressament, tant en la sol·licitud com en la resolució de concessió, els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació, així com l'import de subvenció a aplicar per cadascun d'ells, que tindran igualment la consideració de beneficiaris. En qualsevol cas, haurà de nomenar-se un representant o apoderat únic de l'agrupació, amb poders bastants per a complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l'agrupació, acreditat mitjançant document notarial. d) Si els titulars forestals pertanyen a alguna associació de titulars forestals amb personalitat jurídica, certificat del secretari de l'associació indicant la seua pertinença a esta. e) Memòria justificativa de l'actuació a realitzar signada pel sol·licitant o representant. Quan l'actuació per a la qual se sol·licita la subvenció estiga continguda en un instrument tècnic de gestió forestal (*ITGF), este fet es ressenyarà en la memòria justificativa, indicant el codi d'expedient de l'instrument aprovat. f) Pressupost de l'actuació a realitzar, amb desglossament per partides i conceptes de despesa, signat pel sol·licitant o representant. g) Plans de l'actuació sobre base topogràfica i sobre ortofoto a escala 1/5.000 o 1/10.000. h) En el cas d'ajuntaments, s'inclourà acord del ple municipal per a sol·licitar l'ajuda. i) Model de domiciliació bancària degudament emplenat segons l'Ordre 2/2022 de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es regulen les actuacions o tràmits d'alta, modificació i baixa de les dades personals identificatives i bancaris de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb la Generalitat. Quan les persones interessades necessiten donar d'alta o modificar un compte bancari per a la percepció de les ajudes convocades, aquesta actuació es realitzarà preferentment de manera telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat a través del tràmit *PROPER. j) Excepcionalment, quan la rellevància del document en el procediment l'exigisca o existisquen dubtes derivats de la qualitat de la còpia, les Administracions podran sol·licitar de manera motivada l'acarament de les còpies aportades per l'interessat, per al que podran requerir l'exhibició del document o de la informació original. Cada sol·licitant només podrà presentar un formulari de sol·licitud per convocatòria d'ajudes. En cas que el sol·licitant desitge optar a més d'una línia d'ajudes o operació o a més d'una actuació de les definides en els capítols II i III haurà d'indicar-lo en el formulari de sol·licitud.

Presentació

Presentació

Presencial

a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) A les oficines de Correus, de la manera que s'establisca reglamentàriament. d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, a:

Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, encara que no estiguen obligats a fer-ho, opten per aquesta via, presentaran les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica de la Generalitat en la URL següent: http://www.gva.es/va/proc18518. Les esmenes o les aportacions documentals posteriors a la presentació de la sol·licitud s'hauran d'efectuar per mitjà de la URL següent: http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=18536. Per a accedir de manera telemàtica el sol·licitant haurà de disposar sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la "Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació". Entre aquests hi ha els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados) així com el sistema cl@ve firma per a les persones físiques. Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics però la sol·licitud es faça de manera presencial, es requerirà l'interessat perquè l'esmene mitjançant la presentació electrònica d'aquesta. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic hauran d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, escaiga. Els tràmits que s'efectuen per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat però que no s'arriben a registrar, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

· La instrucció del procediment correspon a les seccions forestals dels serveis territorials de la conselleria competent en gestió forestal. · L'incompliment dels requisits establits en la present ordre o la presentació fora del termini establit en la *corrrespondiente convocatòria, porta implícita la inadmissió de la sol·licitud. · En cas que l'instructor detecte deficiències en la sol·licitud o falta de documentació, segons l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, requerirà per escrit a l'interessat perquè, en un termini de deu dies, esmene la sol·licitud o aportació els documents requerits, informant-lo que de no fer-ho, se li donarà per desistit de la seua sol·licitud. · L'instructor emetrà per a cada sol·licitud un informe en el qual especifique: a) Si conforme a la informació que obra en el seu poder, la sol·licitud i els documents aportats són correctes i compleixen amb els requisits establits per a accedir a l'ajuda; b) A més, en el cas de les sol·licituds admeses a tràmit, una primera valoració conforme als criteris de priorització. · La inadmissió o el desistiment de les sol·licituds serà resolta pel director territorial de la conselleria competent en gestió forestal de la província a la qual corresponga la instrucció. · El director territorial de la conselleria competent en gestió forestal elevarà a la comissió d'avaluació una relació de les sol·licituds admeses a tràmit amb la valoració prèvia d'estes, i notificarà l'admissió d'estes. · La valoració definitiva de les sol·licituds admeses a tràmit serà realitzada per la Comissió de Valoració. Podrà sol·licitar a l'instructor quants documents i informes considere necessaris per a realitzar aquesta valoració. · Tant la valoració prèvia, com la definitiva, es realitzaran conforme als criteris de priorització definits en els capítols II i III per a cada tipus d'ajuda. · La comissió d'avaluació elaborarà un informe que inclourà: a) La valoració final de totes les sol·licituds admeses a tràmit; b) La selecció d'aquelles sol·licituds millor valorades que poden ser ateses d'acord amb l'import disponible per a cadascuna de les línies d'ajuda en la convocatòria; c) La relació d'aquelles sol·licituds que no poden ser ateses per excedir l'import disponible per a cadascuna de les línies d'ajuda en la convocatòria i que, per tant, passen a formar part de la llista de reserva; d) La relació d'aquelles sol·licituds que no aconsegueixen el llindar mínim exigit en els capítols II i III respectivament i que, per tant, han de ser desestimades. · El servei competent en matèria de gestió forestal, elevarà l'informe de la comissió d'avaluació a l'òrgan competent per a la seua resolució. · Les sol·licituds d'ajuda que no aconseguisquen el llindar mínim exigit per a cada línia d'ajuda en els capítols II i III, seran desestimades conforme al que s'estableix en l'article 165.2 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. · L'actual òrgan competent per a resoldre l'adjudicació de les ajudes és el/la director/a general competent en gestió forestal, segons l'«Acord de 26 d'abril de 2012 pel qual es deleguen les funcions d'autorització del pagament de fons *FEADER entre l'organisme pagador i els diferents òrgans administratius de la Conselleria d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, així com de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, i de la Conselleria de Governació». Més informació (articles 8 i 9 del capítol I de l'annex de l'Ordre de bases)

Criteris de valoració

Criteris de valoració

- Operació 8.5.1: els recollits en l'article 22 del capítol II de l'annex de l'Ordre de bases El llindar mínim d'aplicació es fixa en 3,00 punts. Les sol·licituds que no aconseguisquen esta puntuació mínima mitjançant la suma dels valors exposats en el punt anterior, quedaran excloses. En cas que diverses sol·licituds aconseguiren la mateixa puntuació, s'aplicarà el criteri de desempat següent: nombre d'hectàrees arbrades de major a menor. - Operació 8.5.2.: els recollits en l'article 30 del capítol III de l'annex de l'Ordre de bases El llindar mínim d'aplicació es fixa en 3,00 punts. Les sol·licituds que no aconseguisquen esta puntuació mínima mitjançant suma dels valors exposats en el punt anterior quedaran excloses. En cas que diverses sol·licituds aconseguiren la mateixa puntuació, s'aplicarà el criteri de desempat següent: el volum de la inversió, de major a menor.
Termini alegació: OBERT

Presentació

Presentació

Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones interessades que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les alegacions o qualsevol document addicional telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" -> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Obligacions

Obligacions

Els beneficiaris, mitjançant la signatura de la sol·licitud d'ajuda, es comprometen a: · Informar el públic de l'ajuda obtinguda del *FEADER durant la realització d'una acció subvencionada, segons el que es disposa en l'article 7. 1. del capítol I de l'annex de l'Ordre de bases. · Portar un sistema de comptabilitat separada, o codis comptables adequats per a totes les transaccions relatives a la subvenció finançada amb *FEADER. · Executar les actuacions subvencionades d'acord amb el reflectit en la memòria, bases i resolució de concessió. · Sotmetre's a les activitats de comprovació de la direcció general competent en gestió forestal i a les activitats de control de la Generalitat, Administració de l'Estat i Comissió Europea i aportar tota la informació i documentació que els siga requerida. · Disposar de llibres de comptabilitat, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes de la legislació mercantil i sectorial exigibles, així com els estats comptables a partir dels quals es desprenga l'execució adequada objecte de la subvenció. Conservar tals documents justificatius de la recepció dels fons, mentre estes poden ser objecte d'actuacions de comprovació i control. · Complir amb els compromisos establits en els capítols II i III de l'annex per a les seues respectives actuacions. · Complir en tot moment la normativa ambiental i territorial corresponent a cada tipus d'obra i àmbit territorial. Es prestarà especial atenció a la corresponent a espais naturals protegits i a incendis forestals. · Compliment de la normativa laboral i del conveni sectorial de referència així com la normativa de prevenció de riscos laborals i salut laboral.

Observacions

Observacions

Les resolucions, que posen fi a la via administrativa, seran notificades als interessats, i motivaran degudament el sentit d'aquestes. S'hi podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant de l'òrgan que va dictar la resolució, dins del termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació, de conformitat amb la legislació vigent sobre procediment administratiu; o bé, directament, un recurs contenciós administratiu dins del termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la notificació, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 8.3, 25.1 i 46.1 de la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

· L'import de les ajudes es determinarà d'acord amb els criteris de selecció i prioritat descrits en els capítols II i III de l'annex de l'ordre de bases. · Per raons d'eficàcia i eficiència administrativa, l'import subvencionable mínim de cada sol·licitud haurà de ser superior a 1.500,00 euros i l'import subvencionable màxim serà l'establit en els capítols II i III de l'annex de l'ordre de bases. El procediment de cobrament es realitzarà tenint en compte el que s'estableix en l'article 11 del capítol I de l'annex de l'ordre de bases

Termini màxim

Termini màxim

S'estableix un termini de sis mesos per a resoldre les sol·licituds d'ajuda, comptats des de la data en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds. Aquestes podran entendre's desestimades si, transcorregut aquest termini, no s'ha dictat la resolució corresponent.

Efecte silenci

Efecte silenci

Desestimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Recurs que procedeix contra la resolució

Potestatiu de reposició

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

· En el cas d'incompliment dels requisits establits en aquestes bases reguladores i tal com s'estableix en la Llei 38/2003, general de subvencions i en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, l'òrgan que concedeix les ajudes ha de revocar totalment o parcialment les subvencions concedides. En tots dos supòsits, hi ha l'obligació, per part del beneficiari, de retornar l'import rebut i pagar els interessos de demora corresponents. · El reintegrament de les quantitats percebudes de manera indeguda es regula en l'article 172 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i es regirà per les disposicions generals sobre procediment administratiu de la Llei 39/2015 i les específiques que s'establisquen en matèria de subvencions. · En l'article 36 de la Llei 38/2003 es determinen les causes d'invalidesa de la resolució de concessió de les ajudes, amb l'obligació corresponent de devolució per part del beneficiari d'aquestes ajudes.
Termini justificació: OBERT

Presentació

Presentació

Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, presentaran la documentació justificativa telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" -> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).