Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Ajudes per a l'aplicació de mesures de gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

  Objecte del tràmit

  Concessió d'ajuda per a la realització d'inversions destinades al desenvolupament de zones forestals i a la millora de la viabilitat dels boscos, basades en la gestió sostenible i multifuncional d'aquests:

  - Operació 8.5.1. Redacció d'instruments de gestió forestal sostenible;
  - Operació 8.5.2. Gestió forestal sostenible per a la millora ambiental, paisatgística i foment dels ecosistemes forestals;
  - Operació 8.6.1. Inversions per a la transformació i comercialització de productes forestals.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  - Operació 8.5.1. i Operació 8.5.2.:

  · Les persones físiques o jurídiques, titulars de drets de propietat o d'ús i gaudi de terrenys forestals a la Comunitat Valenciana, privats o municipals, i no gestionats per la Generalitat.
  · Així mateix, les persones físiques titulars de drets de propietat o d'ús i gaudi de terrenys forestals a la Comunitat Valenciana, agrupats sense constituir personalitat jurídica, per a dur a terme en comú les actuacions previstes en aquest capítol.
  En aquest cas, cal nomenar un representant, entre els membres de l'agrupació, amb poders bastants per a complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l'agrupació.

  - Operació 8.6.1.:

  · Les persones físiques o jurídiques el domicili fiscal i l'activitat principal de les quals radiquen a la Comunitat Valenciana, que realitzen o es comprometen a realitzar activitats industrials de mobilització, transformació i/o comercialització de productes forestals no fusters (suro, resines, plantes aromàtiques i medicinals, mel, fruits i altres productes alimentaris forestals); de la llenya residual procedent de tractaments silvícoles; i de les tales i dels aprofitaments forestals la destinació dels quals siga la producció de biomassa o altres productes transformats; i que responguen a la definició de microempreses, petites i mitjanes empreses (pime), d'acord amb els criteris establits en l'annex I del Reglament (UE) núm. 702/2014.
  · Les persones físiques o jurídiques, titulars de drets de propietat o d'ús i gaudi de terrenys forestals a la Comunitat Valenciana, privats o municipals, i no gestionats per la Generalitat.
  · Així mateix, les persones físiques titulars de drets de propietat o d'ús i gaudi de terrenys forestals a la Comunitat Valenciana, agrupats sense constituir personalitat jurídica, per a dur a terme en comú les actuacions previstes en aquest capítol.
  En aquest cas, cal nomenar un representant, entre els membres de l'agrupació, amb poders bastants per a complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l'agrupació.
  · Les associacions forestals amb personalitat jurídica per a les actuacions definides en els apartats c i d de la base tercera.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  · L'import de les ajudes es determinarà d'acord amb els criteris de selecció i prioritat descrits en els capítols II, III i IV de l'annex de l'Ordre de bases.
  · Per raons d'eficàcia i eficiència administrativa, l'import subvencionable mínim de cada sol·licitud haurà de ser superior a 1.500,00 euros i l'import subvencionable màxim serà el que s'estableix en els capítols II, III i IV de l'annex de l'Ordre de bases.

  El procediment de cobrament es realitzarà segons el que estableix l'article 11 del capítol I de l'annex de l'Ordre de bases.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds per a les ajudes d'aquesta convocatòria serà d'un mes, a comptar de l'endemà de la publicació en el 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana' d'aquesta resolució. (DOGV 8821 de 27/05/2020)

  Aquest termini, no obstant això, queda suspés en virtut del que recull la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

  No obstant això, les sol·licituds i els documents que es remeten electrònicament durant el període de suspensió dels termes i els terminis que estableix la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, es tramitaran efectivament en el moment en el qual es reprenga el còmput dels terminis d'acord amb el que preveu aquesta disposició, excepte que s'haja alçat la suspensió en el procediment de què es tracte. Es considerarà, amb caràcter general, com a data de registre d'entrada, el primer dia hàbil després de l'alçament de la suspensió.

  En virtut del Reial decret 537/2020, de 22 de maig, l'article 9 del qual estableix la represa dels terminis administratius que s'hagen suspés, el termini d'un mes per a presentar sol·licituds s'inicia l'1 de juny de 2020.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) A les oficines de Correus, de la manera que s'establisca reglamentàriament.
  d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents.

  No obstant això, els sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds s'ha d'efectuar de manera electrònica. En cas que la sol·licitud es faça de manera presencial, es requerirà la persona interessada perquè l'esmene mitjançant la presentació electrònica d'aquesta. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què haja sigut feta l'esmena.

  I, preferentment, a:

  SERVEI TERRITORIAL DE MEDI AMBIENT - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  SERVEI TERRITORIAL DE MEDI AMBIENT - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  SERVEI TERRITORIAL DE MEDI AMBIENT - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18518

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Recollida en l'article 6 del capítol I de l'annex de l'Ordre de bases

  La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació següent:

  a) Justificació de la titularitat:
  - dels drets de propietat, mitjançant un certificat cadastral descriptiu i gràfic;
  - dels drets d'ús i gaudi mitjançant un document notarial.
  b) En el cas de persones jurídiques, còpia de les escriptures o dels estatuts en què conste la capacitat d'obrar del representant que fa la sol·licitud o, en defecte d'això, certificat de l'acord de l'òrgan de govern pel qual aquest hi és nomenat.
  c) En el cas d'agrupacions de titulars forestals sense personalitat jurídica, han de fer-se constar expressament, tant en la sol·licitud com en la resolució de concessió, els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació, així com l'import de subvenció que ha d'aplicar-se per cada un d'ells, que tindran igualment la consideració de beneficiaris. En qualsevol cas, ha de nomenar-se un representant o apoderat únic de l'agrupació, amb poders bastants per a complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l'agrupació, cosa que ha d'acreditar-se mitjançant un document notarial.
  d) Si els titulars forestals pertanyen a alguna associació de titulars forestals amb personalitat jurídica, certificat del secretari de l'associació en què s'indique la seua pertinença a aquesta.
  e) Memòria justificativa de l'actuació que es realitzarà signada pel sol·licitant o representant. Quan l'actuació per a la qual se sol·licita la subvenció estiga continguda en un instrument tècnic de gestió forestal (ITGF), aquest fet ha de ressenyar-se en la memòria justificativa i ha d'indicar-se el codi d'expedient de l'instrument aprovat.
  f) Pressupost de l'actuació que es realitzarà, amb desglossament per partides i conceptes de despesa, signat pel sol·licitant o representant.
  g) Plans de l'actuació sobre base topogràfica i sobre ortofotografia a escala 1/5.000 o 1/10.000.
  h) En el cas d'ajuntaments, ha d'incloure's l'acord del ple municipal per a sol·licitar l'ajuda.
  i) Model de domiciliació bancària degudament omplit segons l'Ordre 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regula la comprovació i el procediment de registre de comptes bancaris de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb l'Administració de la Generalitat.
  j) Excepcionalment, quan la rellevància del document en el procediment ho exigisca o hi haja dubtes derivats de la qualitat de la còpia, les administracions podran sol·licitar de manera motivada l'acarament de les còpies que haja aportat l'interessat, per a la qual cosa podran requerir l'exhibició del document o de la informació original.

  Cada sol·licitant només podrà presentar un formulari de sol·licitud per convocatòria d'ajudes. En cas que el sol·licitant desitge optar a més d'una línia d'ajudes o operació o a més d'una actuació de les definides en els capítols II, III, IV, ha d'indicar-ho en el formulari de sol·licitud.

  En una mateixa superfície d'actuació, es podrà percebre ajuda per a una mateixa actuació només una vegada durant el període 2014-2020.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD PER AL COBRAMENT DE LES AJUDES PER A L'APLICACIÓ DE MESURES DE GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE EN EL MARC DEL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2014-2020

  SOL·LICITUD PER A LA CONCESSIÓ D'AJUDES PER A L'APLICACIÓ DE MESURES DE GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE EN EL MARC DEL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2014-2020

  COMUNICACIÓ DE FINALITZACIÓ DELS TREBALLS RELATIUS A LES AJUDES PER A L' APLICACIÓ DE MESURESS DE GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE EN EL MARC DEL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2014-2020

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  · La instrucció del procediment correspon a les seccions forestals dels serveis territorials de la conselleria competent en gestió forestal.
  · L'incompliment dels requisits establits en aquesta ordre o la presentació fora del termini establit en la convocatòria corresponent, porta implícita la inadmissió de la sol·licitud.
  · Si l'instructor detecta deficiències en la sol·licitud o falta de documentació, segons l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, requerirà per escrit l'interessat perquè, dins del termini de 10 dies, esmene la sol·licitud o aporte els documents requerits, i l'informarà que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seua sol·licitud.
  · L'instructor emetrà per a cada sol·licitud un informe en el qual ha d'especificar-se:
  a) Si, segons la informació de què disposa, la sol·licitud i els documents aportats són correctes i compleixen els requisits establits per a accedir a l'ajuda;
  b) A més, en el cas de les sol·licituds admeses a tràmit, una primera valoració d'acord amb els criteris de priorització.
  · La inadmissió o el desistiment de les sol·licituds serà resolta pel director territorial de la conselleria competent en gestió forestal de la província a la qual corresponga la instrucció.
  · El director territorial de la conselleria competent en gestió forestal elevarà a la comissió d'avaluació una llista de les sol·licituds admeses a tràmit amb una valoració prèvia d'aquestes i notificarà, a més, l'admissió d'aquestes.
  · La valoració definitiva de les sol·licituds admeses a tràmit la realitzarà la comissió de valoració. Podrà sol·licitar a l'instructor tots els documents i informes que considere necessaris per a fer-ne la valoració.
  · Tant la valoració prèvia, com la definitiva, es realitzaran segons els criteris de priorització definits en els capítols II, III i IV per a cada tipus d'ajuda.
  · La comissió d'avaluació elaborarà un informe que inclourà:
  a) La valoració final de totes les sol·licituds admeses a tràmit;
  b) La selecció de les sol·licituds millor valorades que poden ser ateses d'acord amb l'import disponible per a cada una de les línies d'ajuda en la convocatòria;
  c) La llista de les sol·licituds que no es poden atendre perquè s'excedeix l'import disponible per a cada una de les línies d'ajuda en la convocatòria i que, per tant, passen a formar part de la llista de reserva;
  d) La llista de les sol·licituds que no arriben al mínim exigit en els capítols II, III i IV i que, per tant, han de ser desestimades.
  · El servei competent en matèria de gestió forestal, elevarà l'informe de la comissió d'avaluació a l'òrgan competent perquè procedisca a la resolució.
  · Les sol·licituds d'ajuda que no arriben al mínim exigit per a cada línia d'ajuda en els capítols II, III i IV, seran desestimades, d'acord amb el que estableix l'article 165.2 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
  · L'actual òrgan competent per a resoldre l'adjudicació de les ajudes és el director o directora general competent en gestió forestal, segons l'Acord de 26 d'abril de 2012, pel qual es deleguen les funcions d'autorització del pagament de fons FEADER entre l'organisme pagador i els diferents òrgans administratius de la Conselleria d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, així com de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient i de la Conselleria de Governació.

  Més informació (articles 8 i 9 del capítol I de l'annex de l'Ordre de bases)

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions, que posen fi a la via administrativa, seran notificades als interessats, i motivaran degudament el sentit d'aquestes. S'hi podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant de l'òrgan que va dictar la resolució, dins del termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació, de conformitat amb la legislació vigent sobre procediment administratiu; o bé, directament, un recurs contenciós administratiu dins del termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la notificació, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 8.3, 25.1 i 46.1 de la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18518

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, encara que no estiguen obligats a fer-ho, opten per aquesta via, presentaran les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica de la Generalitat en la URL següent: https://www.gva.es/va/proc18518.

  Les esmenes o les aportacions documentals posteriors a la presentació de la sol·licitud s'hauran d'efectuar per mitjà de la URL següent: https://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=18536.

  Per a accedir de manera telemàtica el sol·licitant haurà de disposar sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la "Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació". Entre aquests hi ha els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados) així com el sistema cl@ve firma per a les persones físiques.

  Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics però la sol·licitud es faça de manera presencial, es requerirà l'interessat perquè l'esmene mitjançant la presentació electrònica d'aquesta.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic hauran d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, escaiga.

  Els tràmits que s'efectuen per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat però que no s'arriben a registrar, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  - Operació 8.5.1: els recollits en l'article 22 del capítol II de l'annex de l'Ordre de bases.

  El mínim d'aplicació es fixa en 3,00 punts. Les sol·licituds que no arriben a aquesta puntuació mínima en la suma dels valors exposats en el punt anterior, en quedaran excloses.

  En cas que diverses sol·licituds obtinguen la mateixa puntuació, s'aplicarà el criteri de desempat següent: nombre d'hectàrees arbrades, de major a menor.


  - Operació 8.5.2.: els recollits en l'article 30 del capítol III de l'annex de l'Ordre de bases.

  El mínim d'aplicació es fixa en 3,00 punts. Les sol·licituds que no arriben a aquesta puntuació mínima en la suma dels valors exposats en el punt anterior, en quedaran excloses.

  En cas que diverses sol·licituds obtinguen la mateixa puntuació, s'aplicarà el criteri de desempat següent: volum de la inversió, de major a menor.


  - Operació 8.6.1.: els recollits en l'article 39 del capítol IV de l'annex de l'Ordre de bases.

  El mínim d'aplicació es fixa en 2,00 punts. Les sol·licituds que no arriben a aquesta puntuació mínima en la suma dels valors exposats en el punt anterior, en quedaran excloses.

  Obligacions

  Els beneficiaris, mitjançant la signatura de la sol·licitud d'ajuda, es comprometen a:
  · Informar el públic de l'ajuda obtinguda del FEADER durant la realització d'una acció subvencionada, segons el que disposa l'article 7. 1. del capítol I de l'annex de l'Ordre de bases.
  · Portar un sistema de comptabilitat separada, o codis comptables adequats per a totes les transaccions relatives a la subvenció finançada amb FEADER.
  · Executar les actuacions subvencionades, d'acord amb el que reflecteixen la memòria, les bases i la resolució de concessió.
  · Sotmetre's a les activitats de comprovació de la direcció general competent en gestió forestal i a les activitats de control de la Generalitat, l'Administració de l'Estat i la Comissió Europea i aportar tota la informació i documentació que els siga requerida.
  · Disposar de llibres de comptabilitat, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes de la legislació mercantil i sectorial exigibles, així com els estats comptables a partir dels quals es desprenga l'execució adequada objecte de la subvenció. Conservar aquests documents justificatius de la recepció dels fons, mentre aquestes poden ser objecte d'actuacions de comprovació i control.
  · Complir els compromisos establits en els capítols II, III i IV de l'annex per a les respectives actuacions.
  · Complir, en tot moment, la normativa ambiental i territorial corresponent a cada tipus d'obra i àmbit territorial. Es prestarà especial atenció a la corresponent a espais naturals protegits i a incendis forestals.
  · Compliment de la normativa laboral i del conveni sectorial de referència, així com la normativa de prevenció de riscos laborals i salut laboral.

  Sancions

  · En el cas d'incompliment dels requisits establits en aquestes bases reguladores i tal com s'estableix en la Llei 38/2003, general de subvencions i en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, l'òrgan que concedeix les ajudes ha de revocar totalment o parcialment les subvencions concedides. En tots dos supòsits, hi ha l'obligació, per part del beneficiari, de retornar l'import rebut i pagar els interessos de demora corresponents.

  · El reintegrament de les quantitats percebudes de manera indeguda es regula en l'article 172 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i es regirà per les disposicions generals sobre procediment administratiu de la Llei 39/2015 i les específiques que s'establisquen en matèria de subvencions.

  · En l'article 36 de la Llei 38/2003 es determinen les causes d'invalidesa de la resolució de concessió de les ajudes, amb l'obligació corresponent de devolució per part del beneficiari d'aquestes ajudes.

  Enllaços

  Simulació de tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana (Cl@u-signatura)

  Sistemes de signatura electrònica admesos i/o usats en la seu.

  Sistemes de verificació de signatura

  Aportació de documentació o esmena d'un expedient existent de sol·licitud d'ajudes de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - ORDRE 3/2020, de 12 de febrer, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per a l'aplicació de mesures de gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020
  - Resolució de 20 de maig de 2020, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agraria (AVFGA), per la qual es convoquen, per a l'any 2020, les ajudes, finançades pel FEADER, per a l'aplicació de mesures de gestió forestal sostenible.
  - Extracte de la Resolució de 20 de maig de 2020, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen, per a l'any 2020, les ajudes, finançades per FEADER, per a l'aplicació de mesures de gestió forestal sostenible.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 3/2020, de 12 de febrer, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per a l'aplicació de mesures de gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

  Vegeu la Resolució de 20 de maig de 2020.

  Vegeu l'extracte de la Resolució de 20 de maig de 2020.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.