Detall de Procediment

Convocatòria del programa denominat «Coordinació horària» dirigit a l'alumnat que cursa simultàniament els ensenyaments professionals de Música i/o Dansa i l'Educació Secundària per al curs acadèmic 2023-2024.

Codi SIA: 223777
Codi GUC: 18522
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(20-02-2023
03-03-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Programa de coordinació horària per al curs acadèmic 2023-2024 en els conservatoris i centres autoritzats d'ensenyaments professionals de Música i Dansa, i en els centres sostinguts amb fons públics que impartisquen els ensenyaments d'Educació Secundària i/o Batxillerat, per a l'alumnat que simultanieja els ensenyaments de règim general i els ensenyaments de règim especial.

Qui pot sol·licitar-ho?

Els centres sostinguts amb fons públics que impartisquen els ensenyaments d'Educació Secundària i/o Batxillerat. L'alumnat que cursa simultàniament els ensenyaments professionals de Música i/o Dansa i l'Educació Secundària per al curs acadèmic 2023-2024. 1. L'alumnat que desitge participar en el Programa de coordinació horària ha de presentar la sol·licitud de participació segons l'annex II de l'Ordre 5/2017, de 6 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el programa denominat Coordinació horària dirigit a l'alumnat que cursa simultàniament els ensenyaments professionals de Música i/o Dansa i l'Educació Secundària, en el centre on estiga matriculat. 2. Les sol·licituds de participació de l'alumnat en el programa s'han de presentar en la secretaria dels centres d'Educació Secundària que hagen sigut prèviament autoritzats per al desenvolupament d'aquest programa, en el període de formalització de matrícula d'aquest centre. 3. Una vegada hagen formalitzat el procés de matrícula en els ensenyaments de règim especial, han d'entregar el certificat de matrícula dels ensenyaments professionals de Música i/o Dansa en el centre d'estudis d'ensenyaments de règim general d'Educació Secundària Obligatòria i/o Batxillerat. 4. Les sol·licituds de participació presentades fora d'aquest termini podran ser ateses si queden places vacants en el programa, una vegada realitzada l'adjudicació. 5. Una vegada finalitzada l'adscripció de l'alumnat en el Programa de coordinació horària, i abans de l'inici del curs escolar dels ensenyaments de Música i Dansa de règim especial, cada comissió de coordinació remetrà a la corresponent direcció territorial amb competències en educació la llista definitiva de l'alumnat que hi participa.

Normativa del procediment

  • Decret 156/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'estableix el currículum dels ensenyaments professionals de Dansa i es regula l'accés a aquests ensenyaments (DOCV núm. 5606, de data 25/09/2007).
  • Decret 158/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'estableix el currículum dels ensenyaments professionals de Música i es regula l'accés a aquests ensenyaments (DOCV núm. 5606, de 25/09/2007).
  • Ordre 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'admissió, l'accés i la matrícula, així com els aspectes d'ordenació general, per a l'alumnat que curse els ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6522, de 17/05/2011).
  • Ordre 5/2017, de 6 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el programa denominat Coordinació horària dirigit a l'alumnat que cursa simultàniament els ensenyaments professionals de Música i/o Dansa i l'Educació Secundària (DOGV núm. 7981, de 16/02/2017).

Termini

CENTRES El termini de presentació de les sol·licituds serà del 20 de febrer al 3 de març de 2023. ALUMNAT Una vegada publicada la resolució per la qual es resol la convocatòria per a autoritzar els centres participants en el Programa de coordinació horària en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, l'alumnat que desitge participar en el programa, ha de presentar la sol·licitud tal com especifica l'article 7 de l'Ordre 5/2017, de 6 de febrer, en la secretaria dels centres d'Educació Secundària autoritzats en els terminis que determine cada centre.

Documentació

CENTRES Les sol·licituds han d'anar acompanyades de la documentació següent, juntament amb l'annex I de l'Ordre 5/2017, de 6 de febrer: a) Acta de constitució de la comissió coordinadora, així com l'acta d'aprovació del projecte signada per tots els membres de la comissió mencionada amb anterioritat, i l'escrit de proposta de participació en el programa de la mateixa comissió. b) Les actes del claustre, per a tots els casos, i del consell escolar de cada centre implicat, en el cas dels centres de titularitat pública, signades per part de qui ocupa la secretaria del centre amb el vistiplau de qui exercisca la direcció, en els quals es basa i s'aprova la participació en el Programa de coordinació horària. c) Projecte de coordinació horària dissenyat per la comissió coordinadora, en el qual s'ha de detallar: 1. La justificació, els objectius i criteris d'avaluació del projecte. 2. La distància existent entre el centre d'ensenyaments de règim general i el centre d'ensenyaments de règim especial. 3. El nombre de places escolars de cada nivell que el centre que imparteix Educació Secundària proposa reservar per a l'admissió de l'alumnat de nou ingrés participant en el Programa coordinació horària. 4. L'horari lectiu dels diferents grups, així com altres aspectes relacionats amb la distribució temporal, resultat de la coordinació horària, en els dos ensenyaments. 5. L'experiència en coordinació horària entre ambdós ensenyaments. NOVETAT Per als centres que renoven la participació en el programa, per estar autoritzats en el curs 2022-2023, segons la Resolució de 19 d'abril de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es resol la convocatòria per a autoritzar el Programa de coordinació horària, dirigit a l'alumnat que cursa simultàniament els ensenyaments professionals de Música i/o Dansa i l'Educació Secundària per al curs 2022-2023; en la convocatòria actual per a l'autorització en el Programa de coordinació horària per al curs acadèmic 2023-2024, sols cal que remeten la sol·licitud de participació, indicant a l'annex corresponent la declaració responsable de la direcció del conservatori professional o del centre autoritzat d'ensenyaments professionals, especificant l'alumnat que està participant en el programa de Coordinació horària, en el curs acadèmic 2022-2023, i la previsió per al curs acadèmic 2023-2024. ALUMNAT L'annex II de l'Ordre 5/2017, de 6 de febrer.

Taxa o pagament

Aquest procediment no requereix pagament de taxes.

Presentació

Telemàtica
L'expedient general es tramitarà i presentarà exclusivament per tràmit telemàtic. Totes les comunicacions oficials d'aquest procediment es realitzaran des del correu electrònic oficial de la unitat administrativa amb competències en ensenyaments de règim especial (sogep@gva.es) al correu electrònic oficial del centre d'ensenyaments de règim general, que consta la Guia de centres docents de la GVA.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

- Constitució de les comissions de coordinació dels centres. - Presentació de les sol·licituds telemàtiques de participació dels centres. - Nomenament de la comissió de valoració. - Autorització provisional dels centres participants. - Reclamacions. - Publicació en el DOGV de la resolució definitiva dels centres participants.

òrgans de tramitació

Observacions

Es podrà interposar un recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seua seua notificació o publicació. Tot això, de conformitat amb el que disposen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgans resolució

Esgota via administrativa