Convocatòria del programa denominat «Coordinació horària» dirigit a l'alumnat que cursa simultàniament els ensenyaments professionals de Música i/o Dansa i l'Educació Secundària per al curs acadèmic 2024-2025.

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 223777
|
Codi GVA: 18522
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 26-02-2024

Fins 08-03-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

 

Programa de "Coordinació horària" per al curs acadèmic 2024-2025 en els conservatoris i centres autoritzats d'ensenyaments professionals de Música i Dansa, i en els centres sostinguts amb fons públics que impartisquen els ensenyaments d'Educació Secundària i/o Batxillerat, per a l'alumnat que simultanieja els ensenyaments de règim general d'Educació Secundària Obligatòria o Batxillerat i els ensenyaments de règim especial.

 

 

 

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
26-02-2024 al 08-03-2024

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

 

- Centres sostinguts amb fons públics que impartisquen els ensenyaments d'Educació Secundària Obligatòria i/o Batxillerat.

 

- Alumnat que curse simultàniament ensenyaments professionals de Música i/o Dansa i Educació Secundària durant el curs acadèmic 2024-2025.

 

1. Una vegada publicada la resolució que resolga la convocatòria per a autoritzar els centres participants en el Programa de Coordinació Horària en el DOGV, l'alumnat que desitge participar en el programa presentarà la sol·licitud de participació, segons l'annex II de l'Ordre 5/2017, de 6 de febrer, en la secretaria del centre d'ensenyament secundari prèviament autoritzat, en el qual es trobe matriculat, en el termini que determine cada centre.

 

2. L'alumnat, una vegada haja formalitzat el procés de matrícula en els ensenyaments de règim especial, entregarà el certificat de matrícula dels ensenyaments professionals de Música i/o Dansa en el centre d'estudis d'ensenyaments de règim general d'educació secundària en el qual es trobe matriculat.

 

3. Les sol·licituds de participació presentades fora de termini podran ser ateses si queden places vacants en el programa una vegada realitzada l'adjudicació.

 

4. Una vegada finalitzada l'adscripció de l'alumnat en el Programa Coordinació Horària, i abans de l'inici del curs escolar dels ensenyaments de Música i Dansa de règim especial, cada comissió de coordinació remetrà a la corresponent direcció territorial amb competències en educació la llista definitiva de l'alumnat que participa.

 

 

Com es tramita

Procés de tramitació

 

- Constitució de les comissions de coordinació dels centres.

 

- Presentació de les sol·licituds telemàtiques de participació dels centres.

 

- Nomenament de la comissió de valoració.

 

- Autorització provisional dels centres participants.

 

- Reclamacions.

 

- Publicació en el DOGV de la resolució definitiva dels centres participants.

 

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

 

 

CENTRES

 

El termini de presentació de les sol·licituds serà del 26 de febrer al 8 de març de 2024.

 

 

 

ALUMNAT

 

Una vegada publicada la resolució per la qual es resol la convocatòria per a autoritzar els centres participants en el Programa de Coordinació Horària en el DOGV, l'alumnat que desitge participar en el programa presentarà la sol·licitud de participació, segons l'annex II de l'Ordre 5/2017, de 6 de febrer, en la secretaria del centre d'ensenyament secundari, prèviament autoritzat, en el qual es trobe matriculat, en el termini que determine cada centre.

 

Documentació
CENTRES Les sol·licituds aniran acompanyades de la següent documentació juntament amb l'Annex I de l'Ordre 5/2017, de 6 de febrer: a) Acta de constitució de la comissió coordinadora, així com l'acta d'aprovació del projecte signada per tots els membres de la comissió esmentada amb...
Saber més
Taxa o pagament

 

Este procediment no requerix pagament de taxes.

 

Forma de presentació
Telemàtica
L'expedient general es tramitarà i presentarà exclusivament per tràmit telemàtic. Totes les comunicacions oficials d'aquest procediment es realitzaran des del correu electrònic oficial de la unitat administrativa amb competències en ensenyaments de règim especial (sogep@gva.es) al correu...
Saber més

  Resolució

  Observacions

  Es podrà interposar recurs d'alçada davant la Secretaria Autonòmica competent en matèria d'educació, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la notificació o publicació. Tot això, de conformitat amb el que es disposa en els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,...

  Saber més
  Òrgans resolució