• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (*ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU *CORRECIÓN D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/20220).

Convocatòria del programa denominat «coordinació horària» dirigit a l'alumnat que cursa simultàniament els ensenyaments professionals de Música i/o Dansa i l'Educació Secundària per al curs acadèmic 2020-2021.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria del programa denominat «coordinació horària» dirigit a l'alumnat que cursa simultàniament els ensenyaments professionals de Música i/o Dansa i l'Educació Secundària per al curs acadèmic 2020-2021.

  Objecte del tràmit

  Programa de coordinació horària per al curs acadèmic 2020-2021 en els conservatoris i centres autoritzats d'ensenyaments professionals de Música i Dansa, i en els centres sostinguts amb fons públics que impartisquen els ensenyaments d'Educació Secundària i/o Batxillerat, per a l'alumnat que simultanieja els ensenyaments de règim general i els ensenyaments de règim especial.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els centres sostinguts amb fons públics que impartisquen els ensenyaments d'Educació Secundària i/o Batxillerat.

  L'alumnat que cursa simultàniament els ensenyaments professionals de Música i/o Dansa i l'Educació Secundària per al curs acadèmic 2020-2021.

  1. L'alumnat que desitge participar en el Programa de coordinació horària ha de presentar la sol·licitud de participació segons l'annex II de l'Ordre 5/2017, de 6 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el programa denominat Coordinació horària dirigit a l'alumnat que cursa simultàniament els ensenyaments professionals de Música i/o Dansa i l'Educació Secundària, en el centre on estiga matriculat.

  2. Les sol·licituds de participació de l'alumnat en el programa s'han de presentar en la secretaria dels centres d'Educació Secundària que hagen sigut prèviament autoritzats per al desenvolupament d'aquest programa, en el període de formalització de matrícula d'aquest centre.

  3. Una vegada hagen formalitzat el procés de matrícula en els ensenyaments de règim especial, han d'entregar el certificat de matrícula dels ensenyaments professionals de Música i/o Dansa en el centre d'estudis d'ensenyaments de règim general d'Educació Secundària Obligatòria i/o Batxillerat.

  4. Les sol·licituds de participació presentades fora d'aquest termini podran ser ateses si queden places vacants en el programa, una vegada realitzada l'adjudicació.

  5. Una vegada finalitzada l'adscripció de l'alumnat en el Programa de coordinació horària, i abans de l'inici del curs escolar dels ensenyaments de Música i Dansa de règim especial, cada comissió de coordinació remetrà a la corresponent direcció territorial amb competències en educació la llista definitiva de l'alumnat que hi participa.

  Requeriments

  .

  Inici
 • Taxes

  Aquest procediment no requereix pagament de taxes.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  CENTRES
  El termini de presentació de les sol·licituds serà del 2 al 13 de març de 2020.


  ALUMNAT
  Una vegada publicada la resolució per la qual es resol la convocatòria per a autoritzar els centres participants en el Programa de coordinació horària en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, l'alumnat que desitge participar en el programa, ha de presentar la sol·licitud tal com especifica l'article 7 de l'Ordre 5/2017, de 6 de febrer, en la secretaria dels centres d'Educació Secundària autoritzats en els terminis que determine cada centre.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  CENTRES
  Les sol·licituds han d'anar acompanyades de la documentació següent, juntament amb l'annex I de l'Ordre 5/2017, de 6 de febrer:
  a) Acta de constitució de la comissió coordinadora, així com l'acta d'aprovació del projecte signada per tots els membres de la comissió mencionada amb anterioritat, i l'escrit de proposta de participació en el programa de la mateixa comissió.
  b) Les actes del claustre, per a tots els casos, i del consell escolar de cada centre implicat, en el cas dels centres de titularitat pública, signades per part de qui ocupa la secretaria del centre amb el vistiplau de qui exercisca la direcció, en els quals es basa i s'aprova la participació en el Programa de coordinació horària.
  c) Projecte de coordinació horària dissenyat per la comissió coordinadora, en el qual s'ha de detallar:
  1. La justificació, els objectius i criteris d'avaluació del projecte.
  2. La distància existent entre el centre d'ensenyaments de règim general i el centre d'ensenyaments de règim especial.
  3. El nombre de places escolars de cada nivell que el centre que imparteix Educació Secundària proposa reservar per a l'admissió de l'alumnat de nou ingrés participant en el Programa coordinació horària.
  4. L'horari lectiu dels diferents grups, així com altres aspectes relacionats amb la distribució temporal, resultat de la coordinació horària, en els dos ensenyaments.
  5. L'experiència en coordinació horària entre ambdós ensenyaments.

  ALUMNAT
  L'annex II de l'Ordre 5/2017, de 6 de febrer.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ DELS CENTRES EN EL PROGRAMA "COORDINACIÓ HORÀRIA" (EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT-ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE MÚSICA I DANSA)

  [ANNEX II] SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ DE L'ALUMNAT EN EL PROGRAMA "COORDINACIÓ HORÀRIA" (EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT-ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE MÚSICA I DANSA)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Constitució de les comissions de coordinació dels centres.
  - Presentació de les sol·licituds telemàtiques de participació dels centres.
  - Nomenament de la comissió de valoració.
  - Autorització provisional dels centres participants.
  - Reclamacions.
  - Publicació en el DOGV de la resolució definitiva dels centres participants.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Es podrà interposar un recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seua seua notificació o publicació. Tot això, de conformitat amb el que disposen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18522

  Tramitació

  L'expedient general es tramitarà i presentarà exclusivament per tràmit telemàtic.

  Totes les comunicacions oficials d'aquest procediment es realitzaran des del correu electrònic oficial de la unitat administrativa amb competències en ensenyaments de règim especial (sere@gva.es) al correu electrònic oficial del centre d'ensenyaments de règim general, que consta la Guia de centres docents de la GVA.

  Inici
 • Informació complementària

  * CONVALIDACIONS D'ASSIGNATURES D'ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE MÚSICA I DANSA
  Les convalidacions de diverses assignatures dels ensenyaments professionals de Música i Dansa amb determinades matèries de modalitat de primer i segon curs de Batxillerat seran les següents, tal com es compendia en l'annex VIII i en l'annex IX de l'Ordre 28/2011, de 10 de maig:
  a) L'alumnat que haja superat la matèria d'Anàlisi Musical II del Batxillerat podrà convalidar l'assignatura d'Anàlisi o l'assignatura de Fonaments de Composició dels ensenyaments professionals de Música.
  b) L'alumnat que haja superat la matèria de Cultura Audiovisual del Batxillerat podrà convalidar l'assignatura de Cultura Audiovisual dels ensenyaments professionals de Música o de Dansa.
  c) L'alumnat que haja superat la matèria d'Història de la Música i de la Dansa del Batxillerat podrà convalidar els cursos primer i segon de l'assignatura Història de la Música dels ensenyaments professionals de Música.
  d) L'alumnat que haja superat la matèria de Llenguatge i Pràctica Musical del Batxillerat podrà convalidar l'assignatura de primer curs de Llenguatge Musical dels ensenyaments professionals de Música.
  e) L'alumnat que haja superat la matèria d'Anatomia Aplicada podrà convalidar els cursos primer i segon de l'assignatura Anatomia i Biomecànica Aplicada a la Dansa dels ensenyaments professionals de Dansa.
  f) L'alumnat que haja superat la matèria d'Arts Escèniques del Batxillerat podrà convalidar l'assignatura d'Interpretació, i Creativitat i Dansa dels ensenyaments professionals de Dansa.
  g) L'alumnat que haja superat la matèria d'Història de la Música i de la Dansa del Batxillerat podrà convalidar l'assignatura d'Origen i Evolució de la Dansa, a més de l'assignatura d'Origen i Evolució del Flamenc de l'especialitat de Ball Flamenc, o bé l'assignatura Història de la Dansa pròpia d'una de les especialitats dels ensenyaments professionals de Dansa.
  h) L'alumnat que haja superat la matèria de Llenguatge i Pràctica Musical podrà sol·licitar la convalidació dels cursos primer, segon i tercer de l'assignatura de Música dels ensenyaments professionals de Dansa.

  * CONVALIDACIONS D'ASSIGNATURES EN L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I BATXILLERAT (vegeu els enllaços sobre la normativa reguladora més avall)

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 156/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'estableix el currículum dels ensenyaments professionals de Dansa i es regula l'accés a aquests ensenyaments (DOCV núm. 5606, de data 25/09/2007).
  - Decret 158/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'estableix el currículum dels ensenyaments professionals de Música i es regula l'accés a aquests ensenyaments (DOCV núm. 5606, de 25/09/2007).
  - Ordre 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'admissió, l'accés i la matrícula, així com els aspectes d'ordenació general, per a l'alumnat que curse els ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6522, de 17/05/2011).
  - Ordre 5/2017, de 6 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el programa denominat Coordinació horària dirigit a l'alumnat que cursa simultàniament els ensenyaments professionals de Música i/o Dansa i l'Educació Secundària (DOGV núm. 7981, de 16/02/2017).
  - Resolució de 5 de febrer de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoca el Programa de coordinació horària dirigit a l'alumnat que cursa simultàniament els ensenyaments professionals de Música o Dansa i l'Educació Secundària per al curs acadèmic 2020-2021.

  Llista de normativa

  Normativa: convalidacions i exempcions d'assignatures en l'ESO

  Normativa: convalidacions i exempcions en assignatures de Batxillerat

  Vegeu el Decret 156/2007, de 21 de setembre

  Vegeu el Decret 158/2007, de 21 de setembre

  Vegeu l'Ordre 28/2011, de 10 de maig

  Vegeu l'Ordre 5/2017, de 6 de febrer

  Vegeu la Resolució de 5 de febrer de 2020

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.