Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Inscripció en el Registre de Demandants d'Habitatge.

  Objecte del tràmit

  Donar d'alta als sol·licitants d'habitatge de protecció pública o amb fins socials.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones amb veinatge administratiu a la Comunitat Valenciana i que pels seus ingressos o altres circumstàncies no puguen accedir a un habitatge en condicions de mercat.

  Requeriments

  -Un any de residència a la Comunitat Valenciana, com a mínim.

  -No disposar ni el sol·licitant, ni un altre membre que forme part de la unitat de convivència, la titularitat o un altre dret real que els permeta poder disposar del ple ús d'un habitatge estable i habitable.

  -El sol·licitant individual o la unitat de convivència no dispose d'uns ingressos superiors en referència a l'IPREM segons les quanties següents:
  -Unitats de convivència integrades per:
  . Més de 3 membres: 2 IPREM
  . Més de 2 membres: 1,5 IPREM
  -1 membre: 1 IPREM en còmput anual de 14 pagues.

  Dins de cada grup es tindrà en compte:
  . La discapacitat d'algun membre
  . Fills dependents
  . Tindre algun menor a càrrec seu
  . Haver patit violència de gènere
  . Ser major de 60 anys
  . Haver sigut desnonat per impagament de la quota, per impagament del lloguer o per ser avalador d'un préstec hipotecari i no poder fer front a aquest.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  En qualsevol moment.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  En el cas de tramitar la sol·licitud d'inscripció SENSE certificat electrònic (tramitació telemàtica), haurà de presentar-se la sol·licitud FIRMADA en paper (si es presenta sense firmar no tindrà validesa) en el Registre:

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I preferentment en:

  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA - ALACANT
  AV. AGUILERA, 1Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 16Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=INFOHABITATGE_REG-SF&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18524

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=INFOHABITATGE_REG-CF&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18524

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  En el cas de tramitar la sol·licitud d'inscripció SENSE certificat electrònic (tramitació telemàtica), haurà de presentar-se la sol·licitud firmada (en paper) en el Registre.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La inscripció en el Registre de demandants d'habitatge es podrà tramitar de dos maneres:

  1. Tramitació AMB certificat electrònic
  Accedir amb certificat electrònic reconegut a la plataforma de tramitació electrònica:
  - Accedir des de la icona "tramitar amb certificat".
  - Omplir el formulari web.
  - Firmar i registrar electrònicament.

  2. Tramitació SENSE certificat electrònic (tramitación telemática).
  Si no disposa de certificat digital pot accedir a la versió sense certificat:
  - Accedir des de la icona "tramitar telemáticament".
  - Omplir el formulari web.
  - Imprimir la sol·licitud generada
  - Firmar i presentar la sol·licitud (en paper) en els registres habilitats.

  IMPORTANT:
  - Perquè tinga validesa la sol·licitud d'incripción tramitada SENSE certificat digital, haurà de presentar la sol·licitud degudament firmada (en paper) en el registre.
  - En el cas de no presentar la sol·licitud firmada en el registre, la inscripció no tindrà validesa.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Habitatges, Obres Públiques i Vertebració del Territori.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=INFOHABITATGE_REG-SF&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18524

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=INFOHABITATGE_REG-CF&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18524

  Inici
 • Informació complementària

  Sancions

  Llei 2/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat, per la funció social de l'habitatge.

  Enllaços

  Web Infohabitatge

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 2/2017, de 3 de febreo, de la Generalitat, per la funció social de l'habitatge (DOGV núm. 7976, de 9-2-2017).
  - Instrucció de la directora general de l'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana, d'1 de març de 2017.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.