Detall de Procediment

Aportació de documentació o esmena en determinats expedients de sol·licitud d'ajudes de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Codi SIA: 223785
Codi GUC: 18536
Organisme: Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Aquest tràmit permet l'aportació de documents a determinats expedients de sol·licitud d'ajuda oberts en la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. L'aportació es pot fer: - Per iniciativa de l'interessat. - Com a conseqüència d'un requeriment d'esmena a petició de l'Administració. Els expedients que permeten l'aportació documental a través d'aquest tràmit són aquells els formularis dels quals apareixen llistes en l'apartat "Impresos associats".

Requisits

Tindre obert un expedient de sol·licitud d'ajuda (no resolt, ni arxivat) davant de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. Quan l'aportació documental es faça a requeriment de l'Administració, per a completar o esmenar un expedient d'ajudes s'ha de fer en el termini concedit en aquest.

Qui pot sol·licitar-ho?

Els titulars, o els seus representants legals, de les sol·licituds d'ajudes presentades amb expedients oberts (i no arxivats) davant de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.
Sol·licitud

Termini

L'aportació de documents es podrà realitzar en qualsevol moment del procediment anterior a la seua resolució, mentre no se li haja requerit i l'expedient no estiga arxivat. Si ja se li ha requerit, la documentació s'ha d'aportar en el termini que l'Administració establisca.

Documentació

Sense perjudici que la persona interessada adjunte la documentació que considere oportuna, així com aquella que, en el seu cas, se li haja requerit per l'Administració, quan hi hagen models normalitzats s'utilitzaran aquests (vegeu els enllaços al final document).

Impresos associats

Presentació

Telemàtica
La persona interessada s'ha d'identificar amb un certificat de signatura digital acceptat per la Generalitat, és a dir, emés per una entitat autoritzada. Una vegada omplida la sol·licitud d'aportació de documentació, s'ha de validar i, a continuació, adjuntar els documents electrònics que hàgeu d'aportar. Finalment, una vegada realitzat l'enviament, es registrarà d'entrada per mitjà del registre telemàtic i podreu imprimir-ne una còpia. La documentació aportada s'incorporarà a l'expedient obert, i serà analitzada pel personal de la conselleria competent en aquesta matèria, que procedirà en conseqüència.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Esgota via administrativa