Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de subvencions per al foment de les arts escèniques per als sectors teatral i circense, durant els mesos de desembre de 2020 a novembre de 2021.

  Objecte del tràmit

  Convocar la concessió de subvencions per al foment de les arts escèniques, per al sector de la dansa, en el marc de les competències de l'IVC i d'acord amb els objectius que té encomanats. Aquestes subvencions tenen com a finalitat fomentar les arts escèniques i contribuir al manteniment i la consolidació de companyies i grups de caràcter professional, promocionar tot tipus d'activitats, festivals i certàmens, donar suport a la creativitat escènica i la seua difusió, així com impulsar la cooperació amb altres agents i entitats culturals d'àmbit públic o privat, en l'àmbit competencial de la Generalitat, amb la finalitat última que la ciutadania puga disposar d'una oferta diversificada i de qualitat.
  Les modalitats que preveu aquesta convocatòria són les següents:
  a) Ajudes anuals a la producció professional d'un muntatge escènic.
  b) Ajudes a la gira d'espectacles de dansa.
  c) Ajudes per a l'assistència a fires.
  d) Ajudes a la producció emergent d'un muntatge escènic.
  e) Ajudes a associacions professionals i entitats sense ànim de lucre.
  f) Ajudes per a la realització de festivals i mostres escèniques de caràcter professional
  g) Ajudes a la formació, investigació i edició.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  3. Per a obtindre la condició de persona beneficiària d'aquestes ajudes, s'han de complir els requisits que estableixen l'article 2 de les bases i aquesta resolució.
  a) Ajudes anuals a la producció professional d'un muntatge escènic.
  Poden ser-ne beneficiàries les persones físiques o jurídiques que es dediquen professionalment a la producció de muntatges escènics a la Comunitat Valenciana.
  No podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les associacions professionals i entitats sense ànim de lucre.
  b) Ajudes a la gira d'espectacles de dansa.
  Poden ser-ne beneficiàries les persones físiques o jurídiques del sector de les arts escèniques que realitzen gires.
  No podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les associacions professionals i entitats sense ànim de lucre.
  c) Ajudes per a l'assistència a fires.
  Poden ser-ne beneficiàries les persones jurídiques o físiques que assistisquen a fires relacionades amb la seua activitat.
  Entre les persones jurídiques, s'inclouen les associacions professionals del sector de les arts escèniques.
  d) Ajudes a la producció emergent d'un muntatge escènic.
  Poden ser-ne beneficiàries les persones físiques o jurídiques que es dediquen a la producció de muntatges escènics a la Comunitat Valenciana i que no hagen rebut anteriorment cap ajuda de l'ens públic IVC per a la producció professional d'un muntatge escènic.
  e) Ajudes a associacions professionals i entitats sense ànim de lucre.
  Poden ser-ne beneficiàries les associacions professionals i les entitats culturals sense ànim de lucre que desenvolupen activitats de promoció i defensa del sector professional de les arts escèniques a la Comunitat Valenciana, atenent el seu domicili social i les activitats que figuren en el projecte aportat junt amb la sol·licitud.
  f) Ajudes per a la realització de festivals i mostres.
  Poden ser-ne beneficiaris els ajuntaments i altres entitats locals, així com els ens del seu sector públic instrumental, i les empreses, les associacions i les entitats que organitzen festivals i mostres escèniques de caràcter professional, sempre que disposen d'estructura i capacitat de gestió per a fer aquestes activitats i que aquestes contribuïsquen a la creació, la formació i el desenvolupament de públics, segons conste en el projecte que han presentat amb la sol·licitud.
  g) Ajudes a la formació, investigació i edició.
  Poden ser-ne beneficiàries les persones físiques que desenvolupen activitats de reciclatge, formació especialitzada o investigació, així com d'edició i de difusió general de les arts escèniques.
  En el cas d'ajudes a l'edició, podran ser-ne també beneficiàries les persones jurídiques que realitzen l'activitat subvencionada a la Comunitat Valenciana, segons conste en el projecte que han presentat amb la sol·licitud.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  D'acord amb la Llei 4/2020, de 30 de desembre de 2020, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2021 (DOGV 8987, 31.12.2020), les ajudes convocades s'imputaran al crèdit previst en la secció 09, entitat 00025, línia de subvenció S6422000 "Foment de les arts escèniques", de l'IVC, amb un import inicial de 5.000.000 €.
  Els imports esmentats podran ser minorats quan, en el marc de les polítiques d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, s'adopten mesures de no disponibilitat que afecten els crèdits de les línies de subvenció que els financen.
  L'import previst inicialment per a aquesta convocatòria és de 790.000 € i es distribuirà entre les diferents modalitats amb el desglossament següent:
  a) Ajudes anuals a la producció professional d'un muntatge escènic, fins a un màxim de 300.000 €.
  b) Gira d'espectacles, fins a un màxim de 120.000 €.
  c) Assistència a fires, fins a un màxim de 40.000 €.
  d) Producció emergent d'un muntatge escènic, fins a un màxim de 90.000 €.
  e) Associacions professionals i entitats sense ànim de lucre, fins a un màxim de 80.000 €.
  f) Formació, investigació i edició, fins a un màxim de 60.000 €.
  g) Festivals i mostres, fins a un màxim de 100.000 €.
  Les quanties individualitzades màximes de les subvencions que en el marc de la present convocatòria poden sol·licitar-se són les següents:
  a) Ajudes anuals a la producció professional d'un muntatge escènic, 60.000 €.
  b) Gira d'espectacles, 37.000 €.
  c) Assistència a fires, 10.000 €.
  d) Producció emergent d'un muntatge escènic, 25.000 €.
  e) Associacions professionals i entitats sense ànim de lucre, 28.000 €.
  f) Formació, investigació i edició, 7.000 €.
  g) Festivals i mostres 50.000 €.
  Dins dels límits pressupostaris que estableix l'article 27 de les bases, aquestes ajudes es destinaran a sufragar les despeses corrents generades per les activitats objecte de la subvenció. Les ajudes no podran destinar-se, per la naturalesa del capítol pressupostari, a inversions ni a adquisicions patrimonials.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà de 25 dies hàbils a comptar de l'endemà de publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, núm. 9025, de 22 de febrer de 2021.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les sol·licituds s'han de dirigir a la seu de l'IVC.
  Totes les sol·licituds s'han de tramitar telemàticament a través del registre electrònic des de la pàgina web http://ivc.gva.es/, per a la qual cosa l'entitat o el seu representant han de disposar d'algun dels certificats o de les signatures electròniques que admet aquesta aplicació.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://sede.ivc.gva.es/sta/CarpetaPublic/?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=CATALOGO&lang=CA

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les sol·licituds s'han d'acompanyar de la següent documentació, que tindrà caràcter de preceptiva a l'efecte de tramitar la sol·licitud (annex I):
  Documentació acreditativa de la personalitat jurídica i capacitat d'obrar de qui sol·licita i, si és el cas, de poder suficient per a actuar en el seu nom i representació. Si qui sol·licita és persona jurídica, ha d'aportar l'escriptura o el document públic de constitució i els estatuts de l'entitat inscrits en el registre oficial corresponent, la còpia del NIF, així com la documentació que acredite la representació que té qui signa la sol·licitud (document públic o certificat de l'acord que ha adoptat l'òrgan de govern que hi corresponga que aprove sol·licitar aquesta ajuda i faculte el representant per a subscriure la petició).
  En cas d'ajuntaments i altres entitats locals, així com els ens del seu sector públic instrumental:
  1r. Certificat de l'acord que ha adoptat l'òrgan de govern de la corporació local que aprove sol·licitar aquesta ajuda i faculte el representant per a subscriure la petició.
  2. En el cas d'organismes públics, certificat de l'acte o l'acord que ha adoptat l'òrgan competent de l'ajuntament del qual depén, pel qual s'autoritza l'entitat pública a participar en aquesta convocatòria, que ha expedit el secretari o la secretària de la corporació local.
  Els sol·licitants han d'acreditar que es troben al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, amb les administracions estatal i autonòmica, i amb la Seguretat Social.
  A aquests efectes, d'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en absència d'oposició expressa per part del sol·licitant, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat a obtindre directament les dades dels documents elaborats per qualsevol administració i que per a aquest procediment són els següents:
  - Dades d'identitat (NIF o document equivalent en cas d'estrangers) de la persona que té la representació legal amb facultat per a actuar davant de l'Administració.
  - Certificació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària que acredite que es troba al corrent de les seues obligacions.
  - Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social que acredite que es troba al corrent de les seues obligacions.
  - Certificació de la direcció territorial de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic corresponent que acredite que es troba al corrent de les seues obligacions tributàries amb la Generalitat.
  - Alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors en què conste la qualificació de l'activitat econòmica corresponent per a la qual se sol·licita la subvenció (excepte sol·licitants d'ajuda a la modalitat de creació d'escriptura escènica i sol·licitants de les submodalitats de formació i investigació), o alternativament l'alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) si es tracta de professionals.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD D'AJUDES ALS SECTORS DEL TEATRE I CIRC

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [ANNEX III] ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ I COMPROMÍS DE COMPLIMENT D'OBLIGACIONS

  [ANNEX IV] CESSIÓ VOLUNTÀRIA DE DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  . Les sol·licituds s'han d'omplir segons el model de sol·licitud d'ajudes al sector del teatre i del circ que s'adjunta com a annex I i han d'especificar la modalitat d'ajuda que se sol·licita i l'import que té.
  L'import sol·licitat en cap cas podrà ser superior a l'import màxim que correspon a cada modalitat, segons estableix el resolc segon, punt 3. Si se sol·licita un import superior o aquest import supera el 65 % del pressupost total del projecte, per a valorar-lo convenientment es reduirà d'ofici fins a la quantia individualitzada màxima de la modalitat o fins al percentatge indicat.
  4. S'admetran fins a tres sol·licituds per persona física o jurídica peticionària, que serà aplicable per al conjunt de les convocatòries de foment de les arts escèniques que es publiquen durant l'exercici econòmic actual; en cas que se'n sol·liciten més, només s'admetran les primeres registrades.
  Les excepcions seran les següents:
  a) Només es podrà presentar una sol·licitud per projecte i només es podrà obtindre una ajuda per modalitat. Excepcionalment, les empreses que gestionen sales podran obtindre fins a dues ajudes en la modalitat de sales d'exhibició, amb vista a incrementar la demanda d'iniciatives escèniques.
  b) És incompatible l'obtenció d'ajuda a la producció professional amb la d'ajuda a la producció emergent.
  c) En cas de coproduccions, només una de les empreses productores podrà presentar la sol·licitud, la qual, en cas d'obtindre una ajuda, serà la considerada com a beneficiària amb caràcter general.
  d) Les persones jurídiques beneficiàries de subvencions nominatives de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana no podran optar a les modalitats d'aquesta convocatòria.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  De conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra el present acte, que posa fi a la via administrativa, es pot recórrer potestativament en reposició o bé s'hi pot plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:
  1. El recurs de reposició s'ha d'interposar davant del president de l'IVC, en qualitat d'òrgan competent per a concedir les ajudes, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  2. El recurs contenciós administratiu s'ha de plantejar davant dels jutjats contenciosos administratius del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  En cap cas seran vàlids els documents als quals s'haja d'accedir mitjançant enllaços o adreces web, corresponents a portals o pàgines web, aplicacions o plataformes d'emmagatzematge digital, o a serveis d'allotjament d'arxius, de manera que aquests documents es consideraran no presentats.

  Informació adicional

  Totes les sol·licituds s'han de tramitar telemàticament a través del registre electrònic des de la pàgina web http://ivc.gva.es/, per a la qual cosa l'entitat o el seu representant han de disposar d'algun dels certificats o de les signatures electròniques que admet aquesta aplicació.

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  Per a elaborar el seu informe i la proposta, la comissió tècnica de valoració tindrà en compte els criteris objectius d'atorgament de les subvencions, la ponderació i puntuació mínima exigida que ha obtingut, que contenen els articles que van del 21 al 25 de les bases.
  No podran proposar-se com a beneficiaris els titulars de projectes per als quals s'haja sol·licitat ajuda i que no aconseguisquen, com a mínim, 50 punts.
  1. Ajudes anuals a la producció professional d'un muntatge escènic, que s'han d'ajustar a l'article 22 de les bases.
  L'atorgament de les ajudes s'ajustarà a la valoració dels criteris següents:
  a) El projecte de producció es valorarà fins a un màxim de 60 punts. Si no s'arriba a 30 punts, la puntuació serà 0 punts. Es tindran en compte els apartats següents:
  1r. Coherència de la proposta escènica, concreció de les directrius estètiques i integració dels diferents elements escènics com ara text, vestuari, caracterització, escenografia, il·luminació i música. Hi prevaldrà la creació contemporània valenciana (segles XX i XXI) i que es tracte d'un espectacle creat en una residència artística. Fins a un màxim de 15 punts
  La integració dels diferents elements escènics (text, vestuari, caracterització, escenografia, il·luminació i música) es valorarà amb un màxim de 5 punts.
  Si la persona titular de l'autoria és valenciana, sumarà un màxim de 5 punts, si es dona alguna de les circumstàncies següents: que el text haja obtingut una ajuda de l'IVC a la creació de literatura escènica en una convocatòria precedent o que el text haja obtingut, almenys, un premi en un certamen convocat amb bases, de quantia igual a superior a 1.000 euros. A aquest efecte, s'entén per valenciana la persona nascuda a la Comunitat Valenciana o empadronada com a resident almenys 1 any. En el cas que hi haja més d'una persona titular, es computaran els punts en proporció als autors que siguen valencians.
  Si el muntatge es desenvolupa en residència, sumarà un màxim de 5 punts. Es considera que una producció escènica es desenvolupa en residència quan es du a terme en col·laboració amb un equipament cultural especialitzat, de gestió pública o privada aliena al sol·licitant, que posa a la disposició del projecte els recursos materials i humans necessaris per a la seua execució durant un període mínim de 7 dies no necessàriament consecutius, de manera que aquesta col·laboració contribuïsca fefaentment a divulgar-lo, promocionar-lo o presentar-lo al públic.
  2n. Programa de creació, formació i desenvolupament de públics. Es valorarà que es tracte d'obres dirigides a un públic familiar i juvenil, que s'acompanye l'espectacle d'activitats pedagògiques, que es tracte d'espectacles de fusió amb altres arts, fins a un màxim de 5 punts.
  3r. Nombre d'intèrprets: 2 punts per intèrpret, fins a un màxim de 15 punts.
  4t. Equip artístic: experiència i solvència professional dels integrants, fins a un màxim de 10 punts.
  5é. Presència del valencià en l'espectacle, la documentació, la promoció o la comunicació, fins a un màxim de 5 punts:
  Si la utilització del valencià supera el 80 % en el text definitiu que es representarà, sumarà 5 punts.
  Si la utilització del valencià en el text definitiu que es representarà no supera el 80 %, però la promoció i la documentació és en valencià, sumarà 2,5 punts.
  Si la utilització del valencià en el text definitiu que es representarà no supera el 80 %, ni la promoció i la documentació és en valencià, la puntuació serà de 0 punts.
  6é. Viabilitat econòmica del projecte atenent el percentatge d'autofinançament, fins a un màxim de 10 punts.
  A aquest efecte, s'entén per autofinançament la relació percentual que hi ha entre el cost total del projecte i la suma de les aportacions dineràries que es comprometa a realitzar la persona sol·licitant dels seus propis fons més les aportacions dineràries que reba d'altres entitats públiques i privades per a la seua execució (exclosa la sol·licitada a l'IVC). S'assignarà 1 punt per cada 5 % que aquestes aportacions suposen sobre el pressupost total, a partir del 35 %, i s'obtindran directament 10 punts a partir del 55 % d'autofinançament.
  b) La trajectòria artística, professional i de gestió de l'empresa es valorarà fins a un màxim de 20 punts i es tindran en compte els apartats següents:
  1r. Contractacions artístiques i de tècnics realitzades en l'últim exercici, fins a un màxim de 15 punts.
  Es valorarà amb 1 punt cada 100 dies de contracte cotitzats en la Seguretat Social.
  2n. Trajectòria artística de l'empresa, fins a un màxim de 5 punts.
  L'antiguitat de l'empresa es valorarà amb 0,2 punts per cada any a partir del desé any, sense comptar el de la convocatòria.
  Es valoraran les produccions i les coproduccions estrenades en els últims tres anys anteriors al de la convocatòria, amb 0,5 punts per cada espectacle.
  c) La memòria d'activitats de l'últim exercici es valorarà fins a un màxim de 20 punts i es tindran en compte els apartats que es detallen a continuació:
  1r. Nombre de funcions contractades a la Comunitat Valenciana: 0,1 punts per funció fins a un màxim de 5 punts.
  2n. Nombre de funcions contractades en la resta de l'Estat espanyol: 0,2 punts per funció fins a un màxim de 10 punts.
  3r. Nombre de funcions contractades a l'estranger: 0,5 punts per funció fins a un màxim de 5 punts.
  A l'efecte d'aquesta convocatòria i excepcionalment per a aquesta modalitat, les referències a l'últim exercici, amb les quals es puntuen la trajectòria de l'empresa i la memòria d'activitats, s'estenen a qualsevol dels últims cinc anys anteriors al de la present resolució.
  2. Ajudes a la gira d'espectacles, s'ha d'ajustar a l'article 22 de les bases.
  L'atorgament de les ajudes s'ha d'ajustar a la valoració dels criteris següents:
  a) El projecte d'explotació i distribució de la gira es valorarà fins a un màxim de 60 punts. Si no s'aconsegueixen 30 punts, la puntuació serà 0 punts. Es tindran en compte els apartats següents:
  1r. Nombre de funcions previstes fora de la Comunitat Valenciana però a la resta de l'Estat espanyol: 0,2 punts per funció, fins a un màxim de 10 punts.
  2n. Nombre de funcions previstes a l'estranger: 0,5 punts per funció, fins a un màxim de 10 punts.
  3r. El projecte artístic. Es valorarà amb un màxim de 15 punts en funció dels criteris següents:
  - L'any de l'estrena de l'espectacle. Si s'ha estrenat en els últims dos anys, sumarà 3 punts. Si s'ha estrenat fa més de dos anys i menys de cinc anys, sumarà 2 punts. Si s'ha estrenat fa cinc anys o més, no sumarà cap punt.
  - La creació contemporània valenciana (segles XX i XXI), que s'entén com el fet que l'autor de l'obra siga un valencià i l'obra s'haja publicat en el segle XX o en el segle XXI, sumarà 2 punts.
  - Si el muntatge escènic ha rebut ajudes en alguna de les convocatòries precedents, sumarà 8 punts.
  - Disposar d'un pla d'igualtat visat per la direcció general competent en matèria de dona i igualtat, fins i tot sense ser obligatori, sumarà 2 punts.
  4t. Nombre d'intèrprets, a raó de 2 punts per intèrpret fins a un màxim de 15 punts. En cas de gira de diversos espectacles, es tindrà en compte la mitjana aritmètica, és a dir, la suma total d'intèrprets dividida pel nombre d'espectacles.
  5é. Viabilitat econòmica del projecte atenent el percentatge d'autofinançament: fins a un màxim de 10 punts.
  A aquest efecte, s'entén per autofinançament la relació percentual que hi ha entre el cost total del projecte i la suma de les aportacions dineràries que es comprometa a fer la persona sol·licitant dels seus propis fons més les aportacions dineràries que reba d'altres entitats públiques i privades per a la seua execució (exclosa la sol·licitada a l'IVC). S'assignarà 1 punt per cada 5 % que aquestes aportacions suposen sobre el pressupost total, a partir del 35 %, i s'obtindran directament 10 punts a partir del 55 % d'autofinançament.
  b) La trajectòria artística, professional i de gestió de l'empresa es valorarà fins a un màxim de 20 punts i es tindran en compte els apartats següents:
  1r. Contractacions artístiques i de tècnics realitzades en l'últim exercici, fins a un màxim de 15 punts.
  Es valorarà amb 1 punt cada 100 dies de contracte cotitzats en la Seguretat Social.
  2n. Trajectòria artística de l'empresa, fins a un màxim de 5 punts.
  L'antiguitat de l'empresa es valorarà amb 0,2 punts per cada any a partir del desé any, sense comptar el de la convocatòria.
  Es valoraran les produccions i les coproduccions estrenades en els últims tres anys anteriors al de la convocatòria, amb 0,5 punts per cada espectacle.
  c) La memòria d'activitats de l'últim exercici es valorarà fins a un màxim de 20 punts i es tindran en compte els apartats que es detallen a continuació:
  1r. Nombre de funcions contractades a la Comunitat Valenciana: 0,1 punts per funció fins a un màxim de 5 punts.
  2n. Nombre de funcions contractades en la resta de l'Estat espanyol: 0,2 punts per funció fins a un màxim de 10 punts.
  3r. Nombre de funcions contractades a l'estranger: 0,5 punts per funció fins a un màxim de 5 punts.
  3. Ajudes per a l'assistència a fires, que s'han d'ajustar a l'article 22 de les bases.
  L'atorgament de les ajudes s'ha d'ajustar a la valoració dels criteris següents:
  a) El projecte de difusió i expansió comercial es valorarà fins a un màxim de 60 punts. Si no s'aconsegueixen 30 punts, la puntuació serà 0 punts. Es tindran en compte els apartats següents:
  1r. Les oportunitats de comercialització i l'actualització de coneixements sobre el sector es valorarà en funció del lloc de la realització i la inversió o el risc promocional, fins a un màxim de 20 punts.
  En funció del lloc de realització de la fira:
  Si la fira se celebra a la resta de l'Estat espanyol, sumarà màxim 5 punts.
  Si la fira se celebra a l'estranger, sumarà màxim 10 punts.
  En funció de la inversió o el risc promocional:
  Si es presenta un espectacle estrenat l'any de la convocatòria en un espai oficial de l'organització, sumarà màxim 10 punts.
  Si es presenta un espectacle estrenat abans de l'any de la convocatòria o es realitza un acte promocional en col·laboració amb l'organització de la fira, sumarà màxim 5 punts.
  Si es realitza un acte promocional en un espai no oficial o alternatiu, sumarà màxim 2,5 punts.
  2n. Projecció i rellevància de la fira atenent el volum d'activitats que organitza i el nombre de programadors i distribuïdors que reuneix i el seu historial, fins a un màxim de 20 punts.
  Sumarà 1 punt per cada 5 expositors previstos en la fira, amb independència que l'expositor siga individual i compartit, fins a un màxim de 10 punts.
  Sumarà 0,5 punts per cada any d'antiguitat de la fira sense comptar l'any de la convocatòria, fins a un màxim 10 punts.
  3r. L'espai expositor es valorarà fins a 10 punts:
  Espai expositor compartit, 5 punts.
  Espai expositor individual, 10 punts.
  4t. Viabilitat econòmica del projecte atenent el percentatge d'autofinançament, fins a un màxim de 10 punts.
  A aquest efecte, s'entén per autofinançament la relació percentual que hi ha entre el cost total del projecte i la suma de les aportacions dineràries que es comprometa a realitzar la persona sol·licitant dels seus propis fons més les aportacions dineràries que reba d'altres entitats públiques i privades per a la seua execució (exclosa la sol·licitada a l'IVC). S'assignarà 1 punt per cada 5 % que aquestes aportacions suposen sobre el pressupost total, a partir del 35 %, i s'obtindran directament 10 punts a partir del 55 % d'autofinançament.
  b) La trajectòria artística, professional i de gestió de l'empresa en l'últim exercici es valorarà fins a un màxim de 20 punts i es tindran en compte els apartats següents:
  1r. Contractacions artístiques i de tècnics realitzades en l'últim exercici, fins a un màxim de 10 punts.
  Es valorarà amb 1 punt cada 150 dies de contracte cotitzats en la Seguretat Social.
  2n. Llista d'espectacles estrenats de producció pròpia, de coproducció o com a agència distribuïdora de produccions alienes en els tres anys anteriors al de la convocatòria, fins a un màxim de 5 punts.
  Sumarà 1 punt per espectacle si és de producció pròpia i 0,5 punts per coproducció o si s'actua com a agència de distribució.
  A aquest efecte, s'entén per coproducció el compromís subscrit entre dues o més entitats per a col·laborar en la posada en escena d'un espectacle en què el sol·licitant assumeix els beneficis o les pèrdues econòmiques en un percentatge igual o superior al 50 %.
  3r. Llista de fires, congressos i festivals adscrits a COFAE o internacionals als quals ha assistit en els tres anys anteriors al de la convocatòria, 1 punt per certamen, fins a un màxim de 5 punts.
  c) La memòria d'activitats de l'últim exercici es valorarà fins a un màxim de 20 punts i es tindran en compte els apartats següents:
  1r. Nombre de funcions contractades a la Comunitat Valenciana: 0,1 punts per funció fins a un màxim de 5 punts.
  2n. Nombre de funcions contractades en la resta de l'Estat espanyol: 0,2 punts per funció fins a un màxim de 10 punts.
  3r. Nombre de funcions contractades a l'estranger: 0,5 punts per funció fins a un màxim de 5 punts.
  4. Ajudes a la producció emergent d'un muntatge escènic, que s'ha d'ajustar a l'article 22 de les bases.
  L'atorgament de les ajudes s'ha d'ajustar a la valoració dels criteris següents:
  a) El projecte de producció d'un muntatge escènic es valorarà fins a un màxim de 80 punts. Si no s'arriba a 40 punts, la puntuació serà 0 punts. Es tindran en compte els apartats següents:
  1r. Coherència escènica i interés estètic, grau d'innovació i de risc; recerca en nous formats escènics; recerca de noves relacions amb l'espectador i l'espai escènic; recerca de nous processos creatius; suport i divulgació de dramatúrgies contemporànies; desenvolupament de projectes pedagògics, de creació de públic, d'interacció amb altres professionals del sector i altres disciplines, i suport de la creació femenina. Es valorarà l'interés professional de les activitats per al sector al qual representen, així com la projecció social d'aquestes, fins a un màxim de 15 punts.
  2n. Que l'autoria del muntatge escènic, o la seua adaptació, siga valenciana es valorarà fins a un màxim de 10 punts, segons els criteris següents:
  Si la persona titular del text o de la seua adaptació escènica, en el cas de textos provinents d'altres cultures o idiomes, és valenciana, sumarà 10 punts.
  Si la persona titular de la coreografia o la direcció artística de la posada en escena, en espectacles no textuals, és valenciana, sumarà 10 punts.
  Si l'autoria és compartida i, almenys, la meitat del nombre de persones titulars de l'espectacle són valencianes, sumarà 10 punts.
  Si l'autoria és compartida, però la majoria del nombre de persones titulars de l'espectacle no són valencianes, la puntuació serà de 0 punts.
  3r. Programa de creació, formació i desenvolupament de públics. Es valorarà que es tracte d'obres dirigides a un públic familiar i juvenil, que s'acompanye l'espectacle d'activitats pedagògiques, que es tracte d'espectacles de fusió amb altres arts o innovadors, fins a un màxim de 10 punts.
  4t. Nombre d'intèrprets: 2 punts per intèrpret, fins a un màxim de 20 punts
  5é. Equip artístic: experiència i solvència professional dels integrants, i la condició de companyia resident o titular d'una sala d'exhibició d'espectacles escènics, fins a un màxim de 10 punts.
  El currículum dels integrants sumarà un màxim de 5 punts.
  Si el muntatge es desenvolupa en residència, sumarà un màxim de 5 punts.
  6é. Presència del valencià en l'espectacle, la documentació, la promoció o la comunicació, fins a un màxim de 5 punts:
  Si la utilització del valencià supera el 80 % en el text definitiu que es representarà, sumarà 5 punts.
  Si la utilització del valencià no arriba al 80 %, però la promoció i la documentació és en valencià, sumarà 2,5 punts.
  Si no arriba a aquests percentatges, no sumarà cap punt.
  7é. Viabilitat econòmica del projecte atenent el percentatge d'autofinançament: fins a un màxim de 10 punts.
  A aquest efecte, s'entén per autofinançament la relació percentual que hi ha entre el cost total del projecte i la suma de les aportacions dineràries que es comprometa a fer la persona sol·licitant dels seus propis fons més les aportacions dineràries que reba d'altres entitats públiques i privades per a la seua execució (exclosa la sol·licitada a l'IVC). S'assignarà 1 punt per cada 5 % que aquestes aportacions suposen sobre el pressupost total, a partir del 35 %, i s'obtindran directament 10 punts a partir del 55 % d'autofinançament.
  b) La rellevància artística de la trajectòria de la companyia es valorarà fins a un màxim de 20 punts i es tindran en compte els apartats següents:
  1r. Viabilitat en la distribució del muntatge escènic i projecte de gira, fins a un màxim de 10 punts.
  Es valorarà l'acreditació de l'exhibició a raó de 2 punts per data de representació amb contracte.
  Les acreditades amb carta de compromís a 0,5 punts per data de representació, fins a un màxim de 5 punts.
  2n. Nombre de funcions contractades a la Comunitat Valenciana en l'últim exercici, 0,2 punts per funció fins a un màxim de 5 punts.
  3r. Nombre de funcions contractades en la resta de l'Estat espanyol en l'últim exercici, 0,4 punts per funció fins a un màxim de 5 punts.
  5. Ajudes a associacions professionals i entitats sense ànim, per a les quals cal ajustar-se a l'article 24 de les bases.
  L'atorgament de les ajudes s'ha d'ajustar a la valoració dels criteris següents:
  a) El projecte de contingut i programació de les activitats, que es valorarà fins a un màxim de 60 punts. Si no s'aconsegueixen 30 punts, la puntuació serà 0 punts. Es tindran en compte els apartats següents:
  1r. Interés i projecció de les activitats. Es valorarà l'interés professional de les activitats per al sector al qual representen, així com la projecció social d'aquestes. També es valorarà la implicació d'altres administracions o entitats públiques o privades en el cofinançament o la cogestió de les activitats i la consideració de la paritat, fins a un màxim de 15 punts.
  2n. Quantificació de les activitats: nombre de dies, actes públics, convocatòries i publicacions, fins a un màxim de 10 punts.
  3r. Repercussió i foment de l'ocupació de professionals valencians: incidència sobre autors, directors, actors, tècnics, companyies i espais d'exhibició, fins a un màxim de 10 punts.
  4t. La incidència i influència territorial: local, comarcal, autonòmica, estatal, fins a un màxim de 5 punts.
  - Local: 1 punt.
  - Comarcal: 2 punts.
  - Autonòmica: 3 punts.
  - Estatal: 4 punts.
  - Internacional: 5 punts.
  5é. Presència del valencià en l'execució, promoció, publicitat, publicacions, convocatòries i accions de divulgació de les activitats, fins a un màxim de 10 punts.
  Si la presència del valencià supera el 80 % en totes les activitats que cal desenvolupar i en tots els continguts, sumarà 5 punts.
  Si la presència del valencià supera el 50 % en totes les activitats que cal desenvolupar i en tots els continguts, sumarà 2,5 punts.
  Si la presència del valencià no supera el 50 % en totes les activitats que cal desenvolupar i en tots els continguts, la puntuació serà de 0 punts.
  6é. Viabilitat econòmica del projecte atenent el percentatge d'autofinançament, fins a un màxim de 10 punts.
  A aquest efecte, s'entén per autofinançament la relació percentual que hi ha entre el cost total del projecte i la suma de les aportacions dineràries que es comprometa a realitzar la persona sol·licitant dels seus propis fons més les aportacions dineràries que reba d'altres entitats públiques i privades per a la seua execució (exclosa la sol·licitada a l'IVC). S'assignarà 1 punt per cada 5 % que aquestes aportacions suposen sobre el pressupost total, a partir del 35 %, i s'obtindran directament 10 punts a partir del 55 % d'autofinançament.
  b) La trajectòria artística, professional i de gestió de l'associació, que es valorarà fins a un màxim de 20 punts i es tindran en compte els apartats següents:
  1r. Memòria d'activitats de l'últim exercici: publicacions i convocatòries públiques, fins a un màxim de 10 punts.
  Es valorarà cada informe o estudi sectorial distribuït a 1 punt, sumarà màxim 2 punts.
  Les publicacions amb ISBN a 2 punts per edició, i amb ISSN, a 1 punt per número trimestral, fins a un màxim de 4 punts.
  Les jornades formatives a 2 punts i sumarà màxim 4 punts.
  A aquest efecte, s'entén per informe o estudi sectorial l'edició i la distribució, almenys, entre els associats de material estadístic, formatiu o divulgatiu, sobre l'actualitat del sector.
  I s'entén per jornada formativa l'organització d'esdeveniments de curta duració (mínim de 8 hores repartides en, almenys, un dia), amb continguts referits a la millora de la situació professional dels associats.
  2n. Antiguitat de l'entitat, que computarà a partir del desé any de la seua creació. Es puntuarà amb 0,2 punts per any, sense comptar el de la convocatòria, fins a un màxim de 5 punts.
  3r. Presència del valencià en l'execució, promoció, publicitat, publicacions, convocatòries i accions de divulgació de les activitats de l'exercici anterior, fins a un màxim de 5 punts.
  Si la presència del valencià supera el 80 % en totes les activitats que cal desenvolupar i en tots els continguts, sumarà 5 punts.
  Si la presència del valencià supera el 50 % en totes les activitats que cal desenvolupar i en tots els continguts, sumarà 2,5 punts.
  Si la presència del valencià no supera el 50 % en totes les activitats que cal desenvolupar i en tots els continguts, la puntuació serà de 0 punts.
  c) La repercussió sobre el teixit associatiu valencià, que es valorarà fins a un màxim de 20 punts i es tindran en compte els apartats següents:
  1r. Nombre de socis, fins a un màxim de 10 punts.
  Es valorarà a 0,2 punts per persona física i a 0,5 punts per persona jurídica.
  2n. Foment de l'ocupació i manteniment d'estructures administratives: incidència sobre autors, directors, actors, companyies, oficis vinculats a l'escena i espais d'exhibició, fins a un màxim de 10 punts.
  Es valorarà amb 1 punt cada 150 dies de contracte cotitzats en la Seguretat Social.
  6. Ajudes a la realització de festivals i mostres, que s'han d'ajustar a l'article 24 de les bases.
  L'atorgament de les ajudes s'ajustarà a la valoració dels criteris següents:
  a) El projecte de contingut i programació de les activitats es valorarà fins a un màxim de 75 punts. Si no s'arriba a 37,5 punts, la puntuació serà 0 punts. Es tindran en compte els apartats següents:
  1r. Relat artístic de l'edició del festival, coherència en la seua programació i projecció social de les activitats, fins a un màxim de 10 punts.
  2n. Quantificació i especialització de la programació: nombre de dies, actes públics, convocatòries, publicacions i activitats paral·leles, fins a un màxim de 10 punts.
  Nombre de funcions contractades a la Comunitat Valenciana: 0,2 punts per funció.
  Nombre de funcions contractades a la resta de l'Estat espanyol, 0,5 punts per funció.
  Nombre de funcions contractades a l'estranger, 1 punt per funció.
  3r. Creació, formació i desenvolupament de públics i gèneres escènics específics (obres dirigides específicament al públic familiar i juvenil; espectacles acompanyats d'activitats pedagògiques; espectacles de fusió o innovació; espectacles de titelles, de dansa, d'objectes, o de circ): fins a un màxim de 10 punts.
  4t. Foment de l'ocupació de professionals valencians (incidència sobre autors, directors, actors, companyies, oficis vinculats a l'escena i espais d'exhibició): fins a un màxim de 10 punts.
  5é. Espai territorial de projecció: internacional, estatal, autonòmic, comarcal o local, i dades d'assistència de públic, fins a un màxim de 10 punts.
  - Local: 2 punts.
  - Comarcal: 4 punts.
  - Autonòmica: 6 punts.
  - Estatal: 8 punts.
  - Internacional: 10 punts.
  6é. Presència del valencià en l'execució, la promoció, la publicitat, les publicacions, les convocatòries i les accions de divulgació de les activitats: fins a un màxim de 5 punts, segons els criteris següents:
  Si la utilització del valencià supera el 80 % en el conjunt de les activitats que cal desenvolupar i en totes les accions de comunicació, sumarà 5 punts.
  Si la utilització del valencià supera el 50 % en el conjunt de les activitats que es desenvoluparan i en totes les accions de comunicació, sumarà 2,5 punts.
  Si no arriba a aquests percentatges, no sumarà cap punt.
  7é. Viabilitat econòmica del projecte atenent el percentatge d'autofinançament i l'import total del certamen: fins a un màxim de 20 punts.
  A aquest efecte, s'entén per autofinançament la relació percentual que hi ha entre el cost total del projecte i la suma de les aportacions dineràries que es comprometa a realitzar la persona sol·licitant dels seus propis fons més les aportacions dineràries que reba d'altres entitats públiques i privades per a la seua execució (exclosa la sol·licitada a l'IVC). S'assignarà 1 punt per cada 5 % que aquestes aportacions suposen sobre el pressupost total, a partir del 35 %, i s'obtindran directament 10 punts a partir del 55 % d'autofinançament.
  Es valorarà l'import total del certamen, de manera que com més alt siga el seu pressupost total, més alta serà la puntuació:
  - Més de 100.000 euros: 10 punts.
  - Més de 75.000 i menys de 100.000 euros: 8 punts.
  - Més de 50.000 i menys de 75.000 euros: 6 punts.
  - Més de 25.000 i menys de 50.000 euros: 4 punts.
  - Més de 10.000 i menys de 25.000 euros: 2 punts.
  - Més de 5.000 i menys de 10.000 euros: 1 punt.
  - Menys de 5.000 euros: 0 punts.
  b) La trajectòria artística i memòria de l'edició anterior es valorarà fins a un màxim de 25 punts i es tindran en compte els apartats següents:
  1r. Nombre de funcions contractades de companyies valencianes, 0,2 punts per funció fins a un màxim de 5 punts.
  2n. Nombre de funcions contractades de companyies procedents d'altres territoris de l'Estat espanyol, 0,5 punts per funció fins a un màxim de 5 punts.
  3r. Nombre de funcions contractades de companyies internacionals, 1 punt per funció fins a un màxim de 5 punts.
  4t. Presència del valencià en l'execució de les activitats, promoció, publicitat, publicacions, convocatòries i activitats de divulgació, fins a un màxim de 5 punts, segons els criteris següents:
  Si la utilització del valencià supera el 80 % en el conjunt de les activitats que cal desenvolupar i en totes les accions de comunicació, sumarà 5 punts.
  Si la utilització del valencià supera el 50 % en el conjunt de les activitats que es desenvoluparan i en totes les accions de comunicació, sumarà 2,5 punts.
  Si no arriba a aquests percentatges, no sumarà cap punt.
  5é. Antiguitat del certamen, que computarà a partir del desé any de la seua creació. Es puntuarà amb 0,2 punts per any, sense comptar el de la convocatòria, fins a un màxim de 5 punts.
  7. Ajudes a la formació, investigació i edició, que s'han d'ajustar a l'article 25 de les bases.
  L'atorgament de les ajudes s'ajustarà a la valoració dels criteris següents:
  a) El contingut de l'acció formativa, del projecte d'investigació o del projecte editorial es valorarà fins a un màxim de 60 punts. Si no s'aconsegueixen 30 punts, la puntuació serà 0 punts. Es tindran en compte els apartats següents:
  1r. Interés i projecció de les activitats formatives, d'investigació o d'edició (interés artístic i professional per al conjunt de les arts escèniques valencianes, així com a la projecció social d'aquestes), fins a un màxim de 15 punts.
  2n. Oportunitat, nivell de desenvolupament i abast de l'acció o del projecte en la professió o el teixit associatiu: fins a un màxim de 10 punts.
  3r. Incidència en el foment d'ocupació de la persona sol·licitant o dels professionals del sector, fins a un màxim de 10 punts.
  4t. Desenvolupament de l'activitat en un altre país o en un altre idioma diferent del castellà o el valencià, fins a un màxim de 10 punts, d'acord amb el barem següent:
  - En un altre país i un altre idioma diferent del castellà o valencià: 10 punts.
  - En un altre país, en castellà o en valencià: 6 punts.
  - A la Comunitat Valenciana i en valencià: 3 punts.
  - A la Comunitat Valenciana i en castellà: 1 punt.
  5é. Presència del valencià en l'execució, la promoció, la publicitat, les publicacions, les convocatòries i les accions de divulgació de les activitats: fins a un màxim de 5 punts, segons els criteris següents:
  Si la utilització del valencià supera el 80 % en el conjunt de les activitats que cal desenvolupar i en totes les accions de comunicació, sumarà 5 punts.
  Si la utilització del valencià supera el 50 % en el conjunt de les activitats que es desenvoluparan i en totes les accions de comunicació, sumarà 2,5 punts.
  Si no arriba a aquests percentatges, no sumarà cap punt.
  6é. Viabilitat econòmica del projecte atenent el percentatge d'autofinançament, fins a un màxim de 10 punts.
  A aquest efecte, s'entén per autofinançament la relació percentual que hi ha entre el cost total del projecte i la suma de les aportacions dineràries que es comprometa a realitzar la persona sol·licitant dels seus propis fons més les aportacions dineràries que reba d'altres entitats públiques i privades per a la seua execució (exclosa la sol·licitada a l'IVC). S'assignarà 1 punt per cada 5 % que aquestes aportacions suposen sobre el pressupost total, a partir del 35 %, i s'obtindran directament 10 punts a partir del 55 % d'autofinançament.
  b) El currículum de la persona física o la trajectòria de la persona jurídica es valorarà fins a un màxim de 20 punts.
  1r. En persones físiques es valorarà:
  La formació acadèmica en especialitats vinculades directament o indirectament a les arts escèniques, fins a un màxim de 10 punts.
  L'experiència professional en treballs o oficis, fins a un màxim de 5 punts.
  Publicacions amb ISBN a 2 punts per edició, fins a un màxim de 5 punts.
  2n. En persones jurídiques es valorarà:
  L'antiguitat, que computarà a partir del desé any, a raó de 0,2 punts per any, fins a un màxim de 10 punts.
  L'organització de cursos o jornades formatives amb 2 punts, fins a un màxim de 5 punts.
  Publicacions amb ISBN amb 2 punts per edició, fins a un màxim de 5 punts.
  c) El fet que els projectes presentats estiguen avalats per altres institucions o entitats públiques o privades en el cofinançament o cogestió de les activitats es valorarà amb un màxim de 20 punts, i es tindrà en compte que l'aval puga ser d'entitats o d'organismes que habitualment desenvolupen programes de formació o investigació, especialment si són en els sectors del teatre, la dansa i el circ. En cas d'edició, es tindrà en compte la col·laboració d'altres entitats editorials o educatives.

  Obligacions

  1. Seran obligacions de les persones que resulten beneficiàries les que preveuen els articles 3 i 28 de les bases.
  Són igualment aplicables les disposicions de l'article 11 de les bases sobre la subcontractació i les seues limitacions.
  2. Els beneficiaris han de comunicar a l'IVC per escrit l'acceptació de l'ajuda, segons el model preceptiu (annex III), en un termini no superior als deu dies hàbils següents des de la publicació de la resolució de concessió de les ajudes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i facilitar les dades bancàries on es desitja rebre l'import de l'ajuda, per a la qual cosa cal omplir el model de domiciliació bancària (annex II).
  Aquests documents s'han de presentar per via telemàtica, segons el que preveu el punt 2 del resolc tercer.
  En cas de no presentar l'acceptació, es declararà la pèrdua del dret a la subvenció concedida. Sense perjudici de l'anterior, l'acceptació fora del termini establit comportarà per a la persona beneficiària l'aplicació de les sancions que corresponguen d'acord amb el que preveu el punt 4 de l'apartat resolutori dotzé.
  3. En aquestes ajudes la despesa mínima, realitzada i justificada per a poder considerar complit l'objecte i la finalitat de l'ajuda, ha de ser la més alta de les següents:
  a) El 50 % del pressupost total del projecte presentat.
  b) L'import de la subvenció concedida.
  El seu incompliment comportarà la minoració o la revocació de la subvenció concedida i, si escau, el reintegrament de les quantitats percebudes. En cap cas, el pagament de la subvenció serà superior a l'import concedit i justificat correctament.
  Qualsevol reformulació del projecte o canvi de caràcter substancial s'ha de comunicar prèviament a l'IVC i ha d'estar autoritzat per la persona que ocupe la presidència de la comissió tècnica de valoració, amb el previ informe del Servei d'Ajudes de l'IVC. La realització de canvis sense comunicació prèvia i autorització subsegüent podrà determinar la minoració o revocació de la subvenció, amb l'obligació de devolució de l'ajuda rebuda, si fora el cas.
  Es consideraran modificacions de caràcter substancial:
  a) Aquelles en les quals el pressupost que es declara executat mostra una desviació negativa superior al 25 % respecte del que es va presentar juntament amb la sol·licitud d'ajuda, la quantitat que s'ha de percebre es minorarà de manera proporcional a les despeses efectivament justificades, sempre que s'haja complit l'objecte i la finalitat de l'ajuda.
  b) Les modificacions no pressupostàries que contribuïsquen a desvirtuar la qualitat o alterar l'objecte, la finalitat o el calendari del projecte original també podran comportar minoració o revocació de l'ajuda concedida si no disposen de l'autorització preceptiva.
  4. En cas de realitzar-se l'activitat en un moment posterior a la publicació de la resolució de concessió, s'ha de fer constar en tota publicació, fullet, programa i publicitat, en qualsevol mitjà o suport que es realitze, inclosos els electrònics i digitals, la documentació acreditativa del patrocini d'aquesta per l'IVC. Per a això, s'han d'inserir en un lloc preferent i destacat els logotips oficials, d'acord amb les normes d'identitat corporativa d'aquesta institució, que estan disponibles en la pàgina web http://ivc.gva.es/
  Sense perjudici del que s'ha indicat en l'apartat anterior, les persones jurídiques privades beneficiàries que perceben ajudes per un import superior a 10.000 € han de donar publicitat a aquesta en la seua pàgina web, per a la qual cosa cal fer al·lusió a l'IVC, incloure l'import de l'ajuda i el programa d'activitats al qual es destina. Tot això, de conformitat amb el que preveu l'article 3.2 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació (DOGV 7500, de 08.04.2015).
  5. Les persones beneficiàries han de justificar el compliment de les condicions, així com la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió o el gaudi de la subvenció en la forma que s'indica en el resolc huité, i conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts per a poder acreditar la despesa i poder atendre les actuacions de comprovació i control.
  6. Comunicar l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades. Aquesta comunicació s'ha d'efectuar només es conega i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació que s'ha donat als fons percebuts.
  7. Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial aplicable a la persona beneficiària en cada cas, amb la finalitat de garantir l'adequat exercici de les facultats de comprovació i control.
  8. No podran ser beneficiaris els que no estiguen al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social en els termes que estableix la Llei general de subvencions i el seu Reglament, amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió de la convocatòria.
  9. La persona beneficiària no podrà concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o entitats vinculades amb el beneficiari, llevat que concórreguen les circumstàncies següents:
  a) Que s'obtinga l'autorització expressa prèvia de l'òrgan concedent.
  b) Que l'import de l'activitat subvencionable no excedisca el cost en què ha incorregut l'entitat vinculada. L'acreditació del cost s'ha de realitzar en la justificació en els mateixos termes que s'estableixen per a l'acreditació de les despeses del beneficiari.
  10. Les de caràcter general a les quals fa referència l'article 14 de l'LGS.
  11. Les entitats beneficiàries s'han d'ajustar, en particular, al que disposa la resolució que regula el Conveni col·lectiu de treball del sector dels actors i les actrius de teatre de la Comunitat Valenciana (DOGV 8307, de 31.05.2018), i, en general, a les condicions de treball pertinents del personal laboral, d'acord amb la normativa laboral i social aplicable.

  Sancions

  1. L'IVC es reserva, igualment, la possibilitat de modificar o deixar sense efecte la subvenció, en cas d'incompliment d'alguna de les obligacions imposades a les persones beneficiàries en el resolc seté, en els terminis i les condicions assenyalades, amb l'observació sempre del principi de proporcionalitat a què es refereix l'article 17.3.n de l'LGS.
  2. Si la persona beneficiària du a terme la totalitat de les activitats projectades, però el seu cost és inferior al 25 % del pressupost previst, l'òrgan gestor minorarà proporcionalment la quantia de la subvenció.
  3. Les resultes de crèdit que puguen produir-se per les renúncies produïdes i les minoracions que es determinen per l'aplicació del que s'ha indicat podran disposar-se de conformitat amb el que determina l'article 7.3 de les bases.
  4. Les infraccions i sancions es resoldran de conformitat amb el que disposa l'article 19 de les bases.
  5. Serà procedent el reintegrament de les quantitats percebudes en els casos i els termes a què es refereix l'article 18 de les bases.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - ORDRE 8/2020, d'11 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques en règim de concurrència competitiva de les diferents matèries culturals integrades en l'Institut Valencià de Cultura.
  - RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2019, del president de l'Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoquen subvencions per al foment de les arts escèniques per als sectors teatral i circense, durant els mesos de gener a novembre de 2019 (DOGV núm. 9025, de 22/02/2021).

  Llista de normativa

  ORDRE 8/2020, d'11 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques en règim de concurrència competitiva de les diferents matèries culturals integrades en l'Institut Valencià de Cultura.

  Vegeu la RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2019, del president de l'Institut Valencià de Cultura.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.