• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de subvenció per al foment de les arts escèniques, per als sectors teatral i circense, durant els mesos de gener a novembre de 2019.

  Objecte del tràmit

  Convocar, per a l'exercici 2019, la concessió de subvencions per al foment de les arts escèniques, per als sectors teatral i circense, en el marc de les competències de l'Institut Valencià de Cultura i d'acord amb els objectius que té encomanats. Aquestes subvencions tenen per finalitat fomentar les arts escèniques i contribuir al manteniment i la consolidació de companyies i grups teatrals i de circ de caràcter professional, al desenvolupament i la promoció de tota mena d'activitats, festivals i certàmens, i al suport a la creativitat escènica i la difusió d'aquesta, així com també fomentar la cooperació amb altres agents i entitats culturals en el sector del teatre i del circ, d'àmbit públic o privat, per a contribuir a consolidar el sector teatral i circense en l'àmbit competencial de la Generalitat, amb la finalitat última que la ciutadania puga disposar d'una oferta diversificada i de qualitat.

  Aquesta convocatòria comprén les modalitats d'ajuda següents:
  1) Ajudes a la creació de literatura escènica
  2) Ajudes a la producció de teatre o circ per a un muntatge concret
  3) Ajudes a gires d'empreses de teatre i circ
  4) Ajudes a projectes emergents de producció escènica, per a un muntatge concret
  5) Ajudes a la programació en sales d'exhibició
  6) Ajudes a entitats sense ànim de lucre
  7) Ajudes a la formació, la investigació i l'edició
  8) Ajudes per a la realització de festivals i mostres

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Per a obtindre la condició de persona beneficiària de les ajudes per al foment d'activitats de les arts escèniques per als sectors teatral i circense regulats en l'ordre de bases reguladores, les administracions públiques, les entitats, les empreses i les associacions han de complir els requisits establits en l'article 2.2 de l'ordre esmentada i en aquesta resolució:
  3.1. Ajudes a la creació de literatura escènica
  Podran sol·licitar aquestes subvencions les persones els textos de les quals no s'hagen presentat en convocatòries d'ajudes anteriors i que desenvolupen la seua activitat en l'àmbit competencial de la Generalitat, és a dir, les persones que estan empadronades com a residents en algun municipi de la Comunitat Valenciana amb una antiguitat superior a 1 any. Els projectes d'obres que es presenten hauran de ser originals i inèdits. No s'admetran projectes d'obres traduïdes, adaptades o refoses, ja siga de novel·la, cinema, televisió, ràdio o, fins i tot, del mateix teatre.
  3.2. Ajudes a la producció per a un muntatge concret i ajudes a gires
  Podran sol·licitar aquestes ajudes empreses professionals que estan legalment constituïdes. S'exceptua d'aquesta modalitat d'ajudes a les associacions i les entitats sense ànim de lucre. Les companyies de creació recent o en vies de consolidació podran sol·licitar les ajudes a gira de projectes emergents que preveu aquest apartat.
  3.3. Ajudes a projectes emergents de producció d'un muntatge concret
  Poden sol·licitar aquestes ajudes les persones físiques o jurídiques que es troben en la situació que fonamente la concessió de la subvenció, d'acord amb el que preveu el punt 2.2.3 de l'article 2 de l'ordre de bases reguladores i el punt 2.1, lletra d del present resolc.
  D'acord amb el precepte de l'ordre de bases reguladores esmentat, les persones físiques o jurídiques que sol·liciten aquestes ajudes no podran haver rebut anteriorment cap ajuda per a la producció de l'Institut Valencià de Cultura (anteriorment CulturArts Generalitat i Teatres de la Generalitat Valenciana) ni de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
  3.4. Ajudes a la programació en sales d'exhibició
  Només podran sol·licitar aquestes ajudes empreses privades gestores de sales d'exhibició escènica que realitzen l'activitat subvencionada en l'àmbit competencial de la Generalitat.
  3.5. Ajudes a entitats sense ànim de lucre
  Associacions i entitats culturals sense ànim de lucre que desenvolupen activitats d'arts escèniques en l'àmbit competencial de la Generalitat i que incidisquen en el sector professional. No podran acollir-se a aquestes ajudes les entitats que, amb independència del que recullen els seus estatuts, realitzen activitats professionals amb les quals reparteixen dividends entre els seus associats com a resultes dels ingressos que en genere l'activitat.
  3.6. Ajudes a la formació, la investigació i l'edició
  Les submodalitats de formació i investigació podran sol·licitar-les les persones físiques que desitgen desenvolupar activitats de reciclatge, formació especialitzada o investigació i que es troben en l'àmbit competencial de la Generalitat, és a dir, els ciutadans de la Unió Europea que estan empadronats com a residents en algun municipi de la Comunitat Valenciana amb una antiguitat superior a 1 any en el moment de presentar la sol·licitud. En el cas d'ajudes en la submodalitat d'edició i difusió de les arts escèniques, també se'n podran beneficiar les persones jurídiques que realitzen l'activitat subvencionada en l'àmbit competencial de la Generalitat.
  3.7. Ajudes per a la realització de festivals i mostres
  Podran sol·licitar aquesta modalitat d'ajuda els municipis i altres entitats locals, així com els seus organismes autònoms, i les entitats, les empreses i les associacions que organitzen i facen festivals i mostres escèniques en l'àmbit competencial de la Generalitat, i que disposen d'estructura i capacitat de gestió suficients per a dur a terme l'activitat objecte de subvenció.
  S'entén per festival o mostra el conjunt d'actuacions d'arts escèniques que formen una unitat programàtica indivisible, dutes a terme durant un període de temps determinat, amb uns objectius clars, congruents i definits, i que no formen part de la programació regular d'un espai escènic.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  L'import inicialment previst en aquesta convocatòria és de 2.700.000 € i es distribuirà entre les diferents modalitats, amb el desglossament següent:
  - Per a la creació de literatura escènica, en l'àmbit competencial de la Generalitat, fins a un màxim de 42.000 €, per a un màxim de catorze ajudes, que atendran amb criteri d'igualtat la creació en les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana.
  - Per a la producció de teatre o circ, per a un muntatge concret, en l'àmbit competencial de la Generalitat, fins a un màxim de 850.000 €. La distribució de l'import global convocat entre la submodalitat de teatre i la de circ serà proporcional al nombre de projectes presentats en cada una d'aquestes que s'ajusten als requisits i les condicions de l'ordre bases reguladores i de la convocatòria.
  - Per a la realització de gires, en l'àmbit competencial de la Generalitat, fins a un màxim de 350.000 €. La distribució de l'import global convocat entre la submodalitat de teatre i la de circ serà proporcional al nombre de projectes presentats en cada una d'aquestes que s'ajusten als requisits i les condicions de l'ordre de bases reguladores i de la convocatòria.
  - Per a la realització de projectes emergents de producció, en l'àmbit competencial de la Generalitat, fins a un màxim de 160.000 €.
  - Per a la programació en sales d'exhibició, en l'àmbit competencial de la Generalitat, fins a un màxim de 850.000 €.
  - Per a les entitats sense ànim de lucre, en l'àmbit competencial de la Generalitat, fins a un màxim de 136.000 €.
  -Per a la formació, investigació i edició, en l'àmbit competencial de la Generalitat, fins a un màxim de 28.000 €.
  - Per a la realització de festivals i mostres, en l'àmbit competencial de la Generalitat, fins a un màxim de 284.000 €.
  Les quantitats no disposades de qualsevol dels apartats anteriors podran aplicar-se, si cal, als que resulten deficitaris, sense que se supere mai globalment la quantitat màxima de 3.200.000 €.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8490, de 20/02/2019.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les sol·licituds s'han de dirigir a la seu de l'Institut Valencià de Cultura.
  Totes les sol·licituds s'han de presentar per via telemàtica a través del registre electrònic accessible des de l'URL següent: http://ivc.gva.es/, per a la qual cosa l'entitat o el seu representant ha de disposar de qualsevol dels certificats o signatures electròniques que admet aquesta aplicació.
  En cap cas seran vàlids els documents als quals s'haja d'accedir mitjançant enllaços o adreces webs, corresponents a portals o pàgines web, aplicacions o plataformes d'emmagatzematge digital, o a serveis d'allotjament d'arxius, de manera que aquests documents es consideraran no presentats.

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  6. Documentació
  6.1. Les sol·licituds han d'anar acompanyades de la documentació següent (apartat E de l'annex I) que ha de subscriure el sol·licitant:
  a) Documentació acreditativa de la personalitat jurídica i capacitat d'obrar de qui sol·licita i, si escau, de poder suficient per a actuar en el seu nom i representació. Si qui sol·licita és persona jurídica, ha d'aportar l'escriptura o el document públic de constitució i els estatuts de l'entitat inscrits en el registre oficial corresponent, la còpia del NIF, així com la documentació que acredite la representació que té qui signa la sol·licitud (document públic o certificat de l'acord que ha adoptat l'òrgan de govern que hi corresponga que aprove sol·licitar aquesta ajuda i faculte el representant per a subscriure la petició).
  b) En cas d'ajuntaments, altres entitats locals o els seus organismes públics:
  - Certificat de l'acord que ha adoptat l'òrgan de govern de la corporació local que aprove sol·licitar aquesta ajuda i faculte el representant per a subscriure la petició.
  - En el cas d'organismes públics, certificat de l'acte o l'acord que ha adoptat l'òrgan competent de l'ajuntament del qual depén, pel qual s'autoritza l'entitat pública a participar en aquesta convocatòria, que ha expedit el secretari o la secretària de la corporació local.
  - Declaració responsable que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, estatals i autonòmiques, i amb la Seguretat Social, en els termes que preveuen els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  c) Documents específics de cada modalitat d'ajuda que recull el punt 6.5, a l'efecte de valorar el projecte de l'activitat per a la qual se sol·licita ajuda.
  La documentació que preveuen els apartats a i b d'aquest apartat tindrà, en cada cas, caràcter preceptiu a l'efecte de poder tramitar la sol·licitud.
  6.2. Els sol·licitants han d'acreditar també que es troben al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, amb les administracions estatal i autonòmica i amb la Seguretat Social. D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en absència d'oposició expressa del sol·licitant (apartat F de l'annex I), l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat per a obtindre directament les dades dels documents elaborats per qualsevol administració i que per a aquest procediment són els següents:
  - Dades d'identitat (DNI o document equivalent en cas d'estrangers) de la persona que té la representació legal amb facultat per a obrar davant de l'Administració.
  - Certificació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària que acredite que es troba al corrent de les seues obligacions.
  - Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social que acredite que es troba al corrent de les seues obligacions.
  - Certificació de la Direcció Territorial de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic corresponent que acredite que es troba al corrent de les seues obligacions tributàries amb la Generalitat.
  - Alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors en què conste la qualificació de l'activitat econòmica corresponent per a la qual se sol·licita la subvenció (excepte sol·licitants d'ajuda a la modalitat de creació de literatura escènica, i sol·licitants de les submodalitats de formació i investigació), o, alternativament, l'alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) si es tracta de professionals.
  En cas que no s'autoritze l'Administració a obtindre-ho, serà la persona o l'entitat interessada qui haja d'aportar aquests documents.
  6.3. Si la sol·licitud d'iniciació no inclou totes les dades o la documentació que resulten preceptius, s'hi aplicarà el que disposa l'article 5.4 de l'ordre de bases reguladores. L'esmena de la documentació haurà de presentar-se d'acord amb el que preveu el punt 2 d'aquest resolc tercer. En tot cas, l'òrgan instructor podrà requerir als sol·licitants perquè proporcionen qualsevol informació aclaridora que resulte necessària per a la gestió d'aquesta.
  El projecte detallat, el resum d'aquest, el pressupost detallat i altra documentació acreditativa de mèrits i d'aspectes que han de ser objecte de valoració, als quals es refereix el resolc cinqué d'aquesta resolució, hauran de presentar-se en el termini de presentació de sol·licituds i no es requeriran posteriorment, ni tindrà validesa cap document vinculat a aquests que es presente amb data posterior a l'últim dia de termini de presentació de sol·licituds. En aquest aspecte, es preveu com a única excepció la que recull el punt 6.5.8, lletra b d'aquest resolc, relativa al detall dels continguts que apareixen en el projecte de festivals i mostres de teatre i circ que es duran a terme més enllà dels sis mesos següents al de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  L'Institut Valencià de Cultura cursarà les notificacions per la via electrònica a través de l'adreça electrònica habilitada de la persona jurídica o, en defecte d'això, a través de la carpeta ciutadana del representant de l'entitat o de la persona física que les sol·licita.
  Les notificacions s'entendran practicades o rebutjades en els termes que assenyalen els articles 40, 41 i 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la legislació complementària. En aquest sentit, si transcorren 10 dies naturals sense que s'accedisca al seu contingut, s'entendrà que la notificació s'ha rebutjat i es considerarà realitzat el tràmit de la notificació.
  6.4. Les dades de caràcter personal de l'imprés de sol·licitud es podran incloure en un fitxer perquè l'Institut Valencià de Cultura les tracte com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Igualment els sol·licitants d'ajuda podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
  Es pot consultar la política completa de privacitat de l'IVC en l'adreça següent: http://ivc.gva.es/es/ivc/quienes-somos-ivc/aviso-legal/politica-de-privacidad.
  6.5. Documentació específica per modalitats.
  6.5.1. Ajudes a la creació de literatura escènica
  a) Resum del projecte, ajustat al model disponible en la pàgina web http://ivc.gva.es/, que ha d'incloure:
  - Una presentació del projecte: objectius, referents, idioma en què està escrit, investigació, documentació i qualsevol consideració d'interés sobre la posada en escena d'aquest. Màxim cinc fulls en DIN A4, en tipus mida 12 i interlineat a doble espai.
  - Una sinopsi argumental del text. Màxim cinc fulls en DIN A4, en tipus mida 12 i interlineat a doble espai.
  - Tant la presentació com la sinopsi s'han de redactar en la llengua original en què es realitzarà el projecte.
  b) Un fragment (o una escena completa de la creació original). Màxim cinc fulls en DIN A4, en tipus mida 12 i interlineat a doble espai.
  6.5.2. Ajudes a la producció de teatre o circ per a un muntatge concret.
  a) Projecte detallat de l'activitat artística que es proposa fer per a la qual se sol·licita la subvenció ajustat al model disponible en la pàgina web http://ivc.gva.es/, que ha d'incloure la fitxa artística de la producció que especifique, inicialment, el títol, l'autoria del text, l'adaptació o versió, l'autoria de la música, el tipus de públic, l'idioma de la producció, els possibles intèrprets, el lloc i la data d'estrena, els equips de personal tècnic i artístic, etc. Igualment, s'hi ha de deixar constància de les ajudes rebudes a la creació de literatura escènica, pel text que es pretén produir, durant les tres convocatòries de la Generalitat precedents.
  b) Memòria de la trajectòria professional i de gestió de l'empresa realitzades en l'exercici anterior, que s'ha de presentar ajustada al model disponible en la pàgina web http://ivc.gva.es/ i ha d'incloure:
  - Les activitats artístiques, que especifiquen les produccions i les gires d'espectacles realitzades, tant dins com fora de la Comunitat Valenciana.
  - L'informe sobre les contractacions artístiques i de tècnics.
  c) Pressupostos detallats dels costos de la producció, ajustats al model de fitxa pressupostària disponible en la pàgina web http://ivc.gva.es/. Així mateix, s'hi han d'indicar els fons propis, altres subvencions o recursos amb els quals es finançarà l'activitat, a més de la subvenció sol·licitada.
  A l'efecte d'aquest epígraf i del criteri de valoració corresponent, que preveu el resolc cinqué d'aquesta resolució, s'entén per "exercici anterior" l'últim any en què el sol·licitant ha desenvolupat la seua activitat artística, en el període dels últims tres exercicis, que pot correspondre o no a l'any natural anterior.
  6.5.3. Ajudes a gires d'empreses de teatre i circ.
  a) Projecte detallat de l'activitat artística que s'escometrà, que ha d'incloure un resum del projecte per a cada un dels espectacles proposats per a fer la gira, ajustat als dos models disponibles en la pàgina web http://ivc.gva.es/, que ha d'incloure:
  - La fitxa artística de l'espectacle, l'idioma i el calendari de places i dates de les representacions, distribuïdes en tres apartats: gires a la Comunitat Valenciana, gires en altres comunitats autònomes i gires internacionals. Així mateix, el projecte ha de detallar els motius del dèficit en què s'incorre i que justifica la subvenció sol·licitada, i que ha de contindre, a més, el desglossament del caixet mitjà previst per una representació en l'oferta de distribució fora de la Comunitat Valenciana. Igualment, s'hi ha de deixar constància de les ajudes rebudes a la creació de literatura escènica, pel text amb què es pretén fer una gira, durant les tres convocatòries de la Generalitat precedents.
  b) Memòria de la trajectòria professional i de gestió de l'empresa, que es presentarà seguint els models disponibles en la pàgina web http://ivc.gva.es/, i que ha d'incloure:
  - Les activitats artístiques, que especifiquen les produccions i les gires d'espectacles realitzades, tant dins com fora de la Comunitat Valenciana.
  - L'informe sobre les contractacions artístiques i de tècnics.
  c) Pressupostos detallats dels costos de la gira, la presentació dels quals s'ha d'ajustar al model de fitxa pressupostària disponible en la pàgina web http://ivc.gva.es/ i se n'ha d'omplir una diferent per a cada espectacle. Així mateix, s'hi han d'indicar els fons propis, altres subvencions o recursos amb els quals es finançarà l'activitat, a més de la subvenció sol·licitada.
  d) Quan l'obra no pertanga al domini públic, serà necessari acreditar que es té l'autorització de la persona titular dels drets o del seu representant legal.
  A l'efecte d'aquest epígraf i del criteri de valoració corresponent, que preveu el resolc cinqué d'aquesta resolució, s'entén per "exercici anterior" l'últim any en què el sol·licitant ha desenvolupat la seua activitat artística, que pot correspondre o no a l'any natural anterior.
  6.5.4. Ajudes a projectes emergents de producció de teatre o circ.
  a) Projecte detallat de la producció per a la qual se sol·licita la subvenció ajustat al model disponible en la pàgina web http://ivc.gva.es/, que especifique els possibles intèrprets, el lloc i la data prevista d'estrena, els equips de personal tècnic i artístic, etc. Igualment, s'hi ha de deixar constància de les ajudes rebudes a la creació de literatura escènica, pel text que es pretén produir, durant les tres convocatòries de la Generalitat precedents.
  c) Pressupost detallat dels costos de la producció ajustat al model de fitxa pressupostària disponible en la pàgina web http://ivc.gva.es/. Així mateix, s'hi han d'indicar els fons propis, altres subvencions o recursos amb els quals es finançarà l'activitat, a més de la subvenció sol·licitada.
  c) Currículum dels qui componen la companyia.
  d) Si la companyia va tindre activitat professional en l'exercici anterior, s'hi ha d'adjuntar la memòria de les activitats realitzades que s'ha de presentar ajustada al model disponible en la pàgina web http://ivc.gva.es/ i ha d'incloure:
  - Les activitats artístiques, que especifiquen les produccions i les gires d'espectacles realitzades, tant dins com fora de la Comunitat Valenciana.
  - L'informe sobre les contractacions artístiques i de tècnics.
  A l'efecte d'aquest epígraf i del criteri de valoració corresponent, que preveu el resolc cinqué d'aquesta resolució, s'entén per "exercici anterior" l'últim any en què el sol·licitant ha desenvolupat la seua activitat artística, en el període dels últims tres exercicis, que pot correspondre o no a l'any natural anterior.
  A l'efecte d'aquest epígraf i del criteri de valoració corresponent, que preveu el resolc cinqué d'aquesta resolució, s'entén per "exercici anterior" l'últim any en què el sol·licitant ha desenvolupat la seua activitat artística, en el període dels últims tres exercicis, que pot correspondre o no a l'any natural anterior.
  6.5.5. Ajudes a la programació en sales d'exhibició
  a) Projecte detallat de l'activitat que es proposa dur a terme per a la qual se sol·licita la subvenció, la presentació de la qual s'ha d'ajustar als dos models complementaris disponibles en la pàgina web http://ivc.gva.es/, que ha d'incloure:
  - Una llista ordenada de les actuacions programades i realitzades durant l'exercici anterior, en què s'indique la data d'inici de l'exhibició de cada espectacle, els caixets o imports abonats a les companyies, la comunitat autònoma o país de procedència de les companyies, les funcions programades en valencià, així com els resultats obtinguts (recaptació i públic assistent). S'ha d'aportar documentació que acredite la liquidació de taquilla efectivament realitzada.
  - La programació prevista per a 2019 en què s'indique nombre d'espectacles i funcions, la comunitat autònoma o el país de procedència de les companyies programades i el sistema de contractació preestablit (caixet, percentatge de taquilla o qualsevol altre model mixt).
  - Detall de la plantilla fixa de l'empresa (personal de gestió i administració de la sala) i relació de dies que ha cotitzat el seu personal a la Seguretat Social en l'exercici anterior.
  Igualment, s'hi ha d'especificar l'aforament de la sala, l'antiguitat d'aquesta com a espai d'exhibició, l'adequació i l'accessibilitat, i si l'espai té una companyia estable o resident.
  b) Pressupost detallat d'ingressos i despeses per a 2019, ajustat al model de fitxa pressupostària disponible en la pàgina web http://ivc.gva.es/. S'hi ha d'especificar, desglossat en companyies valencianes, no valencianes i produccions pròpies, el cost que cal abonar a les companyies programades segons el contracte (caixet, percentatge de taquilla o qualsevol altre model mixt).
  c) Acreditació d'incorporació i adaptació a les noves tecnologies.
  6.5.6. Ajudes a entitats sense ànim de lucre.
  a) Projecte detallat de les activitats que es proposa fer en 2019, ajustat als models disponibles en la pàgina web http://ivc.gva.es/, en què s'indique:
  - Calendari de les activitats que es realitzaran.
  - Mitjans materials, humans i tècnics que es disposen per a la realització.
  - Objectius i destinataris de les activitats.
  - Nombre de persones associades i la seua procedència.
  b) Pressupost detallat de despeses del projecte ajustat al model de fitxa pressupostària disponible en la pàgina web http://ivc.gva.es/, en què consten altres subvencions, recursos o ingressos amb els quals es finançarà l'activitat. Així mateix, s'especificarà en l'apartat d'ingressos l'import de les quotes de les persones associades.
  c) Memòria de l'activitat que va desenvolupar l'associació o l'entitat durant l'exercici anterior.
  A l'efecte d'aquest epígraf i del criteri de valoració corresponent, que preveu el resolc cinqué d'aquesta resolució, s'entén per "exercici anterior" l'últim any en què el sol·licitant ha desenvolupat la seua activitat artística, en el període dels últims tres exercicis, que pot correspondre o no a l'any natural anterior.
  6.5.7. Ajudes a la formació, la investigació i l'edició
  a) En el cas de sol·licitud d'una ajuda per a assistència a cursos de formació o reciclatge, congressos o jornades:
  - Memòria explicativa del programa de treball que es desenvoluparà per al qual se sol·licita la subvenció, ajustat al model disponible en la pàgina web http://ivc.gva.es/, que ha d'incloure:
  - Currículum professional del peticionari.
  - Lloc, data i durada de l'acció formativa.
  - Publicitat en mitjans de comunicació i fullets editats del curs.
  - Pressupost detallat de despeses del projecte ajustat al model de fitxa pressupostària disponible en la pàgina web http://ivc.gva.es/, en què consten altres subvencions, recursos o ingressos amb els quals es finançarà l'activitat. També s'hi ha d'incloure el cost de matrícula i, si escau, les despeses addicionals de desplaçament i hostalatge.
  b) En el cas de sol·licitud d'una ajuda per a la realització de projectes d'investigació:
  - Memòria explicativa del projecte per al qual se sol·licita la subvenció, ajustada al model disponible en la pàgina web http://ivc.gva.es/, que inclourà:
  - Currículum professional de les persones que participen en el projecte.
  - Especificació, en els casos que així siga, de les entitats o els organismes que col·laboren en el projecte.
  - Pressupost detallat de despeses del projecte ajustat al model de fitxa pressupostària disponible en la pàgina web http://ivc.gva.es/, en què consten altres subvencions, recursos o ingressos amb els quals es finançarà l'activitat.
  c) En el cas de sol·licitud d'una ajuda per a l'edició i la difusió:
  - Projecte d'edició i difusió per al qual se sol·licita la subvenció ajustat al model disponible en la pàgina web http://ivc.gva.es/, que ha d'incloure:
  - Objectius, continguts, nombre d'exemplars, periodicitat de la publicació, pla de distribució, pressupost de realització i terminis d'execució.
  - Currículum professional de les persones que participen en el projecte.
  - Especificació, en els casos que així siga, de les entitats o els organismes que col·laboren en el projecte.
  - Pressupost detallat de despeses del projecte ajustat al model de fitxa pressupostària disponible en la pàgina web http://ivc.gva.es/, en què consten altres subvencions, recursos o ingressos amb els quals es finançarà l'activitat.
  6.5.8. Ajudes a la realització de festivals i mostres.
  a) Projecte per al qual se sol·licita la subvenció, ajustat al model disponible en la pàgina web http://ivc.gva.es/, en què s'indique:
  - Programació prevista del festival, la mostra o l'activitat, i el lloc i la data de realització. Quan l'inici del festival o la mostra estiga previst en una data que diste més de sis mesos de la data de publicació en el DOGV d'aquesta resolució de convocatòria, l'entitat que les sol·licita haurà de presentar, juntament amb la sol·licitud, com a mínim, una aproximació dels continguts que es projecten programar, i es podrà completar posteriorment el detall d'aquests. En aquests casos, el termini màxim per a aportar els documents corresponents al detall de la programació serà de tres mesos, a comptar de l'endemà de la publicació esmentada en el DOGV. Qualsevol document que es presente amb posterioritat a la finalització d'aquest termini no el prendrà en consideració la comissió tècnica de valoració.
  - Mitjans materials, humans i tècnics de què es disposa per a la realització de l'activitat.
  - Interés i projecció. Especialització de la programació.
  - Quantificació de l'activitat: nombre de dies, actes públics, convocatòries, publicacions.
  - Creació i foment de públics i gèneres escènics específics.
  - Repercussió i foment de l'ocupació de professionals valencians.
  - Acceptació social i destinataris.
  b) Resum de la trajectòria artística del certamen des de la seua creació (espectacles rellevants, evolució de públics i activitats, seus, etc.), i memòria de l'edició anterior, segons allò que preveu el punt 3.1.7.2, de l'article 3 de l'ordre de bases reguladores, llevat que l'actual siga el primer any en què projecta fer-se.
  La memòria de l'edició anterior haurà de preveure:
  - Nombre de funcions representades de companyies valencianes.
  - Nombre de funcions representades de companyies procedents d'altres territoris de l'Estat espanyol.
  - Nombre de funcions representades de companyies internacionals.
  - Memòria, si escau, de les activitats paral·leles realitzades.
  - Presència del valencià en les activitats de promoció, publicitat, publicacions i actes públics, etc.
  c) Pressupost detallat de despeses, ingressos i dèficit previst, ajustat al model de fitxa pressupostària disponible en la pàgina web http://ivc.gva.es/, en què consten altres subvencions, recursos o ingressos amb els quals es finançarà l'activitat.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD D'AJUDES ALS SECTORS DEL TEATRE I CIRC

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [ANNEX III] ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ I COMPROMÍS DE COMPLIMENT D'OBLIGACIONS

  [ANNEX IV] CESSIÓ VOLUNTÀRIA DE DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució de concessió posarà fi a la via administrativa i, contra aquesta, es podrà interposar, potestativament, el recurs de reposició, davant del president de l'Institut Valencià de Cultura, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació, o bé, directament, un recurs contenciós administratiu, davant dels jutjats contenciosos administratius de València, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seua publicació, sense perjudici de qualsevol altre que s'estime pertinent.
  En el cas que la convocatòria no siga resolta en el termini previst anteriorment, s'entendran desestimades totes les sol·licituds, sense perjudici de l'obligació de l'Administració de resoldre expressament continguda en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

  Tramitació

  S'ha de realitzar a través del registre telemàtic en la seu de l'Institut Valencià de Cultura. En la seua pàgina web http://ivc.gva.es/val/ivc-val/tramits/registre-telematic.

  Informació adicional

  Les sol·licituds s'han de dirigir a la seu de l'Institut Valencià de Cultura.
  Totes les sol·licituds s'han de presentar per via telemàtica a través del registre electrònic accessible des de l'URL següent: http://ivc.gva.es/, per a la qual cosa l'entitat o el seu representant ha de disposar de qualsevol dels certificats o signatures electròniques que admet aquesta aplicació.
  En cap cas seran vàlids els documents als quals s'haja d'accedir mitjançant enllaços o adreces web, corresponents a portals o pàgines web, aplicacions o plataformes d'emmagatzematge digital, o a serveis d'allotjament d'arxius, de manera que aquests documents es consideraran no presentats.

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  Criteris de valoració de les sol·licituds
  1. Per a l'elaboració de l'informe i la proposta, la comissió tècnica de valoració prevista en l'article 6, epígraf 3.1, de l'ordre bases reguladores, tindrà en compte els criteris objectius d'atorgament de les subvencions, la ponderació i la puntuació mínima exigida, que conté l'article 3, epígraf 3.1 de l'ordre esmentada.
  2. Els criteris de valoració tindran en compte, segons les diferents modalitats, els apartats següents:
  2.1. En la modalitat d'ajudes a la creació de literatura escènica, la valoració de les sol·licituds presentades s'ajustarà a l'article 3, epígraf 3.1.1, de l'ordre de bases reguladores i es valoraran els aspectes següents:
  - El projecte avançat de text escènic, fins a un màxim de 70 punts.
  No obstant això, si el projecte no obté un mínim de 35 punts, el titular d'aquest no podrà ser beneficiari d'ajuda en aquesta modalitat.
  - El potencial escènic que valore les possibilitats de posada en escena, fins a un màxim de 20 punts.
  - La utilització del valencià, fins a un màxim de 10 punts.
  Quadre resum modalitat creació de literatura escènica:
  - Projecte avançat del text escènic
  Màxim 70 punts
  (mínim 35 punts)
  - Potencial escènic
  Màxim 20 punts
  - Utilització del valencià
  Màxim 10 punts
  Total puntuació màxima
  100 punts

  2.2. En la modalitat d'ajudes a la producció de teatre o circ per a un muntatge concret, la valoració de les sol·licituds presentades s'ajustarà a l'article 3, epígraf 3.1.2, de l'ordre de bases reguladores, amb el desglossament següent:
  2.2.1. Es valoraran els aspectes del projecte de producció següents, fins a un màxim de 60 punts, i s'han d'aconseguir almenys 30 punts en aquest criteri, amb el desglossament següent:
  - Congruència, projecció i rellevància artística de la producció, fins a un màxim de 10 punts.
  Si el projecte correspon a una autoria valenciana, podrà sumar a la valoració del conjunt del projecte fins a 2 punts més, sense que puga superar els 10 punts màxims d'aquest apartat. S'entén per valencià qui és natural de la Comunitat Valenciana o la persona amb ciutadania a la Unió Europea empadronada com a resident a la Comunitat Valenciana amb una antiguitat superior a 1 any en el moment en què va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.
  En els supòsits en què el text que es pretén produir haja rebut alguna ajuda a la creació de literatura escènica en alguna de les tres convocatòries precedents de la Generalitat, sumarà a la valoració que resulte fins a un màxim de 2 punts més, sense que, en cap cas, puga superar els 10 punts d'aquest apartat.
  La participació de la dona en la producció es valorarà fins a un màxim de 2 punts addicionals, sense que sumats puguen superar el màxim de 10 punts. Per a això, es tindrà en compte tant l'autoria del projecte, com que hi haja una o més protagonistes femenines, sense que compartisquen aquest protagonisme amb cap personatge masculí, que el nombre d'intèrprets femenines i tècniques siga igual o superior al dels masculins o que el contingut de la producció aborde temes vinculats o enfocats a la dona o a la paritat de gènere.
  - Contribució del projecte a la creació i el foment de públics i gèneres escènics específics, fins a un màxim de 10 punts.
  - Nombre d'intèrprets: fins a un màxim de 15 punts, a raó de 2 punts per cada intèrpret.
  - Equip artístic, fins a un màxim de 7 punts.
  - Idioma de la producció en valencià, fins a un màxim de 8 punts.
  - Viabilitat econòmica del projecte tenint en compte: l'adequació a la previsió pressupostària presentada i al pla de finançament proposat, el percentatge d'autofinançament i l'equilibri entre ingressos i despeses, fins a un màxim de 10 punts. Així mateix, s'avaluarà l'historial d'ajudes anteriors concedides per l'IVC en anys anteriors i, en particular, la justificació d'aquestes amb especial atenció a la qualitat de la despesa justificada.
  Si el projecte no obté un mínim de 30 punts en aquest apartat, el seu titular no podrà ser beneficiari d'ajuda en aquesta modalitat.
  2.2.2 Es valoraran els següents aspectes de la trajectòria artística, professional i de gestió de l'empresa, fins a un màxim de 20 punts:
  - Contractacions artístiques i tècniques realitzades en l'exercici anterior, fins a un màxim de 10 punts, d'acord amb els criteris següents:
  - Companyies amb preponderància de muntatges teatrals o similars: 1 punt per cada 150 dies cotitzats.
  - Companyies amb preponderància de muntatges circenses o similars: 1 punt per cada 100 dies cotitzats.
  - Trajectòria artística de l'empresa (estabilitat, solvència i repercussió dels seus projectes anteriors), fins a un màxim de 5 punts.
  - Antiguitat de l'empresa: 0,2 punts per any, fins a un màxim de 5 punts.
  2.2.3 Es valorarà la memòria d'activitats realitzades en l'exercici anterior, fins a un màxim de 20 punts, amb el desglossament següent:
  - Nombre de funcions realitzades a la Comunitat Valenciana, fins a un màxim de 5 punts.
  - Nombre de funcions realitzades en la resta de l'Estat, fins a un màxim de 10 punts.
  - Nombre de funcions realitzades en l'estranger, fins a un màxim de 5 punts.

  Quadre resum modalitat producció de teatre o circ per a un muntatge concret:
  - Projecte de producció.
  Màxim 60 punts
  (mínim 30 punts)
  Congruència, projecció i rellevància artística
  Creació i foment de públics i gèneres
  Nombre d'intèrprets
  Equip artístic
  Utilització del valencià
  Viabilitat econòmica del projecte
  10 punts
  10 punts
  15 punts
  7 punts
  8 punts
  10 punts

  - Trajectòria de l'empresa
  Màxim 20 punts
  Contractacions
  Trajectòria artística
  Antiguitat
  10 punts
  5 punts
  5 punts

  - Memòria dels dos exercicis anteriors


  Màxim 20 punts
  Funcions a la Comunitat Valenciana
  Funcions en la resta de l'Estat
  Funcions en l'estranger
  5 punts
  10 punts
  5 punts

  Total puntuació màxima
  100 punts

  2.3. En la modalitat d'ajudes a gires d'empreses de teatre i circ, la valoració de les sol·licituds presentades s'ajustarà a l'article 3, epígraf 3.1.2, de l'ordre de bases reguladores, amb el desglossament següent:
  2.3.1. Es valoraran els següents aspectes del projecte de gira, fins a un màxim de 60 punts i s'han d'aconseguir, com a mínim, 30 punts en aquest criteri, amb el desglossament següent:
  - Nombre de funcions previstes a la Comunitat Valenciana (0,33 punts per funció), fins a un màxim de 5 punts.
  - Nombre de funcions previstes en la resta de l'Estat (0,5 punts per funció):
  - si la gira es fa en valencià, fins a un màxim de 5 punts.
  - si la gira es fa en castellà, fins a un màxim de 10 punts.
  - Nombre de funcions previstes en l'estranger (1 punt per funció):
  - si la gira es fa en valencià, fins a un màxim de 5 punts.
  - si la gira es fa en castellà, fins a un màxim de 8 punts.
  - Congruència, projecció i rellevància artística de la gira, fins a un màxim de 7 punts.
  - Si el projecte correspon amb una autoria viva valenciana, podrà sumar a la valoració del conjunt del projecte un màxim d'1 punt més. S'entén per valencià qui és natural de la Comunitat Valenciana o la persona amb ciutadania a la Unió Europea empadronada com a resident a la Comunitat Valenciana amb una antiguitat superior a 1 any en el moment en què va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.
  - Si el text del projecte ha rebut alguna ajuda a la creació de literatura escènica en alguna de les tres convocatòries precedents de la Generalitat, es valorarà fins a, com a màxim, 1 punt més.
  - La participació de la dona en la producció es valorarà fins a un màxim d'1 punt addicional. Per a això, es tindrà en compte tant l'autoria del projecte, com que hi haja una o més protagonistes femenines, sense que compartisquen aquest protagonisme amb cap personatge masculí, que el nombre d'intèrprets femenines i tècniques siga igual o superior al dels masculins o que el contingut de la producció aborde temes vinculats o enfocats a la dona o a la paritat de gènere.
  - Contribució del projecte a la creació i el foment de públics i gèneres escènics específics, fins a un màxim de 5 punts.
  - Nombre d'intèrprets: fins a un màxim de 15 punts, a raó de 2 punts per cada intèrpret.
  - Utilització del valencià en la gira: fins a un màxim de 8 punts.
  - Viabilitat econòmica del projecte tenint en compte: l'adequació a la previsió pressupostària presentada i al pla de finançament proposat, el percentatge d'autofinançament i l'equilibri entre ingressos i despeses, fins a un màxim de 10 punts. Així mateix, s'avaluarà l'historial d'ajudes anteriors concedides per l'IVC en anys anteriors i, en particular, la justificació d'aquestes amb especial atenció a la qualitat de la despesa justificada.
  Si el projecte no obté un mínim de 30 punts en aquest apartat, el seu titular no podrà ser beneficiari d'ajuda en aquesta modalitat.
  2.3.2 Es valoraran els següents aspectes de la trajectòria artística, professional i de gestió de l'empresa, fins a un màxim de 20 punts:
  - Contractacions artístiques i tècniques realitzades en l'exercici anterior, fins a un màxim de 10 punts, d'acord amb els criteris següents:
  - Companyies amb preponderància de muntatges teatrals o similars: 1 punt per cada 150 dies cotitzats.
  - Companyies amb preponderància de muntatges circenses o similars: 1 punt per cada 100 dies cotitzats.
  - Trajectòria artística de l'empresa (estabilitat, solvència i repercussió dels seus projectes anteriors), fins a un màxim de 5 punts.
  - Antiguitat de l'empresa: 0,2 punts per any, fins a un màxim de 5 punts.
  2.3.3. Es valorarà la memòria d'activitats de l'exercici anterior, fins a un màxim de 20 punts, amb el desglossament següent:
  - Nombre de funcions realitzades a la Comunitat Valenciana (0,1 punts per funció), fins a un màxim de 5 punts.
  - Nombre de funcions realitzades en la resta de l'Estat (0,2 punts per funció), fins a un màxim de 10 punts.
  - Nombre de funcions realitzades en l'estranger (0,5 punts per funció), fins a un màxim de 5 punts.

  Quadre resum gires de teatre o circ:
  - Projecte de gira.
  Màxim 60 punts
  (mínim 30 punts)


  Funcions a la Comunitat Valenciana
  Funcions en la resta de l'Estat
  Funcions en l'estranger
  Idioma de la gira

  Congruència, projecció i rellevància
  Creació/foment de públics/gèneres
  Nombre d'intèrprets
  Viabilitat econòmica del projecte
  En valencià
  En castellà

  5 punts
  5 punts
  5 punts
  8 punts
  5 punts
  10 punts
  8 punts
  0 punts


  7 punts
  5 punts
  15 punts
  10 punts

  - Trajectòria de l'empresa
  Màxim 20 punts


  Contractacions
  Trajectòria artística
  Antiguitat
  10 punts
  5 punts
  5 punts
  - Memòria dels dos exercicis anteriors
  Màxim 20 punts  Funcions a la Comunitat Valenciana
  Funcions en la resta de l'Estat
  Funcions en l'estranger
  5 punts
  10 punts
  5 punts
  Total puntuació màxima
  100 punts
  2.4. En la modalitat d'ajudes a la producció de teatre o circ per a un muntatge concret, la valoració de les sol·licituds presentades s'ajustarà a l'article 3, epígraf 3.1.2, de l'ordre de bases reguladores, amb el desglossament següent:
  2.4.1 Es valoraran els següents aspectes del projecte de producció, fins a un màxim de 70 punts, i s'han d'aconseguir, almenys, 35 punts en aquest criteri:
  - Congruència, projecció i rellevància artística de la producció, fins a un màxim de 10 punts:
  La participació de la dona en la producció es valorarà fins a un màxim de 2 punts addicionals, sense que sumats puguen superar el màxim de 10 punts. Per a això, es tindrà en compte tant l'autoria del projecte, com que hi haja una o més protagonistes femenines, sense que compartisquen aquest protagonisme amb cap personatge masculí, que el nombre d'intèrprets femenines i tècniques siga igual o superior al dels masculins o que el contingut de la producció aborde temes vinculats o enfocats a la dona o a la paritat de gènere.
  - Autoria viva valenciana, fins a un màxim de 10 punts:
  Si el projecte correspon amb una autoria viva valenciana, podrà sumar 2 punts a la valoració del conjunt del projecte, sempre fins a un màxim de 10 punts. En cas d'autories compartides, es valoraran els autors que tinguen la condició de valencians. A aquest efecte, adquireixen el dret la persona natural de la Comunitat Valenciana o la persona amb ciutadania a la Unió Europea empadronada com a resident a la Comunitat Valenciana amb una antiguitat superior a 1 any en el moment en què va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.
  Si el text del projecte ha rebut alguna ajuda a la creació de literatura escènica en alguna de les tres convocatòries precedents de la Generalitat, sumarà 2 punts a la valoració que resulte, sense que, en cap cas, puga superar els 10 punts d'aquest apartat.
  - Contribució del projecte a la creació i el foment de públics, fins a un màxim de 10 punts.
  - Equip artístic, fins a un màxim de 7 punts.
  - Nombre d'intèrprets. Fins a un màxim de 15 punts, a raó de 2 punts per cada intèrpret.
  - Idioma de l'espectacle en valencià i utilització del valencià en la producció, documentació, promoció, publicitat, distribució, etc., fins a un màxim de 8 punts.
  - Viabilitat econòmica del projecte tenint en compte: l'adequació a la previsió pressupostària presentada i al pla de finançament proposat, el percentatge d'autofinançament i l'equilibri entre ingressos i despeses, fins a un màxim de 10 punts. Així mateix, s'avaluarà l'historial d'ajudes anteriors concedides per l'IVC (abans CulturArts Generalitat) en anys anteriors i, en particular, la justificació d'aquestes amb especial atenció a la qualitat de la despesa justificada.
  Si el projecte no obté un mínim de 35 punts en aquest apartat, el seu titular no podrà ser beneficiari d'ajuda en aquesta modalitat.
  2.4.2 Es valoraran els següents aspectes de l'empresa, fins a un màxim de 30 punts:
  - Potencialitat i projecció artística: currículum dels components i, si escau, de la memòria d'activitats de la companyia en l'exercici anterior.

  Quadre resum projectes emergents de teatre o circ per a un muntatge concret:
  - Projecte de producció.
  Màxim 70 punts
  (mínim 35 punts)
  Interés estètic, grau d'innovació i risc
  Autoria valenciana
  Creació i foment de públics i gèneres
  Equip artístic
  Nombre d'intèrprets
  Utilització del valencià
  Viabilitat econòmica del projecte
  10 punts
  10 punts
  10 punts
  7 punts
  15 punts
  8 punts
  10 punts

  - Projecció i potencialitat artístiques
  Màxim 30 punts
  Total puntuació màxima
  100 punts

  2.5. En la modalitat d'ajudes a la programació en sales d'exhibició, la valoració de les sol·licituds presentades s'ajustarà a l'article 3, epígraf 3.1.4, de l'ordre de bases reguladores, amb el desglossament següent:
  2.5.1. Es valoraran els següents aspectes del projecte d'explotació i programació presentat, fins a un màxim de 60 punts, i s'han d'aconseguir almenys 30 punts en aquest criteri:
  - Nombre de funcions programades de companyies professionals (0,05 punts per funció, és a dir, 1 punt cada 20 funcions), fins a un màxim de 10 punts.
  -Nombre de funcions de companyies professionals amb domicili social a la Comunitat Valenciana (0,1 punts per funció, és a dir, 1 punt per cada 10 funcions), fins a un màxim de 5 punts.
  - Nombre de funcions en valencià (0,1 punts per funció, és a dir, 1 punt per cada 10 funcions), fins a un màxim de 10 punts.
  - Creació i foment de públics i gèneres. Es valorarà el percentatge de funcions destinades específicament al públic familiar i juvenil i gèneres escènics específics, dins de la creació i el foment de públics, fins a un màxim de 5 punts.
  - La programació de noves creacions d'autors contemporanis, de recuperació del patrimoni escènic valencià, i la inclusió d'espectacles de teatre, circ i dansa, fins a un màxim de 10 punts.
  - La coherència artística i l'interés cultural i social, la implicació d'altres entitats en la gestió de la programació, fins a un màxim de 10 punts. La participació de la dona en l'activitat de la sala es valorarà amb un màxim de 2 punts addicionals, sense que sumats puguen superar el màxim de 10 punts d'aquest apartat. Per a això, es tindrà en compte tant que el nombre de dones en el personal de sala i administració de l'empresa siga igual o superior al d'homes, així com l'autoria dels projectes programats, el nombre d'obres en què les protagonistes són dones, sense compartir aquest protagonisme amb cap personatge masculí, les obres programades en què el nombre d'intèrprets femenines siga igual o superior a dels masculins, o el nombre de produccions programades que aborden temes vinculats o enfocats a la dona o a la paritat de gènere.
  - La viabilitat econòmica del projecte tenint en compte l'adequació al preu de mercat dels caixets pactats amb les companyies contractades, la seua adequació a la previsió pressupostària presentada i al pla de finançament proposat, el percentatge d'autofinançament i l'equilibri entre ingressos i despeses, fins a un màxim de 10 punts. Així mateix, s'avaluarà l'historial d'ajudes anteriors concedides per l'IVC en anys anteriors i, en particular, la justificació d'aquestes amb especial atenció a la qualitat de la despesa justificada.
  Si el projecte no obté un mínim de 30 punts en aquest apartat, el seu titular no podrà ser beneficiari d'ajuda en aquesta modalitat.
  2.5.2. Es valoraran els següents aspectes de la temporada d'exhibició realitzada durant l'exercici anterior, fins a un màxim de 30 punts:
  - Nombre de funcions programades de companyies professionals (0,05 punts per funció, és a dir, 1 punt cada 20 funcions), fins a un màxim de 10 punts.
  - Nombre de funcions en valencià (0,1 punts per funció, és a dir, 1 punt per cada 10 funcions), fins a un màxim de 10 punts.
  - Import abonat en concepte d'exhibició a companyies amb domicili social a la Comunitat Valenciana, fins a un màxim de 5 punts, que es calcula dividint l'import total pagat pel nombre de funcions realitzat.
  - Repercussió i foment de l'ocupació de professionals de la Comunitat Valenciana (1 punt per cada 365 dies cotitzats): plantilla de personal de gestió i administració de la sala, fins a un màxim de 5 punts.
  Si el projecte no obté un mínim de 30 punts en aquest apartat, el seu titular no podrà ser beneficiari d'ajuda en aquesta modalitat.
  2.5.3 Es valoraran els següents aspectes de les característiques de la sala, fins a un màxim de 10 punts:
  - Percentatge d'ocupació i incidència en el públic, fins a un màxim de 7 punts.
  - Adequació a les noves tecnologies, accessibilitat de persones amb discapacitat, fins a un màxim de 3 punts.
  En tot cas, es tindrà en compte la contribució de la sala a la dinamització de les companyies i al foment d'ocupació de professionals del sector en l'àmbit competencial de la Generalitat, a la incidència en el públic, així com a la potenciació de nous llenguatges escènics.

  Quadre resum a la programació en sales d'exhibició
  - Projecte d'explotació i programació.
  Màxim 60 punts
  (mínim 30 punts)
  Funcions companyies professionals
  Funcions companyies professionals valencianes
  Funcions en valencià
  Creació i foment de públics i gèneres
  Programació de noves creacions
  Coherència artística i interés cultural i social
  Viabilitat econòmica del projecte
  10 punts
  5 punts
  10 punts
  5 punts
  10 punts
  10 punts
  10 punts
  - Temporada anterior
  Màxim 30 punts


  Funcions companyies professionals
  Funcions en valencià
  Import abonat a companyies valencianes
  Foment d'ocupació de professionals de la CV
  10 punts
  10 punts
  5 punts
  5 punts
  - Característiques de la sala

  Màxim 10 punts  Percentatge ocupació i incidència de públic
  Adequació a les noves tecnologies
  7 punts
  3 punts
  Total puntuació màxima
  100 punts
  2.6. En la modalitat d'ajudes a entitats sense ànim de lucre, la valoració de les sol·licituds presentades s'ajustarà a l'article 3, epígraf 3.1.5, de l'ordre de bases reguladores, amb el desglossament següent:
  2.6.1. Es valoraran els següents aspectes del projecte de contingut i programació de les activitats que es realitzaran fins a un màxim de 60 punts, i s'han d'aconseguir almenys 30 punts en aquest criteri:
  - Interés i projecció de les activitats, fins a un màxim de 10 punts. La participació de la dona en les activitats programades es valorarà fins a un màxim de 2 punts addicionals, sense que sumats puguen superar el màxim de 10 punts d'aquest apartat. Per a això, es tindrà en compte tant que el nombre de dones de l'associació siga igual o superior al d'homes, així com l'autoria de les activitats programades, el nombre d'obres en què la/les protagonistes són dones, sense compartir aquest protagonisme amb cap personatge masculí, les obres programades en què el nombre d'intèrprets femenines siga igual o superior al dels masculins o les activitats programades que aborden temes vinculats o enfocats a la dona o a la paritat de gènere.
  - Quantitat i qualitat de les activitats que ho conformen, fins a un màxim de 10 punts.
  - Incidència en el foment de l'ocupació dels professionals valencians del sector, fins a un màxim de 10 punts.
  - Incidència i influència territorial: local, comarcal, autonòmica o estatal, fins a un màxim de 10 punts. Es valorarà especialment que les activitats es desenvolupen en comarques de la Comunitat Valenciana on la incidència cultural és més feble.
  - Presència del valencià en el projecte presentat i en la seua execució, fins a un màxim de 10 punts.
  - Viabilitat econòmica del projecte tenint en compte: l'adequació a la previsió pressupostària presentada i al pla de finançament proposat, el percentatge d'autofinançament i l'equilibri entre ingressos i despeses, fins a un màxim de 10 punts. Així mateix, s'avaluarà l'historial d'ajudes anteriors concedides per l'IVC en anys anteriors i, en particular, la justificació d'aquestes amb especial atenció a la qualitat de la despesa justificada.
  Si el projecte no obté un mínim de 30 punts en aquest apartat, el seu titular no podrà ser beneficiari d'ajuda en aquesta modalitat.
  2.6.2 Es valorarà la memòria de l'exercici anterior de l'associació o entitat, fins a un màxim de 30 punts, en els aspectes següents:
  - Memòria d'activitats de l'exercici anterior: Convocatòries i actes públics, publicacions, assemblees de socis, fins a un màxim de 10 punts.
  - Antiguitat de l'entitat: 0,4 punts per any, fins a un màxim de 10 punts.
  - Presència del valencià en l'execució de les activitats, fins a un màxim de 10 punts.
  2.6.3. Es valorarà la repercussió del projecte sobre el teixit associatiu valencià: autoria, direcció, elenc actoral, companyies, espais d'exhibició, etc., de la Comunitat Valenciana. Fins a un màxim de 10 punts.

  Quadre resum per a entitats sense ànim de lucre
  - Projecte d'explotació i programació.
  Màxim 60 punts
  (mínim 30 punts)
  Interés i projecció de les activitats
  Quantitat i qualitat de les activitats
  Foment d'ocupació de professionals valencians
  Incidència territorial
  Presència del valencià
  Viabilitat econòmica
  10 punts
  10 punts
  10 punts
  10 punts
  10 punts
  10 punts
  - Memòria de l'exercici anterior
  Màxim 30 punts


  Activitats desenvolupades
  Antiguitat
  Presència del valencià
  10 punts
  10 punts
  10 punts
  - Repercussió sobre el teixit associatiu

  Màxim 10 punts  Total puntuació màxima
  100 punts
  2.7. En la modalitat d'ajudes a la formació, investigació i edició, la valoració de les sol·licituds presentades s'ajustarà a l'article 3, epígraf 3.1.6, de l'ordre de bases reguladores, amb el desglossament següent:
  2.7.1. Es valoraran els següents aspectes del contingut de l'acció formativa, projecte d'investigació, o projecte d'edició presentat, fins a un màxim de 60 punts, i s'han d'aconseguir almenys 30 punts en aquest criteri:
  - Interés i projecció de l'acció formativa o del projecte d'investigació o edició, fins a un màxim de 10 punts. La participació de la dona en les activitats programades es valorarà fins a un màxim de 2 punts addicionals, sense que sumats puguen superar el màxim de 10 punts d'aquest apartat.
  - Qualitat de l'acció formativa o del projecte d'investigació o edició, fins a un màxim de 10 punts.
  - Incidència del projecte en el foment de l'ocupació del sol·licitant o dels professionals del sector, fins a un màxim de 10 punts.
  - Desenvolupament del projecte en un altre país o en un altre idioma diferent del castellà o valencià, fins a un màxim de 10 punts.
  - Presència del valencià en l'acció formativa, el projecte d'investigació o l'edició, fins a un màxim de 10 punts.
  - Viabilitat econòmica del projecte tenint en compte: l'adequació a la previsió pressupostària presentada i al pla de finançament proposat, el percentatge d'autofinançament i l'equilibri entre ingressos i despeses, fins a un màxim de 10 punts. Així mateix, s'avaluarà l'historial d'ajudes anteriors concedides per l'IVC en anys anteriors i, en particular, la justificació d'aquestes amb especial atenció a la qualitat de la despesa justificada.
  Si el projecte no obté un mínim de 30 punts en aquest apartat, el seu titular no podrà ser beneficiari d'ajuda en aquesta modalitat.
  2.7.2. Es valorarà el currículum dels que sol·liciten l'ajuda, fins a un màxim de 20 punts.
  2.7.3. Es valorarà el fet que les activitats o els projectes que es presenten estiguen avalats per entitats o organismes que habitualment desenvolupen programes de formació o investigació, especialment si aquests són en els sectors del teatre i el circ, o, en cas d'edició, que col·laboren altres entitats o organismes en el projecte, fins a un màxim de 20 punts.

  Quadre resum en la modalitat de formació, investigació i edició
  - Contingut de l'acció formativa, projecte d'investigació o edició.
  Màxim 60 punts
  (mínim 30 punts)
  Interés i projecció de les activitats
  Qualitat de l'acció o el projecte
  Incidència en el foment de l'ocupació
  Desenvolupament en un altre país o idioma
  Presència del valencià
  Viabilitat econòmica
  10 punts
  10 punts
  10 punts
  10 punts
  10 punts
  10 punts
  - Currículum del sol·licitant
  Màxim 20 punts


  - Activitats o projectes avalats per entitats

  Màxim 20 punts  Total puntuació màxima
  100 punts
  2.8. En la modalitat d'ajudes a la realització de festivals i mostres, la valoració de les sol·licituds presentades s'ajustarà a l'article 3, epígraf 3.1.7, de l'ordre de bases reguladores, amb el desglossament següent:
  2.8.1. Es valoraran els següents aspectes del projecte de contingut i programació del festival o mostra, fins a un màxim de 70 punts, i s'han d'aconseguir almenys 35 punts en aquest criteri:
  - L'interés i projecció de les activitats, fins a un màxim de 10 punts. La participació de la dona en el festival o la mostra es valorarà fins a amb 2 punts addicionals, sense que sumats puguen superar el màxim de 10 punts d'aquest apartat. Per a això, es tindrà en compte tant que el nombre de dones en l'entitat organitzadora del certamen siga igual o superior al d'homes, així com l'autoria de les obres programades, el nombre d'obres programades en què les protagonistes són dones, sense compartir aquest protagonisme amb cap de personatge masculí, les obres programades en què el nombre d'intèrprets femenines siga igual o superior a dels masculins, o el nombre d'activitats i representacions que aborden temes vinculats o enfocats a la dona o a la paritat de gènere.
  - La quantitat i qualitat de la programació, fins a un màxim de 10 punts.
  - La contribució del projecte a la creació i el foment de públics i gèneres escènics específics, fins a un màxim de 10 punts.
  - La incidència en el foment d'ocupació de professionals valencians del sector, fins a un màxim de 10 punts.
  - La repercussió, acceptació social, presència de professionals, assistència de públic, fins a un màxim de10 punts.
  - Presència del valencià en el projecte presentat i en la seua execució, fins a un màxim de 10 punts.
  - Viabilitat econòmica del projecte tenint en compte: l'adequació a la previsió pressupostària presentada i al pla de finançament proposat, el percentatge d'autofinançament i l'equilibri entre ingressos i despeses, fins a un màxim de 10 punts. Així mateix, s'avaluarà l'historial d'ajudes anteriors concedides per l'IVC en anys anteriors i, en particular, la justificació d'aquestes amb especial atenció a la qualitat de la despesa justificada.
  Sense perjudici de l'anterior, quan el pressupost del festival o la mostra se situe per damunt de 15.000 euros, se sumaran 5 punts addicionals, sense que per això puga superar el màxim de 10 punts d'aquest apartat.
  Si el projecte no obté un mínim de 35 punts en aquest apartat, el seu titular no podrà ser beneficiari d'ajuda en aquesta modalitat.

  2.8.2. Es valoraran els següents aspectes de la trajectòria artística, memòria d'activitats i de gestió del festival o mostra en l'edició anterior, fins a un màxim de 30 punts:
  - Nombre de funcions de companyies amb domicili social a la Comunitat Valenciana: 0,33 punts per funció, fins a un màxim de 5 punts.
  - Nombre de funcions de companyies procedents d'altres territoris de l'Estat espanyol. 0,5 punts per funció fins a un màxim de 5 punts.
  - Nombre de funcions de companyies internacionals: 1 punt per funció fins a un màxim de 5 punts.
  - Especialització del programa, fins a 5 punts.
  - Presència del valencià en l'execució de les activitats, fins a 5 punts.
  - Antiguitat i regularitat de la convocatòria: 0,2 punts per cada edició anterior, fins a un màxim de 5 punts.

  Quadre resum de puntuació per a la realització de festivals i mostres
  - Contingut i programació del festival o la mostra
  Màxim 70 punts
  (mínim 35 punts)
  Interés i projecció de les activitats
  Quantitat i qualitat de les activitats
  Creació i foment de públics i gèneres
  Foment d'ocupació de professionals valencians
  Repercussió social
  Presència del valencià
  Viabilitat econòmica
  10 punts
  10 punts
  10 punts
  10 punts
  10 punts
  10 punts
  10 punts
  - Trajectòria artística i edició anterior
  Màxim 30 punts


  Funcions companyies valencianes
  Funcions companyies de la resta de l'Estat
  Funcions companyies internacionals
  Especialització del programa
  Presència del valencià
  Antiguitat i regularitat de la convocatòria
  5 punts
  5 punts
  5 punts
  5 punts
  5 punts
  5 punts
  Total puntuació màxima
  100 punts

  Obligacions

  Obligacions de les persones beneficiàries
  1. Comunicar per escrit l'acceptació de l'ajuda a l'Institut Valencià de Cultura, segons el model d'acceptació (annex III), en un termini no superior als quinze dies hàbils següents des de la publicació de la resolució de concessió de les ajudes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i facilitar les dades bancàries del compte en què es vol rebre l'import de l'ajuda, per a la qual cosa s'ha d'omplir el model de domiciliació bancària que s'adjunta com a annex II a la present convocatòria.
  En cas de no presentar l'acceptació, es declararà la pèrdua del dret a la subvenció concedida. Sense perjudici de l'anterior, l'acceptació fora del termini establit comportarà per a la persona beneficiària l'aplicació de les sancions que corresponguen d'acord amb el que es preveu en el punt 3 del resolc desé d'aquesta resolució.
  2. Realitzar l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció d'acord amb el programa presentat durant l'any 2019, excepte en les excepcions previstes en aquesta resolució i justificar la seua realització en el termini establit a aquest efecte.
  3. Qualsevol reformulació del projecte o canvi de caràcter substancial s'ha de comunicar prèviament a l'Institut Valencià de Cultura i s'ha d'autoritzar per la persona que ocupe la presidència de la comissió de valoració, amb un informe previ del personal tècnic del Servei d'Ajudes, que podrà proposar modificar l'ajuda concedida. La realització de canvis sense comunicació prèvia i l'autorització subsegüent podrà determinar la revocació de la subvenció, amb l'obligació de devolució de l'ajuda rebuda, si fora el cas.
  Es consideraran modificacions de caràcter substancial:
  - Aquelles en les quals el pressupost executat revele una desviació a la baixa superior al 25 % respecte al pressupost total previst i aportat al projecte juntament amb la sol·licitud; en aquest cas, comportarà una minoració proporcional de l'import concedit. No obstant això, les modificacions de projectes el decrement pressupostari respecte al pressupost total previst dels quals supere el 50 % comportaran la revocació o pèrdua del dret al cobrament de l'ajuda concedida.
  - Les modificacions no pressupostàries que contribuïsquen a desvirtuar la qualitat o alterar l'objecte, la finalitat o el calendari del projecte original (reconfiguració de l'elenc artístic, equip creatiu, places de gira, dates d'exhibició, etc.), també podran comportar minoració o revocació de l'ajuda concedida.
  4. En cas de realitzar-se l'activitat en un moment posterior a la publicació de la concessió de l'ajuda, s'ha de fer constar en tota publicació, fullet, programa, publicitat, etc., en qualsevol mitjà o suport que es realitze, inclosos els suports electrònics i digitals, la documentació acreditativa del patrocini d'aquesta per l'Institut Valencià de Cultura - Generalitat Valenciana. Per a això, s'inseriran en un lloc preferent i destacat els logotips de l'Institut Valencià de Cultura, d'acord amb les normes d'identitat corporativa d'aquesta institució. Els logotips estaran disponibles en la pàgina web http://ivc.gva.es/
  Sense perjudici de l'anterior, les persones jurídiques beneficiàries que perceben ajudes per un import superior a 10.000 euros han de donar-li publicitat en la seua pàgina web fent al·lusió a l'Institut Valencià de Cultura, l'import de l'ajuda i el projecte al qual es destina. Tot això de conformitat amb el que preveu l'article 3.2 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació (DOGV 7500, 08.04.2015).
  5. Justificar el compliment de les condicions, així com la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió o el gaudi de la subvenció en la forma que s'indica en el resolc huité i conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts per a poder acreditar la despesa i poder atendre les actuacions de comprovació i control.
  La realització de les representacions declarades en la memòria de l'activitat de la modalitat de gires s'ha d'acreditar mitjançant un certificat de la SGAE o l'organisme que gestione els drets d'autor, o mitjançant la presentació dels contractes i les seues corresponents factures i justificants de pagament o d'altres documents admesos com a prova en dret.
  6. Comunicar l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades. Aquesta comunicació s'ha d'efectuar tan prompte com es conega i, en qualsevol cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.
  7. Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable a la persona beneficiària en cada cas, així com de tots els estats comptables i registres específics que siguen exigits per les bases reguladores de les subvencions, amb la finalitat de garantir l'adequat exercici de les facultats de comprovació i control.
  8. Acreditar abans que es dicte la proposta de resolució de concessió de les ajudes que està al corrent de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, en la forma que determina la Llei i el Reglament general de subvencions, d'acord amb l'Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, i, sense perjudici del que estableix la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic de la ciutadania als Serveis Públics, així com el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell.
  9. D'acord amb el que preveu l'article 29.7 de la Llei general de subvencions a què es refereix l'article 11.1 de l'ordre de bases reguladores, en cap cas la persona que resulte beneficiària podrà concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o entitats amb les quals estiga vinculada, llevat que concórreguen les circumstàncies següents:
  a. Que s'obtinga la prèvia autorització expressa de l'òrgan gestor.
  b. Que l'import subvencionable no excedisca el cost en què ha incorregut l'entitat vinculada. L'acreditació del cost s'ha de realitzar en la justificació en els mateixos termes establits per a l'acreditació de les despeses de la persona beneficiària.
  S'entén per persones vinculades, a aquest efecte, aquelles en les quals concórrega alguna de les circumstàncies a què es refereix l'article 68.2 del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006 (BOE 176, 25.07.2006).
  A més, una mateixa entitat no pot tindre la condició de beneficiària i subcontractada, el detall de la prestació ha d'estar perfectament identificat en relació amb el projecte i ha de ser conforme als preus de referència del mercat del sector.
  10. Les de caràcter general a les quals fa referència l'article 14 de la Llei general de subvencions.
  11. Les entitats beneficiàries s'han d'ajustar, en particular, al que disposa la resolució que regula el Conveni col·lectiu de treball del sector dels actors i les actrius de teatre de la Comunitat Valenciana (DOGV 8307, de 31.05.2018), i, en general, a les condicions de treball pertinents del personal laboral, d'acord amb la normativa laboral i social aplicable.
  12. Cessió voluntària de drets per les persones beneficiàries en la modalitat de creació de literatura escènica. El document de cessió voluntària (annex IV), de caràcter optatiu per a l'autor o autors del text, s'ha de presentar juntament amb l'acceptació de l'ajuda.
  Els beneficiaris podran cedir voluntàriament, per escrit, a l'Institut Valencià de Cultura, els drets de reproducció, distribució i comunicació pública dels textos presentats, en règim d'exclusivitat, per a tot l'Estat Espanyol i per un període de dos anys, i aquests podran ser produïts per l'Institut Valencià de Cultura, en la seua línia de suport a les dramatúrgies contemporànies, excepte en el cas que existisca un compromís previ entre l'autor i una editorial o una empresa per a la publicació i/o el muntatge de l'espectacle.
  En el cas que terceres persones decidisquen posar en escena o editar algun dels textos l'autoria dels quals haja sigut beneficiària d'una subvenció i haja cedit els drets voluntàriament, ha de fer constar en tota publicació, fullet, programa, publicitat, etc., en qualsevol mitjà o suport que es realitze, inclosos els suports electrònics i digitals, el patrocini d'aquesta per l'Institut Valencià de Cultura. Per a això, s'han d'inserir en un lloc preferent i destacat els logotips de l'Institut Valencià de Cultura, d'acord amb les normes d'identitat corporativa d'aquesta institució. Els logotips estaran disponibles en la pàgina web http://ivc.gva.es/
  13. Obligacions particulars de les persones beneficiàries en la modalitat de formació, investigació i edició:
  En el cas de projectes d'investigació, qui se'n beneficie tindrà l'obligació de presentar una còpia dels treballs realitzats a l'Institut Valencià de Cultura, atés que la finalitat de la subvenció es dirigeix a fomentar una activitat d'utilitat pública o interés social. La presentació de la còpia dels treballs d'investigació realitzats o de l'exemplar del que s'ha editat, si escau, no implica que l'Administració no haja de retornar-los als propietaris, llevat que aquella puga justificar que el lliurament és inherent a la finalitat de la subvenció; tot això sense perjudici de la cessió voluntària per part de qui en tinga la propietat.
  En el cas d'ajudes a l'edició i difusió de les arts escèniques, les persones beneficiàries estan obligades a presentar un exemplar del que s'ha editat a l'Institut Valencià de Cultura, atés que la finalitat de la subvenció es dirigeix a fomentar una activitat d'utilitat pública o interés social.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 33/2016, de 18 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques en règim de concurrència competitiva de les diferents matèries culturals integrades en CulturArts Generalitat (DOCV núm. 7832, de 20/07/16).
  - Correcció d'errors de l'Ordre 33/2016, de 18 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques en règim de concurrència competitiva de les diferents matèries culturals integrades en CulturArts Generalitat (DOCV núm. 7843, de 03/8/2016).
  - RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2019, del president de l'Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoquen subvencions per al foment de les arts escèniques per als
  sectors teatral i circense, durant els mesos de gener a novembre de 2019.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 33/2016, de 18 de juliol (bases reguladores).

  Vegeu la Correcció d'errors de l'Ordre 33/2016, de 15 de juliol

  RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2019, del president de l'Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoquen subvencions per al foment de les arts escèniques per als sectors teatral i circense, durant els mesos de gener a novembre de 2019. [2019/1277]

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.