Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Finançament per a operacions de modernització de regadius en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

  Objecte del tràmit

  Selecció i tramitació de les inversions que presenten les comunitats de regants de la Comunitat Valenciana per al finançament parcial i la construcció d'obres de modernització de regadius, per part de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA), a l'empara del PDR-CV 2014-2020.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Comunitats de regants de la Comunitat Valenciana que tinguen reconeguts els seus drets de reg per la confederació hidrogràfica corresponent.

  Requeriments

  Complir amb totes les condicions d'admissibilitat que estableix el PDR-CV 2014-2020 en desplegament dels articles 45 i 46 del Reglament (UE) núm. 1305/2013:

  a) Declaració d'impacte ambiental favorable, si cal;
  b) Coherència amb la planificació hidrològica i amb la directiva marc de l'aigua. L'Administració sol·licitarà una certificació a l'organisme de conca sobre aquests punts;
  c) Existència o implantació de sistemes de mesura de l'ús de l'aigua;
  d) Obres d'interés general basades en un pla d'obres aprovat per ordre de la conselleria amb competència en matèria d'infraestructures hidràuliques de regadiu;
  e) Actuacions en zones regables preexistents;
  f) Obres de modernització de regadius susceptibles de generar un estalvi potencial d'aigua d'almenys el 10 %, conformement als paràmetres tècnics de la instal·lació o infraestructura existent;
  g) Si la inversió afecta masses d'aigua subterrània o superficial l'estat de la qual, d'acord amb el corresponent pla hidrològic de conca, ha sigut qualificat d'inferior a bo per raons quantitatives o està qualificat de desconegut, s'ha de garantir una reducció efectiva del consum d'aigua d'almenys el 50 % de l'estalvi potencial;
  h) Les condicions d'estalvi d'aigua no són aplicables a les inversions per a la construcció de basses o depòsits de reg, a les inversions destinades a l'ús d'aigua depurada ni a les inversions en instal·lacions de reg que milloren l'eficiència energètica.

  A més, per a poder ser beneficiari ha de complir els requisits que disposa l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per a obtindre la condició de beneficiari.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  El cost total final de les operacions projectades seran finançades en un 70 % per aportació pública, que correspon al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i a la Generalitat, i en un 30 % per aportació de les comunitats de regants, per a la qual cosa s'estableix el límit màxim de l'aportació pública en 2.500.000 euros per operació. L'excés a aquesta aportació pública que poguera donar-se en alguna operació projectada serà finançat íntegrament per la mateixa comunitat de regants.

  Les obres podran ser realitzades a través d'encàrrecs a mitjans propis personificats o a través d'empreses mitjançant licitació pública, d'acord amb la normativa aplicable en cada cas.

  En el cas d'execució a través d'empreses mitjançant licitació pública, el cost total inicial de l'obra serà la suma del pressupost base de licitació dels contractes, tant de l'obra hidràulica com de les assistències tècniques a la direcció d'obra i a la coordinació de seguretat i salut.

  En el cas d'execució a través d'encàrrecs a mitjans propis personificats, el cost total inicial de l'obra serà la suma del pressupost d'execució per administració de l'obra hidràulica i el pressupost base de licitació de l'assistència tècnica a la direcció d'obra i a la coordinació de seguretat i salut.

  El cost total final susceptible de ser finançat amb aportació pública comprendrà el cost final de l'obra hidràulica, inclòs el mesurament final, i els contractes d'assistències tècniques a la direcció d'obra i a la coordinació de seguretat i salut. S'exclouen de finançament públic els modificats d'obra, que assumiran íntegrament les comunitats de regants.

  Així mateix, quedaran exclosos del cost total final de l'obra finançables els honoraris de projecte, drets de visat, taxes, pagament de llicència i la compra o expropiació de terrenys o qualsevol altre que no es referisca a l'obra hidràulica, excepte les assistències tècniques a la direcció d'obra i a la coordinació de seguretat i salut, que sí que seran finançables.

  Una vegada informat el projecte pel Servei de Supervisió de Projectes, serà aprovat per la direcció general competent en matèria de regadius i es comunicarà a la comunitat de regants l'import del cost total inicial de l'obra que li correspondrà ingressar, en el termini de tres mesos, com a liquidació provisional, en un compte de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA) que es proporcionarà en les resolucions de concessió de les ajudes. L'ingrés s'ha de produir en tot cas abans del 30 de juny de 2021. L'incompliment d'aquest termini determinarà que es deixe sense efecte la resolució d'admissió de la corresponent comunitat de regants, així com de totes les actuacions precedents.

  La comunitat de regants assumirà íntegrament els sobrecostos de l'obra deguts a modificats d'aquesta. Si, a conseqüència d'un modificat, la comunitat de regants haguera d'aportar més diners que els que ha aportat com a liquidació provisional, es recaptaria el consentiment d'aquesta a través del tràmit d'audiència que preveu l'article 82 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si és el cas, l'ingrés es realitzarà abans de la signatura del nou certificat de viabilitat.

  Finalitzades les obres, es procedirà a la liquidació definitiva d'aquestes segons el que haja aportat la comunitat de regants i el cost total final de l'obra susceptible de finançament públic, i es procedirà a la devolució a la comunitat de regants o, si és el cas, al pagament per part d'aquesta dels saldos resultants de la liquidació definitiva. La gestió d'aquests recursos es regularà sobre la base del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de recaptació.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds és de 30 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8843, de 25/06/2020.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18548

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  a) Memòria tècnica i, si és el cas, projecte definitiu signat per un tècnic competent en la matèria, en la qual es descriguen i valoren les obres que s'executaran. Tant en la memòria com en el projecte han de figurar dos annexos en els quals es justifique clarament l'estalvi potencial d'aigua i d'energia previst, de manera que es puguen avaluar els criteris de baremació b i f. Així mateix, en el cas d'incloure's fertirrigació comunitària, s'ha de presentar un annex explicatiu del pla de fertirrigació compatible amb la producció ecològica.
  - L'annex de justificació de l'estalvi potencial d'energia ha d'incloure el diagnòstic dels punts febles de menys eficiència de les obres i instal·lacions de la comunitat de regants i proposar així les solucions de millora energètica d'aquesta, d'acord amb el Protocol d'auditoria energètica en comunitats de regants de l'IDAE (Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia). Les solucions de millora energètica s'han d'incorporar en el projecte definitiu. L'annex ha de descriure la situació de partida i la final una vegada executades les obres.
  - L'annex de l'estalvi potencial d'aigua previst ha de justificar el compliment dels punts f i g de les condicions d'admissibilitat de les inversions, excepte en el cas de les excepcions que recull el punt h.
  - L'annex del pla de fertirrigació comunitària, en el cas de les inversions que la preveuen, detallarà la compatibilitat de l'aplicació de la fertirrigació col·lectiva amb la pràctica de l'agricultura ecològica de manera que aquesta producció ecològica puga ser realitzada pels agricultors que vulguen.

  b) Documentació que acredite els drets de reg de l'entitat, és a dir, concessió d'aigua o inscripció expedida per la confederació hidrogràfica corresponent.

  c) Certificat d'acord de la junta general, expedit pel secretari amb vistiplau del president, per a presentar la sol·licitud de finançament de les inversions i acceptar els compromisos corresponents, facultats de representació, termini d'execució de les obres i acceptació de les bases que estableix aquesta ordre.

  d) Acreditació de la superfície de producció ecològica, si escau.

  e) Compromís de dues o més comunitats de regants per a construcció d'instal·lacions d'ús en comú, si escau.

  f) Llista d'obres executades o en execució per les diferents administracions competents en matèria agrària.

  g) Llista d'obres subvencionades per les diferents administracions competents en matèria agrària.

  h) Declaració de no haver rebut altres ajudes per a la mateixa finalitat.

  No s'admetran projectes que incloguen obres diferents de les sol·licitades ni un pressupost d'obra superior al que figure en la memòria.

  Amb la presentació de la sol·licitud, el sol·licitant manifesta sota la seua responsabilitat que totes les dades que es recullen en aquesta i en la documentació que s'adjunta són verídiques, que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita i queda a la disposició de la Generalitat per a la presentació, comprovació, el control i la inspecció posterior que s'estimen oportuns.

  * Una vegada presentada la sol·licitud, en cas que es vulguen aportar documents a aquest procediment es podrà fer a través de l'enllaç que hi ha al final del document.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AJUDA A LA INVERSIÓ EN OPERACIONS DE MODERNITZACIÓ DE REGADIUS PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2014-2020

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i la documentació. Les entitats de reg podran presentar una única sol·licitud de subvenció per a les seues obres.

  - En la resolució que dicte la Direcció General s'efectuarà la declaració dels projectes com a obres d'interés general de la Comunitat Valenciana.

  - La Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, en funció de la dimensió funcional i econòmica de l'obra subvencionable, decidirà el caràcter anual o plurianual de la subvenció. Les anualitats futures quedaran condicionades a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos corresponents.

  - S'estableix un termini de sis mesos per a resoldre les sol·licituds i notificar la resolució, comptats a partir de la publicació de la convocatòria. Les sol·licituds s'entendran desestimades si transcorregut aquest termini no s'ha emés la corresponent resolució.

  - Correspondrà a la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica la resolució dels expedients de concessió, a proposta de la direcció general competent en la matèria, com a òrgan instructor, i d'acord amb la proposta d'una comissió de valoració.

  - La resolució, tant expressa com presumpta, posen fi a la via administrativa.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució posa fi a la via administrativa i contra aquesta es pot interposar potestativament un recurs de reposició davant de la persona que dirigisca l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària en el termini d'un mes, comptat de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que disposa l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé, directament un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la seua notificació, de conformitat amb el que estableixen els articles 8.3, 25.1 i 46.1 de la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18548

  Tramitació

  Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics; per la qual cosa, la presentació de sol·licituds s'ha de fer electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18548.

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i es pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat; entre aquests, el certificat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà la persona interessada perquè l'esmene a través de la presentació electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet l'esmena.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es realitzen en la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" > "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  AUTORITZACIÓ CONSULTA DADES FISCALS

  D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la presentació de la sol·licitud de pagament de la sol·licitud comporta l'autorització a l'òrgan gestor del procediment per a obtindre directament les dades d'identitat del sol·licitant o, si escau, del seu representant legal, i d'estar al corrent del compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. En cas que el sol·licitant s'opose al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, ho ha d'indicar expressament en el formulari, de manera que quedarà obligat a aportar els documents acreditatius corresponents.


  DESPESES SUBVENCIONABLES

  Les següents inversions en infraestructures públiques de regadiu incloses en el PDR-CV 2014-2020:

  - Reutilització per a reg d'aigües depurades.
  - Dessalinització d'aigües depurades.
  - Instal·lacions de reg localitzat.
  - Automatització de xarxes.
  - Fertirrigació comunitària. La inclusió d'inversions en fertirrigació comunitària es considerarà sempre que la fertirrigació col·lectiva no comprometa la pràctica de la producció ecològica dels agricultors que l'apliquen.
  - Millora de xarxes primàries.
  - Increment de capacitat d'embassament.
  - Reg de suport a cultius tradicionals de secà.
  - Millora mitjançant revestiment o entubament de llits de reg.

  Queden excloses les inversions a l'interior de les parcel·les o les sol·licitades per entitats no constituïdes en comunitats de regants.

  Criteris de valoració

  1. Les sol·licituds presentades que reunisquen totes les condicions d'admissibilitat les valorarà una comissió integrada per la persona titular de la subdirecció general amb competències en regadiu, la persona titular del servei responsable de la mesura i una persona que siga tècnica de la direcció general competent en matèria de regadius.

  En primer lloc, les sol·licituds que complisquen un o més dels criteris de preferència que estableix el PDR-CV 2014-2020 s'ordenaran de més a menys puntuació, d'acord amb el barem acumulatiu.

  2. Criteris de preferència que estableix el PDR-CV 2014-2020:

  a) Sol·licituds de comunitats l'àmbit territorial de les quals estiga inclòs en zones clarament deficitàries en recursos hídrics, bé per la seua escassetat o bé per la pèrdua de qualitat de l'aigua de reg degut a fenòmens d'intrusió marina.

  A l'efecte d'aquest procés de selecció, es consideren zones clarament deficitàries les que s'hagen establit pel corresponent pla de conca, ja que es tracta del document que estableix la planificació hidrològica, de manera que resulta vinculant el seu contingut.

  b) Sol·licituds que es referisquen a la instal·lació de sistemes de reg localitzat de suport a cultius tradicionals de secà, en municipis de l'interior de la Comunitat Valenciana, situats en zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques, que preveu l'article 32 del Reglament (UE) núm. 1305/2013 i recull el PDR-CV 2014-2020.

  c) Sol·licituds de dues o més comunitats de regants que es comprometen a la construcció d'infraestructures de reg per al seu ús en comú i que siguen coherents amb la planificació hidrològica i amb la directiva marc de l'aigua.

  d) Sol·licituds que es referisquen a l'aprofitament per a reg d'aigües residuals depurades. Només es consideraran les sol·licituds de comunitats de regants que siguen titulars d'una concessió d'aigües depurades inscrita en el registre de la corresponent confederació hidrogràfica.

  e) Sol·licituds de comunitats de regants relatives a la instal·lació de xarxes de reg localitzat en zones de cultiu o explotació en comú, aprovades per la Generalitat, situades íntegrament en la zona regable de la comunitat de regants.

  f) Construcció d'infraestructures per a l'emmagatzematge de sobrants hivernals d'aigua, de procedència superficial, subterrània o depurada.

  g) Actuacions de modernització del regadiu en el Sistema Xúquer, que generen estalvis per a la resta del sistema.

  h) Actuacions consistents en obres que suposen un augment de regulació en el Sistema Túria.

  i) Actuacions que generen un estalvi d'aigua que supere el doble del mínim exigit.

  j) Actuacions destinades a zones homogènies de producció ecològica.

  k) Actuacions que incorporen producció d'energia renovable per a autoconsum.

  3. Les sol·licituds es puntuaran per aplicació del següent barem acumulatiu:

  a) Actuacions en zones homogènies de producció ecològica
  4 punts
  b) Projectes d'instal·lacions que augmenten l'eficiència energètica
  4 punts
  c) Sol·licituds que es referisquen a projectes de transformació de reg tradicional a reg localitzat
  4 punts
  d) Obres i instal·lacions escomeses per dues o més comunitats de regants per al seu ús en comú
  2 punts
  e) Obres destinades a l'aprofitament per a reg d'aigües depurades
  2 punts
  f) Actuacions que generen un estalvi d'aigua que supere el doble del mínim exigit
  2 punts
  g) Obres que completen actuacions d'interés general, executades o en execució per les administracions amb competències agràries
  1 punt
  h) Obres que completen actuacions executades o en execució per la comunitat de regants i que hagen sigut subvencionades per l'administració agrària
  1 punt

  S'entendrà com a zona homogènia de producció ecològica aquella en la qual més del 50 % de la superfície regable total de la comunitat de regants o més del 50 % de la superfície regable d'un sector de reg es dedique a la producció ecològica.

  El criteri b s'acreditarà amb l'annex d'augment d'eficiència energètica i la incorporació al projecte de les solucions de millora energètica proposades.

  4. Criteri de desempat.

  El criteri de desempat consisteix a triar les sol·licituds que més puntuació obtinguen de la suma dels apartats a, b i c del barem acumulatiu.

  Si, malgrat això, continua existint algun empat, es triaran les sol·licituds que més puntuació obtinguen de la suma dels apartats d, e i f del barem acumulatiu.

  Si, així i tot, continua existint algun empat, es triaran les sol·licituds que més puntuació obtinguen de la suma dels apartats g i h del barem acumulatiu.

  Si no hi ha un altre remei, si persisteix l'empat i tenint en compte que un dels objectius d'aquestes ajudes és la disminució de costos del cultiu (s'entén que com més gran siga l'eficiència energètica inferiors seran els costos unitaris), es proposa com a últim criteri de desempat el coeficient d'eficiència de la instal·lació, que figurarà en l'annex que presenten les comunitats, calculat segons indica l'IDAE.

  Si amb aquestes sol·licituds no s'esgotara la inversió màxima, es valoraran amb el mateix barem acumulatiu la resta de sol·licituds presentades, encara que no complisquen cap dels criteris de preferència, sempre que les propostes complisquen les condicions d'admissibilitat i almenys dos dels criteris del barem acumulatiu. S'ordenaran de més a menys puntuació a continuació de les anteriors sol·licituds.

  En cas d'empat entre aquestes sol·licituds, es procedirà de la mateixa manera que amb les sol·licituds que complisquen un o més d'aquests criteris de preferència que s'han explicat anteriorment.

  5. La comissió avaluadora proposarà l'admissió de les sol·licituds que puguen ser ateses segons l'ordre obtingut mitjançant l'aplicació del barem indicat, una vegada reunisquen totes les condicions d'admissibilitat i amb els criteris de preferència indicats. Al mateix temps, es proposarà l'exclusió de les sol·licituds que no complisquen qualsevol de les condicions d'admissibilitat esmentades.

  Obligacions

  Una vegada entregades les obres en virtut de la Llei 5/2019, de 28 de febrer, d'estructures agràries de la Comunitat Valenciana, o la normativa que la substituïsca i durant un període de tres anys, les comunitats de regants certificaran i justificaran l'estalvi efectiu d'aigua derivat de l'operació, basat en mesuraments reals del consum d'aigua (aigua que s'extreia de les masses d'aigua abans del projecte i que deixe d'extraure's de les masses d'aigua després del projecte) (hm³/any a escala infraestructura).

  Les comunitats de regants beneficiàries s'han de comprometre a complir els condicionants inclosos en l'ordre corresponent i en la resta de normativa aplicable. Així mateix, s'han de comprometre a mantindre les instal·lacions per als fins previstos durant almenys cinc anys des del lliurament d'aquestes per part de l'Administració. Seran aplicables les obligacions dels beneficiaris que preveu l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Sancions

  La falta de compliment de les obligacions per part de les comunitats de regants serà causa de reintegrament segons l'article 37 de la Llei general de subvencions.

  Enllaços

  Simulació de tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana (cl@ve-signatura).

  Sistemes de signatura electrònica admesos i/o usats en la seu.

  Sistemes de verificació de signatura.

  Aportació de documentació o esmena d'un expedient existent de sol·licitud d'ajudes de la conselleria competent en matèria d'agricultura.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 5/2019, de 28 de febrer, d'estructures agràries de la Comunitat Valenciana.
  - Ordre 11/2017, de 21 de març, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es regula el procés de selecció d'inversions proposades per les comunitats de regants de la Comunitat Valenciana interessades en el finançament d'operacions de modernització de regadius en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
  - Ordre 1/2020, de 24 de gener, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es modifica l'Ordre 11/2017, de 21 de març, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es regula el procés de selecció d'inversions proposades per les comunitats de regants de la Comunitat Valenciana interessades en el finançament d'operacions de modernització de regadius en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (DOGV núm. 8730, 31.01.2020).
  - RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2020, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es realitza la convocatòria de selecció d'inversions proposades per les comunitats de regants de la Comunitat Valenciana interessades en el finançament d'operacions de modernització de regadius en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana.
  - Extracte de la Resolució de 17 de juny de 2020, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es realitza la convocatòria de selecció d'inversions proposades per les comunitats de regants de la Comunitat Valenciana, interessades en el finançament d'operacions de modernització de regadius en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 5/2019, de 28 de febrer.

  Vegeu l'Ordre 11/2017, de 21 de març.

  Vegeu l'Ordre 1/2020 de 24 de gener, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es modifica l'Ordre 11/2017, de 21 de març, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

  Vegeu la RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2020.

  Extracte de la Resolució de 17 de juny de 2020.

  Llistat de seguiment

  RESOLUCIÓ d'11 de desembre de 2020, del director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, d'admissió, inadmissió per falta de dotació pressupostària i exclusió de les sol·licituds de finançament de les inversions proposades per les comunitats de regants de la Comunitat Valenciana interessades en el finançament d'operacions de modernització de regadius en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.