Sol·licitud de l'ajuda destinada a finançar programes d'ajuda mútua i autoajuda, duts a terme per associacions o entitats sense ànim de lucre de pacients, dels seus familiars, de voluntariat sanitari o aquelles la fi de les quals siga la millora de la qualitat de vida dels pacients en la Comunitat Valenciana

Conselleria de Sanitat

Codi SIA: 210996
|
Codi GVA: 1855
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 16-04-2024

Fins 07-05-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Al·legació / Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Altres tràmits
 • Desistiment
 • Renúncia
 • Recurs de reposició
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'ajuda destinada a finançar programes d'ajuda mútua i autoajuda, relacionats amb la millora de la qualitat de vida d'els/les pacients en la Comunitat Valenciana

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
16-04-2024 al 07-05-2024
Al·legació / AportacióTermini obert
08-05-2024 al 31-01-2025
JustificacióTermini obert
EsmenaTermini obert
Recurs de reposicióTermini obert
Observacions

* ACTIVITATS OBJECTE DE LES AJUDES

1. Activitats de caràcter sanitari.

Es referix a activitats realitzades que tinguen per objecte l'atenció psicosocial i suport psicològic al pacient i els seus familiars, dut a terme en les dependències de les entitats o en el domicili particular del pacient.

2. Activitats de voluntariat en centres sanitaris públics.

Es tracta d'activitats realitzades per entitats de voluntariat sanitari els fins del qual siguen millorar la qualitat de vida del pacient que estiguen dirigides a contribuir a la millora de la seua estada en els centres sanitaris públics de la Comunitat Valenciana.

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Les associacions o entitats sense ànim de lucre de pacients, els seus familiars, de voluntariat sanitari o que tinguen entre els seus fins millorar la qualitat de vida dels pacients, que desenrotllen programes d'ajuda mútua i autoajuda dirigits a malalts crònics, en l'àmbit territorial de la...

Saber més
Requisits

a) Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre públic que corresponga.

b) Mancar d'ànim de lucre.

c) Actuar de manera habitual en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

d) Tindre com a fins institucionals, arreplegats en els seus estatuts, la realització d'activitats d'ajuda mútua i autoajuda a pacients, activitats de voluntariat de caràcter sanitari o activitats de millora de la qualitat de vida d'els/les pacients, havent d'estar en condicions de demostrar, mitjançant documentació fefaent, que l'associació actua de manera contínua en este àmbit i amb este objectiu.

e) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social en la forma establida reglamentàriament.

f) No estar incursa en procediment de reintegrament de tot o part de les subvencions concedides per la Generalitat.

g) Haver sigut declarada d'utilitat pública en els termes establits en l'article 3, punt 4, del Reial decret 1740/2003, de 19 de desembre, sobre procediments relatius a associacions d'utilitat

pública.

 

EXCLUSIONS

No podran ser beneficiaris de subvenció aquelles entitats que es trobe en alguna de les següents situacions:

a) Aquelles en les quals concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

b)Les entitats, que estiguen federades, quan la federació a la qual pertanguen siga sol·licitant de subvenció per a un programa que contemple la mateixa activitat.

Les associacions, fundacions, federacions o entitats sense ànim de lucre que siguen patrons o membres de fundacions, que pertanguen

a una fundació, quan esta siga sol·licitant de subvenció per a un programa que contemple la mateixa activitat.

c) Les associacions, federacions, fundacions o entitats, sense ànim de lucre, de pacients, els seus familiars, de voluntariat sanitari o aquelles els fins de les quals siguen millorar la qualitat de vida de les persones, que siguen beneficiaris d'una línia nominativa de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, que subvencione activitats objecte de les presents bases, en els pressupostos de la Generalitat Valenciana.

d) Les entitats, que siguen beneficiàries d'una línia nominativa de la Conselleria de Sanitat, que subvencione activitats objecte de les presents bases, en els pressupostos de la Generalitat Valenciana.

e) Aquelles associacions o entitats, sense ànim de lucre, que no estiguen declarades d'utilitat pública.

f) Les entitats que hagen sigut beneficiàries d'ajuda per a programes d'ajuda mútua i autoajuda i hagen sigut sancionades, mitjançant resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d'obtindre subvencions, conforme al que les lleis establisquen.

g) Les entitats que tinguen deutes en període executiu amb la Comunitat Valenciana, llevat que les mateixes estigueren degudament garantides.

Com es tramita

Procés de tramitació

- L'òrgan encarregat de l'ordenació i instrucció del procediment serà la direcció general amb competències en matèria d'atenció al pacient que, d'ofici, acordarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals ha de pronunciar-se la resolució.

 

- Es constituirà una comissió de valoració per a l'examen i valoració de les sol·licituds presentades.

 

- La comissió de valoració estarà composta per cinc funcionaris de la direcció general amb competències en matèria d'atenció al pacient, designats pel titular d'esta, o persones en qui delegue, d'entre els quals s'elegirà a un president i un secretari.

 

- Rebudes les sol·licituds, la comissió de valoració procedirà a l'estudi de les mateixes i de la documentació que haja d'acompanyar-les, publicant-se en la pàgina web de la Conselleria (http://www.san.gva.es) la relació provisional de sol·licituds admeses i excloses amb indicació de les causes de l'exclusió.

 

- Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats o no s'acompanye la documentació que resulte exigible, l'interessat, disposarà d'un termini de 10 dies a partir de l'endemà de la publicació, per a esmenar la falta o acompanyar els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició.

 

- Per a esmenar documentació requerida o afegir documentació a la sol·licitud es podrà realitzar a través del procediment telemàtic en https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1855

 

 

- El termini màxim per a tramitar, resoldre i notificar serà de sis mesos a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

La resolució es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

 

- La justificació es podrà realitzar de manera telemàtica en: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1855

 

- Tant la resolució provisional com la definitiva seran publicades en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat http://www.san.gva.es/inicio

 

 

Criteris de valoració

* 1. Criteris de valoració per a programes d'activitats de caràcter sanitari:

 

1. La qualitat del programa, fins a 25 punts, distribuïda de la manera següent:

a) Objectius, fins a 7 punts:

a.1) Definix objectius diferenciats: 7 punts.

a.2) Definix objectiu general (no diferenciats): 4 punts.

a.3) No definix objectius: 0 punts.

b) Metodologia, fins a 9 punts:

b.1) Grup d'ajuda mútua amb menys de 10 participants: 9 punts.

b.2) Grups d'ajuda mútua entre 11 i 15 participants: 4 punts.

b.3) Grups d'ajuda mútua amb més de 15 participants: 1 punt.

c) Incidència en la millora de la qualitat de vida de les persones amb malaltia crònica, fins a 9 punts:

c.1) Relaciona totes les actuacions amb els objectius: 9 punts.

c.2) Relaciona el 50% o més de les actuacions amb els objectius: 4 punts.

c.3) Relaciona menys del 50% de les actuacions amb els objectius: 1 punt.

 

2. La inscripció en el Catàleg d'entitats de salut de la Conselleria de Sanitat es valorarà amb 10 punts.

 

3. La cobertura poblacional del programa presentat per l'entitat sol·licitant, fins amb 15 punts. Es valorarà amb 0 punts la falta d'especificació i es puntuarà del següent mode segons el nombre de

persones beneficiàries de les activitats del programa a subvencionar:

a) De 0 a 50 persones beneficiàries: 1 punt.

b) De 51 a 100 persones beneficiàries: 2 punts.

c) De 101 a 200 persones beneficiàries: 5 punts.

d) De 201 a 300 persones beneficiàries: 10 punts.

e) Més de 300 persones beneficiàries: 15 punts.

f) Federacions: 15 punts.

 

4. La cobertura territorial del programa presentat, fins a 15 punts.

Es valorarà amb 0 punts la falta d'especificació.

Els criteris establits seran els següents segons la cobertura siga referida als àmbits:

a) Municipal: a raó d'1 punt per municipi, fins a un màxim de 4 punts.

b) Provincial: per cada província 5 punts.

c) Comunitat Valenciana: 15 punts.

 

5. El currículum dels i les professionals que vagen a realitzar l'activitat sanitària, fins a 10 punts, establint-se els següents criteris:

a) Formació universitària: 2 punts.

b) Experiència professional: de 5 a 10 anys: 2 punts.

c) Experiència professional: més de 10 anys: 4 punts.

d) Formació complementària relacionada amb la titulació acadèmica: 2 punts.

d.1) De 15 o més hores: 0,20 punts.

d.2) De 20 a més hores: 0,30 punts.

d.3) De 50 hores o més: 0,50 punts.

 

6. Concordança entre l'activitat prevista i les prestacions, servicis o actuacions i polítiques públiques en curs en l'àmbit d'actuació de la conselleria amb competència en matèria de sanitat, fins a un 25 per cent de la puntuació total, de la manera següent:

a) Incorporació de la perspectiva de gènere, fins a 5 punts.

a.1) Incorpora perspectiva de gènere: 5 punts.

a.2) No incorpora perspectiva de gènere: 0 punts.

b) Mesures per a afrontar desigualtats socioeconòmiques, fins a 5 punts.

b.1) Establix més de 2 mesures: 5 punts.

b.2) Establix una o dos mesures: 3 punts.

b.3) No establix cap mesura: 0 punts.

c) Sinergia amb alguna de les línies estratègiques o programes de salut inclosos en el Pla de Salut vigent de la Comunitat Valenciana, fins a 15 punts.

c.1) Totes les actuacions del programa es relacionen amb alguna de les línies estratègiques: 15 punts.

c.2) El 50% o més de les actuacions del programa es relacionen amb alguna de les línies estratègiques: 10 punts.

c.3) Menys del 50% de les actuacions del programa es relacionen amb alguna de les línies estratègiques: 5 punts.

c.4) Cap actuació relacionada amb línies estratègica: 0 punts.

 

7. Mesures de conciliació de la vida personal, laboral i familiar per a les persones treballadores de l'entitat sol·licitant.

a) Existència de Pla de conciliació: 1 punt

b) No existix Pla de conciliació: 0 Punts

 

8. El compromís d'impartir formació en matèria ambiental destinat al personal ocupat per l'entitat adjudicatària.

a) Programació d'un curs (es valorarà la indicació de dates, ponents i llocs d'impartició): 1 punt

b) Cap curs programat: 0 punts

 

 

2. Criteris de valoració per a programes d'activitats de voluntariat en centres sanitaris públics:

 

1. La qualitat del programa es valorarà amb fins a 40 punts puntuació total, avaluada en funció de:

a) Objectius, fins a 12 punts:

a.1) Definix objectius diferenciats: 12 punts

a.2) Definix només objectiu general (no diferenciats): 7 punts.

a.3) No definix objectius: 0 punts.

b) Metodologia, fins a 14 punts:

b.1) Grup ajuda mútua amb menys de 10 participants: 14 punts.

b.2) Grup ajuda mútua entre 11 i 15 participants: 8 punts.

b.3) Grup ajuda amb més de 15 participants: 2 punts.

c) Adequació de l'activitat a la consecució dels objectius, fins a 14 punts:

c.1) Relaciona totes les actuacions amb els objectius: 14 punts

c.2) Relaciona el 50% o més de les actuacions amb els objectius: 8 punts.

c.3) Relaciona menys del 50% de les actuacions amb els objectius: 2 punts.

 

2. La inscripció en el Catàleg d'entitats de salut de la conselleria amb competències en matèria de sanitat es valorarà amb 10 punts.

 

3. La cobertura territorial del programa presentat per l'entitat sol·licitant, fins amb 25 punts. Es valorarà amb 0 punts la falta d'especificació i es puntuarà segons exercisca la seua activitat de voluntariat:

a) Per cada centre hospitalari sobre el qual exercisca la cobertura 3 punts, fins a un màxim de 25 punts.

 

4. Concordança entre l'activitat proposada i el pressupost fins a 25 punts, de la manera següent:

a) Incorporació perspectiva de gènere, fins a 5 punts:

a.1) Incorpora perspectiva de gènere: 5 punts.

a.2) No incorpora perspectiva de gènere: 0 punts.

b) Mesures per a afrontar desigualtats socioeconòmiques, fins a 5 punts:

b.1) Establix més de dos mesures: 5 punts.

b.2) Establix una o dos mesures: 3 punts.

b.3) No establix cap mesura: 0 punts.

c) Sinergia amb alguna de les línies estratègiques o programes de salut inclosos en el Pla de salut vigent de la Comunitat Valenciana, fins a 15 punts:

c.1) Totes les actuacions del programa es relacionen amb alguna de les línies estratègiques: 15 punts.

c.2) El 50% o més de les actuacions del programa es relacionen amb alguna de les línies estratègiques: 10 punts.

c.3) Menys del 50% de les actuacions del programa es relacionen amb alguna de les línies estratègiques: 5 punts.

c.4) Cap actuació relacionada amb línies estratègica: 0 punts.

 

5. Mesures de conciliació de la vida personal, laboral i familiar per a les persones treballadores de l'entitat sol·licitant.

a) Existència de Pla de conciliació: 1 punt

b) No existix Pla de conciliació: 0 punts

 

6. El compromís d'impartir formació en matèria ambiental destinat al personal ocupat per l'entitat adjudicatària.

a) Programació d'un curs (es valorarà la indicació de dates, ponents i llocs d'impartició): 1 punt

b) Cap curs programat: 0 punts

 

 

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

Les sol·licituds es presentaran en el termini de 15 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV núm. 9828 de 15/04/2024

Documentació
1. Les sol·licituds hauran de presentar-se exclusivament per via telemàtica en el Registre Electrònic de la Generalitat, mitjançant accés al corresponent tràmit electrònic disponible en la seu electrònica de la Generalitat (http://sede.gva.es), sense que siguen tingudes en compte les sol·licituds...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1.- La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida es realitzarà MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual acaba d'indicar-se. Per a això hauran de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en...
Saber més

  Esmena

  Termini
  Termini obert
  Descripció

  Aportació d'al·legacions i/o documentació requerida davant una resolució relacionada amb la subvenció Grups d'Ajuda Mútua.

  Al·legació / Aportació

  Termini
  Des de 08-05-2024 a 31-01-2025
  Descripció

  Presentació d'al·legacions i/o documentació requerida en una resolució

  Forma de presentació

  Resolució

  Termini màxim
  - El termini màxim per a tramitar, resoldre i notificar les resolucions de concessió serà de sis mesos comptats des de l'endemà de la publicació de la resolució de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana -Transcorregut el termini esmentat sense haver dictat i notificat...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  1. Amb caràcter general, el pagament de la subvenció es realitzarà prèvia justificació de les ajudes concedides per part de l'entitat beneficiària, de conformitat amb el que s'establix en l'article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer. 2. Es podrà realitzar pagaments anticipats de fins a un 30...
  Saber més
  Obligacions
  - Col·laborar amb la direcció general amb competències en matèria d'atenció al pacient en la integració i coordinació dels programes subvencionats. Els programes subvencionats podran ser aplicable a pacients que patisquen la mateixa patologia, amb independència que no formen part de l'entitat...
  Saber més
  Observacions

  Base tretzena. Recursos Contra les resolucions dictades en el procediment de concessió de subvenció, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de dos mesos a comptar des de...

  Saber més
  Òrgans resolució
  Sancions
  S'aplicarà el règim sancionador per la comissió d'infraccions administratives contemplades en la normativa bàsica estatal que s'estableix en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, a aquelles entitats beneficiàries de subvencions, que siguen responsables d'aquestes, sent sancionades...
  Saber més

  Justificació

  Termini
  Termini obert

  Els beneficiaris de les subvencions tindran de termini fins al 31 d'octubre, de l'exercici de la convocatòria, per a presentar la documentació justificativa de la totalitat de la subvenció concedida o, de l'almenys, el percentatge que possibilite el deslliurament del 100% d'aquesta, quan la forma...

  Saber més
  Descripció

  La justificació de les ajudes es realitzarà, per les persones beneficiàries, en la forma i termini previstos en la base denovena. La documentació acreditativa de la justificació, que serà l'establida en la citada base, es presentarà per mitjans telemàtics. D'acord amb l'article denové de les...

  Saber més
  Forma de presentació

  Desistiment

  Descripció

  Comunicar a l'òrgan gestor el desistiment de sol·licitud o concessió de la subvenció

  Forma de presentació

  Recurs de reposició

  Termini
  Termini obert

  Un mes des de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Descripció

  Interposició de recurs de reposició davant la resolució de concessió de la subvenció

  Forma de presentació

  Renúncia

  Descripció

  Renúncia a la concessió de subvenció

  Forma de presentació