Detall de Procediments

Sol·licitud de l'ajuda destinada a finançar programes d'ajuda mútua i autoajuda, duts a terme per associacions o entitats sense ànim de lucre de pacients, dels seus familiars, de voluntariat sanitari o aquelles la finalitat de les quals siga la millora de la qualitat de vida dels pacients.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de l'ajuda destinada a finançar programes d'ajuda mútua i autoajuda, duts a terme per associacions o entitats sense ànim de lucre de pacients, dels seus familiars, de voluntariat sanitari o aquelles la finalitat de les quals siga la millora de la qualitat de vida dels pacients.

  Objecte del tràmit

  L'ajuda destinada a finançar programes d'ajuda mútua i autoajuda dirigits a malalts crònics, que es desenrotllen en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana que s'inclouen en l'annex.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les associacions o entitats sense ànim de lucre de pacients, els seus familiars, de voluntariat sanitari o que tinguen entre els seus fins millorar la qualitat de vida dels pacients, que desenrotllen programes d'ajuda mútua i autoajuda dirigits a malalts crònics, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, que complisquen els requisits següents:

  Requeriments

  a) Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre que corresponga.
  b) No tindre ànim de lucre..
  c) Disposar d'una seu central o delegació permanent a la Comunitat Valenciana.
  A estos efectes s'entendrà per delegació permanent la presència física, amb domicili social, en el territori de la Comunitat Valenciana, acreditada documentalment. En este cas, la delegació permanent assumirà la gestió dels programes finançats per la Generalitat, i es comprometrà a portar la gestió economicoadministrativa i la direcció del programa en la seua oficina de la Comunitat Valenciana, obrint un compte bancari específic en esta.
  d) Tindre com a fins institucionals, arreplegats en els seus estatuts, la realització d'activitats d'ajuda mútua i autoajuda a malalts crònics, activitats de voluntariat de caràcter sanitari o activitats de millora de la qualitat de vida dels pacients. Haurà d'estar en condicions de demostrar, per mitjà de documentació fefaent, que l'associació actua de forma contínua en el dit àmbit i amb este objectiu.
  e) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social en la forma establida reglamentàriament.
  f) No estar immersa en procediment de reintegrament de tot o part de les subvencions concedides per la Generalitat.
  g) Haver sigut declarada d'utilitat pública o haver presentat la sol·licitud de tal declaració en data anterior a la convocatòria de les ajudes les bases de la qual es regulen en la en l'orde 2/2015, de 28 d'agost.

  EXCLUSIONS
  No podran ser objecte de subvenció les següents entitats sense ànim de lucre:
  a) Aquelles en què concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  b) Cada una de les associacions o entitats sense ànim de lucre de pacients, els seus familiars, de voluntariat sanitari o aquelles els fins de les quals siguen millorar la qualitat de vida dels pacients, federades, quan la federació a què pertanyen siga sol·licitant del mateix programa.
  c) Les associacions o entitats sense ànim de lucre de pacients, els seus familiars, de voluntariat sanitari o aquelles els fins de les quals siguen millorar la qualitat de vida dels pacients, que siguen beneficiaris d'una línia nominativa amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, que subvencione activitats objecte de les presents bases, en els Pressupostos de la Generalitat.
  d) Les associacions o entitats que exercisquen activitat econòmica.
  e) Aquelles associacions o entitats, sense ànim de lucre, que no estiguen declarades d'utilitat pública o que la data de presentació de la sol·licitud per a ser declarada d'utilitat pública fora posterior a la publicació de la convocatòria de les ajudes.
  f) Les entitats que hagen sigut beneficiàries d'ajuda per a programes d'ajuda mútua i autoajuda i hagen sigut sancionades, mitjançant una resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d'obtindre subvencions, d'acord amb el que les lleis establisquen.
  g) Les entitats que tinguen deutes en període executiu amb la Comunitat Valenciana, llevat que estos estigueren degudament garantits.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds es presentaran en el termini de 15 dies hàbils comptats a partir de l'endemà a la publicació de la convocatòria en el DOGV núm. 9114, de 25/06/2021.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. La sol·licitud de subvenció es dirigirà a la direcció general amb competència en matèria d'atenció al pacient, ajustant-se al model normalitzat.

  2. La sol·licitud s'acompanyarà amb la documentació que es relaciona, acreditativa dels requisits exigits:

  a) Certificació acreditativa de l'acord adoptat per l'òrgan competent pel qual s'autoritza la sol·licitud d'ajuda i s'aprova el programa i pressupost presentat.
  b) Memòria del programa d'activitats objecte de subvenció, que haurà de preveure almenys els apartats següents: títol, objectius, activitats a desenrotllar, terminis d'execució, necessitats professionals i forma d'avaluació prevista, així com els currículums de l'equip professional intervinent.
  c) Pressupost desglossat, per partides, dels gastos previstos per a l'exercici sol·licitat per al programa objecte de subvenció, així com pressupost dels possibles recursos amb què compte per al seu finançament. No es tindran en compte els pressupostos no relacionats amb el programa per al que se sol·licita l'ajuda.
  d) Memòria del programa de l'exercici anterior (si no consta ja en poder de la direcció general amb competències en matèria d'atenció al pacient).
  e) Pressupost de l'any anterior.
  f) Fitxa descriptiva, segons el model normalitzat que elabore la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
  g) Certificat expedit per l'entitat bancària, on efectuar, si és el cas, els pagaments de la subvenció concedida, en el qual s'especifique el codi IBAN i titular, així com comunicació fefaent del CIF del peticionari. En cas de no haver obtingut subvenció amb anterioritat o haver sigut modificat el compte haurà de presentar Fitxa de manteniment de tercers.
  h) Còpia autentificada o fotocòpia compulsada dels estatuts, en els quals haurà de constar, explícitament, l'àmbit de l'associació, la inexistència d'ànim de lucre i l'objectiu de desenrotllar programes d'ajuda mútua i/o autoajuda dirigits a malalts crònics, de voluntariat sanitari o activitats de millora de la qualitat dels pacients, si no consten en poder de la direcció general amb competències en matèria d'atenció al pacient o han patit modificació.
  i) Còpia autentificada o fotocòpia compulsada de la seua inscripció en el registre d'associacions, si no consta en poder de la direcció general amb competències en matèria d'atenció al pacient o ha patit modificació.
  j) Certificat, expedit per la persona que ocupe la presidència i secretaria, que l'associació no està integrada en la federació específica de la patologia de l'associació, i si ho està, que la federació referida no ha rebut ajuda econòmica per programa d'ajuda mútua i autoajuda.
  k) Certificat, expedit per la persona que ocupe la presidència i secretaria de la federació, on es relacionen les associacions que integren la federació i que, per tant, no poden sol·licitar ajuda econòmica.
  l) Certificat d'estar declarada d'utilitat pública o sol·licitud, que haurà de ser anterior a la data de publicació de la convocatòria.
  m) Autobaremació.

  3. Els beneficiaris de les subvencions, quan presenten la sol·licitud de subvenció, donaran l'autorització perquè la direcció general amb competències en matèria d'atenció al pacient obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social previstes en els articles 18 i 19, respectivament, del Reial Decret 887/2006, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  Si el sol·licitant denega este consentiment, haurà d'aportar-se la documentació acreditativa d'estar al corrent de les dites obligacions, d'acord amb el que preveu la normativa corresponent.

  En el cas que l'entitat gaudi d'alguna exempció tributària s'acreditarà la concessió efectiva de la dita exempció.

  4. En els casos en què els que documents estiguen en poder de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, el sol·licitant podrà acollir-se al dret establit en l'article 53.1.d) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sempre que es faça constar la data, l'òrgan o dependència a què van ser dirigits, la identificació del procediment en què obren i que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment a què corresponguen.

  5. Així mateix, es podrà requerir del sol·licitant qualssevol altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient, així com l'acreditació dels requisits a què es referix la documentació administrativa.

  6. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits establits en la convocatòria o no s'acompanye amb la documentació exigida, es requerirà la persona interessada perquè en un termini de 10 dies esmene la falta o adjunte la documentació necessària, amb l'advertència que si no ho fa, s'arxivarà la sol·licitud sense més tràmit, de conformitat amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Els requeriments de documentació es publicaran en la web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (http://www.san.gva.es).

  Impresos associats

  [DOC 1] SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PER A FINANÇAR PROGRAMES D'AJUDA MÚTUA I AUTOAJUDA

  [DOC 2] PRESSUPOST DEL PROGRAMA PER AL QUE SOL·LICITA AJUDA

  [DOC 4] FITXA DESCRIPTIVA. PROGRAMES D'AJUDA MÚTUA I AUTOAJUDA

  [DOC 5] PROGRAMES D'AJUDA MÚTUA I AUTOAJUDA. FULL D'AUTOBAREMACIÓ

  [DOC 6] PROGRAMES D'AJUDA MÚTUA I AUTOAJUDA. FULL D'AUTOBAREMACIÓ PER A ENTITATS DE VOLUNTARIAT O PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA DELS PACIENTS

  DECLARACIÓ RESPONSABLE EN MATERIA DE SUBVENCIONS

  [DOC 3] PRESSUPOST DE L'EXERCICI ANTERIOR

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.