Programa de formació permanent 2023 de l'Escola de l'Esport de la Generalitat, dirigit a la formació d'entrenadors, tècnics esportius i professionals relacionats amb l'activitat física.

Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport

Codi SIA: 210997
|
Codi GVA: 1858
Descarregar informació
Termini obert

Des de 27-01-2023

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Convocar el Programa de formació permanent 2023 de l'Escola de l'Esport de la Generalitat, dirigit als col·lectius relacionats amb l'àmbit de l'activitat física i esportiva.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
27-01-2023
Observacions

Per a conéixer detalladament el Programa de formació permanent 2022 de la *Escola de l'*Esport de la Generalitat , es pot consultar l'ANNEX II de la Resolució de 23 de gener de 2023.

Normativa

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Poden participar totes les persones que s'inscriguen en l'activitat formativa corresponent i que complisquen amb els requisits establits en les bases reguladores (Annex I) i en el programa d'activitats (Annex II) de la resolució de 23/01/2023 del Director General d'Esport.

Requisits

La inscripció es formalitzarà exclusivament en línia per mitjà de la pàgina web: https://formaciondeportiva.gva.es/va/formulario-de-inscripcion-on-line, i dins del termini establit per a cadascuna de les activitats.

Com es tramita

Procés de tramitació
- La inscripció s'ha de fer en línia per mitjà de la pàgina web http://www.formaciondeportiva.gva.es/va/inicio - L'Escola de l'Esport de la Generalitat publicarà en la pàgina web la llista de persones seleccionades per a participar en cada una de les activitats formatives. Es publicarà una...
Saber més
Criteris de valoració
Per a cada activitat s'estableix una quota de places que es correspon amb les places convocades. La selecció dels participants que complisquen els requisits acadèmics, professionals, o d'una altra índole, que condicionen la participació per a cada activitat formativa, es farà per estricte ordre...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Des de 27-01-2023

El termini de presentació de sol·licituds en línia queda detallat per a cada activitat formativa en l'ANNEX II de la Resolució de 23 de gener de 2023, que s'adjunta en l'apartat Normativa. (DOGV núm. 9521 de 27/01/2023)

 

Fora d'este termini no s'admetran inscripcions.

Documentació
Una vegada s'hagen seleccionat els participants i s'haja publicat en la pàgina web https://formaciondeportiva.gva.es/va/inicio la llista de persones seleccionades per a cada activitat formativa, aquestes han de presentar la documentació següent: justificant de l'ingrés bancari, amb la...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2023

 

9659 - Activitats de formació esportiva. Formació permanent

Altres cursos (5 hores): 16,65 euros

Altres cursos (5 hores addicionals): 8,38 euros

Congrés/jornada (5 hores): 25,24 euros

Congrés/jornada (5 hores addicionals): 14,93 euros

 

1. La inscripció en les activitats formatives que comporten el pagament de la taxa s'ha d'abonar abans de l'inici de l'activitat formativa. Qualsevol altra despesa que genere l'assistència i la participació en aquests serà a càrrec de cada participant.

 

2. EXEMPCIONS (article 11.5-2 de la Llei 20/2017 de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes): 100% de la taxa.

- Família nombrosa categoria especial.

- Família monoparental categoria especial.

- Víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició.

- Alumnat en situació d'exclusió social (situació acreditada per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència).

 

BONIFICACIONS (article 11.5-6 de la Llei 20/2017):

- Esportistes d'elit Comunitat Valenciana: 50%.

- Família nombrosa categoria general. 50%.

- Família monoparental categoria general. 50%.

- Alumnat membre d'entitats col·laboradores: 25%.

 

Per a acreditar la condició o les condicions del paràgraf anterior la persona interessada té que:

 

a) Esportista d'elit: solament ha d'indicar-ho.

b) Família nombrosa: cal presentar el carnet de família nombrosa.

c) Família monoparental: cal presentar el carnet de família monoparental.

d) Víctimes d'actes de violència sobre la dona: cal acreditar-ho mitjançant qualsevol dels mitjans de prova que preveu la normativa autonòmica contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

e) Alumnat en situació d'exclusió social (situació acreditada per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència).

3. En l'imprés que s'òmpliga per a efectuar el pagament de la taxa mitjançant un ingrés bancari, la persona declarant del pagament ha de coincidir amb la persona admesa per a l'activitat formativa.

 

4. Una vegada fet l'ingrés de la taxa, amb caràcter general, no s'admetran devolucions.

 

No obstant això, d'acord amb el que estableix l'article 1.2-6, de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, procedirà la devolució de l'import de la taxa quan aquesta s'haja ingressat amb caràcter previ a la realització de l'activitat formativa de què es tracte, i l'activitat formativa finalment no tinga lloc per causes no imputables, directament o indirectament, al subjecte passiu, i quan el fet de no realitzar l'activitat formativa tinga el seu origen en causa de força major, la devolució de la taxa només serà procedent amb una sol·licitud prèvia de la persona interessada, sempre que aquesta prove prou aquesta força major, llevat que es derive d'un esdeveniment notori, en què l'administració actuarà d'ofici.

 

Es considerarà causa de força major a l'efecte de la devolució de taxes les situacions de violència de gènere que motiven un canvi de lloc de residència. (Art. 27 de la Llei 27/2018, de 27 de desembre).

Forma de presentació
Telemàtica
- Com s'ha indicat anteriorment, la inscripció en aquest programa es farà exclusivament en línia. - L'Escola de l'Esport de la Generalitat, amb seu en la Direcció General d'Esport, i la Secció d'Activitat Física i Esport de les direccions territorials de la Conselleria d'Educació, Cultura i...
Saber més
Presencial

La inscripció en aquest programa es formalitzarà exclusivament on line.

Resolució

Quantia i cobrament
La inscripció en les activitats formatives que es programen de pagament, comportarà el pagament de la taxa que s'indica en la informació complementària i caldrà abonar-la abans de l'inici de l'activitat formativa. Qualsevol altra despesa que genere l'assistència i la participació en aquests serà...
Saber més
Òrgans resolució