• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Programa de formació permanent 2019 de l'Escola de l'Esport de la Generalitat, dirigit a la formació d'entrenadors, tècnics esportius i professionals relacionats amb l'activitat física.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Programa de formació permanent 2019 de l'Escola de l'Esport de la Generalitat, dirigit a la formació d'entrenadors, tècnics esportius i professionals relacionats amb l'activitat física.

  Objecte del tràmit

  Convocar el Programa de formació permanent 2019 de l'Escola de l'Esport de la Generalitat, dirigit als col·lectius relacionats amb l'àmbit de l'activitat física i esportiva.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden participar-hi totes les persones que s'inscriguen en l'activitat formativa corresponent i que complisquen els requisits establits en les bases reguladores i en el programa d'activitats.

  Requeriments

  La inscripció es formalitzarà exclusivament en línia per mitjà de la pàgina web
  http://www.formaciondeportiva.gva.es/va/formulario-de-inscripcion-on-line, i dins del termini establit per a cada una de les activitats.

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2019

  9659 - Activitats de formació esportiva. Formació permanent
  Altres cursos (5 hores): 16,34 euros
  Altres cursos (5 hores addicionals): 8,22 euros
  Congrés/jornada (5 hores): 24,77 euros
  Congrés/jornada (5 hores addicionals): 14,65 euros

  1. La inscripció en les activitats formatives que comporten el pagament de la taxa s'ha d'abonar abans de l'inici de l'activitat formativa. Qualsevol altra despesa que genere l'assistència i la participació en aquests serà a càrrec de cada participant.

  2. EXEMPCIONS (article 11.5-2): 100 % de la taxa.
  - Família nombrosa categoria especial.
  - Família monoparental categoria especial.
  - Víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició.
  - Alumnat en situació d'exclusió social (situació acreditada per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència).

  BONIFICACIONS (article 11.5-6):
  - Esportistes d'elit Comunitat Valenciana: 50 %.
  - Família nombrosa categoria general. 50 %.
  - Família monoparental categoria general. 50 %.
  - Alumnat membre d'entitats col·laboradores: 25 %.

  Per a acreditar la condició o les condicions del paràgraf anterior la persona interessada ha de:

  a) Esportista d'elit: solament ha d'indicar-ho.
  b) Família nombrosa: cal presentar el carnet de família nombrosa.
  c) Família monoparental: cal presentar el carnet de família monoparental.
  d) Víctimes d'actes de violència sobre la dona: cal acreditar-ho mitjançant qualsevol dels mitjans de prova que preveu la normativa autonòmica contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
  e) Alumnat en situació d'exclusió social (situació acreditada per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència).
  3. En l'imprés que s'òmpliga per a efectuar el pagament de la taxa mitjançant un ingrés bancari, la persona declarant del pagament ha de coincidir amb la persona admesa per a l'activitat formativa.

  4. Una vegada fet l'ingrés de la taxa, amb caràcter general, no s'admetran devolucions.

  No obstant això, d'acord amb el que estableix l'article 1.2-6, de la Llei 20/2017, de la Generalitat, de 28 de desembre, de taxes, procedirà la devolució de l'import de la taxa quan aquesta s'haja ingressat amb caràcter previ a la realització de l'activitat formativa de què es tracte, i l'activitat formativa finalment no tinga lloc per causes no imputables, directament o indirectament, al subjecte passiu, i quan el fet de no realitzar l'activitat formativa tinga el seu origen en causa de força major, la devolució de la taxa només serà procedent amb una sol·licitud prèvia de la persona interessada, sempre que aquesta prove suficientment aquesta força major, llevat que es derive d'un esdeveniment notori, en què l'administració actuarà d'ofici.

  Es considerarà causa de força major a l'efecte de la devolució de taxes les situacions de violència de gènere que motiven un canvi de lloc de residència. (Art. 27 de la Llei 27/2018, de 27 de desembre).

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.ivat.gva.es/va/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-conseducacion

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.hisenda.gva.es/web/tributos-y-juego/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-conseducacion

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La inscripció en les activitats formatives que es programen de pagament, comportarà el pagament de la taxa que s'indica en la informació complementària i caldrà abonar-la abans de l'inici de l'activitat formativa. Qualsevol altra despesa que genere l'assistència i la participació en aquests serà a càrrec de cada participant.

  S'estableix un termini de 72 hores per a efectuar l'ingrés bancari de la taxa establida que s'iniciarà l'endemà de la publicació en la http://www.formaciondeportiva.gva.es/va/inicio de la llista de persones seleccionades per a participar en cada una de les activitats formatives.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds en línia queda detallat per a cada activitat formativa en l'ANNEX II de la Resolució de 18 de febrer de 2019, que s'adjunta en l'apartat 'Normativa'.

  Fora d'aquest termini no s'admetran inscripcions.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La inscripció en aquest programa es formalitzarà exclusivament en línia.

  L'Escola de l'Esport de la Generalitat, amb seu en la Direcció General d'Esport, i la Secció d'Activitat Física i Esport de les direccions territorials de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, posaran a disposició dels usuaris els mitjans i les instal·lacions per a facilitar la inscripció:

  * DIRECCIÓ GENERAL D'ESPORT

  Esport d'elit i formació esportiva
  Av. Campanar, 32 - Edifici Blau - 46015 València
  Tel. 961970672 - 961970653 - Fax. 961970027

  SECCIÓ D'ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT D'ALACANT
  Av. Aguilera, 1-2a 03007 Alacant
  Tel. 965937203 - Fax 965937211
  Correu electrònic: dep.ali_dgd@gva.es

  SECCIÓ D'ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT DE CASTELLÓ
  Av. del Mar, 23 12003-Castelló de la Plana
  Tel. 964358460 - Fax 964358076
  Correu electrònic: dep.caso_dgd@gva.es

  SECCIÓ D'ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT DE VALÈNCIA
  PROP II - C/ Gregorio Gea, 14 - 3a 46009 València
  Tel. 961271432 - Fax 961206540
  Correu electrònic: dep.vale_dgd@gva.es

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  http://www.formaciondeportiva.gva.es/va/inscripciones

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Una vegada s'hagen seleccionat els participants i s'haja publicat en la pàgina web http://www.formaciondeportiva.gva.es/va/inicio la llista de persones seleccionades per a cada activitat formativa, aquestes han de presentar la documentació següent: justificant de l'ingrés bancari, amb la justificació de la bonificació corresponent, si escau, i acreditació del compliment dels requisits establits per a participar en l'activitat formativa corresponent.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - La inscripció es farà en línia per mitjà de la pàgina web http://www.formaciondeportiva.gva.es/va/inicio

  - L'Escola de l'Esport de la Generalitat publicarà en la pàgina web la llista de persones seleccionades per a participar en cada una de les activitats formatives. Es publicarà una llista d'espera a fi d'optar a les possibles places que pogueren quedar vacants abans de l'inici de l'activitat formativa.

  - Una vegada publicada la llista es disposarà d'un termini de 72 hores per a efectuar l'ingrés bancari de la taxa establida per a l'activitat formativa i enviar la documentació a l'adreça de correu electrònic escuela_deporte_dgd@gva.es o remetre-la per fax al número 961970027.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  http://www.formaciondeportiva.gva.es/va/inscripciones

  Tramitació

  - Com s'ha indicat anteriorment, la inscripció en aquest programa es farà exclusivament en línia.

  - L'Escola de l'Esport de la Generalitat, amb seu en la Direcció General d'Esport, i la Secció d'Activitat Física i Esport de les direccions territorials de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, posaran a disposició dels usuaris els mitjans i les instal·lacions per a facilitar la inscripció:

  * DIRECCIÓ GENERAL D'ESPORT
  Esport d'elit i formació esportiva
  Av. Campanar, 32 - Edifici Blau 46015 València
  Tel. 961970672 - 961970653 - Fax. 961970027

  SECCIÓ D'ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT D'ALACANT
  Av. Aguilera, 1-2a 03007 Alacant
  Tel. 965937203 - Fax 965937211
  Correu electrònic: dep.ali_dgd@gva.es

  SECCIÓ D'ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT DE CASTELLÓ
  Av. del Mar, 23, 12003, Castelló de la Plana
  Tel. 964358460 - Fax 964358076
  Correu electrònic: dep.caso_dgd@gva.es

  SECCIÓ D'ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT DE VALÈNCIA
  PROP II - C/ Gregorio Gea, 14 - 3a 46009 València
  Tel. 961271432 - Fax 961206540
  Correu electrònic: dep.vale_dgd@gva.es

  Una vegada s'hagen seleccionat els participants i s'haja publicat en la pàgina web: http://www.formaciondeportiva.gva.es/va/inicio la llista de les persones seleccionades per a cada una de les activitats formatives, aquestes han de presentar la documentació següent: justificant de l'ingrés bancari, amb la justificació de la bonificació corresponent, si escau, i acreditació del compliment dels requisits establits per a participar en l'activitat formativa corresponent.

  Inici
 • Informació complementària

  Per a conéixer detalladament el Programa de formació permanent 2019 de l'Escola de l'Esport de la Generalitat, es pot consultar l'ANNEX II de la Resolució de 18 de febrer de 2019.

  Criteris de valoració

  Per a cada activitat s'estableix una quota de places que es correspon amb les places convocades.

  La selecció dels participants que complisquen els requisits acadèmics, professionals, o d'una altra índole, que condicionen la participació per a cada activitat formativa, es farà per estricte ordre de recepció de les sol·licituds fins que es cobrisca el nombre de places determinat.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'esport i l'activitat física de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6487, de 24/03/2011).
  - - Resolució de 18 de febrer de 2019, del director general d'Esport, per la qual es convoca el Programa de formació permanent 2019 de l'Escola de l'esport de la Generalitat, dirigit a la formació d'entrenadors, tècnics esportius i professionals relacionats amb l'activitat física (DOGV núm. 8493, de 25/02/2019).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 2/2011, de 22 de març

  Vegeu la Resolució de 18 de febrer de 2019

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.