TECE - Programa d'ajudes al lloguer d'habitatges. Convocatòria 2021

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 223796
|
Codi GVA: 18582
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Facilitar el gaudi, l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població amb escassos

mitjans econòmics, mitjançant l'atorgament d'ajudes directes als inquilins.

 

Són objecte d'aquestes ajudes, en els termes regulats en les bases, les rendes d'arrendament reportades des de

l'1 de gener fins al 31 de desembre del 2021.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

DELIMITACIÓ D'ÀREES I LÍMITS DE L'IMPORT DE LA RENDA DE L'HABITATGE

 

No podran ser objecte d'ajuda els habitatges l'arrendament dels quals supere algun dels límits següents d'acord amb

la zona on es trobe l'habitatge:

 

Zona A-1, màxim 770 euros mensuals (municipi: València).

Zona A-2, màxim 680 euros mensuals (municipis: Alacant i Castelló de la Plana).

Zona B, màxim 600 euros mensuals.

Zona C-1 i C-2, màxim 550 euros mensuals.

Zona A (resta de municipis), màxim 420 euros mensuals.

 

Si en el contracte d'arrendament s'inclouen annexos com garatge o traster, i el preu de cada un no

estiga desglossat, de manera que només figure en el contracte l'import global, a l'efecte de la comprovació de l'import màxim del preu anterior, es valorarà l'import de l'habitatge com el 80 per 100 del preu total del contracte quan aquest incloga habitatge i garatge, del 95 per 100 quan el contracte incloga habitatge i traster i el 75 per 100 quan el contracte incloga habitatge, garatge i traster.

 

Si en el contracte d'arrendament s'inclouen les despeses de comunitat i el seu preu no estiguera desglossat, de manera que en el contracte únicament consta l'import global, a l'efecte de la comprovació de l'import màxim del preu anterior, es valorarà l'import de les despeses de comunitat com el 5 per 100 de l'import del preu de l'habitatge.

 

INCOMPATIBILITAT DE LES AJUDES

 

Les ajudes al lloguer d'habitatge hauran de destinar-se obligatòriament per la persona o unitat de convivència beneficiària al pagament de la renda de lloguer de l'habitatge habitual i són incompatibles amb qualsevol mena d'ajuda percebuda per a la mateixa finalitat, excepte les ajudes percebudes a l'empara de programes declarats compatibles pel Pla estatal d'habitatge 2018-2020. Igualment, seran compatibles en els supòsits excepcionals en què la Generalitat, els municipis, altres entitats públiques, organitzacions no governamentals o associacions aporten una ajuda per a aquesta mateixa finalitat a beneficiaris en situacions d'especial vulnerabilitat. Per a fer possible aquesta

compatibilitat, l'interessat haurà d'acreditar que l'ajuda percebuda s'ajusta a aquesta circumstància aportant-hi un certificat dels serveis socials municipals.

 

A aquest efecte, la persona sol·licitant d'ajudes haurà d'indicar en la sol·licitud si ha sol·licitat ajudes per al mateix fi i el mateix període davant d'un altre organisme o entitat, i indicar-hi quan siga possible si n'ha sigut beneficiària, així com el tipus i l'import d'ajuda rebuda.

 

No es consideraran afectats per aquesta incompatibilitat els perceptors de prestacions no contributives de la Seguretat Social.

 

Quan es perceben altres ajudes compatibles amb l'ajuda del programa de lloguer d'habitatge, es reajustaran els imports de manera que la suma de totes les ajudes percebudes no supere la renda del lloguer abonat en el període subvencionat.

 

Les ajudes del Programa de lloguer d'habitatges i del Programa de lloguer per a joves són incompatibles entre si, per la qual cosa en cap cas es podrà ser beneficiari de les ajudes previstes en tots dos programes.

Normativa
 • Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla estatal d'habitatge 2018-2021 (BOE 61, de 10.03.2018).
 • Ordre 3/2021, de 13 de maig, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases...
 • Resolució de 3 de junio de 2021, de la directora general de Emergencia Habitacional, Función Social de la Vivienda y Observatorio del Hábitat y...
 • RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2021, de la directora general d'Emergència Residencial, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i...
 • ORDRE 9/2021, de 10 de desembre de 2021, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual es...
 • Resolució de 30 de desembre de 2021, de la Direcció General d'Emergència Residencial, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i...

A qui va dirigit

Ciutadania
Administració
Persones interessades

Podran ser persones beneficiàries de les ajudes previstes en aquest programa les persones físiques majors d'edat

que reunisquen tots i cada un dels requisits detallats en l'apartat Requisits.

No es podrà concedir l'ajuda del Programa d'ajudes al lloguer d'habitatges quan la persona sol·licitant o alguna

de les que tinguen la residència habitual i permanent en l'habitatge objecte del contracte d'arrendament es trobe en alguna de les situacions que s'indiquen a continuació:

 

a) Ser persona propietària o usufructuària d'algun habitatge a Espanya.

 

b) Que la persona arrendatària o qualsevol que tinga el seu domicili habitual i permanent en l'habitatge arrendat tinga parentiu en primer o segon grau de consanguinitat o d'afinitat amb l'arrendador o arrendadora de l'habitatge.

 

c) Que l'arrendatària o qualsevol de les persones que tinguen el seu domicili habitual i permanent en l'habitatge arrendat pertanga a la mateixa societat o siga partícip de la persona física o jurídica que actue com a arrendador.

 

d) No podran obtindre la condició de beneficiàries les persones físiques en qui concórrega alguna de les circumstàncies

que s'estableixen en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i, segons determina l'article 41 de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana; tampoc podran ser-ho aquelles persones o entitats que, conforme al que estableix el títol VI d'aquesta llei, hagen sigut sancionades per resolució administrativa ferma.

 

Quan alguna de les persones beneficiares d'aquestes ajudes canvie el seu domicili a un altre situat a la Comunitat

Valenciana sobre el qual subscriga un nou contracte d'arrendament d'habitatge, quedarà obligada a comunicar aquest canvi a l'òrgan concedent en el termini màxim de 15 dies des de la signatura del nou contracte d'arrendament. La persona beneficiària no perdrà el dret a la subvenció pel canvi sempre que amb el nou arrendament es complisca amb tots els requisits, els límits i les condicions establides, i que el nou contracte d'arrendament d'habitatge es formalitze sense interrupció temporal amb l'anterior. En aquests casos, s'ha d'ajustar la quantia de l'ajuda a la del nou lloguer, que ha de ser, en tot cas, igual o inferior a la reconeguda que es percebia.

 

IMPORTANT:

- Només es podrà presentar una sol·licitud per habitatge, per la qual cosa si es detecta la presentació de diverses sol·licituds per a

un mateix habitatge, únicament es tindrà en compte la presentada en últim lloc.

 

- No podran ser beneficiàries del Programa d'ajudes al lloguer d'habitatges les persones que resulten beneficiàries

del Programa d'ajudes al lloguer per a joves i viceversa.

Requisits

- És requisit obligatori que en la sol·licitud s'indique que el programa al qual s'acull la sol·licitud presentada és el Programa d'ajuda al lloguer per a habitatges.

 

- Tindre la nacionalitat espanyola o, en el cas de les persones estrangeres, han de tindre residència legal a Espanya.

Tots els membres de la unitat de convivència han de complir aquesta condició en el moment de la sol·licitud.

 

- Ser titular, en qualitat de persona arrendatària, d'un contracte d'arrendament d'habitatge formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans.

 

- Que l'habitatge arrendat constituïsca la residència habitual i permanent de la persona arrendatària o la unitat de

convivència, la qual cosa haurà d'acreditar-se mitjançant un certificat o volant d'empadronament en què consten, a data de la sol·licitud, les persones que tenen el domicili habitual en l'habitatge objecte del contracte d'arrendament. L'habitatge ha de constituir el domicili habitual i permanent durant tot el període pel qual es concedisca l'ajuda.

 

- Que la suma dels ingressos de les persones que integren la unitat de convivència, consten o no com a titulars

del contracte d'arrendament, siga iguals o inferior a 3 vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples

(IPREM).

Aquest llindar serà de 4 vegades l'IPREM si es tracta d'una família nombrosa de categoria general o de persones amb

discapacitat, i de 5 vegades l'IPREM quan es tracte de famílies nombroses de categoria especial o de persones amb

discapacitat d'algun dels següents tipus: i) persones amb paràlisi cerebral, persones amb malaltia mental,

persones amb discapacitat intel·lectual o persones amb discapacitat del desenvolupament, amb un grau de discapacitat

reconegut igual o superior al 33 per 100, o ii) persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65 per 100.

 

- Que l'habitatge objecte del contracte d'arrendament ho siga per una renda igual o inferior als límits establits, en

funció de la localitat d'emplaçament de l'habitatge.

Com es tramita

Procés de tramitació
El procediment de concessió de les ajudes serà el de concurrència competitiva. Només s'admetrà 1 sol·licitud per habitatge. No s'admetran a tràmit les sol·licituds presentades fora del termini. La tramitació del procediment és telemàtica mitjançant un formulari omplit electrònicament que...
Saber més
Criteris de valoració
Es concediran les ajudes fins a exhaurir l'import màxim disponible per a aquest programa. Per a determinar la prioritat dels sol·licitants, es tindran en compte dos criteris: a) El nivell d'ingressos. b) La possible inclusió del titular del contracte d'arrendament o algun membre de la unitat de...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ:

 

Mitjançant Resolució de de 2 de juliol de 2021, de la directora general d'Emergència Residencial, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana, (DOGV núm. 9123, de 08.07.2021) s'àmplia el termini de presentació de sol·licituds.

 

El nou termini de presentació finalitza el dia 15 de juliol, inclusivament.

 

El termini per a presentar la sol·licitud s'iniciarà l'endemà a la publicació de la Resolució de la convocatòria (DOGV núm. 9103, de 09.06.2021), i finalitzarà el 8 de juliol de 2021, és a dir, es podran presentar les sol·licituds des del 10 de juny de 2021 al 8 de juliol de 2021, tots dos inclosos.

 

L'incompliment del termini de sol·licitud determinarà automàticament l'exclusió de la convocatòria.

Documentació
Juntament amb la sol·licitud, l'Annex I "SOL·LICITUD D'AJUDES AL LLOGUER D'HABITATGES I AL LLOGUER PER A JOVES. DECLARACIÓ RESPONSABLE" , Annex II "SOL·LICITUD D'AJUDES AL LLOGUER D'HABITATGES I AL LLOGUER PER A JOVES. DOCUMENTACIÓ A APORTAR" i Annex III "SOL·LICITUD D'AJUDES AL LLOGUER...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Per a presentar la sol·licitud serà imprescindible disposar d'un dels següents mecanismes d'autenticació electrònica per a poder verificar la identitat: a) Cl@ve permanent: sistema d'autenticació dissenyat per a persones que necessiten accedir sovint als serveis electrònics de l'Administració....
Saber més
  Presencial

  Per als casos que ho requerisquen, es podrà facilitar ajuda per a omplir la sol·licitud per part dels serveis territorials d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, SEMPRE amb cita prèvia que es pot sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 (o 963866000) o a través dels enllaços que trobareu en aquesta pàgina en l'apartat d'Enllaços.

   

  Es recorda que és IMPRESCINDIBLE disposar de CL@VE permanent, correctament activada, per a poder ser atés de manera presencial.

   

  Els formularis de sol·licitud i impresos associats estaran disponibles per a omplir-los utilitzant els mitjans telemàtics accessibles des de qualsevol dispositiu amb accés a Internet a través de l'adreça següent:

   

  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18582&version=amp

   

  Els sol·licitants hauran d'aportar signats, l'Annex I "SOL·LICITUD D'AJUDES AL LLOGUER D'HABITATGES I AL

  LLOGUER PER A JOVES. DECLARACIÓ RESPONSABLE" , Annex II "SOL·LICITUD D'AJUDES AL LLOGUER

  D'HABITATGES I AL LLOGUER PER A JOVES. DOCUMENTACIÓ A APORTAR" i Annex

  III "SOL·LICITUD D'AJUDES AL LLOGUER D'HABITATGES I AL LLOGUER PER A JOVES. AUTORITZACIÓ, en el seu cas, i la documentació exigida en la convocatòria.

  Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a resoldre serà de sis mesos, a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució que convoque les ajudes. Transcorregut aquest termini, sense que la part sol·licitant haja rebut cap notificació de la resolució de l'ajuda sol·licitada, podrà entendre-la desestimada per...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ La quantia de la subvenció podrà arribar al 40 per 100 de la renda de lloguer. Excepcionalment, si la persona sol·licitant i tots els membres de la unitat de convivència tenen més de 65 anys en el moment de presentar la sol·licitud, aquesta ajuda podrà arribar fins al 50...
  Saber més
  Obligacions
  OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES 1. La persona o unitat de convivència beneficiària queda obligada a mantindre el domicili habitual i permanent en l'habitatge objecte d'ajuda durant tot el període pel qual es concedeix l'ajuda. 2. Quan la persona o unitat de...
  Saber més
  Observacions

  Contra la resolució de subvencions que es dicte d'acord amb aquesta convocatòria, que posarà fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la publicació, d'acord amb el que es disposa en la Llei 39/2015, d'1...

  Saber més
  Òrgans resolució
  Direcció General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge, i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana
  Sancions
  D'acord amb el que es preveu en la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana, és un supòsit de pèrdua del dret al cobrament de la subvenció i de reintegrament d'aquesta subvenció que la subvenció siga destinada a...
  Saber més