Detall de Procediment

TECE - Programa d'ajudes al lloguer d'habitatges. Convocatòria 2021

Codi SIA:: 223796
Codi GVA:: 18582
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: TANCAT
(10-06-2021
15-07-2021)
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Facilitar el gaudi, l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població amb escassos mitjans econòmics, mitjançant l'atorgament d'ajudes directes als inquilins. Són objecte d'aquestes ajudes, en els termes regulats en les bases, les rendes d'arrendament reportades des de l'1 de gener fins al 31 de desembre del 2021.

Observacions

Observacions

DELIMITACIÓ D'ÀREES I LÍMITS DE L'IMPORT DE LA RENDA DE L'HABITATGE No podran ser objecte d'ajuda els habitatges l'arrendament dels quals supere algun dels límits següents d'acord amb la zona on es trobe l'habitatge: Zona A-1, màxim 770 euros mensuals (municipi: València). Zona A-2, màxim 680 euros mensuals (municipis: Alacant i Castelló de la Plana). Zona B, màxim 600 euros mensuals. Zona C-1 i C-2, màxim 550 euros mensuals. Zona A (resta de municipis), màxim 420 euros mensuals. Si en el contracte d'arrendament s'inclouen annexos com garatge o traster, i el preu de cada un no estiga desglossat, de manera que només figure en el contracte l'import global, a l'efecte de la comprovació de l'import màxim del preu anterior, es valorarà l'import de l'habitatge com el 80 per 100 del preu total del contracte quan aquest incloga habitatge i garatge, del 95 per 100 quan el contracte incloga habitatge i traster i el 75 per 100 quan el contracte incloga habitatge, garatge i traster. Si en el contracte d'arrendament s'inclouen les despeses de comunitat i el seu preu no estiguera desglossat, de manera que en el contracte únicament consta l'import global, a l'efecte de la comprovació de l'import màxim del preu anterior, es valorarà l'import de les despeses de comunitat com el 5 per 100 de l'import del preu de l'habitatge. INCOMPATIBILITAT DE LES AJUDES Les ajudes al lloguer d'habitatge hauran de destinar-se obligatòriament per la persona o unitat de convivència beneficiària al pagament de la renda de lloguer de l'habitatge habitual i són incompatibles amb qualsevol mena d'ajuda percebuda per a la mateixa finalitat, excepte les ajudes percebudes a l'empara de programes declarats compatibles pel Pla estatal d'habitatge 2018-2020. Igualment, seran compatibles en els supòsits excepcionals en què la Generalitat, els municipis, altres entitats públiques, organitzacions no governamentals o associacions aporten una ajuda per a aquesta mateixa finalitat a beneficiaris en situacions d'especial vulnerabilitat. Per a fer possible aquesta compatibilitat, l'interessat haurà d'acreditar que l'ajuda percebuda s'ajusta a aquesta circumstància aportant-hi un certificat dels serveis socials municipals. A aquest efecte, la persona sol·licitant d'ajudes haurà d'indicar en la sol·licitud si ha sol·licitat ajudes per al mateix fi i el mateix període davant d'un altre organisme o entitat, i indicar-hi quan siga possible si n'ha sigut beneficiària, així com el tipus i l'import d'ajuda rebuda. No es consideraran afectats per aquesta incompatibilitat els perceptors de prestacions no contributives de la Seguretat Social. Quan es perceben altres ajudes compatibles amb l'ajuda del programa de lloguer d'habitatge, es reajustaran els imports de manera que la suma de totes les ajudes percebudes no supere la renda del lloguer abonat en el període subvencionat. Les ajudes del Programa de lloguer d'habitatges i del Programa de lloguer per a joves són incompatibles entre si, per la qual cosa en cap cas es podrà ser beneficiari de les ajudes previstes en tots dos programes.

Requisits

Requisits

- És requisit obligatori que en la sol·licitud s'indique que el programa al qual s'acull la sol·licitud presentada és el Programa d'ajuda al lloguer per a habitatges. - Tindre la nacionalitat espanyola o, en el cas de les persones estrangeres, han de tindre residència legal a Espanya. Tots els membres de la unitat de convivència han de complir aquesta condició en el moment de la sol·licitud. - Ser titular, en qualitat de persona arrendatària, d'un contracte d'arrendament d'habitatge formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans. - Que l'habitatge arrendat constituïsca la residència habitual i permanent de la persona arrendatària o la unitat de convivència, la qual cosa haurà d'acreditar-se mitjançant un certificat o volant d'empadronament en què consten, a data de la sol·licitud, les persones que tenen el domicili habitual en l'habitatge objecte del contracte d'arrendament. L'habitatge ha de constituir el domicili habitual i permanent durant tot el període pel qual es concedisca l'ajuda. - Que la suma dels ingressos de les persones que integren la unitat de convivència, consten o no com a titulars del contracte d'arrendament, siga iguals o inferior a 3 vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM). Aquest llindar serà de 4 vegades l'IPREM si es tracta d'una família nombrosa de categoria general o de persones amb discapacitat, i de 5 vegades l'IPREM quan es tracte de famílies nombroses de categoria especial o de persones amb discapacitat d'algun dels següents tipus: i) persones amb paràlisi cerebral, persones amb malaltia mental, persones amb discapacitat intel·lectual o persones amb discapacitat del desenvolupament, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 per 100, o ii) persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65 per 100. - Que l'habitatge objecte del contracte d'arrendament ho siga per una renda igual o inferior als límits establits, en funció de la localitat d'emplaçament de l'habitatge.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran ser persones beneficiàries de les ajudes previstes en aquest programa les persones físiques majors d'edat que reunisquen tots i cada un dels requisits detallats en l'apartat Requisits. No es podrà concedir l'ajuda del Programa d'ajudes al lloguer d'habitatges quan la persona sol·licitant o alguna de les que tinguen la residència habitual i permanent en l'habitatge objecte del contracte d'arrendament es trobe en alguna de les situacions que s'indiquen a continuació: a) Ser persona propietària o usufructuària d'algun habitatge a Espanya. b) Que la persona arrendatària o qualsevol que tinga el seu domicili habitual i permanent en l'habitatge arrendat tinga parentiu en primer o segon grau de consanguinitat o d'afinitat amb l'arrendador o arrendadora de l'habitatge. c) Que l'arrendatària o qualsevol de les persones que tinguen el seu domicili habitual i permanent en l'habitatge arrendat pertanga a la mateixa societat o siga partícip de la persona física o jurídica que actue com a arrendador. d) No podran obtindre la condició de beneficiàries les persones físiques en qui concórrega alguna de les circumstàncies que s'estableixen en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i, segons determina l'article 41 de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana; tampoc podran ser-ho aquelles persones o entitats que, conforme al que estableix el títol VI d'aquesta llei, hagen sigut sancionades per resolució administrativa ferma. Quan alguna de les persones beneficiares d'aquestes ajudes canvie el seu domicili a un altre situat a la Comunitat Valenciana sobre el qual subscriga un nou contracte d'arrendament d'habitatge, quedarà obligada a comunicar aquest canvi a l'òrgan concedent en el termini màxim de 15 dies des de la signatura del nou contracte d'arrendament. La persona beneficiària no perdrà el dret a la subvenció pel canvi sempre que amb el nou arrendament es complisca amb tots els requisits, els límits i les condicions establides, i que el nou contracte d'arrendament d'habitatge es formalitze sense interrupció temporal amb l'anterior. En aquests casos, s'ha d'ajustar la quantia de l'ajuda a la del nou lloguer, que ha de ser, en tot cas, igual o inferior a la reconeguda que es percebia. IMPORTANT: - Només es podrà presentar una sol·licitud per habitatge, per la qual cosa si es detecta la presentació de diverses sol·licituds per a un mateix habitatge, únicament es tindrà en compte la presentada en últim lloc. - No podran ser beneficiàries del Programa d'ajudes al lloguer d'habitatges les persones que resulten beneficiàries del Programa d'ajudes al lloguer per a joves i viceversa.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

 • Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla estatal d'habitatge 2018-2021 (BOE 61, de 10.03.2018).
 • Ordre 3/2021, de 13 de maig, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes del Programa d'ajudes al lloguer d'habitatges i del Programa d'ajudes al lloguer per a joves, corresponents al Pla estatal d'habitatge 2018-2021.
 • Resolució de 3 de junio de 2021, de la directora general de Emergencia Habitacional, Función Social de la Vivienda y Observatorio del Hábitat y Segregación Urbana, por la que se convocan para el ejercicio 2021 las ayudas del Programa de ayudas al alquiler de vivienda, correspondientes al Plan estatal de vivienda 2018-2021.
 • RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2021, de la directora general d'Emergència Residencial, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana, per la qual s'amplia el termini per a la presentació de sol·licituds d'ajudes establit en la Resolució de 3 de juny de 2021, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les ajudes del Programa d'ajudes al lloguer d'habitatge, corresponents al Pla estatal d'habitatge 2018-2021.
 • ORDRE 9/2021, de 10 de desembre de 2021, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual es modifica la base tretzena de l'Ordre 3/2021, de 13 de maig, de la Vicepresidència segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes del Programa d'ajudes al lloguer d'habitatge i del Programa d'ajudes al lloguer per a joves corresponents al Pla estatal d'habitatge 2018-2021.(DOGV nº 9235, de 15/12/21)
 • Resolució de 30 de desembre de 2021, de la Direcció General d'Emergència Residencial, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana, de les ajudes convocades mitjançant Resolució de 3 de juny de 2021, de la directora general d'Emergència Residencial, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les ajudes del Programa d'ajudes al lloguer d'habitatge.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ: Mitjançant Resolució de de 2 de juliol de 2021, de la directora general d'Emergència Residencial, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana, (DOGV núm. 9123, de 08.07.2021) s'àmplia el termini de presentació de sol·licituds. El nou termini de presentació finalitza el dia 15 de juliol, inclusivament. El termini per a presentar la sol·licitud s'iniciarà l'endemà a la publicació de la Resolució de la convocatòria (DOGV núm. 9103, de 09.06.2021), i finalitzarà el 8 de juliol de 2021, és a dir, es podran presentar les sol·licituds des del 10 de juny de 2021 al 8 de juliol de 2021, tots dos inclosos. L'incompliment del termini de sol·licitud determinarà automàticament l'exclusió de la convocatòria.

Formularis documentació

Juntament amb la sol·licitud, l'Annex I "SOL·LICITUD D'AJUDES AL LLOGUER D'HABITATGES I AL LLOGUER PER A JOVES. DECLARACIÓ RESPONSABLE" , Annex II "SOL·LICITUD D'AJUDES AL LLOGUER D'HABITATGES I AL LLOGUER PER A JOVES. DOCUMENTACIÓ A APORTAR" i Annex III "SOL·LICITUD D'AJUDES AL LLOGUER D'HABITATGES I AL LLOGUER PER A JOVES. AUTORITZACIÓ", en el seu cas, degudament signats, cal aportar-hi: a) Volant únic d'empadronament que acredite les persones que tenen el seu domicili habitual en l'habitatge objecte del contracte, a l'efecte de determinar la unitat de convivència. El document ha de ser únic per habitatge i ha d'incloure totes les persones que hi figuren empadronades en la data de la sol·licitud, i l'ha d'aportar necessàriament el peticionari de l'ajuda. Sense perjudici d'errors materials o de fet que puguen concórrer en el document esmentat, no es podran modificar les divergències existents entre les persones incloses en el volant únic d'empadronament expedit per l'ajuntament i les persones que integren la unitat de convivència assenyalades en la sol·licitud amb posterioritat a la seua presentació. Quan la persona peticionària de l'ajuda tinga la custòdia compartida de fills o filles menors i, per tal motiu només estiguen empadronats en un dels habitatges dels progenitors i no en el de l'altre, haurà d'acompanyar-s'hi, a més, la sentència o resolució judicial que acredite el règim de custòdia assignat respecte de tals menors, que es consideraran integrats en la unitat de convivència de cada un dels progenitors en la proporció que derive del règim de custòdia establit. b) Còpia del contracte d'arrendament de l'habitatge, amb esment exprés de l'import del lloguer i de la duració mínima d'un any, formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, signat per la part arrendadora i arrendatària en totes les pàgines. En cas que hi haja més d'un contracte consecutiu en el període subvencionable, s'han d'aportar tots. Així mateix, s'ha d'aportar la referència cadastral de l'habitatge individualitzat. En el cas que no hi haja la referència cadastral individualitzada de l'habitatge arrendat, el sol·licitant ha d'aportar a l'expedient el certificat emés per la Gerència Territorial del Cadastre o la referència cadastral del sòl o de la finca en què es troba l'habitatge, complementats, si és el cas, amb la informació addicional necessària que permeta verificar la identificació de l'habitatge. c) Documentació acreditativa del pagament de la renda de lloguer, en els termes establits en la base tretzena corresponents a les mensualitats de lloguer abonades amb posterioritat a 1 de gener del 2021 fins a la data en què se sol·licita l'ajuda. d) Únicament en el cas de ser nou perceptor d'ajudes de la Generalitat o canvi de número de compte bancari, caldrà presentar l'imprés de domiciliació bancària degudament omplit, designant el compte en què s'ha de fer l'ingrés de les ajudes. e) Declaracions responsables i autoritzacions relatives a totes les persones integrants de la unitat de convivència majors de 16 anys, detallades en els apartats següents. 1r) La declaració responsable ha de contindre els punts següents: - No ser persona titular del ple domini o usufructuària d'algun habitatge a Espanya per qualsevol títol legal. Qui siga titular d'un habitatge però no dispose d'aquest per causa de separació o divorci, o no el puga habitar per qualsevol altra causa aliena a la seua voluntat, ha d'acreditar-ho documentalment. - No tindre parentiu en primer o segon grau de consanguinitat o d'afinitat amb la persona arrendadora de l'habitatge. - No ser persona sòcia o partícip de la persona física o jurídica que actue com a part arrendadora. - Compliment dels requisits establits per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per a poder ser beneficiari d'una subvenció. 2n) L'autorització dels interessats té per objecte permetre a l'Administració de la Generalitat procedir al tractament de les dades de caràcter personal en la mesura que resulte necessària per a la gestió de les ajudes, tot això de conformitat amb el que es preveu en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i les seues normes de desplegament. Les dades de caràcter personal, econòmic, tributari o patrimonial de cada un dels membres de la unitat de convivència major de 16 anys seran comprovats per l'Administració en el marc de col·laboració establit amb les diferents administracions i entitats. Les declaracions responsables i autoritzacions han de ser signades pels qui integraren la unitat de convivència majors de 16 anys en el document annex que acompanya el formulari de sol·licitud. En el cas que la persona peticionària de l'ajuda o integrant de la unitat de convivència, segons els casos, estiga inclosa en algun dels grups d'especial atenció, s'ha d'assenyalar aquesta circumstància en el formulari de la sol·licitud. L'Administració comprovarà d'ofici els aspectes esmentats a través de les plataformes d'interoperabilitat amb altres administracions públiques en els supòsits que s'indiquen en la sol·licitud. En els altres casos en què l'Administració no tinga accés per via telemàtica a la informació necessària o no s'autoritze l'Administració a obtindre-la en els termes assenyalats amb anterioritat, correspon al sol·licitant justificar la inclusió en algun dels grups d'especial atenció mitjançant la presentació de la següent documentació: a) Sol·licituds presentades per persones afectades per procés de desnonament, execució hipotecària o dació en pagament: la documentació bancària o judicial que ho acredite. b) Sol·licituds presentades per persones que tenen la condició de família monoparental: títol de família monoparental. c) Sol·licituds presentades per unitats de convivència que constituïsquen família nombrosa: títol de família nombrosa. d) Sol·licituds presentades per dones o unitats de convivència amb dones víctimes de violència de gènere: documentació judicial que acredite fefaentment aquesta circumstància. e) Sol·licituds presentades per víctimes del terrorisme: documentació que acredite fefaentment aquesta circumstància. f) Sol·licituds presentades per persones, o unitats familiars amb algun membre amb diversitat funcional, amb un grau igual al 33 per 100 o superior: certificat acreditatiu expedit per l'òrgan competent. g) Sol·licitades per joves extutelats: resolució de cessament de mesures emesa per la conselleria competent. h) Situacions catastròfiques, documentació que acredite fefaentment aquesta circumstància. i) Persones en desocupació a les quals s'ha acabat el subsidi: documentació que acredite fefaentment aquesta circumstància. j) Persones o unitats de convivència en què hi haja alguna persona amb malaltia mental greu: informe facultatiu emés per la unitat pública de salut mental. k) Unitats de convivència en les quals alguna persona assumeix la pàtria potestat, tutela o acolliment familiar permanent del menor orfe per violència de gènere: documentació administrativa o judicial que acredite aquesta circumstància. l) Dones en situació de necessitat o en risc d'exclusió, especialment quan tinguen fills menors exclusivament a càrrec seu: documentació o informes municipals o d'un altre tipus que acrediten aquesta circumstància.

Presentació

Presentació

Presencial

Per als casos que ho requerisquen, es podrà facilitar ajuda per a omplir la sol·licitud per part dels serveis territorials d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, SEMPRE amb cita prèvia que es pot sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 (o 963866000) o a través dels enllaços que trobareu en aquesta pàgina en l'apartat d'Enllaços. Es recorda que és IMPRESCINDIBLE disposar de CL@VE permanent, correctament activada, per a poder ser atés de manera presencial. Els formularis de sol·licitud i impresos associats estaran disponibles per a omplir-los utilitzant els mitjans telemàtics accessibles des de qualsevol dispositiu amb accés a Internet a través de l'adreça següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18582&version=amp Els sol·licitants hauran d'aportar signats, l'Annex I "SOL·LICITUD D'AJUDES AL LLOGUER D'HABITATGES I AL LLOGUER PER A JOVES. DECLARACIÓ RESPONSABLE" , Annex II "SOL·LICITUD D'AJUDES AL LLOGUER D'HABITATGES I AL LLOGUER PER A JOVES. DOCUMENTACIÓ A APORTAR" i Annex III "SOL·LICITUD D'AJUDES AL LLOGUER D'HABITATGES I AL LLOGUER PER A JOVES. AUTORITZACIÓ, en el seu cas, i la documentació exigida en la convocatòria.

Telemàtica
Per a presentar la sol·licitud serà imprescindible disposar d'un dels següents mecanismes d'autenticació electrònica per a poder verificar la identitat: a) Cl@ve permanent: sistema d'autenticació dissenyat per a persones que necessiten accedir sovint als serveis electrònics de l'Administració. Es basa en l'ús d'un codi d'usuari, el DNI o NIE, i d'una contrasenya que s'estableix en el procés d'activació i que només ha de ser coneguda pel ciutadà. Per als serveis d'administració electrònica que requerisquen un nivell de seguretat elevat, el sistema reforça l'autenticació amb la sol·licitud d'introducció d'un codi numèric d'un sol ús (OTP). Es pot sol·licitar en alguna de les diferents oficines de Registre CL@VE habilitades per a això, que trobareu en l'URL: https://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/encuentraTuOficina/OficinasRegistro_CLAVE.html#.YIlyVZAzaUl b) Certificat electrònic (incloent-hi el DNI-e) emés pels prestadors de serveis autoritzats pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. En l'apartat Enllaços d'aquesta pàgina podreu accedir a la Guia informativa de com obtindre la Cl@ve i el certificat digital.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

El procediment de concessió de les ajudes serà el de concurrència competitiva. Només s'admetrà 1 sol·licitud per habitatge. No s'admetran a tràmit les sol·licituds presentades fora del termini. La tramitació del procediment és telemàtica mitjançant un formulari omplit electrònicament que estarà disponible en aquesta mateixa pàgina en "Tramitar amb certificat", en què cal adjuntar la documentació exigida en la convocatòria. Per a això, cal disposar d'un certificat digital, Cl@ve permanent o qualsevol altre certificat reconegut i expedit per la Generalitat o per qualsevol altre prestador de serveis de certificació amb el qual la Generalitat haja signat el conveni oportú. Els ajuntaments o les mancomunitats podran presentar sol·licituds telemàticament mitjançant el certificat digital, en nom de les persones o les unitats de convivència interessades que els autoritzen mitjançant el corresponent formulari. La sol·licitud de l'ajuda implicarà l'autorització dels interessats perquè l'Administració de la Generalitat puga tractar les dades de caràcter personal en la mesura que resulte necessària per a la gestió de les ajudes. Més informació sobre les ajudes al lloguer en: ajudeslloguer@gva.es TRAMITACIÓ I RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT Una vegada tancat el termini de presentació de sol·licituds, quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en la legislació bàsica de procediment administratiu comú o no es presente la documentació que resulte exigible d'acord amb l'ordre de bases reguladores d'aquesta ajuda, o es considere necessària per a resoldre, es requerirà la persona interessada perquè, en el termini de deu dies hàbils, esmene la falta o presente els documents preceptius, amb la indicació que si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, amb una resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes que preveu la legislació bàsica de procediment administratiu comú. Es publicaran en la seu electrònica de la Generalitat (a la qual es podrà accedir des de l'enllaç al portal d'Habitatge que es troba en aquesta pàgina en l'apartat d'Enllaços) les llistes provisionals de sol·licitants admesos i la d'exclosos per resultar incompleta la documentació presentada, amb indicació del mitjà perquè cada sol·licitant puga accedir a la informació relativa al motiu de la seua exclusió. Les persones sol·licitants que hagen facilitat un número de telèfon mòbil podran ser avisades de la publicació de les llistes provisionals per mitjà d'un missatge de text SMS. La publicació en la seu electrònica de la Generalitat substituirà la notificació individual, d'acord amb el que es preveu en la legislació reguladora del procediment administratiu comú. Els sol·licitants exclosos disposaran d'un termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la llista provisional en la seu electrònica de la Generalitat per a formular al·legacions, completar o esmenar la sol·licitud i/o documentació. La documentació aportada finalitzat el termini concedit no es tindrà en compte per a la concessió de l'ajuda. Completada la documentació, les sol·licituds presentades que complisquen i acrediten els requisits d'aquesta ordre seran ordenades de més a menys puntuació per l'òrgan col·legiat, atenent els criteris de baremació inclosos en aquestes bases, i elevarà la proposta motivada de resolució a l'òrgan competent per a resoldre, que contindrà la llista de sol·licituds que resultaran adjudicatàries de les ajudes, en funció de les disponibilitats pressupostàries. Les resolucions que es dicten inclouran una relació ordenada de totes les sol·licituds que complisquen amb les condicions administratives i tècniques establides en aquestes bases reguladores per a adquirir la condició de beneficiari i hagen sigut estimades per no depassar la quantia màxima del crèdit fixat en la convocatòria, amb indicació de la puntuació atorgada a cada una en funció dels criteris de valoració que s'hi preveuen. Les resolucions de les convocatòries d'ajudes es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i, posteriorment, en la seu electrònica de la Generalitat. Les persones sol·licitants que hagen facilitat un número de telèfon mòbil podran ser avisades de la publicació de la llista definitiva mitjançant un missatge de text SMS. La publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana substituirà la notificació individual de la resolució, d'acord amb el que preveu la legislació del procediment administratiu comú. Si es desestimen sol·licituds per falta de consignació pressupostària i, amb posterioritat a l'emissió de la resolució, s'incrementen els crèdits destinats a finançar aquestes ajudes, o s'allibera part del crèdit disponible inicialment per renúncia de l'adjudicatari o perquè l'adjudicatari no ha aportat la preceptiva justificació dins del termini, l'òrgan col·legiat podrà proposar la concessió de subvenció a les sol·licituds que s'hagen desestimat per falta de crèdit, al sol·licitant o als sol·licitants següents a aquest en ordre de la seua puntuació, sempre que s'haja alliberat crèdit suficient per a atendre almenys una de les sol·licituds denegades.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

Es concediran les ajudes fins a exhaurir l'import màxim disponible per a aquest programa. Per a determinar la prioritat dels sol·licitants, es tindran en compte dos criteris: a) El nivell d'ingressos. b) La possible inclusió del titular del contracte d'arrendament o algun membre de la unitat de convivència en els grups d'especial atenció: 1. Quan alguna de les persones de la unitat de convivència siga: - Dona víctima de violència de gènere. - Persona amb trastorn mental greu. - Persona amb diversitat funcional amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100. - Persona que assumeix la pàtria potestat, tutela o acolliment familiar permanent del menor orfe per violència de gènere. 2. Quan el titular del contracte d'arrendament siga: - Persona afectada per desnonament, execució hipotecària o dació en pagament (10 últims anys). - Família monoparental. - Família nombrosa. - Víctima del terrorisme. - Víctima de situació catastròfica. - Jove extutelat. - Dona en situació de necessitat o en risc d'exclusió especialment quan tinga fills menors exclusivament a càrrec seu. - Unitats de convivència en què totes les persones es troben en situació de desocupació i hagen exhaurit les prestacions corresponents. Una vegada atés aquest grup de l'apartat b, s'atendrà la resta de sol·licituds per ordre decreixent de la puntuació obtinguda en l'apartat a. En cas que les sol·licituds presentades, complint amb els límits d'ingressos del punt anterior, requerisquen una dotació d'ajudes superior als fons disponibles, i diverses sol·licituds hagen obtingut igualtat de puntuació, a l'efecte del desempat, prevaldrà la sol·licitud presentada amb anterioritat.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Serveis territorials d'habitatge i rehabilitació d'Alacant, València i Castelló.

Obligacions

Obligacions

OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES 1. La persona o unitat de convivència beneficiària queda obligada a mantindre el domicili habitual i permanent en l'habitatge objecte d'ajuda durant tot el període pel qual es concedeix l'ajuda. 2. Quan la persona o unitat de convivència beneficiària de l'ajuda canvie el seu domicili a un altre situat a la Comunitat Valenciana, sobre el qual subscriga un nou contracte d'arrendament d'habitatge, quedarà obligada a comunicar aquest canvi al servei territorial d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica que estiga tramitant la sol·licitud d'ajuda formulada o a la direcció general competent en matèria d'emergència residencial i funció social de l'habitatge si l'ajuda ha sigut concedida, en el termini màxim de quinze dies des de la signatura del nou contracte d'arrendament. La persona beneficiària no perdrà el dret a la subvenció pel canvi, sempre que amb el nou arrendament es complisquen els requisits, els límits i les condicions establits en aquestes bases, i que el nou contracte d'arrendament es formalitze sense interrupció temporal amb l'anterior. En aquests casos, s'ajustarà la quantia de l'ajuda a la del nou arrendament, i serà igual a la que percebia o inferior. 3. Les persones beneficiàries de les ajudes estaran obligades a comunicar, immediatament i fins i tot durant la tramitació de la sol·licitud, a l'administració concedent qualsevol modificació de les condicions o requisits que van motivar tal reconeixement i que puga determinar la pèrdua sobrevinguda del dret a l'ajuda. En aquest supòsit i, si és el cas, aquest òrgan competent resoldria limitant el termini de concessió de l'ajuda fins a la data de la pèrdua sobrevinguda del dret. 4. La no comunicació de les modificacions a què fa referència aquesta base serà causa suficient per a l'inici d'un expedient de reintegrament de les quantitats que puguen haver-se cobrat indegudament, si hi pertocara. 5. Així mateix, en virtut del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la part beneficiària queda obligada a: - Facilitar qualsevol document o informació que la direcció general competent en matèria d'habitatge considere necessària per al control del compliment dels fins previstos. - Sotmetre's a qualsevol actuació de control financer que corresponga a la Intervenció General de la Generalitat, en relació amb les ajudes i subvencions concedides. - Comunicar l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacional o internacional.

Observacions

Observacions

Contra la resolució de subvencions que es dicte d'acord amb aquesta convocatòria, que posarà fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la publicació, d'acord amb el que es disposa en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptats des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que s'estableix en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ La quantia de la subvenció podrà arribar al 40 per 100 de la renda de lloguer. Excepcionalment, si la persona sol·licitant i tots els membres de la unitat de convivència tenen més de 65 anys en el moment de presentar la sol·licitud, aquesta ajuda podrà arribar fins al 50 per 100 de la renda de lloguer. Les ajudes es concediran per un termini d'un any, que coincidirà amb l'any natural 2021. ABONAMENT I JUSTIFICACIÓ FORMA DE PAGAMENT El pagament de la subvenció es farà d'acord amb el que es disposa en la Llei 38/2003, de 17 de novembre. JUSTIFICACIÓ S'estableixen tres terminis per a poder aportar la documentació justificativa del pagament de la renda objecte de subvenció; aquests terminis de compliment obligatori són: a) Primer termini de presentació: Juntament amb la presentació de la sol·licitud s'han d'aportar els justificants bancaris acreditatius del pagament de la renda corresponent als mesos vençuts en el moment de la presentació d'aquesta, i és requisit obligatori per a presentar la sol·licitud. b) Segon termini de presentació: fins al 20 de desembre del 2021 es presentaran els justificants bancaris corresponents al pagament de la renda dels mesos vençuts posteriors a la presentació de la sol·licitud fins a aquest mes inclusivament. c) Tercer termini de presentació: durant el mes de gener de l'any següent per al qual es concedeix l'ajuda al lloguer, només s'admetran els justificants de pagament corresponents a novembre i desembre de 2021. Els rebuts aportats fora del seu termini corresponent segons l'indicat en l'apartat anterior no seran tinguts en compte a l'efecte de justificació de l'ajuda. La tramitació del pagament de l'ajuda s'iniciarà després de l'aportació per part de les beneficiàries de la justificació de la destinació de l'ajuda i de la comprovació del que s'ha aportat, per part de l'òrgan administratiu competent. A aquest efecte, les persones o unitats de convivència sol·licitants de les ajudes hauran d'aportar la documentació bancària, que podrà consistir en transferència bancària efectuada a l'arrendador, rebut bancari domiciliat o ingrés d'efectiu a través d'entitat bancària en el compte de l'arrendador, que acredite de manera indubtable que han abonat, en el compte la titularitat del qual correspon a la part arrendadora, la renda corresponent als 12 mesos com a mitjà de justificació de la subvenció concedida. La documentació justificativa dels pagaments haurà de presentar-se mitjançant un procediment telemàtic disponible en la seu electrònica de la Generalitat, a la qual es podrà accedir des de l'enllaç al portal d'Habitatge que es troba en aquesta pàgina en l'apartat Enllaços, en la forma que s'establisca. CONTROL I REINTEGRAMENT Si el beneficiari de l'ajuda no presenta la justificació que les ajudes percebudes han sigut destinades al pagament de les rendes de lloguer d'habitatge en la forma i amb la documentació exigida d'acord amb el que s'estableix en els apartats anteriors, no s'efectuarà el pagament, i es procedirà a la revocació de l'ajuda i la consegüent pèrdua de dret al cobrament de la quantia sense justificar que reste de l'ajuda concedida. La Generalitat podrà comprovar, pels mitjans que estime més adequats, el compliment de les obligacions inherents a l'atorgament de les ajudes. Són causes de reintegrament de les subvencions les que estableix l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. En aquest sentit, s'iniciarà un procediment que podrà donar lloc al reintegrament de les quantitats percebudes, així com l'exigència dels interessos legals des de la data de pagament de la subvenció fins a la data en què s'acorde que és procedent el reintegrament, d'acord amb les previsions dels articles 37 a 40 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i dels articles 91 a 101 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. Són causes de revocació les que preveuen l'article 172 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i l'incompliment dels requisits establits en les bases reguladores.

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre serà de sis mesos, a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució que convoque les ajudes. Transcorregut aquest termini, sense que la part sol·licitant haja rebut cap notificació de la resolució de l'ajuda sol·licitada, podrà entendre-la desestimada per silenci administratiu.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Direcció General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge, i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

D'acord amb el que es preveu en la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana, és un supòsit de pèrdua del dret al cobrament de la subvenció i de reintegrament d'aquesta subvenció que la subvenció siga destinada a la realització d'una activitat o al compliment d'una finalitat prohibida en el títol VI de l'esmentada llei. Si l'òrgan concedent, a conseqüència de la seua actuació de comprovació, o la Intervenció General de la Generalitat, en el marc del procediment de control, aprecien concurrència d'alguna causa de revocació de la subvenció concedida, hauran d'instar l'inici del procediment corresponent, d'acord amb el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre.