• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Ajudes al lloguer d'habitatges per a l'exercici 2019 (incloses les de joves)

  Objecte del tràmit

  Facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a les persones físiques en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, en els termes que s'estableixen en el Pla estatal d'habitatge 2018-2021.

  Són objecte d'aquestes ajudes, en els termes regulats en les bases, les rendes d'arrendament reportades des de l'1 de gener de 2019.

  Es pot optar a les ajudes al lloguer amb fins al 40 % de subvenció o a les ajudes a joves menors de 35 anys amb subvencions fins al 50 %.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  1. PROGRAMA D'AJUDES AL LLOGUER D'HABITATGES.

  Podran ser beneficiàries de les ajudes previstes en aquest programa les persones físiques majors d'edat que reunisquen tots i cada un dels requisits següents:

  a) Les persones beneficiàries han de tindre la nacionalitat espanyola o, en el cas que siguen estrangeres, han de tindre residència legal a Espanya. Tots els membres de la unitat de convivència en el moment de la sol·licitud han de complir aquesta condició. Les persones beneficiàries han de facilitar el seu número de document nacional d'identitat, així com el dels altres membres de la unitat de convivència majors de 16 anys, i, en cas de persones estrangeres, el número d'identificació d'estranger, el permís de treball i de residència en vigor. No s'exigirà el permís de residència als que estiguen exclosos d'aquesta obligació d'acord amb el que estableix la legislació estatal.

  b) Ser titular, en qualitat d'arrendatari, d'un contracte d'arrendament d'habitatge formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans.

  c) Que l'habitatge arrendat constituïsca la residència habitual i permanent de l'arrendatari, la qual cosa s'ha d'acreditar mitjançant un certificat o volant d'empadronament en el qual consten, a data de la sol·licitud, les persones que tenen el seu domicili habitual en l'habitatge objecte del contracte d'arrendament. L'habitatge constituirà el domicili habitual i permanent durant tot el període pel qual es concedisca l'ajuda.

  d) Que els ingressos de les persones que tinguen el seu domicili habitual i permanent en l'habitatge arrendat, consten o no com a titulars del contracte d'arrendament, siguen iguals o inferiors a tres vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM).

  Aquest llindar serà de quatre vegades l'IPREM, si es tracta d'una família nombrosa de categoria general o de persones amb discapacitat, i de cinc vegades l'IPREM, quan es tracte de famílies nombroses de categoria especial o de persones amb discapacitat d'algun dels tipus següents:

  i) persones amb paràlisi cerebral, persones amb malaltia mental, persones amb discapacitat intel·lectual o persones amb discapacitat del desenvolupament, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 % o
  ii) persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65 %.
  Els ingressos s'han d'acreditar mitjançant les dades que consten en l'Agència Tributària.

  e) Que l'habitatge objecte del contracte d'arrendament siga per una renda igual o inferior als límits establits, en funció de la localitat d'emplaçament de l'habitatge.

  2. PROGRAMA D'AJUDES AL LLOGUER PER A JOVES

  Podran ser beneficiàries de les ajudes previstes en aquest programa les persones físiques majors d'edat que reunisquen tots els requisits detallats en els apartats a), b), c), d) i e) del programa anterior i que,

  A MÉS, complisquen les condicions següents:

  a) En el moment de sol·licitar l'ajuda, tindre menys de 35 anys, o tractar-se d'una unitat de convivència en la qual tots els membres siguen menors de 35 anys, i així quede acreditat en el corresponent certificat d'empadronament. Excepcionalment, podran formar part de la unitat de convivència persones majors de 35 anys que tinguen declarada una dependència justificada documentalment.

  b) No rebre cap altra ajuda per a atendre el pagament de la renda de lloguer d'habitatge. No es podrà compatibilitzar amb percepcions de la renda bàsica d'emancipació, ni amb cap altra ajuda per al pagament del lloguer del Pla d'habitatge 2018-2021, ni amb les que, per a aquesta mateixa finalitat, puga concedir l'Administració autonòmica, entitats locals o qualssevol altres administracions, entitats públiques, organitzacions no governamentals o associacions que aporten una ajuda.

  Requeriments

  - És un requisit obligatori que en la sol·licitud s'indique a quin programa d'ajudes al lloguer s'acull la sol·licitud presentada (al Programa d'ajudes al lloguer o al Programa de joves per a lloguer d'habitatge).

  - La persona sol·licitant ha de ser la titular d'un contracte d'arrendament d'un habitatge que siga el seu domicili habitual i permanent. A més:
  . El preu del lloguer ha de ser inferior als límits fixats per a cada municipi.
  . Els ingressos de la unitat de convivència (IUC), suma dels ingressos de totes les persones que tinguen el seu domicili en aquest habitatge, no han de superar uns límits prefixats (vegeu la base quarta de l'ordre de bases). Amb caràcter general, uns ingressos inferiors a 3 vegades l'IPREM
  . Per a poder accedir a les ajudes, s'ha d'acreditar un mínim d'ingressos de 0,3 vegades l'IPREM.

  - No podran concedir-se les ajudes de cap dels dos programes quan la persona sol·licitant o alguna de les que tinguen la seua residència habitual i permanent en l'habitatge objecte del contracte d'arrendament es trobe en alguna de les situacions que a continuació s'indiquen:

  a) Ser propietari o usufructuari d'algun habitatge a Espanya. S'exceptuaran d'aquest requisit les persones que siguen titulars d'un habitatge i acrediten la no-disponibilitat d'aquest per causa de separació o divorci, per qualsevol altra causa aliena a la seua voluntat o quan l'habitatge resulte inaccessible per raó de discapacitat del titular o algun membre de la unitat de convivència.

  b) Que l'arrendatari o qualsevol dels que tinguen el seu domicili habitual i permanent en l'habitatge arrendat tinga parentiu en primer o segon grau de consanguinitat o d'afinitat amb l'arrendador de l'habitatge.

  c) Que l'arrendatari o qualsevol dels que tinguen el seu domicili habitual i permanent en l'habitatge arrendat siga soci o partícip de la persona física o jurídica que actue com a arrendadora.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Quantia de la subvenció.

  a) Programa d'ajudes al lloguer d'habitatge.

  La quantia de la subvenció podrà arribar fins al 40 per 100 de la renda de lloguer, i aquesta ajuda la pot sol·licitar qualsevol persona major d'edat.

  Excepcionalment, si la persona sol·licitant i tots els membres de la unitat de convivència tenen més de 65 anys en el moment de presentar la sol·licitud, aquesta ajuda podrà arribar fins al 50 per 100 de la renda de lloguer.

  a) Programa d'ajudes a joves per al lloguer d'habitatge.

  La quantia de la subvenció podrà arribar al 50 per 100 de la renda del lloguer i està destinada a possibilitar l'emancipació dels joves i el seu primer accés a l'habitatge. La podran sol·licitar els menors de 35 anys o les unitats de convivència en què totes les persones siguen menors de 35 anys en el moment de presentar la sol·licitud.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de la sol·licitud d'ajuda començarà l'endemà de la publicació d'aquesta resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i acabarà el dia 8 de març de 2019, els dos inclosos.

  L'incompliment del termini de sol·licitud determinarà automàticament l'exclusió de la convocatòria.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Els formularis de sol·licitud i impresos associats estaran disponibles per a omplir-los utilitzant els mitjans telemàtics accessibles des de qualsevol dispositiu amb accés a Internet en l'adreça següent:

  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18582&version=amp

  Els sol·licitants que no utilitzen el certificat digital han d'omplir el formulari telemàtic, imprimir el justificant de lliurament i el formulari. Aquest justificant, el formulari signat, l'"ANNEX A LA SOL·LICITUD DEL PROGRAMA D'AJUDES AL LLOGUER D'HABITATGE. CONVOCATÒRIA 2019" signat i la documentació exigida en la convocatòria s'han de presentar per registre d'entrada en els llocs establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre: oficines PROP, ajuntaments, per correu certificat, i preferentment:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE VIVENDA, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI- VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI - ALACANT
  AV. AGUILERA, 1Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 16Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=VIV_AYUALQVIV&version=2&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18582

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=VIV_AYUALQVIVCF&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18582

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Juntament amb la sol·licitud s'ha d'aportar:

  a) Volant únic d'empadronament que acredite, a data de la sol·licitud, les persones que tenen el seu domicili habitual en l'habitatge objecte del contracte, a l'efecte de determinar la unitat de convivència. El document ha de ser únic per habitatge i ha d'incloure totes les persones que hi estiguen empadronades.
  b) Còpia del contracte d'arrendament de l'habitatge, amb esment exprés de l'import del lloguer i de la durada mínima d'un any, formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, signat per la part arrendadora i arrendatària en totes les pàgines. En cas que hi haja més d'un contracte consecutiu en el període subvencionable, s'han d'aportar tots aquests. Així mateix, s'ha d'aportar la referència cadastral individualitzada de l'habitatge.
  c) Rebuts bancaris de les mensualitats de lloguer abonades amb posterioritat a l'1 de gener de l'any de la convocatòria fins a la data en què se sol·licita l'ajuda, en els quals s'identifique que el compte en el qual s'efectua l'ingrés del lloguer correspon a la part arrendadora (no són vàlids els justificants de pagament en efectiu).
  d) Imprés de domiciliació bancària degudament omplit, si no ha rebut mai ajudes de la Generalitat o ha canviat de compte (vegeu l'enllaç en l'apartat "Impresos associats").
  e) Imprés "ANNEX A LA SOL·LICITUD DEL PROGRAMA D'AJUDES AL LLOGUER D'HABITATGE. CONVOCATÒRIA 2019" que conté les declaracions responsables i autoritzacions relatives a tots els membres de la unitat de convivència majors de 16 anys. Aquest imprés l'han de signar, abans de ser presentat, els membres de la unitat de convivència majors de 16 anys (vegeu l'enllaç en l'apartat "impresos associats").

  En el cas d'inclusió en algun dels grups d'especial atenció, s'ha d'assenyalar aquesta circumstància en el formulari de la sol·licitud i l'Administració comprovarà d'ofici les circumstàncies esmentades. Quan no es tinga accés per via telemàtica a la informació necessària, per a justificar la inclusió en algun dels grups d'especial atenció, s'ha de presentar la documentació següent:

  a) Sol·licituds presentades per persones afectades per procés de desnonament, execució hipotecària o dació en pagament: la documentació bancària o judicial que així ho acredite.
  b) Sol·licituds presentades per persones que tenen la condició de família monoparental i de família nombrosa:
  certificat expedit segons el que estableix el Decret 19/2018, del Consell, de 9 de març, pel qual es regula el
  reconeixement de la condició de família monoparental a la Comunitat Valenciana.
  c) Sol·licituds presentades per unitats de convivència que constituïsquen família nombrosa: Títol de família nombrosa.
  d) Sol·licituds presentades per dones o unitats de convivència amb dones víctimes de violència de gènere:
  documentació judicial que acredite fefaentment aquesta circumstància.
  e) Sol·licituds presentades per víctimes del terrorisme: documentació que acredite fefaentment aquesta circumstància.
  f) Sol·licituds presentades per persones, o unitats familiars amb algun membre amb diversitat funcional, amb un grau igual o superior al 33 %:
  Certificat de l'Institut Nacional de la Seguretat Social acreditatiu d'aquest extrem, o alguna altra documentació acreditativa d'aquesta circumstància.
  g) Sol·licitades per joves extutelats: Resolució de cessament de mesures emesa per la conselleria competent.
  h) Situacions catastròfiques, documentació que acredite fefaentment aquesta circumstància.
  i) Persones en desocupació a les quals se'ls ha acabat el subsidi, documentació que acredite fefaentment aquesta circumstància.
  j) Persones o unitats de convivència en què hi haja alguna persona amb malaltia mental greu: informe del metge facultatiu emés per la Unitat Pública de Salut Mental.
  k) Unitats de convivència en les quals alguna persona assumeix la pàtria potestat, tutela o acolliment familiar permanent del menor orfe per violència de gènere: documentació administrativa o judicial que acredite aquesta circumstància.
  l) Dones en situació de necessitat o en risc d'exclusió, especialment quan tinguen fills menors exclusivament a càrrec seu: informes o documents municipals o d'un altre tipus que acredite aquesta circumstància.

  Impresos associats

  [ALQ 90015 annex] ANNEX A LA SOL·LICITUD DEL PROGRAMA D'AJUDES AL LLOGUER D'HABITATGE. CONVOCATÒRIA 2019

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Per a aquells casos que ho requerisquen, es podrà facilitar ajuda PER A L'OMPLIMENT per part dels serveis territorials, mitjançant CITA PRÈVIA a València, en els telèfons següents 96.386.60.00 i 012.

  A Castelló i a Alacant s'atendrà els ciutadans presencialment segons l'ordre d'arribada.
  - L'atenció presencial a la Direcció Territorial d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori
  -VALÈNCIA- serà amb cita prèvia, la qual es pot sol·licitar en el telèfon d'informació de la Generalitat
  012 (o 963866000) o en la pàgina d'Internet:
  https://www.gva.es/va/inicio/servicios_linea/citas_previas

  El procediment de concessió de les ajudes serà el de concurrència competitiva.

  Només s'admetrà una sol·licitud per habitatge.

  La sol·licitud d'ajuda ha d'acompanyar-se de la documentació exigida en la convocatòria i s'ha de tramitar omplint el formulari corresponent, que estarà disponible en la seu electrònica de la Generalitat:

  La sol·licitud es pot presentar telemàticament o de manera presencial, mitjançant un formulari omplit telemàticament, i no s'admetran els formularis omplits d'una altra manera.

  a) Si es disposa de certificat digital, omplint electrònicament la sol·licitud en el termini establit per a sol·licitar l'ajuda en la convocatòria. També s'admetran les sol·licituds presentades telemàticament per titulars de certificat digital quan actuen, degudament autoritzats, en representació d'altres.

  b) Si no es disposa de certificat digital, han d'omplir el formulari telemàtic, imprimir el justificant de lliurament i el formulari. Aquest justificant, el formulari signat, l'"ANNEX A LA SOL·LICITUD DEL PROGRAMA D'AJUDES AL LLOGUER D'HABITATGE. CONVOCATÒRIA 2019" signat i la documentació exigida en la convocatòria es presentaran per registre d'entrada en els llocs establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre: oficines PROP, ajuntaments, per correu certificat, i preferentment en les seus dels serveis territorials d'habitatge i rehabilitació, o en qualsevol altre registre establit per la Llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Es pot accedir al formulari per a omplir-lo des de les icones, en aquesta mateixa pàgina: "Tramitar amb certificat" o "Tramitar sense certificat". Es podrà accedir des de qualsevol punt amb accés a Internet. A més, els serveis territorials d'habitatge i rehabilitació oferiran un punt d'accés a Internet.

  ATENCIÓ: en el cas de tramitació sense certificat, si no es presenta el justificant acompanyat de la documentació complementària per registre d'entrada, en el termini de sol·licitud establit en la resolució de convocatòria, es considerarà que la sol·licitud no ha sigut presentada.

  Els ajuntaments o les mancomunitats podran presentar sol·licituds telemàticament mitjançant un certificat digital, en nom de les persones o unitats de convivència interessades que els autoritzen mitjançant el corresponent formulari "ANNEX A LA SOL·LICITUD DEL PROGRAMA D'AJUDES AL LLOGUER D'HABITATGE. CONVOCATÒRIA 2019" (vegeu l'enllaç en l'apartat "Impresos associats")

  TRAMITACIÓ I RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT
  - Una vegada tancat el termini de presentació de sol·licituds i revisada la documentació presentada, es publicaran en el portal web de la Generalitat les llistes provisionals de sol·licitants admesos i el d'exclosos per a cada programa perquè haja estat incompleta la documentació, amb la indicació del mitjà perquè cada sol·licitant puga accedir a la informació relativa al motiu de la seua exclusió. Les persones sol·licitants que hagen facilitat un número de telèfon mòbil podran ser avisades de la publicació de les llistes provisionals per mitjà d'un missatge de text SMS.

  La publicació en el portal web de la Generalitat substituirà la notificació individual, d'acord amb el que preveu la
  legislació reguladora del procediment administratiu comú.

  - Els sol·licitants exclosos disposaran d'un termini de deu dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de la llista provisional per a formular al·legacions, completar o esmenar la sol·licitud i/o documentació.
  - Completada la documentació, les sol·licituds presentades que complisquen els requisits exigits s'ordenaran de més a menys puntuació, atenent els criteris de baremació inclosos en aquestes bases, i s'elaborarà la llista de sol·licituds que resultaran adjudicatàries de les ajudes, en funció de les disponibilitats pressupostàries.
  - Les resolucions que es dicten inclouran una relació ordenada de totes les sol·licituds que, complint les
  condicions administratives i tècniques establides en les bases reguladores per a adquirir la condició de beneficiari,
  no hagen sigut estimades per depassar-se la quantia màxima del crèdit fixat en la convocatòria, amb indicació de la
  puntuació atorgada a cada una d'aquestes en funció dels criteris de valoració previstos en la convocatòria.
  Les resolucions de les convocatòries d'ajudes es publicaran en el portal web de la Generalitat, una vegada s'hagen publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Les persones sol·licitants que hagen facilitat un número de telèfon mòbil podran ser avisades de la publicació de la llista definitiva mitjançant un missatge de text SMS.

  La publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana substituirà la notificació individual de la resolució, d'acord amb el que preveu la legislació del procediment administratiu comú.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució de subvencions que es dicte d'acord amb la present convocatòria, que posarà fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la seua publicació, d'acord amb el que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que estableix la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=VIV_AYUALQVIV&version=2&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18582

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=VIV_AYUALQVIVCF&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18582

  Tramitació

  Fent clic en la icona superior "Tramitar amb certificat" o en la icona "Tramitar sense certificat" d'aquesta mateixa pàgina.
  Per a tramitar amb certificat, cal disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.

  També es pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura, no cal disposar de certificat en el vostre equip ni usar Java o AUTOSIGNATURA (vegeu l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

  Es podran presentar sol·licituds telemàticament amb un certificat digital, en nom de les persones o unitats de convivència interessades, a través dels ajuntaments o les mancomunitats, sempre que estiguen degugament autoritzats en el formulari "ANNEX A LA SOL·LICITUD DEL PROGRAMA D'AJUDES AL LLOGUER D'HABITATGE. CONVOCATÒRIA 2019" (vegeu l'enllaç en l'apartat "Impresos associats")

  Inici
 • Informació complementària

  - La baremació de les sol·licituds tindrà en compte el nivell d'ingressos i les circumstàncies personals.

  Quant a les circumstàncies personals, tindran prioritat en la concessió d'ajudes les sol·licituds que estiguen en un grup d'especial protecció:
  - Quan alguna de les persones de la unitat de convivència siga:

  Dona víctima de violència de gènere.
  Persona amb trastorn mental greu.
  Persona amb diversitat funcional.
  Persona que assumeix la pàtria potestat, la tutela o l'acolliment familiar permanent del menor orfe per violència de gènere.

  - Quan el titular del contracte d'arrendament siga:

  Persona afectada per desnonament, execució hipotecària o dació en pagament (10 últims anys)
  Família monoparental.
  Família nombrosa.
  Víctima del terrorisme.
  Víctima de situació catastròfica.
  Jove extutelat.
  Dona en situació de necessitat o en risc d'exclusió especialment quan tinguen fills menors exclusivament al seu càrrec.

  - Unitats de convivència en què totes les persones es troben en situació de desocupació i hagen esgotat les prestacions corresponents.

  - El preu del lloguer ha de ser inferior als límits fixats per a cada municipi. No poden ser objecte d'ajuda els habitatges l'arrendament dels quals supere algun dels límits següents d'acord amb la zona on es trobe l'habitatge:

  Zona A-1, màxim 600 euros mensuals (municipi: València)

  Zona A-2, màxim 540 euros mensuals (municipis: Alacant i Castelló de la Plana)

  Zona B, màxim 540 euros mensuals (municipi: Alboraia, Benicàssim, Benidorm, Borriana, el Campello, Elx, Gandia, Manises, Mislata, Mutxamel, Paterna, Picanya, Quart de Poblet, Sagunt, Sant Joan d'Alacant, Sant Vicent del Raspeig, Sedaví, Torrent, Vila-real, Xirivella)

  Zona C, màxim 480 euros mensuals (municipis: Alaquàs, Albal, Albalat dels Sorells, Albuixech, Alcàsser, Alcoi, Aldaia, Alfafar, Algemesí, Almàssera, Almassora, Almoradí, les Alqueries, Altea, Alzira, Aspe, Benetússer, Benicarló, Beniparrell, Borriol, Burjassot, Calp, Castalla, Catarroja, Crevillent, Cullera, Dénia, Elda, Foios, Godella, Guardamar del Segura, la Vall d'Uixó, Alfara del Patriarca, Benaguasil, Bétera, Bonrepòs i Mirambell, Carcaixent, Emperador, Ibi, l'Eliana, la Pobla de Farnals, la Pobla de Vallbona, la Vila Joiosa, Llíria, Llocnou de la Corona, Massalfassar, Massamagrell, Massanassa, Meliana, Montcada, Moncofa, Monforte del Cid, Museros, Novelda, Nules, Oliva, Onda, Onil, Ontinyent, Orihuela, Paiporta, Petrer, Picassent, Puçol, el Puig de Santa Maria, Rafelbunyol, Requena, Riba-roja de Túria, Rocafort, San Antonio de Benagéber, Santa Pola, Segorbe, Silla, Sueca, Tavernes Blanques, Tavernes de la Valldigna, Torrevieja, Utiel, Villena, Vinalesa, Vinaròs, Xàbia, Xàtiva)

  Resta de municipis, màxim 420 euros mensuals

  Si en el contracte d'arrendament s'inclouen annexos com ara un garatge o traster, i el preu de cada un d'aquests no estiguera desglossat, de manera que només figurara en el contracte l'import global, a l'efecte de la comprovació de l'import màxim del preu anterior, es valorarà l'import de l'habitatge com el 80 % del preu total del contracte quan aquest incloga habitatge i garatge, del 95 % quan el contracte incloga habitatge i traster, i 75 % quan el contracte incloga habitatge, garatge i traster.
  Si en el contracte d'arrendament s'inclouen les despeses de comunitat i el seu preu no estiguera desglossat, de manera que en el contracte únicament consta l'import global, a l'efecte de la comprovació de l'import màxim del preu anterior, es valorarà l'import de les despeses de comunitat com el 5 % de l'import del preu de l'habitatge.

  - Si es desestimen sol·licituds per falta de consignació pressupostària i, amb posterioritat a l'emissió de la resolució, s'incrementen els crèdits destinats a finançar aquestes ajudes, o s'allibera part del crèdit disponible inicialment per renúncia de l'adjudicatari o perquè l'adjudicatari no ha aportat la preceptiva justificació dins del termini, l'òrgan col·legiat podrà proposar la concessió de subvenció a les sol·licituds que s'hagen desestimat per falta de crèdit, al sol·licitant o als sol·licitants següents a aquest en ordre de la seua puntuació, sempre que s'haja alliberat crèdit suficient per a atendre almenys una de les sol·licituds denegades.

  Més informació sobre les ajudes al lloguer en: ajudeslloguer@gva.es

  Criteris de valoració

  Es concediran les ajudes fins a esgotar l'import màxim disponible per a cada programa. Per a determinar la prioritat de les persones sol·licitants, es tindran en compte dos criteris:

  a) El nivell d'ingressos, que es determinarà com el resultat de la fórmula següent: 1- (IUC/CLIUC)
  b) La possible inclusió en algun dels grups d'especial atenció.

  L'adjudicació es farà, per a les sol·licituds que hagen obtingut en l'apartat a una puntuació compresa entre 1 (màxima puntuació possible) i 0 (mínima puntuació possible), prioritzant les sol·licituds incloses en l'apartat b per ordre decreixent de la puntuació obtinguda, per a la qual cosa cada una d'aquestes tindrà una puntuació d'1 a l'efecte de baremació, puntuació acumulativa en els supòsits de concurrència de dos o més grups d'especial atenció.
  Una vegada atés aquest grup de l'apartat b, s'atendrà la resta de sol·licituds per ordre decreixent de la puntuació obtinguda en l'apartat a.

  Sense perjudici de la prioritat establida en l'ordre de bases, en cas que les sol·licituds presentades en una convocatòria complisquen amb els límits d'ingressos del punt anterior, requerisquen una dotació d'ajudes superior als fons disponibles i diverses sol·licituds hagen obtingut la mateixa puntuació, a l'efecte del desempat prevaldrà la sol·licitud presentada amb anterioritat.

  Obligacions

  * OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES

  La persona o unitat de convivència beneficiària queda obligada a mantindre el domicili habitual i permanent en l'habitatge objecte d'ajuda.

  Els beneficiaris de les ajudes estan obligats a comunicar immediatament a l'administració concedent qualsevol modificació de les condicions o els requisits que en van motivar el reconeixement i que puga determinar la pèrdua sobrevinguda del dret a l'ajuda. En aquest supòsit i, si escau, aquest òrgan competent resoldria limitant el termini de concessió de l'ajuda fins a la data de la pèrdua sobrevinguda del dret.

  Quan la part beneficiària d'aquesta ajuda canvie el seu domicili a un altre situat a la Comunitat Valenciana, sobre el qual subscriga un nou contracte d'arrendament d'habitatge, quedarà obligada a comunicar aquest canvi a la direcció general competent en matèria d'habitatge, en el termini màxim de quinze dies des de la signatura del nou contracte d'arrendament. La persona beneficiària no perdrà el dret a la subvenció pel canvi, sempre que amb el nou arrendament es complisquen els requisits, els límits i les condicions establits en aquestes bases, i que el nou contracte d'arrendament es formalitze sense interrupció temporal amb l'anterior. En aquests casos, s'ajustarà la quantia de l'ajuda a la del nou arrendament, i serà igual o inferior a la que percebia.

  4. Així mateix, en virtut del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la part beneficiària queda obligada a:

  - Facilitar qualsevol document o informació que la direcció general competent en matèria d'habitatge considere necessari per al control del compliment de les finalitats previstes.
  - Sotmetre's a les actuacions de control financer que corresponen a la intervenció general, en relació amb les subvencions i ajudes concedides.
  - Comunicar l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacional o internacional.

  Sancions

  La Generalitat podrà comprovar, pels mitjans que considere més adequats, el compliment de les obligacions inherents a l'atorgament de les ajudes. L'incompliment d'aquestes obligacions o la comprovació de la falsedat de les dades aportades a l'expedient donarà lloc al reintegrament de les ajudes concedides i a la devolució de les quanties atorgades, que originaran els corresponents interessos de demora.

  D'acord amb el que disposa l'article 41 de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana, es perdrà el dret a la subvenció i/o es procedirà al reintegrament d'aquesta, quan la subvenció es destine a la realització d'una activitat o al compliment d'una finalitat prohibida en el títol VI de l'esmentada Llei 14/2017, de 10 de novembre.

  En qualsevol cas, serà aplicable el que es disposa en matèria de control financer, reintegrament i infraccions i sancions administratives en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental, i en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Enllaços

  Consulta de notificacions per a persones sol·licitants d'ajudes d'habitatge

  Per a sol·licitar CITA PRÈVIA en la Direcció Territorial de VALÈNCIA

  Web Habitatge: informació general d'ajudes al lloguer de vivenda i al lloguer per a joves 2019 (llistats provisionals, llistat complementari, resolucions de concessió, normativa, consulta la teua notificació, etc.)

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla estatal d'habitatge 2018-2021 (BOE núm. 61, de 10.03.2018).
  - Ordre 5/2018 de 25 de març, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores del Programa d'ajudes al lloguer d'habitatges i el Programa d'ajudes al lloguer per a joves.
  - Resolució de 7 de febrer de 2019, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 les ajudes del Programa d'Ajudes al Lloguer d'Habitatge i del Programa d'Ajudes al Lloguer per a Joves (DOGV núm. 8484, de 12-02-2019).

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial decret 106/2018, de 9 de març.

  Vegeu l'Ordre 5/2018, de 25 de juny.

  Vegeu resolució de 7 de febrer

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.