• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

EMCUJU 2019 - Programa de subvencions destinades a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  EMCUJU 2019 - Programa de subvencions destinades a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

  Objecte del tràmit

  Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions dirigides a entitats locals, diputacions, mancomunitats i els seus organismes autònoms per a la contractació de les persones joves que figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

  Resulta objecte de subvenció la contractació a jornada completa, durant un període de dotze mesos i sota la modalitat del contracte en pràctiques, de les persones joves de més de 16 anys que, a més de disposar d'una qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional per a l'ocupació o del sistema educatiu, figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana i tinguen la condició de beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

  S'entén que la persona jove disposa d'una qualificació professional en els termes establits en l'apartat anterior quan es troba en possessió d'alguna de les titulacions següents:

  a) Llicenciat o diplomat universitari, enginyer o enginyer tècnic, arquitecte o arquitecte tècnic.
  b) Grau universitari.
  c) Estudis de postgrau universitari.
  d) Doctorat.
  e) Tècnic o tècnic superior de Formació Professional reglada, de la formació professional específica.
  f) Altres titulacions reconegudes oficialment com a equivalents a les anteriors.
  g) Certificat de professionalitat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes els ajuntaments, les mancomunitats i les diputacions de la Comunitat Valenciana, així com els seus organismes autònoms.

  Requeriments

  No incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Per a la selecció de les persones destinatàries, l'entitat beneficiària ha de sol·licitar una oferta d'ocupació a l'Espai LABORA corresponent i ha de seleccionar els joves d'entre els que li siguen remesos per aquest.

  La contractació de les persones seleccionades ha de tindre lloc després de la resolució de concessió de la subvenció i en el termini màxim de dos mesos des de la data de notificació d'aquesta. Les entitats beneficiàries han de fer el nombre de contractacions (amb una duració de dotze mesos) que els permeta l'import global de la subvenció concedida.

  EXCLUSIONS

  Queden exclosos d'aquest programa els casos següents:

  · Treballadors i treballadores que hagen finalitzat, per mutu acord, la relació laboral que tenien amb l'entitat ocupadora en els sis mesos previs a la contractació.

  · Contractacions fetes per empreses que hagen sigut excloses com a beneficiàries de programes d'ocupació.

  · Contractacions fetes per ocupadors sancionats en els dos anys anteriors a la presentació de la sol·licitud per la comissió d'infraccions greus o molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals.

  · Qualsevol contractació que s'emmarque en l'àmbit de les ofertes públiques d'ocupació, regulades en el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar en el termini de 15 dies, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV 8550 de 17/05/2019).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La sol·licitud (comprensiva, així mateix, de la documentació exigida en el resolc nové) s'ha de presentar telemàticament en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, a través del procediment habilitat a aquest efecte i denominat "EMCUJU - Programa de subvencions d'ocupació destinades a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, per a l'exercici 2019". En la pàgina web de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació (http://www.labora.gva.es/va/corporacions-locals-mancomunitats-diputacions/foment-de-l-ocupacio) està disponible la informació sobre aquesta convocatòria i hi ha un accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud. Per a fer-ho, s'ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat o bé amb el certificat de representant d'entitat. Seran inadmeses les sol·licituds no presentades amb el procediment que s'hi descriu.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18598

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Juntament amb la sol·licitud, s'ha d'aportar la documentació següent:

  a) Formulari annex a la sol·licitud.

  b) Dades de domiciliació bancària, segons el model normalitzat. En cas que no haja variat respecte de l'última sol·licitud presentada davant de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació per l'entitat sol·licitant, s'ha d'identificar la versió corresponent.

  c) Declaració responsable de no haver incorregut en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària ni per a ser receptora del pagament al qual fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 13 i l'apartat 5 de l'article 34 de la Llei 38/2003, segons el model normalitzat.

  d) Certificat del secretari o interventor de la corporació local o òrgan corresponent de les entitats dependents o vinculades a aquesta en què conste que l'entitat disposa, en el present exercici pressupostari, d'assignació suficient per a fer-se càrrec de les partides pressupostàries no subvencionades per LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

  e) Declaració sobre les obligacions de publicitat de les ajudes del Fons Social Europeu.

  Impresos associats

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO TROBAR-SE EN CAP DELS SUPÒSITS DELS ARTICLES 13.2, 13.3 Y 34.5 DE LA LLEI 38/2003 GENERAL DE SUBVENCIONS

  CERTIFICAT DEL SECRETARI/A /INTERVENTOR/A ON CONSTE LA DISPOSICIÓ DE FINANÇAMENT

  CONTRACTACIÓ DE JOVES QUALIFICATS INSCRITS AL SISTEMA DE GARANTIA JUVENIL

  DECLARACÍÓ SOBRE LES OBLIGACIONS DE PUBLICITAT DE LES AJUDES DEL FONS SOCIAL EUROPEU

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.