• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'ajudes per a teatre i circ durant el període de gener a desembre de 2016, ambdós inclosos .

  Objecte del tràmit

  Convocar per a l'exercici de 2016 les subvencions per al foment de les arts escèniques, per als sectors teatral i circense, a fi de fomentar les arts escèniques i contribuir al manteniment i consolidació de companyies i grups teatrals i de circ de caràcter professional, al desenrotllament i promoció de qualsevol tipus d'activitats, festivals i certàmens, i al suport a la creativitat escènica i la seua difusió, així com també la cooperació amb altres agents i entitats culturals en el sector del teatre i del circ, d'àmbit públic o privat, per a contribuir a consolidar el sector teatral i circense en l'àmbit competencial de la Generalitat, amb el fi últim que la ciutadania puga disposar d'una oferta diversificada i de qualitat durant l'exercici de 2016, amb les modalitats d'ajuda i finalitat següents.

  La present convocatòria comprén les modalitats d'ajuda següents:
  a) Ajudes a la creació de literatura escènica.
  b) Ajudes a la producció de teatre o circ, per a un muntatge concret.
  c) Ajudes a gires.
  d) Ajudes a projectes emergents de producció escènica, per a un muntatge concret.
  e) Ajudes a la programació en sales d'exhibició.
  f) Ajudes a entitats sense ànim de lucre.
  g) Ajudes a la formació, investigació i edició.
  h) Ajudes per a la realització de festivals i mostres.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran obtindre la condició de beneficiaris les persones o entitats que es troben en la situació que fonamenta la concessió de la subvenció o en les que concórreguen les circumstàncies previstes en estes bases reguladores i que complisquen els requisits establits en la LGS, així com en el RLGS, i en la LHIS.

  Es podrà estendre la condició de beneficiari a:
  a) Els membres associats del beneficiari que es comprometen a efectuar la totalitat o part de les activitats que fonamenten la concessió de la subvenció en nom i per compte del beneficiari, en el cas que este tinga la condició de persona jurídica.
  b) Les agrupacions de persones físiques o jurídiques, tant públiques com privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, encara no tenint personalitat jurídica, puguen dur a terme els projectes, activitats o comportaments o que es troben en la situació que motiva la concessió.

  Quan es tracte d'agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades sense personalitat, hauran de fer-se constar expressament en la sol·licitud els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació, així com l'import de subvenció a aplicar per cada un d'ells, que tindran igualment la consideració de beneficiaris. En tot cas, haurà de nomenar-se un representant únic de l'agrupació, amb poders suficients per a complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l'agrupació. No podrà dissoldre's l'agrupació fins que haja transcorregut el termini de prescripció previst en els articles 39 i 65 de la LGS.

  No podran obtindre la condició de beneficiari les persones o entitats en els que concórrega alguna de les prohibicions previstes en l'article 13 de la LGS.
  La justificació per part de les persones o entitats de no estar incursos en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari es realitzarà en la forma establida en l'article 13.7 de la LGS, i en el títol preliminar, capítol III, secció 3a del RLGS.

  1. Ajudes a la creació de literatura escènica
  Podran sol·licitar estes ajudes els autors els textos dels quals no hagen sigut presentats en anteriors convocatòries d'ajudes i que desenrotllen la seua activitat en l'àmbit competencial de la Generalitat.
  Les obres que es presenten hauran de ser originals i inèdites. No s'admetran projectes d'obres traduïdes, adaptades o refoses, ja siga de novel·la, cine, televisió, ràdio o inclús del mateix teatre.

  2. Ajudes a la producció per a un muntatge concret i ajudes a gires
  Podran sol·licitar estes ajudes empreses professionals que estiguen legalment constituïdes. S'exceptua d'esta modalitat d'ajudes les associacions i entitats sense ànim de lucre.

  3. Ajudes a projectes emergents de producció d'un muntatge concret
  Podran sol·licitar estes ajudes les persones físiques o jurídiques que es troben en la situació que fonamente la concessió de la subvenció i que no hagen rebut anteriorment cap ajuda de l'ens públic CulturArts, denominat anteriorment Teatres de la Generalitat Valenciana, ni de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per a la producció, projectes biennals o gires i que realitzen l'activitat subvencionada en l'àmbit competencial de la Generalitat.

  4. Ajudes a la programació en sales d'exhibició
  Només podran sol·licitar estes ajudes empreses privades gestores de sales d'exhibició escènica que realitzen l'activitat subvencionada en l'àmbit competencial de la Generalitat.

  5. Ajudes a entitats sense ànim de lucre
  Associacions i entitats culturals sense ànim de lucre que exercisquen activitats d'arts escèniques en l'àmbit competencial de la Generalitat i que incidisquen en el sector professional.

  6. Ajudes a la formació, investigació i edició
  Persones físiques que desitgen desenrotllar activitats de reciclatge, formació especialitzada o investigació, així com d'edició i difusió general de les arts escèniques, en l'àmbit competencial de la Generalitat. En el cas d'ajudes a l'edició i difusió de les arts escèniques, podran ser també beneficiaris les persones jurídiques que realitzen l'activitat subvencionada en l'àmbit competencial de la Generalitat.

  7. Ajudes per a la realització de festivals i mostres
  Podran sol·licitar esta modalitat d'ajuda els municipis i altres entitats locals, així com els seus organismes autònoms, i les entitats, empreses i associacions que organitzen i realitzen festivals i mostres escèniques en l'àmbit competencial de la Generalitat i que disposen d'estructura i capacitat de gestió suficients per a realitzar l'activitat objecte de subvenció.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  L'import de 1.900.000 € es distribuirà entre les diferents modalitats, amb el desglossament següent:

  - Per a la creació de literatura escènica, fins a un màxim de 24.000 €, per a un total de huit ajudes, que atendran amb criteri d'igualtat la creació en ambdós llengües oficials de la Comunitat Valenciana. Dotació unitària màxima 3.000 €.
  - Per a la producció de teatre o circ, per a un muntatge concret, fins a un màxim de 700.000 €. La distribució de l'import global convocat entre la submodalitat de teatre i la de circ, serà proporcional al nombre de projectes presentats en cada una d'elles que s'ajusten als requisits i condicions de la Bases Reguladores i de la convocatòria. Dotació unitària màxima 40.000 €.
  - Per a la realització de Gires, fins a un màxim de 250.000'€. La distribució de l'import global convocat entre la sub modalitat de teatre i la de circ, serà proporcional al nombre de projectes presentats en cada una d'elles que s'ajusten als requisits i condicions de la Bases Reguladores i de la convocatòria. Dotació unitària màxima 25.000€.
  -Per a la realització de projectes emergents de producció, fins a un màxim de 100.000 €. Dotació unitària màxima 20.000 €.
  - Per a la programació en sales d'exhibició, fins a un màxim de 506.000 €. Dotació unitària màxima 90.000€.
  - Per a les entitats sense ànim de lucre, fins a un màxim de 100.000 €. Dotació unitària màxima 20.000€.
  - Per a la formació, investigació i edició, fins a un màxim de 20.000 €. Dotació unitària màxima 5.000€.
  - Per a la realització de festivals i mostres, fins a un màxim de 200.000 €. Dotació unitària màxima 50.000 €.
  Les quantitats no disposades de qualsevol dels apartats anteriors podran aplicar-se, si cal, als que resulten deficitaris, sense que se supere mai globalment la quantitat màxima de 1.900.000 €.

  PAGAMENT
  El pagament d'estes ajudes s'efectuarà d'una sola vegada, per mitjà de transferència bancària segons el model de domiciliació bancària (annex II) presentat junt amb la sol·licitud, sempre que l'activitat s'haja realitzat d'acord amb el programa presentat i es justifiquen correctament els gastos corrents ocasionats per l'activitat subvencionada. Una vegada revisada i comprovada la justificació, es procedirà al pagament de la subvenció en els terminis legalment establits.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà de 45 dies naturals a comptar de l'endemà de publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.(DOCV núm. 7843 de 3/8/2016)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les sol·licituds dirigides a CulturArts Generalitat, es podran presentar en la seu d'esta entitat en la plaça de Viriat s/n, 46001 València, en la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, av. de Campanar, 32, 46015 València, i en les direccions territorials d'Educació, Cultura i Esport d'Alacant (c/ Carratalá, 47,03007 Alacant), Castelló de la Plana (av. del Mar 23, 12003 Castelló de la Plana) i València (c/ Gregori Gea, 14, 46009 València).

  Igualment, s'utilitzarà qualsevol dels mitjans previstos en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i es justificarà la data d'imposició de l'enviament en l'oficina de correus; la sol·licitud es presentarà en sobre obert perquè en la capçalera del document es faça constar el nom de l'oficina, la data i lloc d'admissió, o presentació en el registre i es comunicarà la remissió de la sol·licitud per mitjà de fax (al núm. 961 206 535) o telegrama en el mateix dia, només als efectes organitzatius.

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=186

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades de la següent documentació (apartat F del model de sol·licitud) que anirà subscrita per la persona sol·licitant (original o còpia compulsada):
  a) Documentació acreditativa de la personalitat jurídica i capacitat d'obrar de qui sol·licita i, si és el cas, de poder suficient per a actuar en nom seu i representació.
  Sí qui sol·licita és persona jurídica, haurà d'aportar escriptura o document públic de constitució i estatuts de l'entitat inscrits en el registre oficial corresponent, fotocòpia del CIF, així com la documentació que acredite la representació que exercix el firmant de la sol·licitud (document públic o certificat de l'acord adoptat per l'òrgan de govern que corresponga aprovant sol·licitar esta ajuda i facultant el representant per a subscriure la petició).
  D'acord amb el que preveu l'article 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, en l'apartat G del model de sol·licitud s'inclou la possibilitat que les persones sol·licitants autoritzen expressament a CulturArts Generalitat per a obtindre directament les dades d'identificació personal.
  b) En cas d'ajuntaments, altres entitats locals o els seus organismes públics:
  - Certificat de l'acord adoptat per l'òrgan de govern de la corporació local on s'aprova sol·licitar esta ajuda i on es faculta el seu representant per a subscriure la petició.
  - En el cas d'organismes públics, el certificat de l'acte o acord adoptat per l'òrgan competent de l'ajuntament de què depén, pel qual s'autoritza l'entitat pública a participar en esta convocatòria, expedit pel secretari o la secretària de la corporació local.
  - Declaració responsable que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, estatals i autonòmiques, i davant de la Seguretat Social en els termes que preveu els articles 18 i 19 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  c) Dades bancàries on es desitja rebre l'import de l'ajuda en cas de ser concedida, omplint el "model de domiciliació bancària" que s'adjunta com Annex II a la present convocatòria, en el cas d'accedir per primera vegada a estes ajudes o de canvi de dades bancàries.

  d) Documents específics de cada modalitat d'ajuda que s'arrepleguen en el punt 6.5.

  D'acord amb el que preveu l'article 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, en l'apartat G del model de sol·licitud s'inclou la possibilitat que els sol·licitants autoritzen expressament CulturArts Generalitat per a obtindre directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i davant de la seguretat social. No obstant això, si els sol·licitants deneguen este consentiment, hauran d'aportar la documentació següent:

  - Certificació positiva de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, que acredite que qui sol·licita es troba al corrent de les seues obligacions.
  - Certificació de la Tresoreria de la Seguretat Social, que acredite que la persona sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions amb la Seguretat Social
  - Certificació de les direccions territorials de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic de la Generalitat que acredite que la persona sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.

  De la mateixa manera, en l'apartat G del model de sol·licitud, s'inclou la possibilitat que s'autoritze expressament a CulturArts Generalitat per a obtindre directament els documents següents:
  - Alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques en l'epígraf corresponent a l'activitat per a la qual se sol·licita la subvenció (excepte sol·licitants d'ajudes a la creació de literatura escènica), així com l'últim rebut.
  No obstant això, qui sol·licita podrà denegar expressament el consentiment, i haurà d'aportar en este cas els certificats que acrediten estes circumstàncies o, si és el cas, declaració jurada de trobar-se exempt del pagament del dit impost.

  Si la sol·licitud no inclou totes les dades exigides o falta documentació, s'aplicarà el que disposa l'article 5.4 de les Bases Reguladores.
  L'esmena de la documentació haurà de presentar-se preferentment en la seu de CulturArts Generalitat, en la Plaça de Viriat s/n, 46001 València. En el cas de presentar-se per qualsevol altre mitjà o lloc previst en la legislació de procediment administratiu comú, podrà comunicar-se a esta, per mitjà de fax (al número 961206535) o telegrama, en el mateix dia de la seua presentació, als efectes organitzatius.
  En tot cas, el òrgan instructor podrà requerir a les persones sol·licitants perquè proporcionen qualsevol informació aclaridora que resulte necessària per a la gestió d'esta.

  5. Documentació específica per modalitats.
  1. Ajudes a la creació de literatura escènica
  a) El Resum del Projecte, que es presentarà necessàriament seguint el model disponible en la pàgina web www.culturartsgeneralitat.es i en les dependències de l'entitat convocant, haurà d'incloure:
  - El currículum personal on conste, si és el cas, la seua trajectòria com a autor dramàtic (si té textos editats o no) i la seua relació amb el món de l'escena (si té textos estrenats o no).
  - Una sinopsi argumental del text, idioma en què està escrit i qualsevol consideració d'interés sobre la posada en escena.
  b) El text complet de creació original o, si és el cas, un projecte avançat, es presentarà mecanografiat en DIN A4, a doble espai, en pàgines numerades i sense enquadernar.

  2. Ajudes a la producció de teatre o circ per a un muntatge concret.
  a) Projecte detallat de l'activitat artística que es proposa realitzar per a la qual se sol·licita la subvenció. A fi de facilitar la seua avaluació es presentarà necessàriament un Resum del Projecte seguint el model disponible en la pàgina web www.culturartsgeneralitat.es i en les dependències de l'entitat convocant, que inclourà:
  - La fitxa artística de la producció que especificarà, inicialment, el títol, autoria del text, adaptació o versió, autoria de la música, tipus de públic, idioma de la producció, els possibles intèrprets, el lloc i la data d'estrena, els equips de personal tècnic i artístic, etc.
  - Memòria de la trajectòria professional i de gestió de l'empresa. La memòria inclourà les activitats artístiques realitzades en l'exercici anterior, i especificarà especificant les produccions i les gires d'espectacles realitzades, tant dins com fora de la Comunitat Valenciana.
  - Informe sobre les contractacions artístiques i de tècnics realitzades en l'exercici anterior. L'acreditació de les mateixes es realitzarà per mitjà de l'aportació de les cotitzacions a la seguretat social realitzades per l'empresa en l'esmentat exercici (TC1, TC2 i, si és el cas, TC1/19), i en cas de servicis prestats per artistes o tècnics autònoms, les factures abonades.
  b) Pressupostos detallats dels costos de la producció, que es presentarà necessàriament seguint el model de Fitxa Pressupostària disponible en la pàgina web www.culturartsgeneralitat.es i en les dependències de l'entitat convocant. Així mateix indicarà els fons propis, altres subvencions o recursos amb els quals es finançarà l'activitat, a més de amb la subvenció sol·licitada. Així mateix, s'especificarà la partida destinada a contractacions artístiques, si és el cas, per dia de treball.

  3. Ajudes a gires d'empreses de teatre i circ.
  a) Projecte detallat de l'activitat artística que s'escometrà en l'exercici de 2016 per a la qual se sol·licita la subvenció. A fi de facilitar la seua avaluació es presentarà necessàriament un Resum del Projecte para cada un dels espectacles proposats per a girar, seguint el model disponible en la pàgina web www.culturartsgeneralitat.es i en les dependències de l'entitat convocant, que inclourà:
  - La fitxa artística de l'espectacle, i el calendari de places i dates de les representacions, distribuïdes en tres apartats: gires a la Comunitat Valenciana, gires en altres comunitats autònomes, i gires internacionals. Així mateix, el projecte detallarà els motius del dèficit en què s'incorre i que justifica la subvenció sol·licitada, i que contindrà, a més, el desglossament del caixet mitjà previst per una representació en l'oferta de distribució fora de la Comunitat Valenciana.
  - Memòria de la trajectòria professional i gestió de l'empresa. La memòria inclourà les activitats artístiques realitzades en l'exercici anterior especificant les produccions i les gires d'espectacles realitzades, tant dins com fora de la Comunitat Valenciana.
  - Informe sobre les contractacions artístiques i de tècnics realitzades en l'exercici anterior. L'acreditació de les mateixes es realitzarà per mitjà de l'aportació de les cotitzacions a la seguretat social realitzades per l'empresa en l'esmentat exercici (TC1, TC2 i, si és el cas, TC1/19), i en cas de servicis prestats per artistes o tècnics autònoms, les factures abonades.
  b) Pressupostos detallats dels costos de la gira, que es presentarà necessàriament seguint el model de Fitxa Pressupostària disponible en la pàgina web www.culturartsgeneralitat.es i en les dependències de l'entitat convocant, i s'omplirà una diferent per a cada espectacle. Així mateix, indicarà els fons propis, altres subvencions o recursos amb els quals es finançarà l'activitat, a més de amb la subvenció sol·licitada.
  c) Quan l'obra no pertanga al domini públic, serà necessari acreditar que es compta amb l'autorització de la persona titular dels drets o del seu representant legal.

  4. Ajudes a projectes emergents de producció de teatre o circ.
  a) Projecte detallat de la producció que es proposa realitzar en l'exercici de 2016, per a la que se sol·licita la subvenció. A fi de facilitar la seua avaluació es presentarà necessàriament un Resum del Projecte seguint el model disponible en la pàgina web www.culturartsgeneralitat.es i en les dependències de l'entitat convocant especificant els possibles intèrprets, el lloc i la data prevista d'estrena, els equips de personal tècnic i artístic, etc.
  b) Pressupost detallat dels costos de la producció, que es presentarà necessàriament seguint el model de Fitxa Pressupostària disponible en la pàgina web www.culturartsgeneralitat.es i en les dependències de l'entitat convocant. Així mateix s'indicaran els fons propis, altres subvencions o recursos amb què es finançarà la producció, a més de amb la subvenció sol·licitada.
  c) Currículum dels que componen la companyia.
  d) Si la companyia va tindre activitat professional en l'exercici anterior, s'adjuntarà memòria de les activitats realitzades.

  5. Ajudes a la programació en sales d'exhibició.
  a) Original o còpia compulsada de la llicència d'obertura per a l'exercici de l'activitat subvencionada o acreditació de la tramitació de la sol·licitud.
  b) Modalitat preventiva adoptada, pla de prevenció de riscos laborals, avaluació de riscos i planificació de l'activitat preventiva.
  c) Pla d'emergència elaborat per personal tècnic competent, segons les normes d'autoprotecció en vigor.
  d) S'adjuntaren plans de la sala i les seues dependències (en format DINA 4 i a escala). Igualment, s'especificarà l'aforament de la sala, la seua antiguitat com a espai d'exhibició, la seua adequació i accessibilitat, i si l'espai compta amb una companyia estable o resident.
  e) Projecte detallat de l'activitat que es proposa realitzar en l'exercici de 2016, per a la qual se sol·licita la subvenció. A fi de facilitar la seua avaluació es presentarà necessàriament un Resum del Projecte seguint el model disponible en la pàgina web www.culturartsgeneralitat.es i en les dependències de l'entitat convocant, que inclourà:
  - Una relació ordenada de les actuacions programades i realitzades durant l'exercici anterior, indicant la data d'inici de l'exhibició de cada espectacle, els caixets o imports abonats a les companyies, la comunitat autònoma o país de procedència de les companyies, les funcions programades en valencià, així com els resultats obtinguts (recaptació i públic assistent). S'haurà d'aportar documentació que acredite la liquidació de taquilla efectivament realitzada.
  - La programació prevista per a l'exercici de 2016 indicant nombre d'espectacles i funcions, la comunitat autònoma o país de procedència de les companyies programades i el sistema de contractació preestablit (caixet, percentatge de taquilla o qualsevol altre model mixt).
  - Detall de la plantilla fixa de l'empresa (personal de gestió i administració de la sala) i relació de dies cotitzats pel seu personal a la Seguretat Social en l'exercici anterior. L'acreditació de les mateixes es realitzarà per mitjà de l'aportació de les cotitzacions a la seguretat social realitzades per l'empresa en l'esmentat exercici (TC1 i TC2).
  f) Pressupost detallat d'ingressos i gastos per a l'exercici de 2016 que es presentarà necessàriament seguint el model de Fitxa Pressupostària disponible en la pàgina web www.culturartsgeneralitat.es i en les dependències de l'entitat convocant. S'especificarà, desglossat en companyies valencianes, no valencianes i produccions pròpies, el cost a abonar a les companyies programades segons contracte (caixet, percentatge de taquilla o qualsevol altre model mixt).
  g) Qualsevol altra documentació que es considere necessària.

  6. Ajudes a entitats sense ànim de lucre.
  a) Projecte detallat de les activitats que es proposa realitzar en l'exercici de 2016 per a les que se sol·licita la subvenció. A fi de facilitar la seua avaluació es presentarà necessàriament un Resum del Projecte seguint el model disponible en la pàgina web www.culturartsgeneralitat.es i en les dependències de l'entitat convocant, indicant:
  - Calendari de les activitats a realitzar i mitjans materials, humans i tècnics que es disposen per a la seua realització.
  - Objectius i destinataris de les activitats.
  - Nombre de persones associades i la seua procedència.
  b) Pressupost detallat de gastos del projecte que es presentarà necessàriament seguint el model de Fitxa Pressupostària disponible en la pàgina web www.culturartsgeneralitat.es i en les dependències de l'entitat convocant, i d'altres subvencions, recursos o ingressos amb els quals es finançarà l'activitat. S'especificarà l'import de les quotes dels socis.
  c) Memòria de l'activitat exercida per l'associació o entitat durant l'exercici anterior.

  7. Ajudes a la formació, investigació i edició.
  a) En el cas de sol·licitud d'una ajuda per a assistència a cursos de formació o reciclatge, congressos o jornades:
  - Memòria explicativa del programa de treball a desenrotllar per a la que se sol·licita la subvenció. A fi de facilitar la seua avaluació es presentarà necessàriament un Resum del Projecte seguint el model disponible en la pàgina web www.culturartsgeneralitat.es i en les dependències de l'entitat convocant, inclourà:
  - Currículum professional del peticionari.
  - Lloc, data i duració de l'acció formativa.
  - Publicitat en Mitjans de comunicació i fullets editats del curs.
  - Pressupost detallat de gastos del projecte que es presentarà necessàriament seguint el model de Fitxa Pressupostària disponible en la pàgina web www.culturartsgeneralitat.es i en les dependències de l'entitat convocant, i d'altres subvencions, recursos o ingressos amb els quals es finançarà l'activitat. Inclourà el cost de matrícula i, si és el cas, gastos addicionals de desplaçament i hostalatge.

  b) En el cas de sol·licitud d'una ajuda per a la realització de projectes d'investigació:
  - Memòria explicativa del projecte per al que se sol·licita la subvenció. A fi de facilitar la seua avaluació es presentarà necessàriament un Resum del Projecte seguint el model disponible en la pàgina web www.culturartsgeneralitat.es i en les dependències de l'entitat convocant, inclourà:
  - Currículum professional de les persones que participen en el projecte.
  - Especificació, en els casos que així siga, de les entitats o organismes que col·laboren en el projecte.
  - Pressupost detallat de gastos del projecte que es presentarà necessàriament seguint el model de Fitxa Pressupostària disponible en la pàgina web www.culturartsgeneralitat.es i en les dependències de l'entitat convocant, i d'altres subvencions, recursos o ingressos amb els quals es finançarà l'activitat.

  c) En el cas de sol·licitud d'una ajuda per a l'edició i difusió:
  - Projecte d'edició i difusió per al que se sol·licita la subvenció. A fi de facilitar la seua avaluació es presentarà necessàriament un Resum del Projecte seguint el model disponible en la pàgina web www.culturartsgeneralitat.es i en les dependències de l'entitat convocant, inclourà:
  - Objectius, continguts, nombre d'exemplars, periodicitat de la publicació, pla de distribució, pressupost de realització i terminis d'execució.
  - Currículum professional de les persones que participen en el projecte.
  - Especificació, en els casos que així siga, de les entitats o organismes que col·laboren en el projecte.
  -- Pressupost detallat de gastos del projecte que es presentarà necessàriament seguint el model de Fitxa Pressupostària disponible en la pàgina web www.culturartsgeneralitat.es i en les dependències de l'entitat convocant, i d'altres subvencions, recursos o ingressos amb els quals es finançarà l'activitat.


  8. Ajudes a la a la realització de festivals i mostres.
  a) Memòria del festival, mostra o activitat dels últims tres anys o, des del seu inici, en el cas que la seua trajectòria siga inferior al dit període.
  b) Projecte que es proposa realitzar per al qual se sol·licita la subvenció. A fi de facilitar la seua avaluació es presentarà necessàriament un Resum del Projecte seguint el model disponible en la pàgina web www.culturartsgeneralitat.es i en les dependències de l'entitat convocant, indicant:
  - Objectius i destinataris de l'activitat.
  - Programació prevista del festival, mostra o activitat, lloc i data de realització.
  - Mitjans materials, humans i tècnics que es disposa per a la realització de l'activitat.
  c) Pressupost detallat de gastos, ingressos i dèficit previst, que es presentarà necessàriament seguint el model de Fitxa Pressupostària disponible en la pàgina web www.culturartsgeneralitat.es i en les dependències de l'entitat convocant.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD D'AJUDES ALS SECTORS DEL TEATRE I CIRC

  [ANNEX II] MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [ANNEX III] ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ I COMPROMÍS DE COMPLIMENT D'OBLIGACIONS

  [ANNEX IV] CESSIÓ VOLUNTÀRIA DE DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Presentació de la sol·licitud i documentació requerida.

  Si la sol·licitud no incloguera totes les dades exigides o faltara documentació, s'instarà a l'interessat perquè en el termini de 10 dies hàbils esmene estos defectes, amb l'advertència que en cas contrari es considerarà que desistix de la seua petició . La documentació que haja de ser esmenada haurà de presentar-se preferentment en la seu de CulturArts Generalitat. En el cas de presentar-se per qualsevol altre mitjà o lloc previst en la Llei 30/1992, podrà comunicar-se a esta, per mitjà de fax (al número 961 206 535) o telegrama, en el mateix dia de la seua presentació, als mers efectes organitzatius.

  En tot cas el òrgan instructor podrà requerir als sol·licitants perquè proporcionen qualsevol informació aclaridora que resulte necessària per a la gestió de la seua sol·licitud.

  La documentació que haja de ser esmenada haurà de presentar-se preferentment en la seu de CulturArts Generalitat. En el cas de presentar-se per qualsevol altre mitjà o lloc previst en la Llei 30/1992 podrà comunicar-se a esta, per mitjà de fax (al número 961 206 535) o telegrama, en el mateix dia de la seua presentació, als mers efectes organitzatius.

  En tot cas el òrgan instructor podrà requerir als sol·licitants perquè proporcionen qualsevol informació aclaridora que resulte necessària per a la gestió de la seua sol·licitud.

  L'òrgan competent per a l’ordenació i instrucció del procediment de concessió de les ajudes és el director general de CulturArts Generalitat.

  L'òrgan instructor, una vegada completats els expedients i realitzades les activitats d'instrucció pertinents, traslladarà estos a la comissió indicada en el següent apartat.

  Per a l'avaluació dels projectes presentats pels sol·licitants, es constituirà una comissió tècnica avaluadora, conforme prevé l'article 22 de la Llei General de Subvencions, que adaptarà el seu funcionament a les regles generals que s'apliquen als òrgans col·legiats establides en els articles 22 i següents de la Llei 30/1992, i que estarà presidida pel director general de CulturArts Generalitat, o persona en qui delegue.

  La comissió tècnica avaluadora podrà demanar als interessats totes les dades i acreditacions que consideren necessàries per a la deguda qualificació dels projectes.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE núm. 285, de 27/11/1992), i la nova redacció que fa del seu articulat la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14/05/1999).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=186

  Tramitació

  La sol·licitud podrà presentar-se per via telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat, PROP, en la URL següent: https://sede.gva.org. En este cas, la sol·licitud s'omplirà amb l'aplicació informàtica establida a este efecte i el sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica d'entitats emesa per l'Institut Valencià de Finances: http://www.accv.es/empresas/ o de ciutadà igualment emesa per l'Institut Valencià de Finances: http://www.accv.es/ciudadano/, o DNI electrònic.
  Els documents complementaris a la sol·licitud poden ser aportats de forma telemàtica. En este cas només s'acceptaran en format .pdf i hauran d'estar firmats per mitjà de la plataforma de firma on line de l'Institut Valencià de Finances: .

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  1. Per a l'elaboració del seu informe i proposta la Comissió Tècnica Avaluadora prevista en l'article 6.3.1 de l'Orde Bases Reguladores tindrà en compte els criteris objectius d'atorgament de les subvencions, la seua ponderació i puntuació mínima exigida, continguts en l'article 3.1 de l'expressada Orde.

  2. Els criteris de valoració tindran en compte, segons les diferents modalitats, els apartats següents:
  2.1. En la modalitat d'ajudes a la creació de literatura escènica la valoració de les sol·licituds presentades s'ajustarà a l'article 3.1.1, de l'Orde Bases Reguladores.

  Es valoraran els aspectes de la Trajectòria professional i currículum següents:
  - La trajectòria professional fins a un màxim de 10 punts.
  - La condició de dona fins a un màxim de 10 punts.

  2.2. En la modalitat d'ajudes a la producció de teatre o circ per a un muntatge concret escènic la valoració de les sol·licituds presentades s'ajustarà a l'article 3.1.2, de l'Orde Bases Reguladores, amb el desglossament següent:

  Es valoraran els següents aspectes del Projecte de Producció:
  - Projecció i rellevància artística de la producció, fins a un màxim de 10 punts.
  - Contribució del projecte a la creació i foment de públics i gèneres escènics específics, fins a un màxim de 10 punts.
  - Nombre d'intèrprets, fins a un màxim de 10 punts.
  - Equip artístic, fins a un màxim de 10 punts.
  - Idioma de la producció en valencià, fins a un màxim de 10 punts.
  - Viabilitat econòmica del projecte tenint en compte: l'adequació a la previsió pressupostària presentada i al pla de finançament proposat, el percentatge d'autofinançament i l'equilibri entre ingressos i gastos, fins a un màxim de 10 punts.

  Es valoraran els següents aspectes de la Trajectòria artística, professional i de gestió de l'empresa:
  - Contractacions artístiques i de tècnics realitzades en l'exercici anterior, fins a un màxim de 10 punts.
  - Trajectòria artística de l'empresa, fins a un màxim de 5 punts.
  - Antiguitat de l'empresa, fins a un màxim de 5 punts.

  Es valorarà la Memòria d'activitats de l'exercici anterior amb el desglossament següent:
  - Nombre de funcions realitzades a la Comunitat Valenciana, fins a 8 punts.
  - Nombre de funcions realitzades fora de la Comunitat Valenciana, fins a 8 punts.
  - Nombre de funcions realitzades en l'estranger, fins a 4 punts.

  2.3. En la modalitat d'ajudes a Ajudes a gires d'empreses de teatre i circ la valoració de les sol·licituds presentades s'ajustarà a l'article 3.1.2, de l'Orde Bases Reguladores, amb el desglossament següent:

  Es valoraran els aspectes del Projecte de Gira següents :
  - Nombre de funcions previstes a la Comunitat Valenciana, fins a un màxim de 5 punts.
  - Nombre de funcions previstes en la resta de l'Estat, fins a un màxim de 5 punts.
  - Nombre de funcions previstes en l'estranger, fins a un màxim de 5 punts.
  - Projecció i rellevància artística, fins a un màxim de 10 punts.
  - Contribució del projecte a la creació i foment de públics i gèneres escènics específics, fins a un màxim de 5 punts.
  - Nombre d'intèrprets, fins a un màxim de 10 punts.
  - Utilització del valencià, fins a un màxim de 10 punts.
  - Viabilitat econòmica del projecte tenint en compte: l'adequació a la previsió pressupostària presentada i al pla de finançament proposat, el percentatge d'autofinançament i l'equilibri entre ingressos i gastos, fins a un màxim de 10 punts.

  Es valoraran els següents aspectes de la Trajectòria artística, professional i de gestió de l'empresa:
  - Contractacions artístiques i de tècnics realitzades en l'exercici anterior, fins a un màxim de 10 punts.
  - Trajectòria artística de l'empresa, fins a un màxim de 5 punts.
  - Antiguitat de l'empresa, fins a un màxim de 5 punts.

  Es valorarà la Memòria d'activitats de l'exercici anterior amb el desglossament següent:
  - Nombre de funcions realitzades a la Comunitat Valenciana, fins a 8 punts.
  - Nombre de funcions realitzades en la resta de l'Estat, fins a 8 punts.
  - Nombre de funcions realitzades en l'estranger, fins a 4 punts.

  2.4. En la modalitat d'ajudes a projectes emergents de producció de teatre o circ per a un muntatge concret la valoració de les sol·licituds presentades s'ajustarà a l'article 3.1.3, de l'Orde Bases Reguladores, amb el desglossament següent:

  Es valoraran els següents aspectes del Projecte de Producció:
  - Interés artístic, grau d'innovació i el risc artístic del projecte, fins a un màxim de 20 punts.
  - Contribució del projecte a la creació i foment de públics, fins a un màxim de 10 punts.
  - Equip artístic, fins a un màxim de 10 punts.
  - Nombre d'intèrprets. Fins a un màxim de 10 punts.
  - Idioma de l'espectacle en valencià i utilització del valencià en la producció, documentació, promoció, publicitat, distribució, etc., fins a un màxim de 10 punts.
  - Viabilitat econòmica del projecte tenint en compte la seua adequació a la previsió pressupostària presentada i al pla de finançament proposat, el percentatge d'autofinançament i l'equilibri entre ingressos i gastos, fins a un màxim de 10 punts.

  Es valoraran els següents aspectes de la Trajectòria artística de l'empresa:
  - Trajectòria artística: currículum dels components i, si és el cas, de la memòria d'activitats de la companyia en l'exercici de 2016, fins a un màxim de 30 punts.

  2.5. En la modalitat d'ajudes a la programació en sales d'exhibició la valoració de les sol·licituds presentades s'ajustarà a l'article 3.1.4, de l'Orde Bases Reguladores, amb el desglossament següent:

  Es valoraran els següents aspectes del Projecte d'explotació i programació presentat:

  - El nombre de funcions programades de companyies professionals, fins a un màxim de 10 punts.
  - El nombre de funcions programades de companyies professionals radicades a la Comunitat Valenciana, fins a un màxim de 5 punts.
  - El nombre de funcions en valencià, fins a un màxim de 10 punts.
  - El percentatge de funcions destinades específicament al públic familiar i juvenil i gèneres escènics específics, dins de la creació i foment de públics, fins a un màxim de 5 punts.
  - La programació de noves creacions d'autors contemporanis, de recuperació del patrimoni escènic valencià, i la inclusió d'espectacles de teatre, circ i dansa, fins a un màxim de 10 punts.
  - La coherència artística i interés cultural i social, implicació d'altres entitats en la gestió de la programació, fins a un màxim de 10 punts.
  - La viabilitat econòmica del projecte tenint en compte l'adequació al preu de mercat dels caixets pactats amb les companyies contractades, la seua adequació a la previsió pressupostària presentada i al pla de finançament proposat, el percentatge d'autofinançament i l'equilibri entre ingressos i gastos, fins a un màxim de 10 punts.

  Es valoraran els següents aspectes de la temporada d'exhibició realitzada:

  - Nombre de funcions de companyies professionals representades en la sala, fins a 10 punts.
  - Nombre de funcions de companyies professionals representades en valencià, fins a 10 punts.
  - Import total abonat en concepte de cost d'exhibició a companyies professionals valencianes, fins a 5 punts.
  - Repercussió i foment de l'ocupació de professionals de la Comunitat Valenciana: plantilla de personal de gestió i administració de la sala, fins a 5 punts.

  Es valoraran els següents aspectes de les característiques de la sala:

  - Percentatge d'ocupació i incidència en el públic, fins a 5 punts.
  - Actualització de permisos administratius, adequació a les noves tecnologies, accessibilitat de persones amb discapacitat, fins a un màxim de 5 punts.

  En tot cas, es tindrà en compte la contribució de la sala a la dinamització de les companyies i al foment d'ocupació de professionals del sector en l'àmbit competencial de la Generalitat, a la incidència en el públic, així com a la potenciació de nous llenguatges escènics.

  2.6. En la modalitat d'ajudes a entitats sense ànim de lucre la valoració de les sol·licituds presentades s'ajustarà a l'article 3.1.5, de l'Orde Bases Reguladores, amb el desglossament següent:

  Es valoraran els següents aspectes del Projecte de contingut i programació de les activitats a realitzar:
  - Interés i projecció de les activitats, fins a un màxim de 10 punts.
  - Quantitat i qualitat de les activitats que ho conformen, fins a un màxim de 10 punts.
  - Incidència en el foment de l'ocupació dels professionals del sector, fins a un màxim de 10 punts.
  - Incidència i influència territorial: local, comarcal, autonòmic o estatal, fins a un màxim de 10 punts.
  - Presència del valencià en el projecte presentat i en la seua execució, fins a un màxim de 10 punts.
  - Viabilitat econòmica del projecte tenint en compte la seua adequació a la previsió pressupostària presentada i al pla de finançament proposat, el percentatge d'autofinançament i l'equilibri entre ingressos i gastos, fins a un màxim de 10 punts.

  Es valorarà la Memòria de l'exercici anterior de l'associació o entitat, en els aspectes següents:
  - Memòria d'activitats de l'exercici anterior: Convocatòries i actes públics, publicacions, assemblees de socis, fins a un màxim de 10 punts.
  - Antiguitat de l'entitat, fins a un màxim de 10 punts.
  - Presència del valencià en l'execució de les activitats, fins a 10 punts.

  Es valorarà la repercussió del projecte sobre el teixit associatiu: autoria, direcció, elenc actoral, companyies, espais d'exhibició, etc. de la Comunitat Valenciana. Fins a un màxim de 10 punts.

  2.7. En la modalitat d'ajudes a la formació, investigació i edició la valoració de les sol·licituds presentades s'ajustarà a l'article 3.1.6, de l'Orde Bases Reguladores, amb el desglossament següent:

  Es valoraran els següents aspectes del contingut de l'acció formativa, projecte d'investigació, o projecte d'edició presentat:
  - Interés i projecció de l'acció formativa o del projecte d'investigació o edició, fins a un màxim de 10 punts.
  - Qualitat de l'acció formativa o del projecte d'investigació o edició, fins a un màxim de 10 punts.
  - Incidència del projecte en el foment de l'ocupació del sol·licitant o dels professionals del sector, fins a un màxim de 10 punts.
  - Desenrotllament del projecte en un altre país o en un altre idioma diferent del castellà o valencià, fins a un màxim de 10 punts.
  - Presència del valencià en l'acció formativa, el projecte d'investigació o l'edició, fins a un màxim de 10 punts.
  - Viabilitat econòmica del projecte tenint en compte la seua adequació a la previsió pressupostària presentada i al pla de finançament proposat, el percentatge d'autofinançament i l'equilibri entre ingressos i gastos, fins a un màxim de 10 punts.

  Es valorarà el currículum dels que sol·liciten fins a un màxim de 20 punts.

  Es valorarà el fet que les activitats o projectes que es presenten estiguen avalats per entitats o organismes que habitualment realitzen programes de formació o investigació, especialment si estos són en els sectors del teatre i el circ, o en cas d'edició, que col·laboren altres entitats o organismes en el projecte, fins a un màxim de 20 punts.

  2.8. En la modalitat d'ajudes a la realització de festivals i mostres la valoració de les sol·licituds presentades s'ajustarà a l'article 3.1.7, de l'Orde Bases Reguladores, amb el desglossament següent:

  Es valoraran els aspectes del Projecte de contingut i programació del Festival o Mostra:
  - L'interés i projecció de les activitats, fins a un màxim de 10 punts.
  - La quantitat i qualitat de la programació, fins a un màxim de 10 punts.
  - La contribució del projecte a la creació i foment de públics, i gèneres escènics específics, fins a un màxim de 10 punts.
  - La incidència en el foment d'ocupació de professionals del sector, fins a un màxim de 10 punts.
  - La repercussió, acceptació social, presència de professionals, assistència de públic, fins a un màxim de10 punts.
  -Presència del valencià en el projecte presentat i en la seua execució, fins a un màxim de 10 punts.
  -Viabilitat econòmica del projecte tenint en compte la seua adequació a la previsió pressupostària presentada i al pla de finançament proposat, el percentatge d'autofinançament i l'equilibri entre ingressos i gastos, fins a un màxim de 10 punts.

  - Es valoraran els següents aspectes de la Trajectòria artística, memòria d'activitats i de gestió del Festival o Mostra en l'exercici anterior:
  - Nombre de funcions de companyies valencianes, fins a 5 punts.
  - Nombre de funcions de companyies procedents d'altres territoris de l'Estat espanyol, fins a 5 punts.
  - Nombre de funcions de companyies internacionals, fins a 5 punts.
  - Especialització del programa, fins a 5 punts.
  - Presència del valencià en l'execució de les activitats, fins a 5 punts.
  - Antiguitat i regularitat de la convocatòria, fins a 5 punts.

  Obligacions

  1. Comunicar per escrit l'acceptació de l'ajuda a CulturArts Generalitat, segons el "model d'acceptació" que s'acompanya com a annex III, en un termini no superior als quinze dies naturals següents des de la publicació de la resolució de concessió de les ajudes en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Els beneficiaris d'una ajuda a la creació de literatura escènica aportaran junt amb l'acceptació, el document de cessió de drets de propietat intel·lectual que s'adjunta com a annex IV a la present convocatòria. Transcorregut el termini sense rebre's l'acceptació expressa, es considerarà que el beneficiari renuncia a esta ajuda i en perdrà el dret.

  2. Realitzar l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció d'acord amb el programa presentat durant l'exercici de 2016 i justificar la seua realització en el termini establit a este efecte.

  3. Qualsevol canvi que es produïsca de caràcter substancial haurà de ser comunicat prèviament a CulturArts Generalitat i autoritzat per la presidència de l'entitat, amb un informe previ de la comissió avaluadora, qui podrà proposar modificar l'ajuda concedida. La realització de canvis sense comunicació prèvia i autorització subsegüent, podrà determinar la revocació de la subvenció, amb l'obligació de devolució de l'ajuda rebuda.

  4. En cas de realitzar-se l'activitat en un moment posterior a la notificació de la concessió de l'ajuda, fer constar en tota publicació, fullet, programa, publicitat, etc., en qualsevol mitjà o suport que es realitze, inclosos els suports electrònics i digitals, documentació acreditativa del patrocini de la mateixa per CulturArts Generalitat. Per a això s'inseriran en lloc preferent i destacat els logotips de CulturArts Generalitat, d'acord amb les normes d'identitat corporativa d'esta institució. Els logotips estaran disponibles en la pàgina web www.culturartsgeneralitat.es

  5. Justificar el compliment de les condicions, així com la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió o gaudi de la subvenció en la forma que s'indica en el punt sèptim i conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts per a poder acreditar el gasto i poder atendre les actuacions de comprovació i control.

  6. Comunicar l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades. Esta comunicació haurà d'efectuar-se tan prompte com es conega i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.

  7. Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i la resta de documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, així com tots els estats comptables i registres específics que siguen exigits per les bases reguladores de les subvencions, amb la finalitat de garantir l'adequat exercici de les facultats de comprovació i control.

  8. Acreditar amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió de les ajudes estar al corrent dels seus obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, en la forma que determina la Llei i el Reglament General de Subvencions, d'acord amb l'Orde de 30 de maig de 1996 de la Conselleria d'Economia i Hisenda, i, sense perjuí del que establix la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic de la ciutadania als Servicis Públics, així com el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell.

  9. Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos en l'article 37 de Llei General de Subvencions i en l'article 172 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, i en el cas d'incompliment de qualsevol dels requisits i obligacions estipulats en la present convocatòria, així com el pagament dels interessos de demora des del moment del pagament de l'ajuda fins a la data en què s'acorde la procedència del reintegrament.

  10. Les de caràcter general a què fa referència l'article 14 de la Llei General de Subvencions.

  11. Cessió voluntària de drets per les persones beneficiàries en la modalitat de creació de literatura escènica.

  Els que es beneficien podran cedir voluntàriament, per escrit, a CulturArts Generalitat, els drets de reproducció, distribució i comunicació pública dels textos presentats, en règim d'exclusivitat, per a tot l'Estat Espanyol i per un període de dos anys, i estos podran ser produïts per CulturArts Generalitat, en la seua línia de suport a les dramatúrgies contemporànies, excepte en el cas que existisca un compromís previ entre l'autor i una editorial o una empresa per a la publicació i/o el muntatge de l'espectacle.
  El document de cessió voluntària s'ajustarà al model que figura com a annex IV a la present resolució i haurà de ser presentat junt amb l'acceptació de l'ajuda.
  En el cas que terceres persones decidisquen posar en escena o editar algun dels textos l'autoria del qual haja sigut beneficiària d'una subvenció i haja cedit els drets voluntàriament, haurà de fer constar en tota publicació, fullet, programa, publicitat, etc., en qualsevol mitjà o suport que es realitze, inclosos els suports electrònics i digitals, el patrocini de la mateixa per CulturArts Generalitat. Per a això s'inseriran en lloc preferent i destacat els logotips de CulturArts Generalitat d'acord amb les seues normes d'identitat corporativa. Els logotips estaran disponibles en la pàgina web www.culturartsgeneralitat.es

  12. Obligacions particulars de les persones beneficiàries en la modalitat de formació, investigació i edició.

  En el cas de projectes d'investigació els que es beneficien tindran l'obligació de presentar una còpia dels treballs realitzats a CulturArts Generalitat, atés que la finalitat de la subvenció es dirigix a fomentar una activitat d'utilitat pública o interés social.

  En el cas d'ajudes a l'edició i difusió de les arts escèniques, les persones beneficiàries estan obligades a presentar un exemplar d'allò que s'ha editat a CulturArts Generalitat, atés que la finalitat de la subvenció es dirigix a fomentar una activitat d'utilitat pública o interés social.

  La presentació de la còpia dels treballs d'investigació realitzats o de l'exemplar d'allò que s'ha editat, si és el cas, no implica que l'administració no haja de tornar-los als seus propietaris, llevat que aquella puga justificar que l'entrega és inherent a la finalitat de la subvenció; tot això sense perjuí de la cessió voluntària per part de qui ostente la propietat.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Correcció d'errors de l'Orde 33/2016, de 18 de juliol (DOCV nº7832 de 20.7.16), de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat, per la qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques en règim de concurrència competitiva de les diferents matèries culturals integrades en CulturArts Generalitat. (DOCV núm. 7843 de 3/8/2016)

  - Resolució d'1 d'agost del 2016, del president de CulturArts Generalitat, per la qual es convoquen subvencions per al foment del de les arts escèniques per als sectors teatral i circense, durant els mesos de gener a desembre de 2016. (DOCV núm. 7843 de 3/8/2016)

  - Orde 33/2016, de 18 de juliol (DOCV nº7832 de 20.7.16), de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat, per la qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques en règim de concurrència competitiva de les diferents matèries culturals integrades en CulturArts Generalitat.

  Llista de normativa

  Veure RESOLUCIÓ d'1 d'agost de 2016

  Veure CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 33/2016, de 15 de juliol

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.