Detall de Procediments

Beques destinades a la realització de pràctiques per a la millora i especialització professional en la Delegació del Consell per al Model Social Valencià de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Beques destinades a la realització de pràctiques per a la millora i especialització professional en la Delegació del Consell per al Model Social Valencià de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

  Objecte del tràmit

  Convocar sis beques per a la realització de pràctiques professionals en la Delegació del Consell per al Model Social Valencià de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, en les matèries d'economia, estadística social, demografia, treball social, dret i sociologia.
  destinades a recolzar la formació complementària, millora i especialització professional de les persones que resulten seleccionades i es troben en possessió de les titulacions:
  Classe 1.- Per a la beca en matèria d'economia: Llicenciatura o grau en Economia, o Administració i Direcció d'Empreses.
  Classe 2.- Per a la beca en matèria d'estadística social: Llicenciatura o grau en Matemàtiques o Estadística Aplicada.
  Classe 3.- Per a la beca en matèria de demografia: Llicenciatura o Grau en Geografia i Medi Natural o Sociologia.
  Classe 4.- Per a la beca en matèria de treball social: Grau en Treball Social.
  Classe 5.- Per a la beca en matèria de dret: Llicenciatura o Grau en Dret o en Gestió i Administració Pública.
  Classe 6.- Per a la beca en matèria de sociologia: Llicenciatura o Grau en Sociologia, Ciències Polítiques o Psicologia.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran optar a l'obtenció d'una de les beques objecte d'esta convocatòria els qui reunisquen, al final del termini de presentació de sol·licituds, els requisits següents:

  Requeriments

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la condició de nacional d'un estat membre de la Unió Europea. Les persones aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar coneixements suficients en ambdós llengües oficials de la Comunitat Valenciana, aspecte que es verificarà, si és el cas, durant el procés de selecció.

  b) No ser major de 35 anys.

  c) Estar en possessió de la titulació exigida per a concórrer a esta convocatòria, sense que hagen transcorregut més de cinc anys des de la seua finalització.

  d) No haver sigut beneficiari o beneficiària de beques de pràctiques professionals en la Generalitat per un període igual o superior a 36 mesos.

  e) No trobar-se en cap dels supòsits de prohibició per a obtindre la condició de persona beneficiària establits en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la qual cosa s'acreditarà per mitjà de la declaració responsable inclosa en el model de sol·licitud, que estarà accessible en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es).

  f) No patir malaltia o diversitat funcional que impedisca el compliment de les obligacions inherents a la concessió i el normal desenvolupament de les pràctiques professionals. Les persones amb diversitat funcional en què no concórrega aquest impediment, podran fer valdre la seua condició als efectes del que disposa el punt 4 de la base onze)

  g) Estar en possessió del Nivell Mitjà de Valencià, expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

  h) Tindre uns coneixements mínims de llengua anglesa corresponents al nivell B1 d'acord amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, acreditat per mitjà de títol o certificació expedida per Escoles Oficials d'Idiomes, Universitats, Ministeris o qualsevol altre organisme oficial acreditat.

  i) Estar en possessió de les següents titulacions universitàries, segons la matèria corresponent a la beca a què s'opte, sempre que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització dels estudis.

  No podran optar a estes beques els que en el moment de publicar-se esta convocatòria ja estiguen disfrutant d'una altra beca de pràctiques professionals en la Generalitat, llevat que falten menys de dos mesos per a la seua finalització.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Cada una de les beques que es concedisca en el marc d'esta convocatòria estarà dotada amb mil euros (1.000 euros) bruts mensuals. Sobre el dit import es practicarà la retenció corresponent a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, així com la corresponent cotització a la Seguretat Social.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8037, de 11/05/2017.

  Als efectes del còmput de terminis, serà vàlida i produirà efectes jurídics la data d'entrada que es consigne en el rebut expedit pel registre electrònic. La Generalitat garantix que la data i l'hora assignada en el rebut és l'hora oficial que establix el Reial Institut i Observatori de l'Armada. La recepció en dia inhàbil s'entén efectuada el primer dia hàbil següent. Es consideren inhàbils els dies que tinguen la condició de festes oficials a la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECA_SOL&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18602

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les persones aspirants a obtindre una beca presentaran, exclusivament per via electrònica, la sol·licitud i currículum de forma completa segons models normalitzats.

  Ambdós documents són obligatoris i estaran accessibles en la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es, clicant en l'apartat «Servicis en línia» i buscant el tràmit de sol·licitud de beques dissenyat a este efecte. A l'omplir estos formularis s'obtindrà l'autobaremació inicial dels mèrits adduïts en el currículum, que es calcularà de forma automàtica a partir de la informació aportada en este. El resultat de la dita baremació es visualitzarà com un camp més del formulari.

  El formulari de sol·licitud incorpora una declaració responsable per mitjà de la qual la persona sol·licitant manifesta, sota la seua responsabilitat, que totes les dades recollides en la sol·licitud i en el currículum que adjunta són verídics, i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita, i queda a disposició de la Generalitat per a la comprovació, el control i la inspecció que s'estimen oportuns. Segons el que disposa l'article 69.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o manifestació en l'esmentada declaració responsable, així com la falta d'acreditació dels requisits exigits, determinarà la impossibilitat de continuar en la convocatòria, sense perjuí de la responsabilitat en què incórreguen.

  Igualment, l'esmentat formulari de sol·licitud inclou una autorització perquè l'Administració obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social previstes en els articles 18 i 19, respectivament, del Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions, aprovat per mitjà de Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.

  Així mateix, el formulari conté una indicació que les dades de caràcter personal contingudes en estes podran ser inclosos en un fitxer per al seu tractament per la persona titular responsable del mateix, en l'ús de les funcions pròpies que tinga atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Al seu torn, s'informa les persones interessades de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

  Per a poder realitzar la presentació electrònica, la persona sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica, per mitjà del certificat reconegut per a la ciutadania emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (www.accv.es) o del DNI electrònic.

  La presentació de la sol·licitud en el registre electrònic es podrà acreditar per mitjà del rebut expedit per este de manera automàtic. Es podrà recuperar el dit justificant de registre accedint a l'àrea personal https://www.tramita.gva.es/

  Només s'admetrà una única sol·licitud de beca per aspirant, amb independència que es reunisca més d'una de les titulacions previstes en la base primera d'esta convocatòria.

  En el cas que una mateixa persona, dins del termini establit, presentara més d'una sol·licitud, s'entendrà que l'última presentada reemplaça les sol·licituds anteriors.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. A fi de reduir càrregues administratives a les persones interessades, junt amb la sol·licitud i el currículum no s'acompanyarà cap documentació.

  2. Les persones sol·licitants que hagen sigut seleccionades per a la fase d'entrevista, hauran de presentar la documentació acreditativa dels mèrits detallats en el currículum en el moment en què acudisquen a la realització d'esta.

  3. Si la documentació presentada no reunira els requisits indicats en esta convocatòria, o no foren aportats alguns dels documents exigits, es requerirà a la persona interessada perquè, en el termini màxim i improrrogable de 10 dies hàbils, esmene o adjunte els documents preceptius, amb la indicació que, en cas de no fer-ho, se li tindrà per desistida en la seua sol·licitud una vegada s'haja dictat una resolució a este efecte.

  4. Els mèrits que no siguen acreditats suficientment no seran tinguts en compte en la valoració. El compliment temporal dels mèrits s'entendrà referit a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

  5. Les sol·licituds presentades seran valorades, d'acord amb els criteris establits en el barem que figura en l'annex II, per una comissió avaluadora, que elevarà una proposta motivada de resolució al subsecretari.

  6. La comissió avaluadora estarà integrada pels membres següents:
  a) Presidència: la persona titular de la Delegació del Consell per al Model Social Valencià, o persona que li substituïsca.
  b) Vocals:
  Dos tècnics o tècniques del grup A1 o A2 adscrits a la Delegació del Consell per al Model Social Valencià, o persones que els substituïsquen. Una o un d'ells exercirà la secretaria de la Comissió.
  Un tècnic o tècnica del grup A1 o A2, adscrita o adscrit a la Direcció General d'Inclusió Social, o persona que li substituïsca.
  Un tècnic o tècnica del grup A1 o A2, adscrita o adscrit a la Direcció General de Servicis Socials i Persones en situació de Dependència, o persona que el substituïsca.

  7. La comissió avaluadora podrà requerir assessoria externa o de personal funcionari de la Generalitat, quan ho considere convenient.

  8. La comissió avaluadora adaptarà el seu funcionament al que establix la convocatòria i en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, pel que fa a la composició i el funcionament dels òrgans col·legiats, en relació amb l'article 18 del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques, adoptant els seus acords per majoria simple, i estendrà actes de les sessions que celebre i dels acords que adopte.

  9. La comissió avaluadora es reunirà dins dels quinze dies següents a la terminació del termini de presentació de sol·licituds, a fi de valorar els mèrits, d'acord amb la informació de l'autobaremació, obtinguda de forma automàtica a l'omplir el currículum. A continuació, publicarà durant 10 dies el llistat provisional en la seu electrònica o portal institucional de la Generalitat en Internet (www.gva.es), ordenat segons la puntuació obtinguda, per a la fase d'al·legacions.

  10. Les persones aspirants que obtinguen les millors puntuacions, fins a un màxim de deu aspirants per plaça convocada, seran convocades per mitjà de correu electrònic per a la realització d'una entrevista, en la qual es valorarà l'adequació del perfil personal i professional a les activitats a desenrotllar. A la dita entrevista acudiran amb la documentació acreditativa dels mèrits detallats en el currículum. El resultat obtingut en l'entrevista se sumarà a la puntuació obtinguda per a cada aspirant en els apartats anteriors del barem, a fi d'obtindre, com resultat, la puntuació final del procés de selecció.

  11. Finalitzat el procés selectiu, la comissió avaluadora, en el termini de 10 dies, elaborarà una proposta de resolució que contindrà la relació de persones beneficiàries i una borsa de reserva. La borsa estarà constituïda per les persones aspirants que no resulten adjudicatàries de les beques, prioritzada per orde de puntuació, per a cobrir les vacants que pogueren produir-se durant el període de vigència d'estes. Així mateix, s'inclourà una relació de les persones aspirants les sol·licituds de la qual hagen sigut desestimades, indicant les causes que han motivat la denegació.

  12. 4. En cas d'empat, es resoldrà a favor de la persona que haja acreditat el reconeixement de l'òrgan competent de tindre una discapacitat, ser víctima de violència de gènere o d'accions terroristes, en el marc dels principis determinats en la disposicions addicionals del Decret 132/2009 de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques, i de conformitat amb la normativa vigent que siga aplicable en cada un dels dits supòsits. En els altres casos d'empat, així com quan persistisca estos en els casos de discapacitat, víctimes de violència de gènere o d'accions terroristes, es considerarà primer el candidat o candidata que tinga la major puntuació obtinguda, d'acord amb allò que s'ha assenyalat a continuació, i per este orde: Els empats es resoldran a favor de la persona aspirant que presente millor expedient acadèmic, d'acord amb la valoració establida en el barem de mèrits inclòs en l'annex II. De persistir l'empat, es resoldrà en favor de qui reunisca millor puntuació en la resta dels apartats del currículum, seguint el mateix orde que s'arreplega en el barem.

  13. Vista la proposta motivada de resolució formulada per la comissió de valoració, la Subsecretaria dictarà la resolució de la convocatòria.

  14. La resolució de concessió es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, amb expressió de la convocatòria, del programa i crèdit pressupostari a què s'imputen les beques atorgades, les persones beneficiàries, les quantitats concedides i la finalitat de les mateixes. La publicació de l'esmentada resolució produirà els efectes de notificació a les persones interessades, d'acord amb el que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Als efectes de publicitat i transparència, s'inserirà la informació corresponent en la seu electrònica o portal institucional de la Generalitat en Internet, www.gva.es.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions que es dicten esgoten la via administrativa i contra elles podrà interposar-se, potestativament, recurs de reposició davant l'òrgan que les va dictar, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució corresponent, o recurs contenciós-administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de l''endemà de la publicació de la resolució corresponent. Tot això sense perjuí de la interposició, per part de les persones interessades, de qualsevol altre recurs que estimen pertinent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECA_SOL&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18602

  Tramitació

  - Per a presentar la sol·licitud i omplir el currículum haurà de polsar la icona "Tramitar amb certificat".
  Una vegada presentada la sol·licitud esta no es pot modificar, per tant, si desitja realitzar canvis haurà de tornar a presentar una nova sol·licitud. En eixe cas la primera sol·licitud s'arxiva i automàticament es tramita la segona.

  - Per a comprovar la correcta presentació de la sol·licitud, pot connectar-se a l'àrea personal (https://www.tramita.gva.es/cdc/aplicacio/inicia.html) i accedir a l'apartat "Sol·licituds entregades".

  - Per a qualsevol problema tècnic en la sol·licitud telemàtica, li recomanem que accedisca a la llista de preguntes freqüents publicada en la pantalla d'accés a la beca o a l'àrea personal.

  - En cas de continuar amb problemes pot remetre un correu a: generalitat_en_red@gva.es

  - El suport d'incidències, d'este correu, estarà operatiu de 8:00 h a 18:30 h de dilluns a dijous, i divendres de 8:00 h a 15:00 h.

  Inici
 • Informació complementària

  * DURADA I LLOC DE REALITZACIÓ DE LES BEQUES
  - El període de duració de les beques serà com a màxim de 12 mesos des de la data que s'indique en la resolució de concessió, que serà objecte de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. El període de duració podrà prorrogar-se sense necessitat de nova convocatòria per un període màxim de dotze mesos addicionals, sempre que existisca la disponibilitat pressupostària corresponent i l'exercici de l'activitat que s'estiga efectuant així ho requerisca o aconselle.
  - Les pràctiques professionals objecte de les beques es realitzaran en la Delegació del Consell per al Model Social Valencià, a València. La Delegació establirà la titularitat de la direcció tècnica, supervisió i tutoria de les beques. Eventualment, en funció del treball i tasques a realitzar, es podran requerir desplaçaments a distintes localitats de la Comunitat. En este cas, seran aplicables les indemnitzacions per desplaçament arreplegues en el tercer apartat de la base catorzena.

  Obligacions

  1. Les persones beneficiàries de les beques:
  a) Acceptaran la concessió de la beca, les bases de la present convocatòria i incorporar-se a la Delegació del Consell per al Model Social Valencià en el termini que s'indique en la resolució de concessió. La no incorporació injustificada en la data indicada s'interpretarà com una renúncia a la beca concedida. En este cas, es podrà concedir una nova beca a la persona que corresponga segons la regulació de les borses de reserva per a substitucions establides en la base dessetena de la convocatòria.
  b) Realitzar l'activitat que ha motivat la concessió de la beca durant tot el període de gaudi de la mateixa, d'acord amb les directrius que ordene la persona que exercisca la direcció tècnica de cada una de les persones beneficiàries de les beques.
  c) Estar al corrent en el compliment dels seus obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió de les beques, de conformitat amb el que establix l'article 14.1.e. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  d) Als efectes de garantir el compliment d'esta obligació, la presentació de la sol·licitud per part de les persones interessades, comportarà l'autorització als òrgans gestors de la Conselleria per a demanar, per via telemàtica, els oportuns certificats de l'Agència Tributària, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, i de la Seguretat Social.
  e) Guardar el degut secret i confidencialitat dels assumptes en què intervinga.
  f) Complir les altres obligacions que s'establixen en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, així com les que es deriven del conjunt de les bases d'esta convocatòria.
  g) Aportar en el termini dels 10 dies hàbils següents a la publicació de la resolució de concessió en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, degudament omplit i subscrit per la persona beneficiària, l'imprés de domiciliació bancària, en el que constarà el número de compte en què es rebran les transferències mensuals, i que es troba disponible en el portal institucional de la Generalitat en internet, www.gva.es.

  2 La condició de becari o becària no genera relació laboral ni cap administrativa amb la Generalitat, i les quantitats abonades en cap cas tindran el caràcter de salari o retribució sinó d'ajuda econòmica per als gastos que la beca comporta.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 132/2009 , de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques. (DOCV núm. 6097 de 08/09/2009).
  - Orde 17/2011, de 6 de maig, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es desenrotlla el capítol II, de les beques de pràctiques professionals, del Decret 132/2009 , de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques (DOCV núm. 6521, de 16/05/2011).
  - Orde 1/2017, de 25 d'abril, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'aproven les bases i es convoquen sis beques per a la realització de pràctiques professionals en la Delegació del Consell per al Model Social Valencià (DOGV núm. 8037, de 11/05/2017).
  - Extracte de l'Orde 1/2017, de 25 d'abril, de 2017, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'aproven les bases i es convoquen sis beques per a la realització de pràctiques professionals en la Delegació del Consell (DOGV núm. 8037, de 11/05/2017).
  - Correcció d'errades de l'Ordre 1/2017, de 25 d'abril, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'aproven les bases i es convoquen sis beques per a la realització de pràctiques professionals en la Delegació del Consell per al Model Social Valencià (DOGV núm. 8046, de 23/05/2017).
  - Resolució d'11 de juliol de 2017, de la Sotssecretaria de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es publica l'adjudicació de sis beques per a la realització de pràctiques professionals en la Delegació del Consell per al Model Social Valencià (DOGV núm. 8085, de 17/07/2017.

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 132/2009, de 4 de setembre

  Vegeu l'Ordre 17/2011, de 6 de maig

  Vegeu l'Ordre 1/2017, de 25 d'abril

  Vegeu la Correcció d'errades de l'Ordre 1/2017, de 25 de abril

  Llistat de seguiment

  Llista provisional

  Llistat definitiu: adjudicació (17/07/2017)

  Concessió de nova beca (27/09/2017)

  Renúncia beca i concessió nova

  Renúncia d'una beca i es concedeix una nova (06/07/2018)

  Prórroga de les beques (DOGV 8333 de 06/07/2018)

  Resolució de 10 d'abril de 2019, del sotssecretari, per la qual s'accepta la renúncia a una beca i es declara deserta la beca per al període restant.

  Inici
 • Tràmits i serveis relacionats

  Principals

  Consulta de l'estat de tramitació de beques de pràctiques professionals de la Generalitat.

  Presentació d'al·legacions/esmenes a beques de pràctiques professionals convocades per la Generalitat.

  Renúncia a la beca de pràctiques professionals adjudicada per la Generalitat.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.