Detall de Procediments

Beques destinades a la realització de pràctiques per a la millora i especialització professional en la Delegació del Consell per al Model Social Valencià de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Beques destinades a la realització de pràctiques per a la millora i especialització professional en la Delegació del Consell per al Model Social Valencià de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

  Objecte del tràmit

  Convocar sis beques per a la realització de pràctiques professionals en la Delegació del Consell per al Model Social Valencià de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, en les matèries d'economia, estadística social, demografia, treball social, dret i sociologia.
  destinades a recolzar la formació complementària, millora i especialització professional de les persones que resulten seleccionades i es troben en possessió de les titulacions:
  Classe 1.- Per a la beca en matèria d'economia: Llicenciatura o grau en Economia, o Administració i Direcció d'Empreses.
  Classe 2.- Per a la beca en matèria d'estadística social: Llicenciatura o grau en Matemàtiques o Estadística Aplicada.
  Classe 3.- Per a la beca en matèria de demografia: Llicenciatura o Grau en Geografia i Medi Natural o Sociologia.
  Classe 4.- Per a la beca en matèria de treball social: Grau en Treball Social.
  Classe 5.- Per a la beca en matèria de dret: Llicenciatura o Grau en Dret o en Gestió i Administració Pública.
  Classe 6.- Per a la beca en matèria de sociologia: Llicenciatura o Grau en Sociologia, Ciències Polítiques o Psicologia.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran optar a l'obtenció d'una de les beques objecte d'esta convocatòria els qui reunisquen, al final del termini de presentació de sol·licituds, els requisits següents:

  Requeriments

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la condició de nacional d'un estat membre de la Unió Europea. Les persones aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar coneixements suficients en ambdós llengües oficials de la Comunitat Valenciana, aspecte que es verificarà, si és el cas, durant el procés de selecció.

  b) No ser major de 35 anys.

  c) Estar en possessió de la titulació exigida per a concórrer a esta convocatòria, sense que hagen transcorregut més de cinc anys des de la seua finalització.

  d) No haver sigut beneficiari o beneficiària de beques de pràctiques professionals en la Generalitat per un període igual o superior a 36 mesos.

  e) No trobar-se en cap dels supòsits de prohibició per a obtindre la condició de persona beneficiària establits en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la qual cosa s'acreditarà per mitjà de la declaració responsable inclosa en el model de sol·licitud, que estarà accessible en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es).

  f) No patir malaltia o diversitat funcional que impedisca el compliment de les obligacions inherents a la concessió i el normal desenvolupament de les pràctiques professionals. Les persones amb diversitat funcional en què no concórrega aquest impediment, podran fer valdre la seua condició als efectes del que disposa el punt 4 de la base onze)

  g) Estar en possessió del Nivell Mitjà de Valencià, expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

  h) Tindre uns coneixements mínims de llengua anglesa corresponents al nivell B1 d'acord amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, acreditat per mitjà de títol o certificació expedida per Escoles Oficials d'Idiomes, Universitats, Ministeris o qualsevol altre organisme oficial acreditat.

  i) Estar en possessió de les següents titulacions universitàries, segons la matèria corresponent a la beca a què s'opte, sempre que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització dels estudis.

  No podran optar a estes beques els que en el moment de publicar-se esta convocatòria ja estiguen disfrutant d'una altra beca de pràctiques professionals en la Generalitat, llevat que falten menys de dos mesos per a la seua finalització.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8037, de 11/05/2017.

  Als efectes del còmput de terminis, serà vàlida i produirà efectes jurídics la data d'entrada que es consigne en el rebut expedit pel registre electrònic. La Generalitat garantix que la data i l'hora assignada en el rebut és l'hora oficial que establix el Reial Institut i Observatori de l'Armada. La recepció en dia inhàbil s'entén efectuada el primer dia hàbil següent. Es consideren inhàbils els dies que tinguen la condició de festes oficials a la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECA_SOL&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18602

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les persones aspirants a obtindre una beca presentaran, exclusivament per via electrònica, la sol·licitud i currículum de forma completa segons models normalitzats.

  Ambdós documents són obligatoris i estaran accessibles en la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es, clicant en l'apartat «Servicis en línia» i buscant el tràmit de sol·licitud de beques dissenyat a este efecte. A l'omplir estos formularis s'obtindrà l'autobaremació inicial dels mèrits adduïts en el currículum, que es calcularà de forma automàtica a partir de la informació aportada en este. El resultat de la dita baremació es visualitzarà com un camp més del formulari.

  El formulari de sol·licitud incorpora una declaració responsable per mitjà de la qual la persona sol·licitant manifesta, sota la seua responsabilitat, que totes les dades recollides en la sol·licitud i en el currículum que adjunta són verídics, i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita, i queda a disposició de la Generalitat per a la comprovació, el control i la inspecció que s'estimen oportuns. Segons el que disposa l'article 69.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o manifestació en l'esmentada declaració responsable, així com la falta d'acreditació dels requisits exigits, determinarà la impossibilitat de continuar en la convocatòria, sense perjuí de la responsabilitat en què incórreguen.

  Igualment, l'esmentat formulari de sol·licitud inclou una autorització perquè l'Administració obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social previstes en els articles 18 i 19, respectivament, del Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions, aprovat per mitjà de Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.

  Així mateix, el formulari conté una indicació que les dades de caràcter personal contingudes en estes podran ser inclosos en un fitxer per al seu tractament per la persona titular responsable del mateix, en l'ús de les funcions pròpies que tinga atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Al seu torn, s'informa les persones interessades de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

  Per a poder realitzar la presentació electrònica, la persona sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica, per mitjà del certificat reconegut per a la ciutadania emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (www.accv.es) o del DNI electrònic.

  La presentació de la sol·licitud en el registre electrònic es podrà acreditar per mitjà del rebut expedit per este de manera automàtic. Es podrà recuperar el dit justificant de registre accedint a l'àrea personal https://www.tramita.gva.es/

  Només s'admetrà una única sol·licitud de beca per aspirant, amb independència que es reunisca més d'una de les titulacions previstes en la base primera d'esta convocatòria.

  En el cas que una mateixa persona, dins del termini establit, presentara més d'una sol·licitud, s'entendrà que l'última presentada reemplaça les sol·licituds anteriors.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.