Detall de Procediment

Aportació de documentació per a la tramitació de la concessió, seguiment, execució, avaluació o justificació d'un expedient de subvencions de concurrència competitiva a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), per al finançament d'actuacions en matèria d'educació i sensibilització per a la ciutadania global i d'accions de sensibilització sobre activistes en drets humans, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Codi SIA: 223806
Codi GUC: 18608
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

En compliment de les bases reguladores i la resolució de la convocatòria de subvencions en matèria d'Educació per a la Ciutadania Global, este tràmit permet l'aportació de documentació necessària per a la tramitació de la concessió, seguiment, execució, avaluació o justificació d'un expedient de subvencions de concurrència competitiva a organitzacions no governamentals per al desenrotllament (ONGD), per al finançament de projectes d'Educació per a la Ciutadania Global, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, existent en la Conselleria competent en la matèria.

Requisits

Per a poder aportar documentació per mitjà d'este tràmit telemàtic, ha d'existir almenys un expedient obert (i no arxivat) de subvencions per al cofinançament de projectes de cooperació internacional per al desenrotllament a executar en països i poblacions estructuralment empobrits, a partir de la Convocatòria de l'any 2017, en la Conselleria. Estos expedients han de trobar-se amb la sol·licitud de subvenció ja presentada. S'ha d'estar en un d'estos dos supòsits: a) Haver rebut un REQUERIMENT d'esmena (o d'un altre tipus) de la Conselleria competent respecte a un expedient administratiu obert (és a dir, no resolt, ni arxivat) de subvencions de projectes de cooperació al desenrotllament per a executar en tercers països. b) Existir un expedient obert d'eixes característiques en la dita conselleria, al qual l'entitat vulga (és a dir, sense haver sigut requerida per a això) o dega (per determinar-ho així la normativa aplicable a l'expedient que es tracte) aportar més documentació, o bé presentar la renúncia o desistiment, segons siga procedent. L'entitat sol·licitant (o, si és el cas, beneficiària) haurà de disposar de firma electrònica avançada, per mitjà de certificats de persona jurídica, emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana), FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre), i també s'admetran tots els certificats de persona jurñidica dels reconeguts inclosos en La Llista de confiança de prestadors de servicis de certificació (TSL) establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Més informació en https://sede.gva.es/es/sede_certificados (vegeu l'enllaç directe en este mateix tràmit). - Li recomanem que comprove la validesa del certificat en la direcció següent: https://valide.redsara.es/valide/inicio.html Si no supera la validació del certificat, haurà de posar-se en contacte amb l'organisme emissor del mateix.

Qui pot sol·licitar-ho?

Les entitats sol·licitants (o, si és el cas, beneficiàries) d'expedients oberts (i no arxivats) de subvencions per al finançament de projectes d'educació per a la Ciutadania Global en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, a partir de la Convocatòria de l'any 2017.

Termini

Els documents es presentaran, en cada tràmit específic, en els terminis especificats, bé en les bases reguladores de la subvenció o en la resolució de convocatòria, o si escau en el termini establit en el corresponent requeriment de documentació. - Si s'ha rebut un requeriment (d'esmena o d'un altre tipus), la documentació haurà d'aportar-se en el termini que la Conselleria haja establit en aquest requeriment. - Així mateix, si la normativa aplicable a l'expedient de subvencions de què es tracte fixa un termini de presentació (per exemple, per a la justificació de la subvenció concedida), la documentació haurà d'aportar-se en aquest termini.

Documentació

Les entitats sol·licitants (o, si és el cas, beneficiàries) adjuntaran els documents establits en les bases de la convocatòria o en la resolució de concessió de la subvenció, relatius a un expedient obert (i no arxivat): a) En la fase de concessió de la subvenció: - Els qui s'aporten addicionalment a la sol·licitud de la subvenció ja presentada, abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. - Els qui s'aporten com a resposta a un requeriment d'esmena de documentació en el termini establit en este. - Els qui s'aporten com a al·legacions a la proposta de resolució el termini establit en esta. - Els qui s'aporten com a recursos a la resolució de concessió de la subvenció. b) En la fase d'execució de la subvenció - Les comunicacions relatives a l'acceptació de la subvenció, reformulació del projecte, comunicació de l'inici del projecte, comunicació del pagament de la subvenció, etc. - Les relatives a sol·licituds d'autorització d'ampliacions de termini, línies de base, modificacions o suspensions del projecte, i la resta de qüestions relatives a l'execució del projecte. c) En la fase de justificació de la subvenció - Les relatives a la sol·licitud d'autorització d'empreses auditores i avaluació de projectes. - La presentació de l'informe final amb la documentació preceptiva, així com la presentació de l'avaluació del projecte. - La presentació de comunicacions i documentació addicional a l'informe final. - La presentació d'al·legacions i documentació requerida en les fases de liquidació i reintegrament de la subvenció concedida. Respecte a esta documentació: - És recomanable que, en primer lloc, reunisca tots els documents a presentar i els guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les firmes digitals de les persones o entitats que els subscriguen. Per a això l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV) oferix un servici gratuït de firma de documents PDF. Acudisca a: http://www.accv.es per a més informació respecte d'això. - En el requeriment rebut, o bé, si és el cas, en l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" del tràmit de la Guia Prop a què corresponga l'expedient obert d'ajudes o subvencions a què es realitza l'aportació, apareixerà el llistat de documents a presentar. - Si hi ha model normalitzat el document haurà de presentar-se en ell (en molts casos està disponible en l'apartat "Impresos associats" del tràmit de la Guia Prop a què corresponga l'expedient obert). Si no hi ha tal model, els documents hauran de ser creats o demanats per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar per mitjà d'este tràmit telemàtic.

Presentació

Telemàtica
Exclusivament per Internet Tramitar amb certificat electrònic:

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

- L'aportació de documentació per mitjà d'este tràmit NOMÉS pot realitzar-se DE FORMA TELEMÀTICA. - Clicant en l'enllaç directe que acaba d'indicar-se o en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura en color roig a l'inici d'este tràmit de la Guia Prop), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà omplir el formulari web de sol·licitud d'aportació, annexar a continuació la documentació que s'aporta i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre [(que també estarà disponible en l'Àrea Personal de la persona sol·licitant, on pot accedir-se des de la web de la Generalitat (Web de la Generalitat > Àrea personal) o des de la seua Seu Electrònica (Web de la Generalitat > Seu Electrònica > Accés a l'àrea personal)]. - L'entitat sol·licitant (o, si és el cas, beneficiària) haurà d'identificar-se amb el certificat digital de la seua entitat, dels admesos en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, que són els reconegut inclosos en La Llista de confiança de prestadors de servicis de certificació (TSL) establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Més informació en https://sede.gva.es/es/sede_certificados (vegeu l'enllaç directe en este mateix tràmit) - Una vegada omplida la sol·licitud d'aportació de documentació, es validarà i, a continuació, s'adjuntarà el o els documents electrònics que haja d'aportar. - Finalment, una vegada realitzat l'enviament, es registrarà d'entrada per mitjà del registre telemàtic i podrà imprimir-ne una còpia. - La documentació aportada s'incorporarà a l'expedient obert, i serà analitzada pel personal de la Conselleria competent en eixa matèria, qui procedirà en conseqüència.