Detall de Procediments

EMPUJU- Programa de subvencions d'ocupació per a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del Sistema nacional de garantia juvenil, per a l'exercici 2020
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  EMPUJU- Programa de subvencions d'ocupació per a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del Sistema nacional de garantia juvenil, per a l'exercici 2020

  Objecte del tràmit

  Concessió de subvencions per la contractació de les persones joves, que figuren inscrites en el fitxer del Sistema nacional de garantia juvenil en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, amb la qual cosa es dota als beneficiaris de mitjans humans addicionals que els permeten realitzar actuacions específiques en l'àmbit de les seues competències i se'ls proporciona una capacitat més alta de resposta davant de la conjuntura derivada per la incidència de la COVID 19 en el seu territori.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  De conformitat amb el que preveu l'article 9.3 de l'Ordre 7/2017, podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes els ajuntaments i les mancomunitats de la Comunitat Valenciana, així com els seus organismes autònoms o altres entitats vinculades o dependents.

  Requeriments

  No incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Per a la selecció de les persones destinatàries, l'entitat beneficiària sol·licitarà una oferta de treball a l'Espai LABORA corresponent i seleccionarà els joves entre els que li remeta aquest.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  L'òrgan col·legiat proposarà la distribució de la dotació pressupostària desglossant per tipus d'entitat local (ajuntaments i mancomunitats) i d'acord amb els criteris següents:
  a) Es proposarà per a tots els sol·licitants l'import del barem estàndard de costos unitaris que corresponga a la contractació prioritzada pel sol·licitant en el formulari annex a la sol·licitud.
  b) En el cas que la dotació no s'haguera esgotat després de procedir segons el que disposa el paràgraf anterior, el sobrant es distribuirà fins a esgotar el crèdit disponible en proporció a la desocupació registrada de joves menors de 30 anys del corresponent àmbit territorial.
  c) Si la dotació resultara insuficient per a procedir segons el que s'estableix en l'apartat a, es prioritzaran els sol·licitants segons la desocupació més alta registrada de joves menors de 30 anys.

  A l'efecte del que disposa l'apartat anterior, es tindran en compte les estadístiques de desocupació registrada corresponents al mes anterior al de la data de la resolució de convocatòria.

  La resolució de possibles empats s'efectuarà en funció de la pitjor evolució de l'atur registrat en cada municipi. A aquest efecte, la comparativa es remuntarà als mesos precedents a l'indicat en l'apartat anterior que resulte necessari fins a desfer l'empat.

  En cap cas l'import assignat podrà superar la quantia de l'ajuda sol·licitada.


  L'import de la subvenció per cada contractació es determinarà en funció del grup de cotització que corresponga a cada treballador, segons es detalla a continuació:

  GRUP DE COTITZACIÓ BECU 12 MESOS
  1 26.050.20 €
  2 21.140,76 €
  3 17.829,12 €
  4 14.900,28 €
  5 16.366,08 €
  6 15.447,00 €
  7 16.298,88 €
  8 17.160,12 €
  9 14.269,56 €
  10 15.207,24 €
  11 14.079,72 €


  La liquidació final de la subvenció es produirà una vegada aporte l'entitat beneficiària la documentació següent:

  a) Llista de treballadors i treballadores contractades, segons el model normalitzat.
  b) Contractes de treball i la seua comunicació a LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació a través de l'aplicació Contrat@.
  c) Alta en la Seguretat Social de les persones treballadores i informe de dades per a la cotització (IDC).
  d) Acta de selecció de les persones contractades i llista de persones desocupades remés per l'Espai Labora.
  e) Imprés normalitzat on figurarà el codi comptable identificable en relació amb la subvenció concedida.
  f) Acreditació de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, i no ser deutor per resolució de procedència de reintegrament, mitjançant la declaració responsable relativa a l'article 34.5 de la Llei general de subvencions.
  g) Acreditació de trobar-se al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals a la Sindicatura de Comptes, per a la qual cosa l'òrgan gestor obtindrà de la Sindicatura de Comptes el certificat sobre el compliment de l'obligació de rendició de comptes anuals.
  h) Declaració del representant de l'entitat relativa al fet que les contractacions no incorren en causa d'exclusió.
  i) Comunicació al treballador o treballadora contractat del cofinançament pel Fons Social Europeu i la iniciativa d'ocupació juvenil de la subvenció concedida, segons el model normalitzat.
  j) Declaració responsable de la persona contractada en què indique que, en el moment de la contractació, manté els requisits per a tindre la condició de beneficiari del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, autoritze la comprovació d'aquesta situació i faça constar que entén que, en el cas que no es mantinguen aquests requisits, es produirà la seua exclusió com a destinatari final de les ajudes, segons el model normalitzat.
  k) Justificant de l'ompliment del formulari inicial d'indicadors per la persona jove contractada.
  l) Certificat del secretari de l'entitat relatiu al fet que les contractacions no s'emmarquen en l'àmbit de les ofertes públiques d'ocupació, regulades en el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  m) Justificació de les accions de publicitat sobre el finançament de les ajudes per part del Fons Social Europeu. Quant a això, han d'adjuntar-se fotografies, captures de pantalla de pàgines web, cartells informatius, notes de premsa o qualsevol altra acreditació.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV 8879 de 11 de agosto de 2020), i finalitzarà el 7 de setembre de 2020.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les sol·licituds s'han de presentar acompanyades de la documentació següent:
  a) Formulari annex a la sol·licitud.
  b) Dades de domiciliació bancària, segons el model normalitzat. En el cas que no haja variat respecte de l'última sol·licitud presentada davant de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació per l'entitat sol·licitant, se n'ha d'identificar la versió corresponent.
  c) Declaració responsable de no haver incorregut en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari ni per a ser receptor del pagament al qual fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 13 i l'apartat 5 de l'article 34 de la Llei 38/2003, segons el model normalitzat.
  d) Certificat del secretari o interventor de la corporació local o òrgan corresponent de les entitats dependents o vinculades a aquesta en què conste que l'entitat disposa, en aquest exercici pressupostari, d'assignació suficient per a fer-se càrrec de les partides pressupostàries no subvencionades per LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació.
  e) Declaració sobre les obligacions de publicitat de les ajudes del Fons Social Europeu.

  Impresos associats

  [ANNEX I] CONTRACTACIÓ DE JOVES INSCRITS AL SISTEMA DE GARANTIA JUVENIL

  DECLARACÍÓ SOBRE LES OBLIGACIONS DE PUBLICITAT DE LES AJUDES DEL FONS SOCIAL EUROPEU

  CERTIFICAT DEL SECRETARI/A /INTERVENTOR/A ON CONSTE LA DISPOSICIÓ DE FINANÇAMENT

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO TROBAR-SE EN CAP DELS SUPÒSITS DELS ARTICLES 13.2, 13.3 Y 34.5 DE LA LLEI 38/2003 GENERAL DE SUBVENCIONS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Passos:

  1. Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida.
  2. La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva.
  3. La instrucció correspondrà a les direccions territorials de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació competents en matèria d'ocupació.
  4. Una vegada examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor remetrà un informe en què farà constar que les entitats beneficiàries compleixen tots els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes.
  5. L'òrgan col·legiat a què fa referència l'article 7 de l'Ordre 7/2017, de 10 d'abril, emetrà un informe en el qual determinarà, seguint el procediment de distribució de la dotació que preveu el resolc onzé de la resolució de convocatòria, l'import de l'ajuda que individualment s'ha assignat a cada entitat en funció de la dotació pressupostària prevista.
  6. En vista de l'informe de l'òrgan col·legiat, l'òrgan instructor formularà les propostes de concessió a l'òrgan concedent.
  7. La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspon per delegació a la persona titular de la Direcció General d'Ocupació i Formació.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la seua notificació, davant del jutjat contenciós administratiu de la província corresponent, d'acord amb el que estableixen els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o, potestativament, un recurs de reposició davant de la persona titular de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació en el termini d'un mes, computat en els termes ja esmentats, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tot això, sense perjudici que s'hi puga interposar qualsevol altre recurs dels que preveu la legislació vigent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18617

  Tramitació

  S'ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat o el certificat de representant d'entitat.

  Per a qualsevol informació addicional (normativa, notes aclaridores, descàrrega de models, etc.), es pot consultar la convocatòria en l'apartat d'ajudes i foment d'ocupació de la web de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació (http://www.labora.es).

  Informació adicional

  De manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, a través del procediment GUC habilitat a aquest efecte i denominat "EMPUJU - Programa de subvencions d'ocupació per a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del Sistema nacional de garantia juvenil, per a l'exercici 2020". En la pàgina web de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació (labora.gva.es/corporacions-locals-mancomunitats-diputacions/foment-de-l-ocupacio) estarà disponible la informació sobre aquesta convocatòria i s'habilitarà un accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud. Per a fer-ho, s'ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat o bé amb el certificat de representant d'entitat. No s'admetran les sol·licituds que no es presenten utilitzant el procediment GUC que es descriu ací.

  Inici
 • Informació complementària

  DESTINATARIS I BENEFICIARIS FINALS DE L'ACCIÓ:
  Podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes els ajuntaments, les mancomunitats i les diputacions de la Comunitat Valenciana, així com els seus organismes autònoms.

  Les persones destinatàries finals d'aquestes subvencions són les persones joves majors de 16 anys que figuren inscrites en el fitxer del Sistema nacional de garantia juvenil en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana i tinguen la condició de beneficiàries del Sistema nacional de garantia juvenil.

  Impacte previst: 500

  QUANTIA/PRESSUPOST:
  14.000.000 €

  Criteris de valoració

  L'òrgan col·legiat proposarà la distribució de la dotació pressupostària desglossant per tipus d'entitat local (ajuntaments i mancomunitats) i d'acord amb els criteris següents:
  a) Es proposarà per a tots els sol·licitants l'import del barem estàndard de costos unitaris que corresponga a la contractació prioritzada pel sol·licitant en el formulari annex a la sol·licitud.
  b) En el cas que la dotació no s'haguera esgotat després de procedir segons el que disposa el paràgraf anterior, el sobrant es distribuirà fins a esgotar el crèdit disponible en proporció a la desocupació registrada de joves menors de 30 anys del corresponent àmbit territorial.
  c) Si la dotació resultara insuficient per a procedir segons el que s'estableix en l'apartat a, es prioritzaran els sol·licitants segons la desocupació més alta registrada de joves menors de 30 anys.

  A l'efecte del que disposa l'apartat anterior, es tindran en compte les estadístiques de desocupació registrada corresponents al mes anterior al de la data de la resolució de convocatòria.

  La resolució de possibles empats s'efectuarà en funció de la pitjor evolució de l'atur registrat en cada municipi. A aquest efecte, la comparativa es remuntarà als mesos precedents a l'indicat en l'apartat anterior que resulte necessari fins a desfer l'empat.

  En cap cas l'import assignat podrà superar la quantia de l'ajuda sol·licitada.

  Obligacions

  A més de les que estableix l'article 14 de la Llei general de subvencions, són obligacions de les entitats beneficiàries:
  a) Facilitar totes les dades i la informació relacionades amb la subvenció concedida que els siguen requerits pel LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació.
  b) Comunicar a LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació la sol·licitud o l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, així com qualsevol incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida.
  c) Iniciar els contractes i donar d'alta en la Seguretat Social les persones contractades en el període comprés entre la comunicació de la proposta de l'òrgan de col·legiat recollit en el resolc onzé i la finalització del termini de presentació de la justificació de la subvenció.
  d) Mantindre l'ocupació creada durant almenys dotze mesos, excepte en els casos de substitució que estableix el resolc desseté.
  e) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial corresponent; així com conservar els documents (inclosos els electrònics) que justifiquen l'aplicació dels fons rebuts, mentre puguen ser objecte de control, que han de ser originals o còpies certificades d'acord amb aquests.
  f) Les entitats beneficiàries han de comptabilitzar la concessió i el cobrament de la subvenció a través d'un codi comptable específic.
  g) Com que aquestes ajudes estan cofinançades pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d'ocupació juvenil, la documentació justificativa (inclosos els documents electrònics) s'han de conservar durant un termini de tres anys a partir del 31 de desembre següent a la presentació dels comptes en què estiguen incloses les despeses definitives de l'operació, tal com defineix l'article 140.1 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013 (la qual cosa es considera que pot tindre lloc al voltant de l'any 2025).
  h) A l'efecte de difusió pública, com que les ajudes estan cofinançades pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d'ocupació juvenil, el beneficiari estarà subjecte a les normes d'informació i publicitat que estableix el Reglament (UE) 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013. Entre aquestes normes, cal destacar que la concessió de la subvenció implica l'acceptació de ser inclòs en una llista d'operacions, que es publicarà de manera electrònica o per qualsevol altre mitjà, en la qual figuraran els beneficiaris, l'operació finançada i l'import de l'ajuda. Així mateix, haurà de comunicar a la persona contractada que aquestes ajudes estan cofinançades pel Fons Social Europeu i, si és el cas, per la Iniciativa d'ocupació juvenil. Així mateix, el beneficiari està subjecte a les normes d'informació i publicitat que recull el Reglament d'execució (UE) 821/2014, de la Comissió, de 28 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions aplicables del Reglament (UE) 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a les modalitats concretes de transferència i gestió de les contribucions del programa, la presentació d'informació sobre els instruments financers, les característiques tècniques de les mesures d'informació i comunicació de les operacions, i el sistema per al registre i l'emmagatzematge de dades.
  i) Conservar tota la documentació associada a la selecció final de les persones treballadores.

  Sancions

  Els incompliments que es puguen qualificar com a infracció administrativa donaran lloc a la incoació del procediment sancionador, d'acord amb els articles 52 i següents de la Llei general de subvencions, i els articles 173 i següents de la Llei 1/2015.

  Enllaços

  Informació per a la presentació telemàtica de sol·licituds.

  Aportació de documentació a un expedient obert de LABORA.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 7/2017, de 10 d'abril, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores del programa d'incentius a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del Sistema nacional de garantia juvenil (DOGV núm. 8019, d'11/04/2017).
  - ORDRE 3/2020, de 7 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica l'Ordre 7/2017, de 10 d'abril, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores del programa d'incentius a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del Sistema nacional de garantia juvenil. [(DOGV de 10/07/2020
  - RESOLUCIÓ de 7 d'agost de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2020 el programa d'incentius a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. (AVALEM JOVES).
  - Extracte de la Resolució de 7 d'agost de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2020 el programa d'incentius a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (AVALEM JOVES)

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 7/2017, de 10 d'abril (bases reguladores).

  Per a qualsevol informació addicional (normativa, notes aclaridores, descàrrega de models, etc.), es pot consultar la convocatòria en l'apartat d'ajudes i foment d'ocupació de la web de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació (http://www.labora.es).

  VEGEU l'Ordre 3/2020, de 7 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica l'Ordre 7/2017, de 10 d'abril, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores del programa d'incentius a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del Sistema nacional de garantia juvenil. [(DOGV de 10/07/2020.

  VEGEU LA RESOLUCIÓ de 7 d'agost de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2020 el programa d'incentius a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. (AVALEM JOVES) (DOGV 8879, de 11/08/2020).

  VEGEU l'extracte de la Resolució de 7 d'agost de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2020 el programa d'incentius a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (AVALEM JOVES). (DOGV 8879 de 11/08/2020).

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.