Detall de Procediments

EMPUJU- Programa de subvencions d'ocupació per a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del Sistema nacional de garantia juvenil, per a l'exercici 2020
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  EMPUJU- Programa de subvencions d'ocupació per a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del Sistema nacional de garantia juvenil, per a l'exercici 2020

  Objecte del tràmit

  Concessió de subvencions per la contractació de les persones joves, que figuren inscrites en el fitxer del Sistema nacional de garantia juvenil en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, amb la qual cosa es dota als beneficiaris de mitjans humans addicionals que els permeten realitzar actuacions específiques en l'àmbit de les seues competències i se'ls proporciona una capacitat més alta de resposta davant de la conjuntura derivada per la incidència de la COVID 19 en el seu territori.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  De conformitat amb el que preveu l'article 9.3 de l'Ordre 7/2017, podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes els ajuntaments i les mancomunitats de la Comunitat Valenciana, així com els seus organismes autònoms o altres entitats vinculades o dependents.

  Requeriments

  No incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Per a la selecció de les persones destinatàries, l'entitat beneficiària sol·licitarà una oferta de treball a l'Espai LABORA corresponent i seleccionarà els joves entre els que li remeta aquest.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV 8879 de 11 de agosto de 2020), i finalitzarà el 7 de setembre de 2020.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les sol·licituds s'han de presentar acompanyades de la documentació següent:
  a) Formulari annex a la sol·licitud.
  b) Dades de domiciliació bancària, segons el model normalitzat. En el cas que no haja variat respecte de l'última sol·licitud presentada davant de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació per l'entitat sol·licitant, se n'ha d'identificar la versió corresponent.
  c) Declaració responsable de no haver incorregut en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari ni per a ser receptor del pagament al qual fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 13 i l'apartat 5 de l'article 34 de la Llei 38/2003, segons el model normalitzat.
  d) Certificat del secretari o interventor de la corporació local o òrgan corresponent de les entitats dependents o vinculades a aquesta en què conste que l'entitat disposa, en aquest exercici pressupostari, d'assignació suficient per a fer-se càrrec de les partides pressupostàries no subvencionades per LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació.
  e) Declaració sobre les obligacions de publicitat de les ajudes del Fons Social Europeu.

  Impresos associats

  [ANNEX I] CONTRACTACIÓ DE JOVES INSCRITS AL SISTEMA DE GARANTIA JUVENIL

  DECLARACÍÓ SOBRE LES OBLIGACIONS DE PUBLICITAT DE LES AJUDES DEL FONS SOCIAL EUROPEU

  CERTIFICAT DEL SECRETARI/A /INTERVENTOR/A ON CONSTE LA DISPOSICIÓ DE FINANÇAMENT

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO TROBAR-SE EN CAP DELS SUPÒSITS DELS ARTICLES 13.2, 13.3 Y 34.5 DE LA LLEI 38/2003 GENERAL DE SUBVENCIONS

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.