• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Subvencions per al foment d'activitats musicals, com ara l'organització de festivals, cursos de perfeccionament musical, concursos, projectes musicals de caràcter singular, gires i projectes de producció musical durant els mesos de gener a desembre de 2018.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions per al foment d'activitats musicals, com ara l'organització de festivals, cursos de perfeccionament musical, concursos, projectes musicals de caràcter singular, gires i projectes de producció musical durant els mesos de gener a desembre de 2018.

  Objecte del tràmit

  Convocar per a l'exercici de 2018 les subvencions per al foment d'activitats musicals, en el marc de les competències de l'Institut Valencià de Cultura i d'acord amb els objectius que té encomanats, amb la finalitat de millorar l'oferta d'activitats musicals i afermar la seua descentralització al servei de la ciutadania, consolidar una xarxa de festivals, cursos de perfeccionament musical, concursos i activitats musicals que siguen el complement adequat a les programacions que tenen lloc en les principals ciutats de la Comunitat Valenciana i, a més, facilitar les gires i els projectes de producció musical de les agrupacions professionals, així com els projectes musicals de caràcter singular que contribuïsquen a millorar l'oferta musical i les possibilitats professionals de les i els músics, en les modalitats següents:

  a) Festivals.
  b) Cursos de perfeccionament musical.
  c) Concursos.
  d) Projectes musicals de caràcter singular.
  e) Gires fora de la Comunitat Valenciana.
  f) Projectes de producció musical, amb excepció de la producció i edició discogràfica, que compta amb una convocatòria específica.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran obtindre aquestes ajudes per a les activitats de festivals, cursos, concursos i projectes de caràcter singular les administracions públiques, entitats, empreses i associacions que les organitzen en l'àmbit competencial de la Generalitat.

  En les activitats de gires fora de la Comunitat Valenciana i projectes de producció musical, només poden obtindre aquestes ajudes les empreses de caràcter musical, tant si són persones físiques com jurídiques, que estiguen legalment constituïdes.

  En els cursos destinats al perfeccionament musical, s'ha d'acreditar que va dirigit als alumnes que, com a mínim, cursen el grau superior, amb l'exigència del certificat oficial corresponent.

  Pel que fa a les societats musicals i bandes de música, com associacions, també podran obtindre les ajudes per a les activitats musicals referides especialment aquells projectes singulars vinculats a centenaris o commemoracions similars, però en quedaran excloses aquelles que protagonitzen únicament les seues pròpies agrupacions o altres de similars pertanyents a qualssevol societats musicals.

  Requeriments

  Per a obtindre la condició de persona beneficiària de les ajudes per al foment de la discografia regulades en l'Ordre bases reguladores, les administracions públiques, entitats, empreses, associacions i professionals han de complir els requisits establits en l'article 2.4 de l'esmentada ordre.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA
  L'import de 444.000 euros es distribuirà entre les diferents modalitats, amb el desglossament següent:
  - Per a l'organització i realització de festivals i projectes musicals de caràcter singular, en l'àmbit competencial de la Generalitat, fins a un màxim de 214.000 €. La distribució de l'import global convocat entre les dues modalitats ha de ser proporcional al nombre de projectes presentats en cada una d'aquestes que s'ajusten als requisits i les condicions de les bases reguladores i de la convocatòria.
  - Per a l'organització i realització de cursos de perfeccionament musical i de concursos, en l'àmbit competencial de la Generalitat, fins a un màxim de 100.000 €. La distribució de l'import global convocat entre les dues modalitats ha de ser proporcional al nombre de projectes presentats en cada una d'aquestes que s'ajusten als requisits i les condicions de les bases reguladores i de la convocatòria.
  - Per a la realització de gires fora de la Comunitat Valenciana i projectes de producció musical, en l'àmbit competencial de la Generalitat, fins a un màxim de 130.000 €. La distribució de l'import global convocat entre les dues modalitats ha de ser proporcional al nombre de projectes presentats en cada una d'aquestes que s'ajusten als requisits i les condicions de les bases reguladores i de la convocatòria.
  Les quantitats no disposades de qualsevol dels tres apartats anteriors podran aplicar-se, si resulta necessari, als que resulten deficitaris, sense que se supere mai globalment la quantitat màxima de 444.000 euros.
  - L'import de les ajudes regulades en la convocatòria en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o altres recursos, superen el cost de l'activitat subvencionada que desenvoluparà el beneficiari, sempre observant que el màxim d'ajuda no supere els 15.000,00 euros, de conformitat amb el màxim establit en l'article 9, punt 9.3.1, de l'Ordre bases reguladores,
  - Dins dels límits pressupostaris, i d'acord amb els criteris establits, aquestes ajudes estaran destinades a sufragar les despeses corrents generades per les activitats objecte de la subvenció. Les ajudes no podran destinar-se per la naturalesa del capítol pressupostari a inversions ni a adquisicions patrimonials.


  PAGAMENT:
  El pagament d'aquestes ajudes s'efectuarà d'una sola vegada, mitjançant una transferència bancària segons el model de domiciliació bancària presentat juntament amb l'acceptació, sempre que l'activitat s'haja realitzat d'acord amb el programa presentat i es justifiquen correctament les despeses corrents ocasionades per l'activitat subvencionada.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV núm. 8360, de 13/08/18).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les persones físiques podran optar per presentar la sol·licitud i la documentació per via telemàticao presencial en qualsevol dels llocs següents:

  En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú.
  - En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  - En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  - En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a la seu de l'Institut Valencià de Cultura a la plaça de Viriat s/n, 46001 València, en la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, avinguda de Campanar, 32, 46015 València o en les direccions territorials d'Educació, Investigació, Cultura i Esport: d'Alacant (carrer Carratalà, 47, 03007 Alacant), Castelló de la Plana (avinguda del Mar, 23, 12003 Castelló de la Plana) i València (carrer Gregori Gea,14, 46009 València).

  REGISTRE GENERAL DE L'INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA (IVC)
  PL. VIRIATO, S/NVer plano
  46001 València
  Tel: 961206549
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - ALACANT
  C/ CARRATALÀ, 47Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 14Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 23Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964333882

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les sol·licituds han d'omplir-se necessàriament de conformitat amb el model de sol·licitud que s'adjunta com a annex I a aquesta resolució i s'ha d'acompanyar dels documents o les certificacions a què es fa referència en cada capítol del model de sol·licitud, i han de desenvolupar els aspectes següents:

  a) Declaració de subvencions sol·licitades o concedides per altres organismes públics o privats per al mateix projecte. En el cas que no s'hagen sol·licitat o obtingut altres ajudes, s'hi ha d'indicar "ninguna".

  d) Declaració de les ajudes de minimis rebudes durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs.

  c) Declaració responsable de disponibilitat dels recursos econòmics corresponents, que, com a mínim, representen el 50 % de la despesa prevista.

  d) Memòria comprensiva de les actuacions desenvolupades en les anteriors edicions dels festivals, cursos, concursos i projectes singulars per als quals se sol·licite ajuda, llevat que es tracte de la primera vegada que es desenvoluparà l'activitat.

  Se n'exceptuen les entitats que hagen rebut ajuda de l'Institut Valencià de Cultura (com CulturArts Generalitat) l'any 2017 per al mateix festival, curs, concurs o projecte singular.

  e) En el cas d'administracions públiques, entitats i associacions, certificat de l'acord adoptat per l'òrgan de govern que corresponga, en que saprovè la sol·licitud d'aquesta subvenció i es faculte expressament el seu president per a subscriure la petició d'aquesta ajuda.

  f) Si el sol·licitant és una persona jurídica, ha d'aportar la còpia del document constitutiu -escriptura o document privat- i aquell que acredite la representació, si escau.

  g) Igualment, per als projectes de gires fora de la Comunitat Valenciana per a participar en activitats musicals objectiu d'atorgament de les subvencions, serà necessària la invitació cursada per l'autoritat o l'entitat organitzadora, amb l'expressió de les condicions en què es formule aquesta.

  h) Per a cada una de les activitats per a les quals se sol·licita subvenció, cal aportar l'annex de l'annex I de la sol·licitud, de conformitat amb el model que s'adjunta a aquesta resolució en què s'especifique el projecte detallat de l'activitat i el pressupost detallat d'ingressos i despeses d'aquesta i els participants que té, i s'aporte qualsevol dada que permeta avaluar el contingut i nivell artístic o docent, així com l'interés per a la creació musical i el desenvolupament de professionals de la Comunitat Valenciana, d'acord amb els criteris objectius d'atorgament de les subvencions continguts en l'article 3.3 de l'Ordre bases reguladores i amb els criteris de valoració establits en el resolc cinqué d'aquesta resolució.

  Impresos associats

  [ANNEX I] AJUDES AL FOMENT D'ACTIVITATS MUSICALS

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [ANNEX III] ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ D'ACTIVITAT MUSICAL I COMPROMÍS DE COMPLIMENT D'OBLIGACIONS

  ANNEX DE L'ANNEX I DE LA SOL·LICITUD PROJECTE DETALLAT I PRESSUPOST DE L'ACTIVITAT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. L'òrgan competent per a l'ordenació i la instrucció del procediment de concessió de les ajudes és el director General de CulturArts Generalitat.

  2. L'òrgan instructor, una vegada completats els expedients i realitzades les activitats d'instrucció pertinents, en donarà trasllat a la comissió indicada en l'apartat següent.

  3. Per a la valoració de les sol·licituds, es constituirà una comissió tècnica de valoració que estarà presidida pel director general de CulturArts o la persona en qui delegue, que serà la titular de la direcció adjunta de música, si escau. A més, ha d'estar composta pel titular del servei d'ajudes de CulturArts i, com a vocals, les tres persones titulars de les direccions territorials d'Educació, Investigació, Cultura i Esport d'Alacant, Castelló i València, o les persones en qui deleguen, i per un tècnic en representació de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, nomenat per l'òrgan competent a proposta de la federació indicada.
  Per a l'elaboració del seu informe i la proposta, la comissió tècnica avaluadora prevista en l'article 6.3.3 de l'Ordre bases reguladores tindrà en compte els criteris objectius d'atorgament de les subvencions, la seua ponderació i puntuació mínima exigida, continguts en l'article 3.3.1 de l'ordre esmentada.

  4. L'òrgan instructor elevarà la proposta de resolució definitiva a la Presidència de CulturArts Generalitat, que resoldrà l'adjudicació de les ajudes convocades i disposarà la seua publicació dins del termini màxim de sis mesos des de la publicació de la convocatòria.

  5. La resolució inclourà una llista de suplents, relacionats per ordre de prioritat, en els quals recaurà l'ajuda en el cas de possibles renúncies o incompliments, sempre que es troben inclosos en la proposta.

  6. En el cas que la convocatòria no es resolga en el termini previst anteriorment, s'entendran desestimades totes les sol·licituds, sense perjudici de l'obligació de l'Administració de resoldre, expressament continguda en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà recórrer potestativament en reposició, o bé s'hi podrà plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:
  a) El recurs de reposició s'ha d'interposar davant del president de CulturArts Generalitat, en qualitat d'òrgan competent per a concedir les ajudes, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seua publicació.
  b) El recurs contenciós administratiu s'ha de plantejar davant dels jutjats contenciosos administratius de València en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seua publicació.
  Tot això, sense perjudici que les persones interessades hi puguen presentar qualsevol altre recurs que estimen pertinent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

  Tramitació

  a) D'acord amb l'establit en l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; les sol·licituds de les persones jurídiques s'han de presentar a través del registre electrònic de l'Institut Valencià de Cultura per via telemàtica, mitjançant l'aplicació accessible des de l'URL següent: http://ivc.gva.es/, per a la qual cosa l'entitat o el seu representant ha de disposar de qualsevol dels certificats o les signatures electròniques que admet aquesta aplicació.

  b) Les sol·licituds de les empreses que siguen persones físiques (autònoms) es podran presentar per qualsevol de les vies següents:

  b.1: Via telemàtica, en els mateixos termes a què es refereix l'apartat anterior per a les persones jurídiques.

  b.2: Presentació presencial de la sol·licitud en la seu de l'Institut Valencià de Cultura a la plaça de Viriat s/n, 46001 València, en la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, avinguda de Campanar, 32, 46015 València o en les direccions territorials d'Educació, Investigació, Cultura i Esport: d'Alacant (carrer Carratalà, 47, 03007 Alacant), Castelló de la Plana (avinguda del Mar, 23, 12003 Castelló de la Plana) i València (carrer Gregori Gea,14, 46009 València).

  b.3: Igualment, a través de qualsevol dels mitjans previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que preveu, entre altres, les oficines de Correus. En aquests casos, s'ha de justificar la data d'imposició de l'enviament i anunciar la remissió de la sol·licitud mitjançant correu a l'adreça ayudas_ivc@gva.es en el mateix dia, a l'unic efecte d'organització.

  En cap cas seran vàlids els documents als quals s'haja d'accedir mitjançant enllaços o adreces web, corresponents a portals o pàgines web, aplicacions o plataformes d'emmagatzematge digital, o a serveis d'allotjament d'arxius, de manera que aquests documents es consideraran no presentats. Excepcionalment, es podran incorporar enllaços o adreces web a vídeos, sempre que aquests no servisquen per a acreditar mèrits al·legats per l'empresa sol·licitant.

  Informació adicional

  Les sol·licituds s'han de dirigir a la seu de l'Institut Valencià de Cultura, a la plaça de Viriat s/n, de València.

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  1. Per a l'elaboració del seu informe i la proposta, la comissió tècnica de valoració tindrà en compte els criteris objectius d'atorgament de les subvencions, la seua ponderació i la puntuació mínima exigida, continguts en l'article punt 3.3.1 de l'Ordre bases reguladores.

  Els criteris de valoració han de tindre en compte, segons les diferents modalitats, els apartats següents:

  A) Projecte de l'activitat de què es tracte, fins a un màxim de 60 punts.

  La valoració es desglossarà per a cada modalitat, amb caràcter particular i segons el tipus d'activitat que es pretén organitzar, en els aspectes següents:

  A.1) Festivals:

  - Nivell artístic dels grups i solistes programats. Fins a un màxim de 20 punts.
  - Coherència artística del programa, per a la qual cosa es valorarà de manera especial la inclusió d'obres o projectes inèdits de creadors valencians. Fins a un màxim de 10 punts.
  - Especialització del programa, per a la qual cosa es valorarà de manera especial la dedicació a músiques contemporànies, experimentals, art sonor i altres estils minoritaris. Fins a un màxim de 10 punts.
  - Pressupost de despeses del festival, en què se singularitzen els diferents concerts o espectacles i la capacitat organitzativa del peticionari. Fins a un màxim de 20 punts.

  A.2) Cursos:

  - Nivell artisticodocent del professorat. Fins a un màxim de 15 punts.
  - Nivell que s'exigeix a l'alumnat per a poder participar en el curs. Fins a un màxim de 10 punts.
  - Nivell d'especialització del curs. Fins a un màxim de 10 punts.
  - Existència d'altres cursos amb objectius similars. Fins a un màxim de 5 punts.
  - Pressupost de despeses i capacitat organitzativa i docent del peticionari. Fins a un màxim de 20 punts.

  A.3) Concursos:

  - Nivell artístic dels membres dels tribunals. Fins a un màxim de 15 punts.
  - Nivell artístic mínim exigit als concursants. Fins a un màxim de 10 punts.
  - Nivell d'especialització del concurs. Fins a un màxim de 10 punts.
  - Existència d'altres concursos amb objectius similars. Fins a un màxim de 5 punts.
  - Pressupost de despeses i capacitat organitzativa del peticionari. Fins a un màxim de 20 punts.

  A.4) Projectes musicals de caràcter singular:

  - Nivell artístic del projecte i impacte social d'aquest. Fins a un màxim de 20 punts.
  - Coherència artística del programa presentat, per a la qual cosa es valorarà de manera especial la inclusió d'obres o projectes inèdits de creadors valencians. Fins a un màxim de 10 punts.
  - Especialització del projecte, per a la qual cosa es valorarà de manera especial la dedicació a músiques contemporànies, experimentals, art sonor i altres estils minoritaris. Fins a un màxim de 10 punts.
  - Pressupost de despeses i capacitat organitzativa i econòmica del peticionari. Fins a un màxim de 20 punts.

  A.5) Gires fora de la Comunitat Valenciana, de grups professional:

  - Nivell artístic de la gira, per a la qual cosa es considerà el nombre de concerts previstos en la resta de l'Estat i en l'estranger, i de les i els professionals que hi participen. Fins a un màxim de 20 punts.
  - Especialització del programa en gira, per a la qual cosa es valorarà de manera especial la dedicació a músiques contemporànies, experimentals, art sonor i altres estils minoritaris. Fins a un màxim de 10 punts.
  - Coherència dels programes presentats en gira i contribució a l'oferta musical, per a la qual cosa es valorarà de manera especial la inclusió d'obres o projectes inèdits de creadors valencians.
  Es considerarà en aquest apartat l'interés manifestat pels organitzadors de l'activitat musical en què els intèrprets o professionals sol·licitants participen. Fins a un màxim de 10 punts.
  - Pressupost de despeses del projecte de gira i capacitat organitzativa de qui sol·licita. Fins a un màxim de 20 punts.

  A.6) Projectes de producció musical professionals:

  - Nivell artístic del projecte i de les i els professionals que hi participen. Fins a un màxim de 20 punts.
  - Caràcter escènic de la proposta presentada, per a la qual cosa es valorarà de manera especial la inclusió d'obres o projectes inèdits de creadors valencians. Fins a un màxim de 5 punts.
  - Coherència del programa presentat i contribució a l'oferta musical, per a la qual cosa es valorarà de manera especial la inclusió d'obres o projectes inèdits de creadors valencians. Fins a un màxim de 5 punts.
  - Nivell de professionalitat i innovació, per a la qual cosa es valorarà de manera especial la dedicació a músiques contemporànies, experimentals, art sonor i altres estils minoritaris. Fins a un màxim de 10 punts.
  - Pressupost de despeses del projecte i capacitat organitzativa de qui sol·licita. Fins a un màxim de 20 punts.

  B) Interés cultural del projecte: entre un mínim de 25 i un màxim de 30 punts.

  B.1: En el supòsit de modalitats com festivals, cursos, concursos, projectes musicals de caràcter singular i projectes de producció musical, es podrà valorar la seua adequació a la població, a la realitat sociocultural i a la situació econòmica del territori on tindrà lloc l'activitat proposada, sempre que es potencien els interessos culturals en l'àmbit competencial de la Generalitat i l'activitat puga tindre un impacte generador de noves iniciatives culturals i de creació de nous públics, afavorir el desenvolupament local o potenciar l'atracció turística, per a la qual cosa cal tindre en compte el criteri de població referit, d'acord amb l'escala següent:
  - Municipis fins a 1.000 habitants: 30 punts.
  - Municipis entre 1.001 i 5.500 habitants: 29 punts.
  - Municipis entre 5.501 i 10.000 habitants: 28 punts.
  - Municipis entre 10.001 i 49.000 habitants: 27 punts.
  - Municipis entre 49.001 i 100.000 habitants: 26 punts.
  - Municipis de més de 100.000 habitants. 25 punts.

  A aquests efectes, les pedanies tindran la consideració de municipis i es tindrà en compte el padró d'habitants de la pedania en qüestió.

  Igualment, les activitats que es desenvolupen en municipis de més de 100.000 habitants, segons el padró de l'any 2017, tindran la consideració corresponent al districte (que se li donarà el tractament d'un municipi) en què tinguen lloc les activitats programades o almenys dos terços d'aquestes.

  Tant en el cas de les pedanies com en el dels municipis de més de 100.000 habitants, les entitats sol·licitants han d'aportar, juntament amb la sol·licitud, un document municipal expedit per l'ajuntament corresponent, l'extracte d'una publicació municipal o la captura de pantalla de la web de l'ajuntament, que acredite la població resident en la pedania o en el districte corresponent en 2017. En cas contrari, es computarà el total d'habitants del municipi.

  B.2 En el supòsit de la modalitat de gires fora de la Comunitat Valenciana, es valorarà l'interés cultural en funció dels llocs receptors de la gira, que genere una imatge de les potencialitats culturals de la cultura valenciana:

  -Països d'Amèrica, Àsia, Àfrica i Oceania, 30 punts.
  -Països d'Europa, 28 punts.
  -Altres comunitats autònomes, 25 punts.

  C) Nombre d'edicions dutes a terme anteriorment i qualitat mitjana d'aquestes, fins a un màxim de 10 punts, per a la qual cosa es valorarà amb 0,20 punts cada edició realitzada.

  2. Per a determinar la quantia de les subvencions s'ha d'atindre al que disposa l'article 9 de l'Ordre bases reguladores, i es tindrà en compte la puntuació total obtinguda per cada projecte en relació amb els criteris de valoració que antecedeixen i la seua ponderació, així com el pressupost d'ingressos i despeses de l'activitat presentat pel sol·licitant.

  3. La proposta que eleve la comissió tècnica de valoració no podrà incloure cap sol·licitud que no haja obtingut una puntuació mínima de 65 punts, d'acord amb l'article 3.3, punt 3.2.4.2 de l'ordre de bases reguladores.

  Obligacions

  Les institucions, entitats, empreses, associacions i professionals que obtinguen aquestes ajudes estan obligades a:

  a) Comunicar per escrit a l'Institut Valencià de Cultura l'acceptació de la subvenció en un termini no superior als quinze dies naturals següents des de la publicació de la resolució de concessió en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, segons el model d'acceptació que acompanya la present convocatòria com a annex III i facilitar les dades bancàries en què l'empresa sol·licitant vulga rebre l'import de l'ajuda, per a la qual cosa s'ha d'omplir el model de domiciliació bancària que s'adjunta a la present convocatòria com a annex II en aquesta convocatòria.

  En cas que no es presente l'acceptació, es considerarà que ha perdut el dret a la subvenció concedida.

  Sense perjudici de l'anterior, la presentació de l'acceptació fora del termini establit constitueix una infracció administrativa, tal com recull l'article 56 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per la qual cosa comportarà l'aplicació de les sancions que corresponguen, d'acord amb el que preveu el punt 3 del resolc desé de la present resolució.

  b) Realitzar l'activitat d'acord amb el programa presentat i comunicar qualsevol canvi que es produïsca en el programa definitiu de l'activitat, abans de la seua realització, que haurà de ser aprovat expressament per la Presidència de l'Institut Valencià de Cultura.

  c) Fer constar en tota publicació, fullet, programa, publicitat, etc., en qualsevol mitjà o suport que es realitze, el patrocini de la Generalitat. Per a això, s'inserirà en un lloc preferent i destacat el logotip de l'Institut Valencià de Cultura, d'acord amb amb el manual d'identitat corporativa que conté la pàgina web de l'Institut Valencià de Cultura (http://ivc.gva.es/).

  Aquesta obligació serà aplicable a partir de la recepció de la notificació de concessió de l'ajuda, excepte en els supòsits en què l'activitat per a la qual se sol·licita l'ajuda ja haja rebut subvenció en edicions anteriors i aquesta es duga a terme amb anterioritat a la convocatòria o resolució d'aquestes ajudes.

  d) Comunicar a l'Institut Valencià de Cultura les subvencions concedides per a aquesta mateixa finalitat i el seu import, la qual cosa s'ha d'acreditar mitjançant una còpia de la notificació rebuda, així com altres ajudes, ingressos o recursos que financen l'activitat per a la qual s'ha sol·licitat l'ajuda.

  e) Justificar que han gastat la subvenció dins del termini màxim establit en la forma que s'indica en el resolc huité i conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts per a poder acreditar la despesa i poder atendre les actuacions de comprovació i control.

  g) Trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, de conformitat amb el que preveuen els articles 22 i 23 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, abans que es dicte la proposta de resolució de concessió de les ajudes.

  Sancions

  - Les infraccions i sancions administratives que es deriven de les funcions de control que corresponen a la intervenció de la Generalitat Valenciana es regularan d'acord amb el que preveu el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 33/2016, de 18 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques en règim de concurrència competitiva de les diferents matèries culturals integrades en CulturArts Generalitat (DOCV núm. 7832, de 20/07/2016).
  - RESOLUCIÓ de 6 d'agost de 2018, del president de l'Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoca la concessió de subvencions per al foment d'activitats musicals, com ara l'organització de festivals, cursos de perfeccionament musical, concursos, projectes musicals de caràcter singular, gires i projectes de producció musical durant els mesos de gener a desembre de 2018.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 33/2016, de 18 de juliol (bases reguladores).

  RESOLUCIÓ de 6 d'agost de 2018, del president de l'Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoca la concessió de subvencions per al foment d'activitats musicals, com ara l'organització de festivals, cursos de perfeccionament musical, concursos, projectes musicals de caràcter singular, gires i projectes de producció musical durant els mesos de gener a desembre de 2018.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.