• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC.

EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

NO SERÀ APLICABLE LA SUSPENSIÓ NI LA INTERRUPCIÓ DE TERMINIS D'AQUELLS PROCEDIMENTS EN ELS QUALS SE N'ESTABLISCA LA CONTINUÏTAT PER MOTIUS D'INTERÉS GENERAL (REIAL DECRET 465/2020, DE 17 DE MARÇ).

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÒ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

 

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Ajudes per a fomentar una aqüicultura sostenible a la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  Sol·licitud d'ajudes per als fins següents:

  Mesura 2.2.1 Inversions productives en aqüicultura(Article 48.1 lletres ad i f-h)
  a) Inversions productives en l'aqüicultura.
  b) Diversificació de la producció aqüícola i les espècies cultivades.
  c) Modernització dels centres aqüícoles (inclosa la millora de les condicions de treball i de seguretat dels treballadors del sector aqüícola).
  d) Inversions dirigides a la millora i modernització relacionades amb la salut i el benestar dels animals, inclosa l'adquisició d'equips destinats a protegir les explotacions dels predadors salvatges.
  f) Inversions en la millora de la qualitat del producte aqüícola o per a incrementar el seu valor.
  g) Recuperació de llacunes aqüícoles existents per mitjà de l'eliminació del llot, o inversions per a previndre els depòsits de llot.
  h) Diversificació dels ingressos de les empreses aqüícoles per mitjà de l'exercici d'activitats complementàries.

  Mesura 2.2.2 Foment de noves empreses aqüícoles que practiquen l'aqüicultura sostenible.
  Sol·licitud d'ajuda destinada a la creació d'empreses aqüícoles sostenibles per part de nous aqüicultors.

  Mesura 2.3.1 Augment de l'eficiència energètica i reconversió a fonts d'energia renovables
  a) Inversions que augmenten l'eficiència energètica
  b) Inversions que fomenten la reconversió de les empreses aqüícoles a fonts d'energia renovables en les instal·lacions aqüícoles i la generació d'energies a partir del procés productiu.

  Mesura 2.3.2 Eficiència dels recursos, reducció de l'ús de l'aigua i químics, sistemes de recirculació per a ús mínim de l'aigua.
  a) Inversions en reducció de l'impacte negatiu o potenciació dels efectes positius en el medi ambient i increment de l'eficiència energètica
  b) Inversions que resulten en una reducció considerable de l'impacte de les empreses aqüícoles en la utilització i qualitat de l'aigua, en particular disminuint la quantitat d'aigua, productes químics, antibiòtics i altres medicaments utilitzats o millorant la qualitat del cabal d'eixida, inclús a través del desenrotllament de sistemes aqüícoles multitròfics.
  c) Promoure sistemes aqüícoles en circuit tancat.

  Mesura 2.3.4 Reconversió als sistemes de gestió i auditoria mediambientals i a l'aqüicultura ecològica.
  a) La reconversió dels mètodes de producció aqüícola convencionals a l'aqüicultura ecològica (Reg CE núm. 834/2007 del Consell i Reg CE núm. 710/2009)
  b) La participació en els sistemes de gestió i auditoria mediambientals de la Unió (EMAS) Reg CE núm. 761/2001


  * Una vegada presentada la sol·licitud, en cas de voler aportar documents a este procediment es podrà fer a través de l'enllaç que apareix al final del document.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Mesura 2.2.1. Inversions productives en l'aqüicultura (Article 48.1 lletres ad i f-h)
  - Empreses aqüícoles existents o noves empreses.

  Mesura 2.2.2. Foment de noves empreses aqüícoles que practiquen l'aqüicultura sostenible
  - Noves empreses aqüícoles.

  Mesura 2.3.1. Inversions productives en aqüicultura. Augment de l'eficiència energètica i reconversió a fonts d'energia renovables
  - Empreses aqüícoles

  Mesura 2.3.2. Inversions productives en aqüicultura. Eficiència dels recursos, reducció de l'ús de l'aigua i químics, sistemes de recirculació per a ús mínim de l'aigua.
  - Empreses aqüícoles

  Mesura 2.3.4. Reconversió als sistemes de gestió i auditoria mediambientals i a l'aqüicultura ecològica.
  - Empreses aqüícoles

  Requeriments

  Mesura 2.2.1. Inversions productives en l'aqüicultura (Article 48.1 lletres ad i f-h)
  - La diversificació dels ingressos de les empreses aqüícoles per mitjà de l'exercici d'activitats complementàries es concedirà únicament a les empreses aqüícoles, si les activitats complementàries poden vincular-se a l'activitat aqüícola principal de l'empresa, inclosos el turisme de pesca esportiva, els servicis mediambientals relacionats amb l'aqüicultura o les activitats educatives sobre l'aqüicultura.
  - Las ajudes per a l'augment de la producció o per a la modernització d'empreses aqüícoles existents, o per a la construcció de noves empreses, exigirà que l'actuació siga coherent amb el pla estratègic nacional plurianual per al desenrotllament de l'aqüicultura a què es referix l'article 34 del Reglament (UE) NÚM. 1380/2013.

  Mesura 2.2.2. Foment de noves empreses aqüícoles que practiquen l'aqüicultura sostenible
  - Contar amb les competències i qualificacions professionals adequades
  - Creen per primera vegada una microempresa o xicoteta empresa aqüícola
  - Presentar un pla empresarial en què ha de figurar un informe independent de comercialització que demostre que hi ha bones perspectives de comercialització sostenible per al producte.
  - Haurà de presentar-se l'avaluació d'impacte ambiental quan l'autoritat ambiental així ho determine i, en tot cas si el projecte és superior als 50.000 euros.

  Mesura 2.3.1. Inversions productives en aqüicultura. Augment de l'eficiència energètica i reconversió a fonts d'energia renovables
  - L'ajuda podrà concedir-se per a l'augment de la producció o per a la modernització d'empreses aqüícoles existents sempre que l'actuació siga coherent amb el pla estratègic nacional plurianual per al desenrotllament de l'aqüicultura a què es referix l'article 34 del Reglament (UE) núm. 1380/2013.

  Mesura 2.3.2. Inversions productives en aqüicultura. Eficiència dels recursos, reducció de l'ús de l'aigua i químics, sistemes de recirculació per a ús mínim de l'aigua.
  - Inversions en reducció de l'impacte negatiu o potenciació dels efectes positius en el medi ambient i increment de l'eficiència energètica
  - Inversions que resulten en una reducció considerable de l'impacte de les empreses aqüícoles en la utilització i qualitat de l'aigua, en particular disminuint la quantitat d'aigua, productes químics, antibiòtics i altres medicaments utilitzats o millorant la qualitat del cabal d'eixida, inclús a través del desenrotllament de sistemes aqüícoles multitróficos.
  - Promoure sistemes aqüícoles en circuit tancat.

  Mesura 2.3.4. Reconversió als sistemes de gestió i auditoria mediambientals i a l'aqüicultura ecològica.
  Els beneficiaris s'han de comprometre a:
  - Participar durant un període mínim de tres anys en l'EMAS o
  Complir durant un període mínim de cinc anys els requisits de producció ecològica
  - Es compensarà com a màxim tres anys:
  - Duran-te el període de reconversió de l'empresa a la producció ecològica o durant la preparació a la participació en l'EMAS
  - El càlcul es farà sobre la base:
  - Del lucre cessant o costos addicionals contrets durant el període de transició de la producció convencional a l'ecològica per a les operacions subvencionables de l'article 53 del Reglament FEMP apartat 1.a
  - Dels costos addicionals resultants de la presentació de sol·licituds i la preparació per a participar en l'EMAS, per a les operacions subvencionables de l'article 53 del Reglament FEMP, apartat 1 b.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La intensitat de l'ajuda serà del 50% amb les excepcions que figuren en l'article 95 del Reglament (UE) número 508/2014 del Parlament Europeu i del Consell de 15 de maig de 2014 relatiu al Fons Europeu Marítim i de la Pesca i amb les intensitats específiques d'ajuda previstes en l'annex I de l'esmentat Reglament.
  1. Les persones beneficiàries estan obligats a presentar, dins del termini fixat en la resolució de concessió, la sol·licitud de cobrament de l'ajuda segons el model que s'indique en la convocatòria, acompanyada de la documentació corresponent, en la Direcció Territorial de la Conselleria amb competències en matèria de pesca marítima i aqüicultura, o en qualsevol altra de les formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú.

  2. El termini de justificació del compliment de la finalitat per a la que es concedix l'ajuda serà d'un mes comptat a partir de l'endemà de la data límit de finalització de l'acció que figura en la resolució de concessió.

  3.La Secció de Pesca Marítima de la Direcció Territorial de la Conselleria competent en pesca marítima analitzarà i verificarà la documentació presentada amb la sol·licitud de cobrament.
  4. Si la documentació fora incompleta o tinguera errors esmenables, es requerirà als sol·licitants perquè, en el termini de 10 dies hàbils, i d'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, esmenen la falta o acompanyen els documents preceptius, amb l'advertència que si no ho feren li'ls tindrà per desistit de la seua sol·licitud de cobrament d'acord amb el mencionat article i els efectes previstos en l'article 21.

  5. Si no és acceptada la sol·licitud de cobrament de l'interessat o existisca incompliment de requisits o en el cas que el cost acceptat per al pagament siga inferior a l'aprovat, la Secció de Pesca Marítima, abans d'elevar la seua proposta, donarà tràmit d'audiència a l'interessat, i li concedirà un termini de 10 dies perquè al·legue el que considere convenient, d'acord amb el que establix l'article 82 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú.

  6. El director territorial de la Conselleria competent en pesca marítima, vist l'informe de la Secció de Pesca Marítima, remetrà la sol·licitud de cobrament i la documentació corresponent, junt amb la proposta de resolució a la Direcció General competent en pesca marítima, als efectes d'emetre la resolució que s'escaiga.

  7. Les propostes de pagament no creguen cap dret a favor del beneficiari proposat davant de l'Administració.

  8. El director general competent en pesca marítima resoldrà sobre el pagament de l'ajuda.

  Documentació per al pagament:
  Els documents comuns que cal presentar junt amb la sol·licitud de cobrament són:
  a) Factures, que contindran com a mínim les dades següents:
  1r Número i sèrie, si és procedent.
  2n Nom i cognoms o denominació social, número d'identificació fiscal i domicili de l'expedidor i dels destinataris.
  3r Descripció de l'operació i contraprestació total
  4t Base imposable. Tipus tributari i quota repercutible.
  5t Lloc i data d'emissió.
  6é Quan procedisca, número de sèrie de l'aparell adquirit.
  b) Quan les subvencions financen obres o instal·lacions que exigisquen projecte tècnic, els pagaments parcials o el total de la subvenció concedida, s'efectuarà contra certificació de l'obra expedida per tècnic competent i les justificacions de pagament corresponent. Les certificacions de la inversió s'ajustaran a cada un dels conceptes del projecte aprovat.
  c) Certificació registral de l'obligació de l'article 7.2.n
  d) Justificacions del pagament: document de pagament, carta de pagament de la proveïdora i certificació bancària del pagament efectuat pel beneficiari, d'acord amb l'annex II.
  e) Relació de justificants de pagaments efectuats, en imprés normalitzat que figura com a annex III.
  f) En el cas de canvis estructurals que impliquen modificacions d'arqueig:
  1r Certificat actualitzat sobre els GT
  2n Full d'assentament actualitzat del vaixell.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  20 dies naturals, a comptar des de l'endemà al de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de l'extracte de la resolució.(DOGV núm. 8322, de 21/06/2018)

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Documentació general:
  - Persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica: documentació acreditativa de la vàlida constitució i inscripció registral, si és el cas i NIF de l'entitat
  - Acreditació de la representació
  - En cas d'entitats sense personalitat jurídica, documentació acreditativa del nomenament d'un representant amb poders suficients per a complir les obligacions que, com a beneficiari corresponen a l'entitat.
  - En cas d'entitats sense personalitat jurídica: compromisos d'execució assumits per cada membre de l'entitat i la quota de participació en l'entitat de cada un d'ells (annex)
  - Si el sol·licitant és armador: acord entre l'armador i el propietari que haja transferit el dret a l'armador.
  - Si el sol·licitant és una organització de productors: Justificació que l'actuació està inclosa en el pla de producció i comercialització de l'organització.
  - Documentació acreditativa de la titularitat del bé.
  - Documentació acreditativa de la concessió per a l'explotació del bé, si és el cas.
  - Factures proforma.
  - Tres ofertes de diferents proveïdors, si és el cas.
  - Llicències o autoritzacions exigibles en funció de l'activitat de l'empresa.
  - Declaració sobre la grandària d'empresa i documentació justificativa.
  - Memòria tècnica valorada o projecte tècnic de les operacions subscrit per tècnic competent
  - Documentació que acredite les dades requerides per al càlcul dels criteris generals i els criteris específics.
  - Quan es tracte de projectes amb fins productius, estudi econòmic financer subscrit per tècnic competent acreditatiu de la viabilitat econòmica del mateix.
  - Certificat de penals en què conste la inexistència d'antecedents penals o, si és el cas, que els antecedents no estiguen referits als delictes mencionats en l'article 10 del Reglament FEMP. Les persones físiques podran prestar el seu consentiment per a consultar les dades que es troben en el Registre Central de Penats.


  Documentació específica:
  Mesura 2.2.1. Inversions productives en l'aqüicultura (article 48.1 lletres ad i f-h)
  - Quan es tracte de projectes amb fins productius: estudi econòmic financer acreditació de la viabilitat de l'establiment durant 5 anys i que justifique que no existirà risc de produccions excedentàries o conseqüències negatives sobre la conservació de recursos
  - Los empresaris que entren en el sector per primera vegada hauran de presentar un informe independent de comercialització que justifique que hi ha bones perspectives de comercialització sostenible del producte.
  - Altres (especifiqueu).

  Mesura 2.2.2. Foment de noves empreses aqüícoles que practiquen l'aqüicultura sostenible
  - Estudi economicofinancer acreditatiu de la viabilitat econòmica de l'establiment durant almenys cinc anys, i en el que es justifique degudament que no existirà risc de creació de produccions excedentàries o conseqüències negatives sobre la política de conservació dels recursos pesquers
  - Informe independent de comercialització que justifique que hi ha bones perspectives de comercialització sostenible del producte.
  - Competències i qualificacions professionals adequades
  - Avaluació d'impacte ambiental quan l'autoritat ambiental així ho determine i, en tot cas si el projecte és superior als 50.000 euros.
  - Altres (especifiqueu).

  Mesura 2.3.1. Inversions productives en aqüicultura. Augment de l'eficiència energètica i reconversió a fonts d'energia renovables
  - Quan es tracte de projectes amb fins productius: estudi econòmic financer acreditació de la viabilitat de l'establiment durant 5 anys i que justifique que no existirà risc de produccions excedentàries o conseqüències negatives sobre la conservació de recursos
  - Informe tècnic que justifique l'augment de l'eficiència energètica.
  - Los empresaris que entren en el sector per primera vegada hauran de presentar un informe independent de comercialització que justifique que hi ha bones perspectives de comercialització sostenible del producte.
  - Altres (especifiqueu).

  Mesura 2.3.2. Inversions productives en aqüicultura. Eficiència dels recursos, reducció de l'ús de l'aigua i químics, sistemes de recirculació per a ús mínim de l'aigua.
  - Quan es tracte de projectes amb fins productius: estudi econòmic financer acreditació de la viabilitat de l'establiment durant 5 anys i que justifique que no existirà risc de produccions excedentàries o conseqüències negatives sobre la conservació de recursos
  - Informe tècnic que justifique l'augment de l'eficiència energètica o la reducció de l'impacte negatiu o reducció de l'impacte de l'activitat en la utilització i qualitat de l'aigua.
  - Los empresaris que entren en el sector per primera vegada hauran de presentar un informe independent de comercialització que justifique que hi ha bones perspectives de comercialització sostenible del producte.
  - Altres (especifiqueu).

  Mesura 2.3.4. Reconversió als sistemes de gestió i auditoria mediambientals i a l'aqüicultura ecològica.
  - Quan es tracte de projectes amb fins productius, estudi economicofinancer acreditatiu de la viabilitat econòmica de l'establiment durant almenys cinc anys, i en el que es justifique degudament que no existirà risc de creació de produccions excedentàries o conseqüències negatives sobre la política de conservació dels recursos pesquers.
  - Memòria tècnica valorada on es reflectisquen els costos addicionals derivats de la reconversió a la producció ecològica.
  - La compensació pel lucre cessant es calcularà per mitjà d'un dictamen pericial emés per un organisme extern, independent i de reconegut prestigi tècnic que valore el lucre cessant previst per la reconversió a la producció ecològica
  - Los costos addicionals resultants de la preparació per a participar en EMAS es justificaran per mitjà de pressupost de l'auditoria ambiental realitzada per Organisme certificador acreditat.
  - Los empresaris que entren en el sector per primera vegada hauran de presentar un informe independent de comercialització que justifique que hi ha bones perspectives de comercialització sostenible del producte.
  - Altres (especifiqueu).


  * Una vegada presentada la sol·licitud, en cas de voler aportar documents a este procediment es podrà fer a través de l'enllaç que apareix al final del document.

  Impresos associats

  MESURA 2.3.2 SOL·LICITUD D'AJUDA PER A INVERSIONS PRODUCTIVES EN AQÜICULTURA. EFICIÈNCIA DELS RECURSOS, REDUCCIÓ DE L'ÚS DE L'AIGUA I QUÍMICS, SISTEMES DE RECIRCULACIÓ.

  MESURA 2.3.4 SOL·LICITUD D'AJUDA PER A INVERSIONS EN AQÜICULTURA. RECONVERSIÓ ALS SISTEMES DE GESTIÓ I AUDITORIA MEDIAMBIENTALS I A L'AQÜICULTURA ECOLÒGICA.

  MESURA 2.2.1 SOL·LICITUD D'AJUDA PER A INVERSIONS PRODUCTIVES EN AQÜICULTURA.

  MESURA 2.2.2 SOL·LICITUD D'AJUDA PER A FOMENT DE NOVES EMPRESES AQÜÍCOLES QUE PRACTIQUEN L'AQÜICULTURA SOSTENIBLE.

  MESURA 2.3.1 SOL·LICITUD D'AJUDA PER A INVERSIONS PRODUCTIVES EN AQÜICULTURA. AUGMENT DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I RECONVERSIÓ A FONTS D'ENERGIA RENOVABLES.

  MESURA 2.2.1 SOL·LICITUD DE PAGAMENT D'AJUDA PER A INVERSIONS PRODUCTIVES EN AQÜICULTURA.

  MESURA 2.2.2 SOL·LICITUD DE PAGAMENT D'AJUDA PER A FOMENT DE NOVES EMPRESES AQÜÍCOLES QUE PRACTIQUEN L'AQÜICULTURA SOSTENIBLE.

  MESURA 2.3.1 SOL·LICITUD DE PAGAMENT D'AJUDA PER A INVERSIONS PRODUCTIVES EN AQÜICULTURA. AUGMENT DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I RECONVERSIÓ A FONTS D'ENERGIA RENOVABLES.

  MESURA 2.3.2 SOL·LICITUD DE PAGAMENT D'AJUDA PER A INVERSIONS PRODUCTIVES EN AQÜICULTURA. EFICIÈNCIA DELS RECURSOS, REDUCCIÓ DE L'ÚS DE L'AIGUA I QUÍMICS, SISTEMES DE RECIRCULACIÓ.

  MESURA 2.3.4 SOL·LICITUD DE PAGAMENT D'AJUDA PER A INVERSIONS EN AQÜICULTURA. RECONVERSIÓ ALS SISTEMES DE GESTIÓ I AUDITORIA MEDIAMBIENTALS I A L'AQÜICULTURA ECOLÒGICA.

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. La Instrucció del procediment, tant per al procediment de concessió com per al del pagament de les ajudes correspondrà a la Secció de Pesca Marítima de la Direcció Territorial de la Conselleria competent en pesca marítima en l'àmbit territorial de la qual es realitze l'acció, qui podrà realitzar d'ofici totes les actuacions estime necessàries amb vista a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals haja de formular-la proposta de resolució.

  2. La Secció de Pesca Marítima realitzarà les verificacions necessàries per a comprovar que és correcta la documentació presentada i que el beneficiari complix amb els requisits establits en les presents bases reguladores per a la concessió de l'ajuda econòmica que li puga correspondre.

  3. Si no és acceptada la sol·licitud de l'interessat, o existix incompliment d'algun requisit, la Secció de Pesca Marítima, abans d'elevar la seua proposta, donarà tràmit d'audiència a l'interessat, i li concedirà un termini de 10 dies perquè al·legue el que considere convenient, d'acord amb el que establix l'article 82 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú.

  4. Quan les subvencions financen obres o instal·lacions que exigisquen projecte tècnic, este haurà de sotmetre's a informe de l'Oficina de Supervisió de Projectes.

  5. El director territorial de la Conselleria competent en matèria de pesca marítima, vist l'informe de la Secció de Pesca Marítima, remetrà l'expedient complet junt amb la proposta corresponent, l'informe d'idoneïtat i la valoració obtinguda en els indicadors específics a la Direcció General competent en pesca marítima, als efectes d'emetre la resolució que procedisca.

  6. La proposta d'aprovació no crega cap dret a favor del beneficiari proposat enfront de l'Administració.

  7. Les sol·licituds que complisquen amb els requisits exigits en esta orde i en les corresponents convocatòries, que siguen tècnicament i econòmicament viables i que superen la valoració de l'adequació al programa operatiu del FEMP seran avaluades per una Comissió d'Avaluació, creada a este efecte, composta pel subdirector general de Pesca que la presidirà, i el cap de servici d'Ordenació del Sector Pesquer i el cap de secció d'Ordenació Pesquera en qualitat de vocals, actuant, a més, un d'ells com a secretari.

  8. En cas d'absència se substituiran estos membres pels tècnics adscrits a la conselleria competent en pesca marítima que seran designats pel director general competent en matèria de pesca marítima i aqüicultura.

  9. La dita Comissió d'Avaluació ajustarà el seu funcionament a les previsions establides per als òrgans col·legiats en el capítol II del Títol Preliminar de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

  10. La Comissió d'Avaluació podrà demanar quants informes, dades i documents estime convenient per a resoldre els dubtes que es presenten i prendre els acords necessaris.

  11. Finalitzada la valoració de totes les sol·licituds presentades, d'acord amb el crèdit disponible establit en la corresponent convocatòria, la Comissió elevarà una proposta al director general competent en pesca marítima, amb la relació de sol·licituds estimades per a la concessió d'ajudes i les desestimades.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes o, si és el cas, recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18622

  Tramitació

  Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en la següent URL http://www.gva.es/va/proc18622 .

  Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), ambdós emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana. Es podrà utilitzar qualsevol sistema de firma electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat, entre ells el certificat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  En el cas que la sol·licitud es fera presencialment, es requerirà a l'interessat perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic hauran d'anar firmats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Estat del tràmit"? "sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  Consultar els criteris de valoració en l'Annex 1 de l'Orde 10/2017 de 14 de març de 2017 de la Conselleria , per la qual s'aprova les bases reguladores de les ajudes per a fomentar una pesca i una aqüicultura sostenible a la Comunitat Valenciana.

  Obligacions

  - Realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió en els termes i terminis establits.
  - Justificar la subvenció concedida en els termes que preveu la normativa reguladora de les ajudes, així com el compliment dels requisits i condicions, la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o gaudi de la subvenció.
  - Assumir les responsabilitats que puguen derivar-se de la realització de l'activitat.
  - Sotmetre's a les actuacions de comprovació i seguiment a efectuar per l'òrgan concedent, així com a qualssevol altres actuacions de comprovació o control financer a efectuar pels òrgans de control competents, tant autonòmics, com nacionals o comunitaris.
  - Comunicar a l'òrgan concedent, l'obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració pública o ens públic o privat, nacional o internacional.
  - Comunicar a l'òrgan concedent - i si és el cas sol·licitar i obtindre autorització prèvia - qualsevol modificació de circumstàncies tant objectives com subjectives que afecten algun dels requisits o condicions de l'ajuda.
  - Disposar d'un sistema de comptabilitat específic per a les transaccions relacionades amb l'operació subvencionada, o si és el cas, assignar un codi comptable adequat.
  - Disposar i conservar els llibres comptables, registres diligenciats i la resta de documents degudament auditats en els termes exigits en la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, així com quants estats comptables i registres específics siguen exigits per la normativa reguladora de les ajudes, mentres puguen ser objecte de comprovació i control, a fi de garantir l'adequat exercici de les dites facultats.
  - Conservar els documents justificatius relacionats amb els gastos subvencionats pel FEMP durant un termini de tres anys a partir del 31 de desembre següent a la presentació dels comptes en les que estiguen inclosos els gastos de l'operació d'acord amb el que establix l'article 140 del Reglament (UE) NÚM. 1303/2013.
  - Reintegrar les quantitats percebudes, així com si és el cas l'interés de demora corresponent, en els termes que preveu els articles 36 i 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

  Sancions

  Els beneficiaris d'estes ajudes queden sotmesos a les responsabilitats i règim sancionador previstos en el capítol I del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, de la Generalitat Valenciana.

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Aportació de documentació o esmena d'un expedient existent de sol·licitud d'ajudes de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Orde 10/2017, de 14 de març, de 2017, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural , per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes per a fomentar una pesca i una aqüicultura sostenible a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8017 de 07.04.2017).
  - Resolució de 6 de juny de 2018, de la consellera d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoquen per a l'any 2018 les ajudes per a fomentar una aqüicultura sostenible a la Comunitat Valenciana.(DOGV 8322, de 21/06/2018).
  - Extracte de Resolució de 6 de juny de 2018, de la consellera d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoquen per a l'any 2018 les ajudes per a fomentar una aqüicultura sostenible a la Comunitat Valenciana.(DOGV 8322, de 21/06/2018).
  - Resolució de 24 d'abril de 2019, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es modifiquen els imports i anualitats publicats en la Resolució de 6 de juny de 2018, d'ajudes per a fomentar una aqüicultura sostenible en la Comunitat Valenciana

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 10/2017, de 14 de maig

  Vegeu la Resolució de 6 de juny de 2018

  Vegeu l'extracte de la Resolució de 6 de juny de 2018,

  Vegeu Resolució de 24 d'abril de 2019

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.