Ajudes per a fomentar una aqüicultura sostenible a la Comunitat Valenciana.

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 223812
|
Codi GVA: 18622
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Sol·licitud d'ajudes per als fins següents: Mesura 2.2.1. Inversions productives en aqüicultura (article 48.1 lletres a-d i f-h). a) Inversions productives en l'aqüicultura. b) Diversificació de la producció aqüícola i les espècies cultivades. c) Modernització dels centres aqüícoles (inclosa...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Al·legació/AportacióTermini obert
JustificacióTermini obert
Normativa
 • Reglament (UE) número 508/2014, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relatiu al Fons Europeu Marítim i de la Pesca.
 • Ordre 10/2017, de 14 de març, de 2017, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'aproven...
 • Resolució de 14 de març de 2022, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es...
 • Extracte de la Resolució de 14 de març de 2022, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica,...
 • Resolució de 14 de març de 2022, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es...
 • Extracte de la Resolució de 14 de març de 2022, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica,...

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Mesura 2.2.1. Inversions productives en l'aqüicultura (article 48.1 lletres a-d i f-h) - Amb caràcter general podran ser beneficiaris, les persones físiques, jurídiques i les entitats sense personalitat jurídica que efectuen les accions contemplades en les bases reguladores en l'àmbit de la CV.

Requisits

- La diversificació dels ingressos de les empreses aqüícoles mitjançant el desenvolupament d'activitats complementàries es concedirà únicament a les empreses aqüícoles, si les activitats complementàries poden vincular-se a l'activitat aqüícola principal de l'empresa, inclosos el turisme de pesca...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
1. La instrucció del procediment, tant per al procediment de concessió com per al del pagament de les ajudes, correspon a la Secció de Pesca Marítima de la direcció territorial de la conselleria competent en pesca marítima en l'àmbit territorial de la qual es realitze l'acció, que podrà realitzar...
Saber més
Criteris de valoració
Consulteu els criteris de valoració en l'annex 1 de l'Ordre 10/2017, de 14 de març de 2017, de la Conselleria, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes per a fomentar una pesca i una aqüicultura sostenibles a la Comunitat Valenciana.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds en l'exercici 2022 per a les ajudes d'aquesta convocatòria serà d'1 mes a comptar des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de l'extracte d'aquesta resolució (DOGV núm. 9302 / 21.03.2022).

Documentació
Documentació general: - Persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica: documentació acreditativa de la vàlida constitució i inscripció registral, si és el cas i NIF de l'entitat. - Acreditació de la representació. - En cas d'entitats sense personalitat jurídica, documentació...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Quan els sol·licitants siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de...
Saber més
  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions...

  Saber més

  Al·legació/Aportació

  Termini
  Termini obert

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a dictar i notificar la dita resolució serà de 6 mesos a comptar de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. El transcurs del dit termini sense que s'haja dictat i notificat la resolució legitima les persones interessades per a entendre...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  La intensitat de l'ajuda serà del 50 % amb les excepcions que figuren en l'article 95 del Reglament (UE) núm. 508/2014, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relatiu al Fons Europeu Marítim i de la Pesca i amb les intensitats específiques d'ajuda previstes en l'annex I de...
  Saber més
  Obligacions
  - Realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la seua concessió en els termes i terminis establits. - Justificar la subvenció concedida en els termes que preveu la normativa reguladora de les ajudes, així com el compliment dels requisits i les condicions, la realització de...
  Saber més
  Observacions

  La resolució de les ajudes posa fi a la via administrativa i, contra aquesta, es pot interposar, amb caràcter potestatiu i en el termini d'un mes, un recurs de reposició davant de la persona titular de la Secretaria Autonòmica d'Agricultura i Desenvolupament Rural, de conformitat amb el que...

  Saber més
  Sancions
  Les persones beneficiàries d'aquestes ajudes queden sotmeses a les responsabilitats i el règim sancionador previstos en capítol I del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i en el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del...
  Saber més

  Justificació

  Termini
  Termini obert