Ajudes per a fomentar una pesca sostenible a la Comunitat Valenciana

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 223813
|
Codi GVA: 18624
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Sol·licitud d'ajudes per als fins següents:

Mesura 1.1.2. Limitació de l'impacte de la pesca en el medi marí i adaptació de la pesca a la protecció d'espècies.

- Inversions en equips que augmenten la selectivitat per talles o espècies dels arts de pesca.

- Inversions a bord o en equips per a eliminar els descartes o per a tractar les captures no desitjades

- Inversions en equips que limiten els efectes físics i biològics de les activitats pesqueres en l'ecosistema o el fons marí.

- Inversions en equips per a protegir els arts de pesca i les captures davant dels mamífers i les aus protegits.

 

Mesura 1.1.5. Ports pesquers, llocs de desembarcament, llotges i ancoratges. Inversions que faciliten el compliment de l'obligació de desembarcament de totes les captures i per a l'increment del valor dels components infrautilitzats de la captura.

 

Mesura 1.4.1. Servei d'assessorament professional relacionat amb el desenvolupament sostenible de la pesca, la sostenibilitat mediambiental o estratègies empresarials i comercials.

- Estudis de viabilitat i serveis d'assessorament de projectes que puguen rebre ajudes per al desenvolupament sostenible de la pesca (prioritat 1 FEMP).

- Assessorament professional sobre sostenibilitat mediambiental de l'activitat pesquera.

- Assessorament professional sobre estratègies empresarials i comercials.

 

Mesura 1.4.2. Diversificació i noves formes d'ingressos.

Inversions que contribuïsquen a diversificar els ingressos dels pescadors mitjançant l'exercici d'activitats complementàries.

 

Mesura 1.4.3. Ajuda inicial a joves pescadors.

- Concedir ajuda a joves pescadors per a la primera adquisició d'un vaixell de pesca

 

Mesura 1.4.4. Salut i seguretat

- Millorar la higiene, la salut, la seguretat i les condicions de treball dels pescadors, a través d'inversions a bord o en equips individuals.

 

Mesura 1.4.8 Mesura 1.4.8 Valor afegit, qualitat dels productes i utilització de les captures no desitjades.

- Inversions que augmenten el valor afegit o la qualitat dels productes de la pesca, i que permeten que els pescadors duguen a terme la transformació, comercialització i venda directa de les seues captures.

- Inversions innovadores a bord que milloren la qualitat dels productes de la pesca.

 

Mesura 1.4.9. Ports pesquers, llocs de desembarcament, llotges i ancoratges. Inversions que milloren les infraestructures i inversions que milloren la seguretat dels pescadors:

- Millorar la qualitat i incrementar el control i la traçabilitat dels productes desembarcats.

- Augmentar l'eficiència energètica

- Contribuir a la protecció del medi ambient

- Millorar la seguretat i les condicions de treball

- Inversions en instal·lacions de recollida de residus i rebutjos marins.

- Inversions en construcció o modernització d'ancoratges per a millorar la seguretat dels pescadors.

 

Mesura 1.5.3. Eficiència energètica i mitigació del canvi climàtic. Inversions a bord, programes d'eficiència energètica i auditories, estudis.

 

Mesura 1.5.4. Eficiència energètica i mitigació del canvi climàtic. Substitució o modernització de motors.

 

Mesura 1.6.1. Foment del capital humà, creació d'ocupació i del diàleg social. Formació

- Ajudes destinades a l'adquisició de noves competències professionals, formació.

 

Mesura 3.2.1. Control i execució

- El desenvolupament, la compra i la instal·lació dels components, inclosos equips i programes informàtics, que siguen necessaris per a la transmissió de les dades dels operadors del sector de la pesca i la comercialització de productes de la pesca a les autoritats competents.

- Desenvolupament, compra i instal·lació dels components, inclosos equips i programes informàtics, que siguen necessaris per a assegurar la traçabilitat dels productes de la pesca i l'aqüicultura.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Al·legació/AportacióTermini obert
01-08-2022
JustificacióTermini obert
01-08-2022
Observacions

Els dies d'activitat pesquera es verificaran d'ofici per mitjà dels dispositius de localització de vaixells via satèl·lit (VMS), diaris electrònics a bord (DEA), diari de pesca, o notes de venda, així com per qualsevol altre dispositiu, document o mitjà que permeta verificar fefaentment els dies...

Saber més

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Mesura 1.1.2. Limitació de l'impacte de la pesca en el medi marí i adaptació de la pesca a la protecció d'espècies:

- Propietaris i armadors de vaixells pesquers amb port base a la Comunitat Valenciana en actiu, i amb activitat pesquera de com a mínim 60 dies en els dos anys civils anteriors a la data de presentació de l'ajuda.

- Els armadors poden ser beneficiaris si hi ha un acord entre l'armador i el propietari que haja transferit aquest dret a l'armador.

- Organitzacions de pescadors reconegudes.

- Quan el beneficiari d'aquesta ajuda siga una organització de productors, l'actuació per a la qual se sol·licite la subvenció ha d'estar inclosa en el Pla de producció i comercialització de l'organització, per a la qual cosa aquestes organitzacions han de modificar els seus plans en vigor o incloure-la en els plans següents. Les ajudes concedides anualment a cada organització de productors, en el seu conjunt, no ha de superar el límit establit en l'article 66.3 del Reglament FEMP.

 

Mesura 1.1.5. Ports pesquers, llocs de desembarcament, llotges i ancoratges. Inversions que faciliten el compliment de l'obligació de desembarcament de totes les captures i per a l'increment del valor dels components infrautilitzats de la captura.

 

- Els propietaris i els concessionaris.

 

Mesura 1.4.1. Servei d'assessorament professional relacionat amb el desenvolupament sostenible de la pesca, la sostenibilitat mediambiental o estratègies empresarials i comercials.

 

- Operadors, organitzacions de pescadors, inclosos organitzacions de productors o organismes de dret públic.

 

Mesura 1.4.2. Diversificació i noves formes d'ingressos.

 

- Propietaris i armadors de vaixells de pesca i pescadors.

- Els armadors poden ser beneficiaris si hi ha un acord entre l'armador i el propietari que haja transferit aquest dret a l'armador.

 

Mesura 1.4.3. Ajuda inicial a joves pescadors.

- Joves pescadors. A aquests efectes, s'entendrà per joves pescadors aquelles persones físiques que desitgen adquirir per primera vegada un vaixell pesquer i que, en el moment de presentar la sol·licitud tinguen menys de 40 anys d'edat i hagen treballat almenys cinc anys com a pescadors o disposen d'una formació professional equivalent (algun dels títols previstos en l'RD 36/2014, de 24 de gener, pel qual es regulen els títols professionals del sector pesquer).

 

Mesura 1.4.4. Salut i seguretat

- Propietaris o armadors de vaixells pesquers.

- Pescadors.

- Els armadors poden ser beneficiaris si hi ha un acord entre l'armador i el propietari que haja transferit aquest dret a l'armador.

 

Mesura 1.4.8 Mesura 1.4.8 Valor afegit, qualitat dels productes i utilització de les captures no desitjades.

- Propietaris i armadors de vaixells pesquers.

- Els armadors poden ser beneficiaris si hi ha un acord entre l'armador i el propietari que haja transferit aquest dret a l'armador.

 

Mesura 1.4.9. Ports pesquers, llocs de desembarcament, llotges i ancoratges. Inversions que milloren les infraestructures i inversions que milloren la seguretat dels pescadores.

 

- Els propietaris i els concessionaris.

 

Mesura 1.5.3. Eficiència energètica i mitigació del canvi climàtic. Inversions a bord, programes d'eficiència energètica i auditories, estudis.

- Propietaris o armadors de vaixells de pesca.

- Els armadors poden ser beneficiaris si hi ha un acord entre l'armador i el propietari que haja transferit aquest dret a l'armador.

 

Mesura 1.5.4. Eficiència energètica i mitigació del canvi climàtic. Substitució o modernització de motors.

- Propietaris o armadors de vaixells de pesca.

- Els armadors poden ser beneficiaris si hi ha un acord entre l'armador i el propietari que haja transferit aquest dret a l'armador.

 

Mesura 1.6.1. Foment del capital humà, creació d'ocupació i del diàleg social. Formació

- Organitzacions de pescadors.

Mesura 3.2.1. Control i execució

- Propietaris o armadors de vaixells o altres agents que hi puguen intervindre.

- Els armadors poden ser beneficiaris si hi ha un acord entre l'armador i el propietari que haja transferit aquest dret a l'armador.

Requisits

Mesura 1.1.2. Limitació de l'impacte de la pesca en el medi marí i adaptació de la pesca a la protecció d'espècies:

- L'ajuda no es concedirà més d'una vegada durant el període 2014-2020 per al mateix tipus d'equip en el mateix vaixell pesquer.

- Demostrar que l'art de pesca o equip tinga una selectivitat superior per talles o menys impacte en les espècies objectiu o l'ecosistema que els equips o arts estàndard autoritzats.

- Disposar de l'autorització per a la realització de les obres amb anterioritat a la data de concessió de l'ajuda.

- L'ajuda es concedirà a vaixells pesquers amb port base a la Comunitat Valenciana en actiu, i amb activitat pesquera de, com a mínim, 60 dies en els dos anys civils anteriors a la data de presentació de l'ajuda.

- Els dies d'activitat pesquera es verificaran d'ofici mitjançant els dispositius de localització de vaixells via satèl·lit (VMS), diaris electrònics a bord (DEA), diari de pesca, o notes de venda, així com per qualsevol altre dispositiu, document o mitjà que permeta verificar fefaentment els dies d'activitat en el mar. Per a la qual cosa el beneficiari ha d'autoritzar expressament la conselleria competent en pesca marítima per a demanar els informes necessaris de forma telemàtica o de qualsevol altra manera reconeguda en dret administratiu.

 

Mesura 1.1.5. Ports pesquers, llocs de desembarcament, llotges i ancoratges. Inversions que faciliten el compliment de l'obligació de desembarcament de totes les captures i per a l'increment del valor dels components infrautilitzats de la captura.

 

- Les inversions han d'efectuar-se en ports de titularitat pública, llocs de desembarcament i llotges preexistents ubicades a la Comunitat Valenciana.

- Aquesta ajuda no comprendrà la construcció de nous ports, nous llocs de desembarcament o noves llotges.

- En el cas de ports privats o projectes promoguts per privats d'import superior a 250.000 euros cal presentar un pla de negoci.

- Els projectes han d'identificar com contribuiran de manera tangible a millorar els serveis diaris dels pescadors i/o aqüicultors que utilitzen el port.

 

Mesura 1.4.1. Servei d'assessorament professional relacionat amb el desenvolupament sostenible de la pesca, la sostenibilitat mediambiental o estratègies empresarials i comercials.

- Els estudis, els serveis o l'assessorament han de prestar-los organismes científics, universitaris, professionals o tècnics o entitats que presten assessorament econòmic i que estiguen degudament capacitats.

 

Mesura 1.4.2. Diversificació i noves formes d'ingressos.

- Cal presentar un pla empresarial per al desenvolupament de noves activitats.

- Cal posseir competències professionals adequades per al desenvolupament de les activitats complementàries.

Les activitats complementàries han d'estar vinculades a l'activitat pesquera principal del pescador.

- El vaixell ha de tindre una edat superior a 5 anys.

 

Mesura 1.4.3. Ajuda inicial a joves pescadors.

- La primera adquisició d'un vaixell de pesca que reunisca els requisits següents:

- Eslora total de menys de 24 metres.

- Que estiga equipat per a la pesca marina.

- D'entre 5 i 30 anys d'antiguitat.

- Que pertanga a un segment de flota que es trobe en equilibri d'acord amb l'informe de capacitat pesquera vigent en el moment de la sol·licitud.

- A aquests efectes, s'entén per joves pescadors les persones físiques que desitgen adquirir per primera vegada un vaixell pesquer i que, en el moment de presentar la sol·licitud tinguen menys de 40 anys d'edat i hagen treballat almenys cinc anys com a pescadors o disposen d'una formació professional equivalent (algun dels títols previstos en l'RD 36/2014, de 24 de gener, pel qual es regulen els títols professionals del sector pesquer).

- L'ajuda prevista no excedirà el 25 % del cost d'adquisició del vaixell pesquer i en cap cas serà superior a 75.000 euros per beneficiari.

 

Mesura 1.4.4. Salut i seguretat

- Que les dites inversions superen els requisits de la normativa de la Unió o nacional.

- En cas d'inversió a bord, no haver rebut cap ajuda durant el període de programació per al mateix tipus d'inversió i per al mateix vaixell pesquer.

- Quan l'operació consistisca en una inversió en equip individual, no haver rebut durant el període de programació cap ajuda per al mateix tipus d'equip i per al mateix beneficiari.

- Disposar de l'autorització per a la realització de les obres amb anterioritat a la data de concessió de l'ajuda.

- Els vaixells objecte d'ajuda han d'estar donats d'alta en el Cens de la Flota Pesquera Operativa.

 

Mesura 1.4.8 Mesura 1.4.8 Valor afegit, qualitat dels productes i utilització de les captures no desitjades.

- Per a les inversions innovadores que milloren la qualitat dels productes de la pesca s'exigeix:

- Que el vaixell pesquer utilitze arts selectius que reduïsquen al mínim les captures no desitjades.

- Que el vaixell pesquer haja dut a terme una activitat pesquera en el mar de com a mínim 60 dies durant els dos anys civils anteriors a la data de presentació de la sol·licitud d'ajuda.

- Disposar de l'autorització per a la realització de les obres amb anterioritat a la data de concessió de l'ajuda.

- Els vaixells objecte d'ajuda han d'estar donats d'alta en el Cens de la Flota Pesquera Operativa.

- Els vaixells objecte de l'ajuda han de tindre una edat mínima de 5 anys.

- Les captures no desitjades corresponents a captures de talla inferior a la talla mínima de referència d'espècies subjectes a l'obligació de desembarcament només podran dedicar-se a fins diferents del consum humà directe com ara farines o oli de peix, pinso per a animals de companyia, additius alimentaris, productes farmacèutics i cosmètics.

- S'entén per venda directa la venda que no s'efectua mitjançant subhasta, sinó amb pactes, contractes o qualsevol tipus de transacció, que han de quedar prèviament registrats en la llotja o l'establiment autoritzat i ser llocs en coneixement dels òrgans competents de les CA, en aplicació de l'RD 418/2015, de 29 de maig, pel qual es regula la primera venda dels productes pesquers.

 

Mesura 1.4.9. Ports pesquers, llocs de desembarcament, llotges i ancoratges. Inversions que milloren les infraestructures i inversions que milloren la seguretat dels pescadores.

- Les inversions han d'efectuar-se en ports de titularitat pública, llocs de desembarcament i llotges preexistents ubicades a la Comunitat Valenciana i han de limitar-se a actuacions en l'àmbit pesquer.

- Aquesta ajuda no comprendrà la construcció de nous ports, nous llocs de desembarcament o noves llotges.

- El projecte o la memòria ha d'identificar com contribuirà a millorar els serveis als pescadors o aqüicultors que utilitzen el port.

- En el cas de ports privats o projectes promoguts per privats d'imports superiors a 250.000 €, han de presentar un pla de negoci.

 

Mesura 1.5.3. Eficiència energètica i mitigació del canvi climàtic. Inversions a bord, programes d'eficiència energètica i auditories, estudis.

- No haver rebut cap ajuda d'aquesta mesura per al mateix tipus d'inversió i per al mateix vaixell pesquer durant el període de programació.

- Si és el cas, disposar de l'autorització per a la realització de les obres a bord amb anterioritat a la data de concessió de l'ajuda.

- Els vaixells objecte de l'ajuda han de tindre una edat mínima de 5 anys.

- No són subvencionables els costos del manteniment programat o preventiu de qualsevol part de l'equip que mantinga en funcionament un aparell.

- Només poden acollir-se a aquestes ajudes els costos que, a més de ser necessaris per a la instal·lació dels dispositius previstos, estiguen relacionats directament amb aquests.

 

Mesura 1.5.4. Eficiència energètica i mitigació del canvi climàtic. Substitució o modernització de motors.

- Vaixells amb menys de 12,00 metres d'eslora total, sempre que la potència en kW del motor nou o modernitzat siga igual o inferior a la del motor existent.

- Vaixells de 12 o més metres i de menys de 18 metres d'eslora total, sempre que la potència en kW del motor nou o modernitzat siga almenys un 20 % inferior al del motor existent.

- Vaixells d'entre 18 i 24 metres d'eslora total, sempre que la potència en kW del motor nou o modernitzat siga almenys un 30 % menor que la del motor existent.

- Que el vaixell pertanga a un segment de flota en equilibri amb les possibilitats de pesca disponibles per al dit segment constatat en l'informe anual vigent sobre l'equilibri entre la capacitat pesquera de la flota espanyola i les seues possibilitats de pesca a què es refereix l'article 22, apartat 2, del Reglament (UE) núm. 1380/2013.

- Que el motor que es vol substituir o modernitzar haja sigut certificat oficialment d'acord amb l'article 40, apartat 2, del Reglament (CE) núm. 1224/2009. Quan aquest certificat no siga exigit, es requerirà haver certificat la coherència de la potència del motor conforme a l'article 41 de l'esmentat reglament, i que s'hagen inspeccionat físicament per a garantir que la dita potència no supera l'establida en la llicència de pesca.

- No haver rebut cap ajuda d'aquesta mesura per al mateix tipus d'inversió i per al mateix vaixell pesquer durant el període de programació.

- Per als vaixells d'eslora compresa entre 12-18 m i 18-24 m, la reducció de la potència del motor exigida es podrà aconseguir per un grup de vaixells per a cada categoria.

- Disposar de l'autorització per a la realització de les obres amb anterioritat a la data de concessió de l'ajuda.

- Els vaixells objecte de l'ajuda han de tindre una edat mínima de 5 anys.

- Només poden ser beneficiaris els vaixells que pertanguen a un segment de flota que es trobe en equilibri, d'acord amb allò que s'ha recollit en l'informe de capacitat pesquera, a què es refereix l'art. 22. 2 del Reglamento (UE) núm. 1380/2013 PPC

- Pel que fa als vaixells que no hagen de presentar un certificat de la potència del motor, l'ajuda es concedirà únicament per a substituir o modernitzar els motors principal o auxiliar al respecte dels quals s'haja verificat la coherència de la potència del motor, de conformitat amb l'art. 41 del Reglament (CE) núm. 1224/2009 i s'hagen inspeccionat físicament per a garantir que la potència del motor no supera l'establida en les llicències de pesca.

- El pagament de l'ajuda es realitzarà una vegada que haja sigut suprimida definitivament del registre de la flota pesquera de la Unió la reducció de capacitat en kW exigida.

 

Mesura 1.6.1. Foment del capital humà, creació d'ocupació i del diàleg social. Formació

- Mínim de 10 alumnes per curs.

- L'acció formativa ha d'estar finalitzada abans del 15 d'octubre de l'any en què s'aprove l'ajuda.

- En els cursos de formació obligatòria per a exercir l'activitat professional en el sector pesquer, la durada tinguda en compte, als efectes del càlcul del pressupost objecte de subvenció, serà igual a la durada mínima recollida en la normativa que estableix els dits cursos.

- Les despeses computables als efectes de la concessió de la subvenció són únicament les de personal docent, despeses corrents i assegurances d'accidents. Les despeses de gestió i organització han de ser inferiors al 15 % de les despeses computables sense sobrepassar la quantia de 1.200 euros per curs.

 

Mesura 3.2.1. Control i execució

- No hi ha requisits específics.

Com es tramita

Procés de tramitació
1. La instrucció del procediment, tant per al procediment de concessió com per al del pagament de les ajudes, correspon a la Secció de Pesca Marítima de la direcció territorial de la conselleria competent en pesca marítima en l'àmbit territorial de la qual es realitze l'acció, que podrà realitzar...
Saber més
Criteris de valoració
Consulteu els criteris de valoració en l'annex 1 de l'Ordre 10/2017, de 14 de març de 2017, de la Conselleria, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes per a fomentar una pesca i una aqüicultura sostenibles a la Comunitat Valenciana.
Òrgans de tramitació
Secció de pesca marítima de la direcció territorial de la conselleria competent en pesca marítima

Formularis

Sol·licitud
Justificació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds en l'exercici 2022 per a les ajudes de la present convocatòria (línia de subvenció S7745 "Inversions Fons Europeu Marítim i de la Pesca [FEMP]") (Mesura 1.1.2 - Reducció de l'impacte de la pesca en el medi marí i adaptació de la pesca a la protecció d'espècies) serà d'un mes des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9372, de 30 de juny de 2022).

 

El termini de presentació de sol·licituds en l'exercici 2022 per a les ajudes d'aquesta convocatòria (línia de subvenció S7745, "Inversions Fons Europeu Marítim i de la Pesca [FEMP]") (Mesura 1.1.5 - Ports pesquers, llocs de desembarcaments, llotges i ancoratges) serà d'un mes des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9372, de 30 de juny de 2022).

 

 

El termini de presentació de sol·licituds en l'exercici 2022 per a les ajudes de la present convocatòria (línia de subvenció S7745, "Inversions Fons Europeu Marítim i de la Pesca [FEMP]") (Mesura 1.4.1 - Serveis d'assessorament per a fomentar la competitivitat i la pesca sostenible) serà d'un mes des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9372, de 30 de juny de 2022).

 

El termini de presentació de sol·licituds en l'exercici 2022 per a les ajudes de la present convocatòria (línia de subvenció S7745, "Inversions Fons Europeu Marítim i de la Pesca [FEMP]") (Mesura 1.4.3 - Ajuda inicial a joves pescadors) serà d'un mes des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9372, de 30 de juny de 2022).

 

El termini de presentació de sol·licituds en l'exercici 2022 per a les ajudes de la present convocatòria (línia de subvenció S7745, "Inversions Fons Europeu Marítim i de la Pesca [FEMP]") (Mesura 1.4.4 - Salut i Seguretat) serà d'un mes des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9372, de 30 de juny de 2022).

 

El termini de presentació de sol·licituds en l'exercici 2022 per a les ajudes de la present convocatòria (línia de subvenció S7745, "Inversions Fons Europeu Marítim i de la Pesca [FEMP]") (Mesura 1.4.8 - Valor Afegit, qualitat dels productes i utilització de captures no desitjades) serà d'un mes des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9372, de 30 de juny de 2022).

 

El termini de presentació de sol·licituds en l'exercici 2022 per a les ajudes de la present convocatòria (línia de subvenció S7745, "Inversions Fons Europeu Marítim i de la Pesca [FEMP]") (Mesura 1.5.3 - Eficiència energètica i mitigació del canvi climàtic. Inversions a bord, programes d'eficiència energètica, auditories i estudis) serà d'un mes des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9372, de 30 de juny de 2022).

 

El termini de presentació de sol·licituds en l'exercici 2022 per a les ajudes de la present convocatòria (línia de subvenció S7745, "Inversions Fons Europeu Marítim i de la Pesca [FEMP]") (Mesura 1.5.4 - Substitució o modernització de motors) serà d'un mes des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9372, de 30 de juny de 2022).

 

El termini de presentació de sol·licituds en l'exercici 2022 per a les ajudes de la present convocatòria (línia de subvenció S7745, "Inversions Fons Europeu Marítim i de la Pesca [FEMP]") (Mesura 3.2.1 - Control i execució) serà d'un mes des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9372, de 30 de juny de 2022).

Documentació
Documentació general: - Persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica: documentació acreditativa de la vàlida constitució i inscripció registral, si és el cas i NIF de l'entitat. - Acreditació de la representació. - En cas d'entitats sense personalitat jurídica, documentació...
Saber més

Formularis

Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de...
Saber més
  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

   

  I, preferentment, als registres que s'indiquen a continuació.

   

  Saber més

  On dirigir-se

  Al·legació/Aportació

  Termini
  Des de 01-08-2022
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones interessades que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar...
  Saber més
  Presencial
  a) En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions...
  Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a dictar i notificar la dita resolució serà de 6 mesos a comptar de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. El transcurs del dit termini sense que s'haja dictat i notificat la resolució legitima les persones interessades per a entendre...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  La intensitat de l'ajuda serà del 50 % amb les excepcions que figuren en l'article 95 del Reglament (UE) núm. 508/2014, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relatiu al Fons Europeu Marítim i de la Pesca i amb les intensitats específiques d'ajuda previstes en l'annex I del...
  Saber més
  Obligacions
  - Realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la seua concessió en els termes i terminis establits. - Justificar la subvenció concedida en els termes que preveu la normativa reguladora de les ajudes, així com el compliment dels requisits i les condicions, la realització de...
  Saber més
  Observacions

  Recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes o, si escau, recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos. El recurs contenciós administratiu es podrà interposar directament en el termini de dos mesos quan es tracte de resolució expressa o de sis mesos quan es tracte de...

  Saber més
  Sancions
  Les persones beneficiàries d'aquestes ajudes queden sotmeses a les responsabilitats i el règim sancionador previstos en capítol I del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i en el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del...
  Saber més

  Justificació

  Termini
  Des de 01-08-2022
  Documentació

  Formularis

  Forma de presentació
  Telemàtica
  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, presentaran la...
  Saber més
  Presencial
  a) En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions...
  Saber més