• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Resistències. Producció de tres projectes artístics col·laboratius en tres centres escolars de la Comunitat Valenciana, un per província

  Objecte del tràmit

  Amb aquesta convocatòria es busca crear entorns de treball col·laboratius que unisquen art i educació. Els projectes seran presentats pels artistes i hauran d'involucrar la comunitat educativa, i es considerarà tant, a estudiants com a professors, agents actius d'un procés de creació artística contemporània, participatiu i relacional, per mitjà del qual atendre les demandes i necessitats d'una determinada comunitat escolar.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden optar a la convocatòria artistes, a títol individual o bé agrupats en col·lectius, nascuts o residents a la Comunitat Valenciana, que desenvolupen el seu treball en el camp de les pràctiques participatives/relacionals/col·laboratives i pedagogies crítiques.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA
  S'estableix una dotació econòmica total de 24.000 euros, dividida en tres imports de 8.000 euros per a cada un dels projectes, que es distribueixen de la manera següent:
  - 5.000 euros, impostos inclosos, destinats a la producció del projecte artístic assignat i als gastos que de la mateixa es deriven.
  - 3.000 euros, impostos inclosos, en concepte d'honoraris per al/els artistes participants.


  PAGAMENT DE PRODUCCIÓ I HONORARIS
  El pagament a les persones beneficiàries s'efectuarà mitjançant transferència bancària, d'acord amb la disponibilitat de tresoreria i es farà efectiu de la manera següent:
  - Respecte als 5.000 euros destinats a producció:
  - 60 % una vegada formalitzat el contracte de producció
  - 40 % restant en funció de les necessitats que requerisca la producció
  - Respecte als 3.000 euros en concepte d'honoraris, es transferirà prèvia presentació de la factura reglamentària en dos terminis:
  - 50 % a la firma del contracte de producció
  - 50 % en finalitzar el projecte artístic
  En el cas que el projecte seleccionat o una part d'aquest itinere a un altre espai expositiu, l'artista s'encarregarà de realitzar l'adaptació del projecte. Els honoraris que percebrà per aquest treball seran els equivalents al 15 % dels honoraris, impostos inclosos.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds s'obrirà l'endemà de la publicació en el DOGV núm. 8029, de 28.04.2017 i finalitzarà el 12 de maig de 2017.

  Al tancament d'aquest termini no s'admetrà cap sol·licitud.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les sol·licituds es presentaran preferentment en format digital a través de l'adreça de correu electrònic:

  També es podran presentar de qualsevol de les formes previstes pels articles 16.4 i 16.5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Es podrà presentar únicament un projecte per artista o col·lectiu d'artistes.

  Les sol·licituds hauran d'adjuntar la documentació següent en un únic document PDF (màxim 10 MB):

  - Formulari de sol·licitud (disponible en la web )

  - Breu resum del projecte (400 paraules, màxim)

  - Memòria tècnica del projecte que incloga:

  - Títol del projecte

  -Artista/es participants

  - Província en què es realitzaria el projecte

  - Objectius i destinataris

  - Característiques del projecte

  - Calendari d'execució

  - Relació de necessitats tècniques

  - Pressupost desglossat

  - Esbossos i/o imatges

  - Currículum que incloga documentació dels tres últims treballs realitzats.

  - Fotocòpia DNI

  - Document acreditatiu de la seua residència a la Comunitat Valenciana (certificat d'empadronament), per a les persones sol·licitants no nascudes a la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Esmena:
  Les persones sol·licitants que hagen presentat la documentació en termini tindran 10 dies naturals, després de finalitzar el terme de presentació, per a esmenar la documentació, si així li fóra requerit des del CMCV; si així no ho feren, se'ls tindrà per desistits de la seua petició, prèvia resolució (art. 68, Llei 39/2015).


  2. Procés de selecció:
  Per a la valoració i selecció de les sol·licituds presentades queda constituït un jurat integrat per professionals del sector i presidit per la presidenta de la Comissió Científic Artística del CMCV o persona en qui delegue, d'acord amb el Codi de bones pràctiques en la cultura valenciana, garantint la presència de representants de la societat civil, d'experts en la matèria i del CMCV.

  Aquest jurat està format per Montserrat Cortadellas (a proposta de l'Associació d'Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló, AVVAC), artista i educadora d'infantil i primària; Rocío de la Villa Ardura (a proposta de l'Associació Valenciana de Crítics d'Art, AVCA), comissària i professora titular d'Estètica i Teoria de l'Art en la Universitat Autònoma de Madrid; Óscar Chico Garrido (a proposta de l'Associació Valenciana de Professors de Dibuix, AVPD), professor d'Educació Plàstica, i José Luis Pérez Pont, gerent del CMCV (en delegació de la directora general de Cultura i Patrimoni).

  Els projectes es valoraran tenint en compte els criteris següents:
  - Adequació dels projectes amb els objectius de la convocatòria: fins a un màxim de 4
  - Interés i qualitat artístic educativa del projecte: fins a un màxim de 2
  - Viabilitat pressupostària del projecte: fins a un màxim de 2
  - Caràcter innovador de la proposta: fins a un màxim d'1
  - Trajectòria de la persona sol·licitant: fins a un màxim d'1
  Es desestimaran aquells projectes que no respecten els principis democràtics de convivència i pluralitat, i garantiran així la igualtat de totes les persones amb independència del seu gènere, raça, llengua i orientació sexual.


  3. Resolució
  - El jurat elegirà tres projectes que seran els seleccionats i tres més, un per província, que quedaran com a reserva en el cas que algun dels tres seleccionats renunciara.
  - La notificació dels projectes seleccionats pel jurat es realitzarà mitjançant la seua publicació en la pàgina web del CMCV, , i en el DOGV. A més, es notificarà aquesta resolució a totes les persones participants per correu electrònic.

  Els projectes no seleccionats presentats per via electrònica seran destruïts i els materials adjuntats seran eliminats del servidor corresponent.

  EL CMCV es compromet a no distribuir ni fer ús de la informació dels projectes no seleccionats.

  En el cas que els projectes no s'adapten a l'objecte i els criteris establits, el jurat podrà deixar la convocatòria deserta.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la decisió es podrà interposar, de conformitat amb allò que disposa l’article 123 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació/publicació davant de l'òrgan que va dictar l'acte.

  Inici
 • Informació complementària

  OBJECTIUS:

  Els projectes que es presenten han de tindre com a objectius:
  - Visibilitzar la situació dels entorns escolars mitjançant l'aplicació de processos de creació artística contemporània.
  - Fomentar la creació artística contemporània com a ferramenta d'anàlisi i reflexió de problemàtiques socials, polítiques o de gènere en l'àmbit escolar.
  - Promoure la capacitat social de resoldre problemes mitjançant el treball en comunitat.
  - Establir relacions entre la creació artística contemporània i els àmbits d'educació formal.
  Els projectes tindran una duració temporal de tres mesos, i es realitzaran en els centres escolars adherits a aquest programa, entre els mesos de setembre de 2017 i febrer de 2018, i es podrà utilitzar segons el projecte i les necessitats de cada u, les instal·lacions disponibles si és el cas, del MACA (Museu d'Art Contemporani d'Alacant), Centre del Carme de València i de l'EACC (Espai d'Art Contemporani de Castelló).

  Les sessions de treball podran variar en funció del tipus de projecte, i s'establirà un màxim de 20 hores de treball en el centre escolar en diferents sessions l'horari del qual es convindrà en cada cas segons la programació del centre escolar i l'agenda dels i de les artistes seleccionats/ades.

  Els centres escolars seran seleccionats pel CMCV, mitjançant una convocatòria oberta per províncies, després de l'elecció dels projectes artístics, i s'especificarà en aquesta les característiques i necessitats tècniques i materials dels projectes artístics seleccionats, així com els criteris de selecció dels centres.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Resistències. Producció de tres projectes artístics col·laboratius en tres centres escolars de la Comunitat Valenciana, un per província (DOGV núm. 8029 de 28.04.2017)

  Llista de normativa

  Vegeu la convocatòria

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.