• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Tangent. Selecció de tres projectes, u per província, a desenvolupar al Museu d'Art Contemporani d'Alacant (MACA), al Centre del Carme de València i al Museu de Belles Arts de Castelló.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Tangent. Selecció de tres projectes, u per província, a desenvolupar al Museu d'Art Contemporani d'Alacant (MACA), al Centre del Carme de València i al Museu de Belles Arts de Castelló.

  Objecte del tràmit

  Aquesta convocatòria té com a objectiu donar suport a l'educació artística com a ferramenta de comprensió dels codis de la cultura visual i fomentar el treball de professionals que desenvolupen el seu treball en l'àmbit de l'educació i mediació cultural.

  Amb els plantejaments de la cultura crítica contemporània, el discurs dels espais culturals es torna polièdric. La influència del que ens rodeja és constant, per això les nostres ciutats i els espais visuals que habitem (físics i virtuals) estan constantment esguitats per informació i metainformació que persegueix definir els nostres gustos, el nostre aspecte, la nostra manera de pensar i la forma en què conscientment o inconscientment estem en el món.

  En aquest sentit es busquen projectes que prenguen com a camp de treball la cultura visual i la creació artística actual mitjançant activitats intergeneracionals.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden optar a la convocatòria educadores o educadors i mediadores o mediadors culturals, a títol individual o bé agrupats en col·lectius, que desenvolupen la seua activitat a la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA
  S'estableix una dotació econòmica total de 19.800 euros, dividida en tres imports de 6.600 euros per a cada un dels projectes, que es distribueixen de la manera següent:
  -5.400 euros, impostos inclosos, en concepte d'honoraris per als educadors i les educadores participants.
  -1.200 euros, impostos inclosos, destinats a despeses de material.


  PAGAMENT
  El pagament a les persones beneficiàries s'efectuarà mitjançant transferència bancària, d'acord amb la disponibilitat de tresoreria i es farà efectiu de la manera següent:

  Respecte als 5.400 euros en concepte d'honoraris, es transferirà prèvia presentació de la factura reglamentària en dos terminis:
  -50 % una vegada realitzada la primera sessió.
  -50 % en finalitzar el període de sessions.

  Respecte als 1.200 euros destinats a materials seran justificats documentalment i pagats:
  -40 % una vegada formalitzat el contracte de serveis.
  -60 % restant en funció de les necessitats que requerisca el projecte.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds s'obrirà l'endemà de la seua publicació en el DOGV núm. 8029, de 28/04/2017 i finalitzarà el 12 de maig de 2017.
  Al tancament del dit termini no s'admetrà cap sol·licitud.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les sol·licituds es presentaran preferentment en format digital a través de l'adreça de correu electrònic: tangent.cmcv@gva.es

  També podran presentar-se de qualsevol de les formes previstes pels articles 16.4 i 16.5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Podrà presentar-se únicament un projecte per persona o col·lectiu.

  Les sol·licituds hauran d'adjuntar la documentació següent en un únic document PDF (màxim 10 MB):

  -Formulari de sol·licitud, disponible en la web: www.consorcimuseus.gva.es

  -Breu resum del projecte (400 paraules, màxim)

  -Memòria tècnica del projecte, que continga:

  -Títol del projecte

  -Província en què es realitzaria el projecte

  -Objectius i destinataris

  -Calendari d'execució

  -Activitats a realitzar

  -Pla d'ús dels espais

  -Relació de necessitats tècniques

  -Pressupost desglossat

  -Curriculum vitae, incloent-hi documentació dels últims treballs realitzats.

  -Fotocòpia DNI

  -Document acreditatiu de la seua residència a la Comunitat Valenciana (certificat d'empadronament) per a les persones sol·licitants no nascudes a la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Esmena
  Les persones sol·licitants que hagen presentat la documentació en termini tindran 10 dies naturals, després de finalitzar el termini de presentació, per a esmenar la documentació, si així els és requerit des del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV); si no ho fan, es considerarà que desisteixen de la seua petició, prèvia resolució (art. 68 de la Llei 39/2015).


  2. Procés de selecció
  Per a la valoració i selecció de les sol·licituds presentades queda constituït un jurat integrat per professionals del sector i presidit per la presidenta de la Comissió Científicoartística del CMCV o persona en qui delegue, d'acord amb el codi de bones pràctiques en la cultura valenciana, i es garantirà la presència de representants de la societat civil, d'experts en la matèria i del CMCV.

  Dit jurat està format per Concha Hernández (a proposta de l'Associació Valenciana de Crítics d'Art, AVCA) directora del Centre Cultural Conde Duque de Madrid; Ricard Silvestre (a proposta de l'Institut Universitari de la Creativitat i Innovacions Educatives, IUCIE) comissari i professor del Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal; Isidro López Aparicio (a proposta de l'Asociació d'Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló, AVVAC), artista, comissari i professor de la Universitat de Granada, i José Luis Pérez Pont, gerent del CMCV (en delegació de la directora general de Cultura i Patrimoni).

  Els projectes es valoraran tenint en compte els criteris següents:
  -Adequació dels projectes amb els objectius de la convocatòria: fins a un màxim de 4 punts
  -Caràcter innovador i qualitat artístic educativa de la proposta: fins a un màxim de 3 punts
  -Optimització dels recursos econòmics i materials: fins a un màxim d'1 punt
  -Trajectòria de la persona sol·licitant: fins a un màxim de 2 punts
  Es desestimaran aquells projectes que no respecten els principis democràtics de convivència i pluralitat, i es garantirà així la igualtat de totes les persones amb independència del seu gènere, raça, llengua i orientació sexual.


  3. Resolució
  El jurat elegirà tres projectes que seran els seleccionats i tres més, un per província, que quedaran com a reserva en el cas que la persona o col·lectiu seleccionat renunciara.

  La notificació dels projectes seleccionats pel jurat es realitzarà mitjançant la seua publicació en la pàgina web del CMCV (www.consorcimuseus.gva.es) i en el DOGV. A més, es notificarà la dita resolució a totes les persones participants per correu electrònic.

  Els projectes no seleccionats presentats per via electrònica seran destruïts i els materials adjuntats seran eliminats del servidor corresponent.

  El CMCV es compromet a no distribuir ni fer ús de la informació dels projectes no seleccionats.

  En el cas que els projectes no s'adapten a l'objecte i els criteris establits, el jurat podrà deixar la convocatòria deserta.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la decisió podrà interposar-se, de conformitat amb allò que disposa l’article 123 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques, recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar del següent a la seua notificació/publicació davant del mateix òrgan que va dictar l'acte.

  Inici
 • Informació complementària

  * OBJECTIUS
  -Donar suport al desenvolupament professional d'educadores, educadors, mediadores i mediadors culturals.
  -Fomentar l'educació artística com a ferramenta d'anàlisi i reflexió, tant de la cultura visual com de la creació artística actual.
  -Potenciar trobades entre joves i adults on aprendre de manera conjunta i participativa.
  -Augmentar la comprensió i el gaudi de l'art i la cultura, i desenvolupar habilitats creatives que fomenten la comprensió crítica.
  -Potenciar l'oci educatiu i l'aprenentatge al llarg de la vida com un dret.
  Aquesta convocatòria planteja seleccionar tres projectes, u per província, a desenvolupar al Museu d'Art Contemporani d'Alacant MACA, al Centre del Carme de València i al Museu de Belles Arts de Castelló.

  Els projectes seleccionats tindran un període de duració de 6 mesos, en els quals s'implementaran les activitats proposades, que poden prendre com a ferramenta de treball les mateixes col·leccions i exposicions temporals dels centres participants.

  Les sessions de treball podran variar en funció del tipus de projecte, i s'establirà un mínim de 60 sessions per projecte seleccionat. L'horari de les quals es convindrà en cada cas segons la programació del centre i l'agenda dels educadors i les educadores en horari d'obertura dels centres.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  Tangent. Selecció de tres projectes, u per província, a desenvolupar al Museu d'Art Contemporani d'Alacant (MACA), al Centre del Carme de València i al Museu de Belles Arts de Castelló (DOGV núm. 8029, de 28.04.2017).

  Llista de normativa

  Vegeu la convocatòria

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.