• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Reset. Selecció de dos projectes que, sobre la base d'una perspectiva de gènere, atenguen la diversitat cultural de les col·leccions dels museus de Belles Arts de Castelló i Alacant.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Reset. Selecció de dos projectes que, sobre la base d'una perspectiva de gènere, atenguen la diversitat cultural de les col·leccions dels museus de Belles Arts de Castelló i Alacant.

  Objecte del tràmit

  A fi de reforçar el principi d'igualtat en l'àmbit de la cultura i de la creació artística, l'objecte d'aquesta convocatòria és seleccionar dos projectes, que sobre la base de l'educació artística, oferisquen una perspectiva de gènere i atenguen la diversitat cultural de les col·leccions dels museus de Belles Arts de Castelló i Alacant per a avançar cap a una museologia més inclusiva i crítica.

  Amb l'objecte de completar la narració històrica, generalment realitzada sota una perspectiva masculina i etnocétrica, es busquen projectes que compten l'altra mitat de la història, aquella construïda per les dones i invisibilizada al llarg del temps, però també projectes que treballen altres desigualtats a través de guies didàctiques, relectures de les obres, proposta de nous itineraris o activitats que fomenten la discussió sobre qüestions d'igualtat, i empren les obres dels museus com a element mediador.

  Els projectes tindran un període de duració de 6 mesos, en el qual els seleccionats hauran de dur a terme les seues propostes mitjançant l'exercici d'activitats segons les necessitats de cada una d'aquestes.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden optar a la convocatòria educadores o educadors i mediadores o mediadors culturals o persones que investiguen en aquest camp, a títol individual o bé agrupats en col·lectius, que desenvolupen la seua activitat a la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA
  S'estableix un dotació total d'11.000 euros, dividida en dos imports de 5.500 euros a cada un dels projectes, que es distribueixen de la manera següent:
  - 3.500 euros, impostos inclosos, en concepte d'honoraris d'autoria.
  - 2.000 euros, impostos inclosos, destinats a gastos de material.


  PAGAMENT DELS HONORARIS
  El pagament a les persones beneficiàries s'efectuarà mitjançant transferència bancària, d'acord amb la disponibilitat de tresoreria i es farà efectiu de la manera següent:

  Respecte als 3.500 euros en concepte d'honoraris, es transferirà prèvia presentació de la factura reglamentària en dos terminis:
  - 50 % després de la firma del contracte
  - 50 % en finalitzar el projecte

  Respecte als 2.000 euros destinats a materials seran justificats documentalment i pagats en funció de les necessitats que requerisca el projecte.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds s'obrirà l'endemà de la seua publicació en el DOGV núm. 8029, de 28.04.2017 i finalitzarà el 12 de maig de 2017. Al tancament d'aquest termini no s'admetrà cap sol·licitud.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les sol·licituds es presentaran preferentment en format digital a través de l'adreça de correu electrònic: .

  També es podran presentar de qualsevol de les formes previstes pels articles 16.4 i 16.5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Es podrà presentar únicament un projecte per persona o col·lectiu.

  Les sol·licituds hauran d'adjuntar la documentació següent en un únic document PDF (màxim 10 MB):

  - Formulari de sol·licitud (disponible en la web: )

  - Breu resum del projecte (400 paraules, màxim)

  - Memòria tècnica del projecte que continga:
  . Títol del projecte
  . Objectius i destinataris
  . Calendari d'execució

  - Programa d'activitats

  - Relació de necessitats tècniques

  - Pressupost desglossat

  - Curriculum vitae, incloent-hi documentació de treballs realitzats.

  - Fotocòpia DNI

  - Document acreditatiu de la seua residència a la Comunitat Valenciana (certificat d'empadronament), per a les persones sol·licitants no nascudes a la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Esmena
  Les persones sol·licitants que hagen presentat la documentació en termini tindran 10 dies naturals, després de finalitzar el termini de presentació, per a esmenar la documentació, si així li fóra requerit des del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana(CMCV); si així no ho feren, se li tindrà desistit de la seua petició, prèvia resolució (art. 68, Llei 39/2015).


  2. Procés de selecció
  Per a la valoració i selecció de les sol·licituds presentades queda constituït un jurat integrat per professionals del sector i presidit per la presidenta de la Comissió Científic Artística del CMCV o persona en qui delegue, d'acord amb el Codi de bones pràctiques en la cultura valenciana, i es garantirà la presència de representants de la societat civil, d'experts en la matèria i del CMCV.

  Aquest jurat està format per Ester Alba Pagán (a proposta de la Universitat de València), degana de la Facultat de Geografia i Història; Anna Moner Colonques (a proposta de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives), artista plàstica i escriptora; Helena Cabello (a proposta de l'associació Artistes Visuals València, Alacant i Castelló AVVAC), Col·lectiu Cabello/Carceller i professora de la Facultat de Belles Arts de Conca (UCLM), i José Luis Pérez Pont, gerent del CMCV (en delegació de la directora general de Cultura i Patrimoni).

  Els projectes es valoraran tenint en compte els criteris següents:
  - Adequació dels projectes amb els objectius de la convocatòria: fins a un màxim de 4
  - Caràcter innovador de la proposta: fins a un màxim de 3
  - Optimització dels recursos econòmics i materials: fins a un màxim d'1
  - Trajectòria de la persona sol·licitant: fins a un màxim de 2
  Es desestimaran aquells projectes que no respecten els principis democràtics de convivència i pluralitat, i es garantirà així la igualtat de totes les persones amb independència del seu gènere, raça, llengua i orientació sexual.


  3. Resolució
  El jurat elegirà dos projectes que seran els seleccionats i dos més que quedaren com a reserva en el cas que algun dels dos seleccionats renunciara.

  La notificació dels projectes seleccionats pel jurat es realitzarà mitjançant la seua publicació en la pàgina web del CMCV, , i en el DOGV. A més, es notificarà aquesta resolució a totes les persones participants per correu electrònic.

  Els projectes no seleccionats presentats per via electrònica seran destruïts i els materials adjuntats seran eliminats del servidor corresponent.

  El CMCV es compromet a no distribuir ni fer ús de la informació dels projectes no seleccionats.

  En el cas que els projectes no s'adapten a l'objecte i els criteris establits, el jurat podrà deixar la convocatòria deserta.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la decisió es podrà interposar, de conformitat amb allò que disposa l’article 123 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació/publicació davant de l'òrgan que va dictar l'acte.

  Inici
 • Informació complementària

  * OBJECTIUS
  - Construir nous relats que recullen la part de la història no comptada als museus.
  - Oferir una perspectiva àmplia de gènere i visibilitzar la diversitat cultural.
  - Visibilitzar la situació de les comunitats o col·lectius fins ara no representats en les col·leccions dels museus per mitjà de processos de reflexió i aprenentatge des de la mediació cultural.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  Reset. Selecció de dos projectes que, sobre la base d'una perspectiva de gènere, atenguen la diversitat cultural de les col·leccions dels museus de Belles Arts de Castelló i Alacant (DOGV núm. 8029 de 28.04.2017).

  Llista de normativa

  Vegeu la convocatòria

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.