Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria d'acció concertada per a la prestació assistencial integral oncològica.

  Objecte del tràmit

  L'acord té per objecte la prestació del servici d'assistència sanitària integral dels pacients amb problemes oncològics, en totes o en qualsevol de les seues fases, des de la confirmació diagnòstica fins al final de l'assistència oncològica, a pacients residents assegurats i assimilats a la Comunitat Valenciana amb càrrec a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (CSUSP).

  La modalitat d'acció concertada que es convoca és de caràcter singular per a la Comunitat Valenciana, i se subscriu exclusivament amb una entitat, a la qual s'atribuïx la completa prestació del servici d'assistència sanitària integral oncològica.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran accedir les entitats públiques o privades sense ànim de lucre entre els fins de les quals estiga l'atenció a pacients amb problemes oncològics.

  Requeriments

  Les entitats públiques o privades sense ànim de lucre hauran de complir els requisits establits en l'article 6 de l'Orde 3/2017 de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es regula l'acció concertada per a la prestació de servicis a les persones en l'àmbit sanitari.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  L'import màxim total de l'acord d'acció concertada per als tres anys de vigència és de 161.340.000 euros (IVA exento). En tot cas, este valor estimat té caràcter orientatiu i no vinculant. El gasto real quedarà limitat a aquell que resulte dels preus oferits per les entitats concertades i els servicis efectivament requerits per l'Administració.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies comptats a partir de l'endemà al de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana DOGV núm. 8060 de data 12 de juny de 2017.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA
  C/ MISSER MASCÓ, 31-33Ver plano
  46010 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA - VALÈNCIA
  GRAN VIA FERRAN EL CATÒLIC, 74Ver plano
  46008 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA - CASTELLÓ
  PL. HORT DELS CORDERS, 12Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA - ALACANT
  C/ GIRONA, 26Ver plano
  03001 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les entitats públiques o privades sense ànim de lucre hauran d'omplir la sol·licitud que figura com a annex II, la qual haurà d'anar acompanyada amb la documentació que a continuació es relaciona:
  - Certificat d'autorització administrativa a l'entitat.
  - Certificat d'inscripció en el registre de centres i servicis sanitaris de la Generalitat o en el registre corresponent d'inscripció si és el cas.
  - Documents acreditatius d'experiència de tres anys, com a mínim, en el servici objecte de l'acció concertada
  - Document acreditatiu de la titularitat del servici, o de disponibilitat per qualsevol títol jurídic vàlid per un període no inferior al període de vigència d'esta acció concertada
  - Memòria descriptiva del servici a realitzar
  - Acreditació de la representació
  - Documents de l'apartat 4.2 de la convocatòria.

  En el cas de necessitar ampliar la relació de mitjans personals i materials sol·licitats en l'apartat F, es realitzarà per mitjà de la presentació en un document adjunt a l'annex II que respectarà en tot cas, el format de taula d'eixe apartat.

  Impresos associats

  [ANNEX II] SOL·LICITUD GENERAL D'ACCIÓ CONCERTADA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Les sol·licituds hauran de dirigir-se a la Direcció General de Recursos Humans i Econòmics, per mitjà de la presentació de la sol·licitud, podent presentar els corresponents impresos d'instància normalitzats en qualsevol dels registres d'entrada dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, sense perjuí del que establix la legislació sobre procediment administratiu comú vigent.

  1. Si a la present convocatòria es presenta un únic sol·licitant que complisca els requisits establits en esta, dins de la disponibilitat pressupostària, l'acord d'acció concertada se subscriurà amb l'entitat sol·licitant, una vegada complits els tràmits previstos en l'article 8 de l'Orde 3/2017 d'1 de març de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

  2. Si a la present convocatòria es presenta més d'una sol·licitud es constituirà una comissió tècnica de valoració estudiarà i examinarà totes les sol·licituds que prèviament s'hagen admés a tràmit.

  La comissió tècnica de valoració emetrà un informe sobre compliment de requisits i idoneïtat, que ha de servir de base al òrgan instructor per a elaborar la proposta de resolució. En este informe, la comissió tècnica de valoració ha d'establir la llista ordenada per puntuació de les possibles entitats beneficiàries.

  3. Formalització dels acords d'acció concertada, per mitjà de document administratiu, autoritzat i subscrit per la persona competent en matèria de sanitat.

  4. En el moment de la formalització de l'acord d'acció concertada s'haurà d'acreditar amb originals, o còpies degudament compulsades, els requisits exigits per a poder subscriure l'acord d'acció concertada.

  5. Publicació de l'acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en el portal de transparència de la Generalitat.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Aquelles qüestions litigioses que puguen derivar-se d'este acord d'acció concertada seran resoltes per la consellera de Sanitat Universal i SalutPública , sense perjuí que, una vegada esgotada la via administrativa, puguen sotmetre's a la jurisdicció contenciosa administrativa .

  Inici
 • Informació complementària

  1. L'acció concertada és una forma de gestió de servicis alternativa a la gestió directa o indirecta dels servicis públics, no econòmics, que realitzen entitats sense ànim de lucre en l'àmbit de les persones

  Criteris de valoració

  Els criteris de valoració de les sol·licituds tindran una puntuació màxima de 100 punts, dels que s'exigirà aconseguir almenys 20 punts, que es distribuiran de la manera següent:
  a) Recursos humans, materials i tècnics del centre: fins a 25 punts.
  1.-Recursos humans: Increment en el nombre de facultatius per damunt dels requerits indicats en el Document de condicions tècniques i administratives (DCTA), amb un màxim del 10%: fins a 5 punts.
  2.- Recursos materials i tècnics:
  - increment en cada un dels equips d'alta tecnologia del DCTA, en funció de la intensitat i complexitat, fins a 5 punts.
  - increment en els espais individuals d'hospitalització, accessibilitat, adaptabilitat i flexibilització dels espais de consulta: fins a 15 punts.
  b) Activitats de l'entitat, fins a 40 punts.
  1.- Adequació de les activitats als criteris de bones pràctiques del Sistema Nacional de Salut, en particular a l'evidència científica i acreditacions i certificacions de qualitat i excel·lència aconseguides en el seu àmbit, fins a 20 punts.
  2.- Alineament i integració del conjunt d'activitats de l'entitat amb els programes, plans i, estratègies de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Publica, fins a 20 punts.
  Ambdós criteris es valoraran per mitjà de la Memòria a què es fa referència en l'apartat 4.2.f) i les acreditacions o reconeixements de l'apartat 4.2 c).
  c) Oferta econòmica per a la prestació del servici o servicis oferits, desglossant, si és el cas, l'IVA: fins a 20 punts
  d) Creació d'ocupació per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, pel 7% de la plantilla: fins a 5 punts
  e) Mesures de promoció de la igualtat efectiva d'hòmens i dones en el mercat de treball: fins a 5 punts
  f) Pla de docència i pla de formació del personal: fins a 5 punts.
  Per a la valoració d'estos criteris de selecció es tindrà en compte la documentació presentada per les entitats a què es fa referència en l'apartat 4 d'esta convocatòria

  En cas d'empat en la puntuació obtinguda per dos o més entitats a què haguera correspost la màxima puntuació, tindran preferència de selecció les propostes de les entitats que, en la documentació referida en l'apartat 5, presenten un pla d'igualtat prèviament aprovat per qualsevol administració pública o òrgan competent.

  Per a la valoració de l'oferta econòmica a què es fa referència en l'apartat c) del punt 10.3 anterior s'assignarà una màxim de 20 punts per mitjà d'una fórmula de proporció inversa, de manera que s'atorgarà la màxima puntuació a l'oferta econòmica més baixa i la resta d'ofertes es valoraran per mitjà de proporcionalitat inversa amb l'anterior, amb aplicació de la formula següent:
  IOV = 20xIOME/IOV
  sent:
  IOME: import de l'oferta més econòmica.
  IOV: import de l'oferta a valorar

  La valoració de les ofertes finals de la resta d'apartats es realitzarà per mitjà d'una fórmula de proporció directa.

  Obligacions

  Les obligacions de l'entitat concertada són les següents:
  a. Prestar el servici en les condicions que hagen sigut establides.
  b. Cuidar del bon orde del servici. La persona física o jurídica adjudicatària podrà dictar les oportunes instruccions de funcionament, sense perjuí de les competències en esta matèria per part de l'Administració.
  c. Respectar el codi de bones pràctiques o d'ètica professional i exigir coresponsabilitat entre els pacients de manera que els servicis a prestar siguen respectats en tant que la seua eficàcia siga perceptible. En cas contrari haurà de finalitzar el tractament.
  d. Seguir les directrius i normes de les autoritats sanitàries amb vista a la coordinació dels recursos sanitaris i de les activitats assistencials per a l'atenció dels pacients provinents del sector públic.
  e. Indemnitzar els danys que causen a tercers com a conseqüència de les intervencions que requerisca el desenrotllament del servici concertat.
  f. Respectar el principi de no discriminació per raó de nacionalitat respecte de les empreses d'estats membres de la Unió Europea o signataris de l'acord sobre contractació pública de l'Organització Mundial del Comerç en els acords d'acció concertada de subministraments o com a conseqüència del de gestió de servicis públics.
  g. Complir amb el que establix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal; i en la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica.
  h. Garantir que l'atenció que es preste als ciutadans amb dret a cobertura sanitària pública serà la mateixa per a tots, sense altres diferències que les sanitàries inherents a la mateixa naturalesa de l'assistència.
  i. Responsabilitzar-se de la qualitat de la prestació assistencial que desenrotlle, així com de les conseqüències que es deduïsquen per a la CSUSP o per a tercers, de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució de l'acord d'acció concertada. La CSUSP, en l'exercici de les seues facultats d'inspecció i control, podrà en qualsevol moment ordenar la visita dels seus representants a les instal·lacions de l'adjudicatari a fi de constatar que tant les instal·lacions del mateix com la dotació del personal i la prestació dels servicis s'ajusten al que estipula i a la normativa en vigor. L'entitat concertada es compromet a facilitar la inspecció, posant a la seua disposició les instal·lacions i totes aquelles dades, informació o documentació que siga necessària per a la seua realització. Si fruit de la dita comprovació fóra necessari implantar mesures de seguretat addicionals a les prèviament acordades, l'entitat estarà obligada a la implantació de les dites mesures a càrrec seu.
  j. Aportar els equips tècnics així com els mitjans auxiliars, humans i materials previstos en la seua oferta en nombre i grau necessari per a la realització de l'objecte de l'acord d'acció concertada a satisfacció de la CSUSP així com adaptar estos a les innovacions que demostren, amb reconeguda evidència científica, un benefici per als pacients. L'equipament tècnic de suport per a diagnòstic, tractament i hospitalització dels pacients haurà de renovar-se amb la periodicitat que corresponga per a evitar la seua obsolescència tècnica. Els tècnics o especialistes que intervinguen hauran d'estar en possessió de la corresponent titulació per a poder, si és el cas, nominar i firmar el treball realitzat.
  k. Facilitar les dades estadístiques assistencials, de gestió i de comptabilitat que la CSUSP requerisca disposar per als seus sistemes d'informació, per a la gestió, per a la facturació o altres necessitats així com per a una millor avaluació de la qualitat d'atenció als beneficiaris de la sanitat pública que hagen sigut atés. Amb este fi, l'entitat concertada haurà de complir les instruccions que establisca la CSUSP respecte al model de dades, sistema de reporting i altres especificacions.

  Sancions

  S'establix un règim de penalitats en què les entitats concertades s'han de fer responsables que els servicis objecte de concert es presten dins del termini previst, en el lloc acordat i d'acord amb les característiques i requisits establits d'acord amb esta resolució.

  Amb este fi es tipifiquen conductes que es qualifiquen en incompliments lleus, greus i molt greus, i s'atribuïxen penalitats que van des de 50.000.-euros fins al 2% de la facturació anual.

  Enllaços

  Apèndix I. Atenció ambulatòria prestada en els càncers més freqüents: processos i subprocessos

  Apèndix II. Radioteràpia ambulatòria, hospital a domicili i consell genètic

  Apèndix III. Atenció ambulatòria prestada en els càncers més freqüents:detall d'activitats

  Apèndix IV.Radioteràpia ambulatòria hospital a domicili i consell genètic: detall d'activitats

  Apéndix V. Condicions específiques de l'activitat de radioteràpia

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 7/2017, de 30 de març, de la Generalitat sobre acció concertada per a la prestació de servicis a les persones en l'àmbit sanitari (DOGV núm. 8016, de 06/04/2017).
  - Orde 3/2017, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per la qual es regula l'acció concertada per a la prestació de servicis a les persones en l'àmbit sanitari (DOGV núm. 7998, de 13/03/2017).
  - Resolució de 31 de maig de 2017, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per a la convocatòria de l'acció concertada per a la prestació assistencial integral oncològica (DOGV núm. 8060, de 12/06/2017).
  - Correcció d'errades de la Resolució de 31 de maig de 2017, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per a la convocatòria de l'acció concertada per a la prestació assistencial integral oncològica (DOGV núm. 8066, de 20/06/2017).
  - Acord de 6 d'octubre de 2017, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública amb la Fundació Institut Valencià d'Oncologia, d'acció concertada per a la prestació assistencial integral oncològica, AC 02/2017 (DOGV núm. 8161 de 02.11.2017) .

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 7/2017, de 30 de març

  Vegeu l'Ordre 3/2017, de 1 de març

  Vegeu la Resolució de 31 de maig de 2017

  Vegeu la Correcció d'errades de la Resolució de 31 de maig de 2017

  Vegeu l'Acord de 6 de octubre de 2017

  Inici
 • Preguntes freqüents
  Com puc obtindre més informació relativa a la convocatòria d'acció concertada?
  Pot contactar amb el Servici de Fundacions, Consorcis i Prestacions externes a través del correu electrònic serv_conciertos@gva.es

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.