• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Convocatòria d'acció concertada per a la prestació assistencial integral oncològica.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria d'acció concertada per a la prestació assistencial integral oncològica.

  Objecte del tràmit

  L'acord té per objecte la prestació del servici d'assistència sanitària integral dels pacients amb problemes oncològics, en totes o en qualsevol de les seues fases, des de la confirmació diagnòstica fins al final de l'assistència oncològica, a pacients residents assegurats i assimilats a la Comunitat Valenciana amb càrrec a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (CSUSP).

  La modalitat d'acció concertada que es convoca és de caràcter singular per a la Comunitat Valenciana, i se subscriu exclusivament amb una entitat, a la qual s'atribuïx la completa prestació del servici d'assistència sanitària integral oncològica.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran accedir les entitats públiques o privades sense ànim de lucre entre els fins de les quals estiga l'atenció a pacients amb problemes oncològics.

  Requeriments

  Les entitats públiques o privades sense ànim de lucre hauran de complir els requisits establits en l'article 6 de l'Orde 3/2017 de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es regula l'acció concertada per a la prestació de servicis a les persones en l'àmbit sanitari.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies comptats a partir de l'endemà al de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana DOGV núm. 8060 de data 12 de juny de 2017.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA - CASTELLÓ
  PL. HORT DELS CORDERS, 12Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA - ALACANT
  C/ GIRONA, 26Ver plano
  03001 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA
  C/ MISSER MASCÓ, 31-33Ver plano
  46010 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA - VALÈNCIA
  GRAN VIA FERRAN EL CATÒLIC, 74Ver plano
  46008 València
  Tel: 012

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les entitats públiques o privades sense ànim de lucre hauran d'omplir la sol·licitud que figura com a annex II, la qual haurà d'anar acompanyada amb la documentació que a continuació es relaciona:
  - Certificat d'autorització administrativa a l'entitat.
  - Certificat d'inscripció en el registre de centres i servicis sanitaris de la Generalitat o en el registre corresponent d'inscripció si és el cas.
  - Documents acreditatius d'experiència de tres anys, com a mínim, en el servici objecte de l'acció concertada
  - Document acreditatiu de la titularitat del servici, o de disponibilitat per qualsevol títol jurídic vàlid per un període no inferior al període de vigència d'esta acció concertada
  - Memòria descriptiva del servici a realitzar
  - Acreditació de la representació
  - Documents de l'apartat 4.2 de la convocatòria.

  En el cas de necessitar ampliar la relació de mitjans personals i materials sol·licitats en l'apartat F, es realitzarà per mitjà de la presentació en un document adjunt a l'annex II que respectarà en tot cas, el format de taula d'eixe apartat.

  Impresos associats

  [ANNEX II] SOL·LICITUD GENERAL D'ACCIÓ CONCERTADA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.