Detall de Procediments

TECG- Convocatòries ordinàries i extraordinàries de les proves d'aptitud sobre els coneixements teoricopràctics per a l'obtenció del títol de mariner pescador, que es realitzarà en l'Institut Politècnic Marítim Pesquer del Mediterrani durant l'any 2020.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG- Convocatòries ordinàries i extraordinàries de les proves d'aptitud sobre els coneixements teoricopràctics per a l'obtenció del títol de mariner pescador, que es realitzarà en l'Institut Politècnic Marítim Pesquer del Mediterrani durant l'any 2020.

  Objecte del tràmit

  Convocar els exàmens de mariner pescador que es realitzaran durant 2020 en l'Institut Politècnic Marítim Pesquer del Mediterrani a Alacant.

  CONVOCATÒRIES ORDINÀRIES PER A 2020:
  - 5 de febrer
  - 6 de maig
  - 30 de setembre
  - 9 de desembre

  CONVOCATÒRIES EXTRAORDINÀRIES:
  Excepcionalment, es podran convocar proves d'aptitud extraordinàries en dates diferents de les indicades anteriorment quan el nombre d'interessats en aquestes així ho justifique.

  NOTA:
  Les persones físiques que superen els exàmens i complisquen els requisits exigits en el Reial decret 36/2014 podran sol·licitar l'expedició del corresponent títol professional.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones físiques interessades a fer les proves d'aptitud sobre els coneixements telemàticament requerits per a obtindre el títol de mariner pescador i que reunisquen els requisits corresponents.

  Requeriments

  - Ser major de 16 anys.
  - Tindre l'aptitud física que permeta el desenvolupament de l'activitat d'acord amb la legislació vigent.

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2020:

  Model 046-9837 - Taxa per serveis de l'Institut Politècnic Marítim Pesquer

  LEGISLACIÓ APLICABLE: Article 3.9,-5 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes per serveis administratius.

  - Per expedició de certificats: 2,58 euros

  BONIFICACIONS:
  La quota líquida serà el resultat d'aplicar una bonificació del 50 % de la quota íntegra, en el cas de contribuents que siguen membres d'una família nombrosa de categoria general o d'una família monoparental de categoria general.

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  https://atenea.ha.gva.es/sara/servlet/com.hacienda.pdf.pdf417.ServletRecogidaDatosSimulador?ID_SIMUL=SIMU046-9837

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les dates de matriculació per a cada un dels exàmens són les següents:

  Data d'examen: 05/02/2020 - Data de matriculació: 20, 21, 22 i 23 de gener.
  Data d'examen: 06/05/2020 - Data de matriculació: 20, 21, 22 i 23 d'abril
  Data d'examen: 30/09/2020 - Data de matriculació: 14, 15, 16 i 17 de setembre
  Data d'examen: 09/12/2020 - Data de matriculació: 23, 24, 25 i 26 de novembre

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) A les oficines de Correus, de la manera que s'establisca reglamentàriament.
  d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, en els registres que s'indica a continuació.

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  INSTITUT POLITÈCNIC MARÍTIM-PESQUER DEL MEDITERRANI
  MOLL PESQUER, S/NVer plano
  03001 Alacant/Alicante
  Tel: 965227240
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18654

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Sol·licitud de matrícula.
  - Declaració responsable de posseir l'aptitud física que en permeta el desenvolupament de l'activitat.
  - Còpia del DNI/NIE, quan no s'autoritze a l'Administració a la consulta telemàtica de les dades.
  - Justificant del pagament de la taxa. Els beneficiaris d'exempcions o bonificacions de la taxa presentaran l'acreditació corresponent.
  - Justificant del pagament del segur.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN LA PROVA D'APTITUD DE MARINER PESCADOR A REALITZAR EN L'INSTITUT POLITÈCNIC MARÍTIM PESQUER DE LA MEDITERRÀNIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - El sol·licitant haurà de presentar la sol·licitud juntament amb la documentació requerida en qualsevol dels òrgans de les administracions públiques indicats anteriorment, la qual s'haurà d'adreçar l'Institut Politècnic Marítim Pesquer del Mediterrani a Alacant.

  - Les persones que presenten la documentació en un registre diferent del de l'Institut Politècnic Marítim Pesquer del Mediterrani hauran d'enviar una còpia de la documentació registrada degudament per correu electrònic a aquest institut. (pesquero_alicante@gva.es)

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18654

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, encraa que no estan obligats a això, opten per aquesta via, presentaran les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica de la Generalitat en la URL següent: .

  Per a accedir-hi de manera telemàtica, el sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i poden utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat, entre els quals hi ha el certificat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics però la sol·licitud es faça de manera presencial, es requerirà l'interessat perquè l'esmene mitjançant la presentació electrònica d'aquesta.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic hauran d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, escaiga.

  Els tràmits que s'efectuen per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat però que no s'arriben a registrar, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va el meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

  Inici
 • Informació complementària

  Segons disposa el punt 2 de l'article 4 del Decret 169/2016, d'11 de novembre, del Consell, pel qual es regula l'ensenyament per a l'obtenció de determinats títols professionals del sector pesquer a la Comunitat Valenciana, periòdicament l'Institut Politècnic Marítim Pesquer del Mediterrani durà a terme proves d'aptitud sobre els coneixements teoricopràctics que es requereixen per a obtindre el títol de mariner pescador, que es recullen en l'annex d'aquest decret.

  * CONEIXEMENTS TEORICOPRÀCTICS:
  En l'annex III del Decret 169/2016, d'11 de novembre, s'estableixen les matèries sobre les quals versarà l'examen teoricopràctic per a l'obtenció del títol de mariner pescador.


  * DESENVOLUPAMENT DE LES PROVES I CRITERIS D'AVALUACIÓ:

  1.- EXAMEN TEÒRIC: APARTAT I NOMBRE DE PREGUNTES
  - Concepte, coneixement i denominació dels diversos elements i equips de l'embarcació: 10 preguntes
  - Govern de l'embarcació, serveis de guaita i guàrdia: 10 preguntes
  - Operacions de càrrega i descàrrega: 5 preguntes
  - Maniobres de l'embarcació en port: 5 preguntes
  - Maneig i manteniment: 5 preguntes
  - Seguretat i salut en les feines de pesca. 5 preguntes
  - Manipulació i conservació dels productes de la pesca i l'aqüicultura: 5 preguntes
  - Protecció del medi marí i dels seus recursos: 5 preguntes TOTAL: 50 preguntes
  Per a obtindre la qualificació d'APTE caldrà respondre correctament almenys 35 de les qüestions que s'hi plantegen (70 %) (15 errors). Les preguntes que no es contesten compten com a errors. Els errors no hi resten.


  2.- EXAMEN PRÀCTIC:
  Per a accedir a l'examen pràctic cal haver obtingut la qualificació d'APTE a l'examen teòric.
  El candidat haurà de fer CINC exercicis que propose el professor d'entre els set que figuren a continuació. S'hauran dur a terme amb seguretat i rapidesa, caldrà obtindre-hi els punts següents en cada un dels exercicis pràctics proposats:
  - Pràctica: fer quatre nusos que propose el professor (puntuació = 0,5 x 4 = 2 punts)
  - Pràctica: abossar un cap o filferro (puntuació = 2 punts)
  - Pràctica: amaratge a bita, cornamusa o serreta i comprensió d'expressions comunes utilitzades durant les maniobres (puntuació=1 x 2 = 2 punts)
  - Pràctica: preparació d'una gassa per costura amb un cap (puntuació= 2 punts)
  - Pràctica: preparació d'una gassa amb "perrillos" de filferro (puntuació= 2 punts)
  - Pràctica: entullar dos caps (puntuació= 2 punts)
  - Pràctica: mesurar el diàmetre d'un filferro amb un peu de rei (puntuació= 2 punts)
  Per a obtindre la qualificació d'APTE caldrà obtindre una puntuació mínima de cinc punts en la realització dels cinc exercicis previstos.

  NOTA FINAL: per a obtindre la qualificació final d'APTE cal obtindre la qualificació d'APTE tant en la part teòrica com en la pràctica.


  * L'HORARI DE LES PROVES, EL DESENVOLUPAMENT DELS CONTINGUTS MÍNIMS EXIGITS, LES CONVOCATÒRIES EXTRAORDINÀRIES, SI ESCAU, AIXÍ COM LA RESTA DE LA INFORMACIÓ NECESSÀRIA
  PER A UN DESENVOLUPAMENT NORMAL DE LES PROVES estaran a la disposició dels interessats amb la suficient antelació a:
  - Les direccions territorials de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica a Alacant, a València i a Castelló.
  - A l'Institut Politècnic Marítim Pesquer del Mediterrani, a Alacant.
  - http://mestreacasa.gva.es/web/300200700/1

  Enllaços

  Simulació de tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana (Cl@ve-signatura)

  Sistemes de signatura electrònica admesos i/o usats en la seu.

  Sistemes de verificació de signatura

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 36/2014, de 24 de gener, pel qual es regulen els títols professionals del sector pesquer (BOE núm. 41, de 17/02/14).
  - Decret 169/2016, d'11 de novembre, del Consell, pel qual es regula l'ensenyament per a l'obtenció de determinats títols professionals del sector pesquer a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7921, de 21/11/2016).
  - Resolució del director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'aproven les convocatòries ordinàries de les proves d'aptitud sobre els coneixements teoricopràctics per a l'obtenció del títol de mariner pescador que es realitzarà en l'Institut Politècnic Marítim Pesquer del Mediterrani durant l'any 2020.

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial decret 36/2014, de 24 de gener.

  Vegeu el Decret 169/2016, d'11 de novembre

  Vegeu la Resolució de 4 de desembre de 2019.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.