Detall de Procediment

Convocatòries ordinàries i extraordinàries de les proves d'aptitud sobre els coneixements teoricopràctics per a l'obtenció del títol de mariner pescador, que es realitzarà en el Centre Integrat Públic de Formació Professional Politècnic Marítim Pesquer del Mediterrani durant l'any 2023

Codi SIA: 223824
Codi GUC: 18654
Organisme: Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

OBERT TERMINI DE MATRICULACIÓ per a l'examen del 13 de desembre de 2023 (dies 27, 28, 29 i 30 de novembre). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Convocar els exàmens de mariner pescador a realitzar durant 2023 en el Centre Integrat Públic de Formació Professional Politècnic Marítim Pesquer del Mediterrani a Alacant. CONVOCATÒRIES ORDINÀRIES PER A 2023: - 8 de febrer - 3 de maig - 27 de setembre - 13 de desembre CONVOCATÒRIES EXTRAORDINÀRIES: Excepcionalment es podran convocar proves d'aptitud extraordinàries en dates diferents a les indicades anteriorment quan el nombre d'interessats en les mateixes així ho justifique. NOTA: Les persones físiques que superen els exàmens i complisquen els requisits exigits en el Reial decret 36/2014, podran sol·licitar l'expedició del corresponent títol professional.

Observacions

Segons disposa el punt 2 de l'article 4 del Decret 169/2016, d'11 de novembre, del Consell, pel qual es regula l'ensenyament per a l'obtenció de determinats títols professionals del sector pesquer a la Comunitat Valenciana, periòdicament el Centre Integrat Públic de Formació Professional Politècnic Marítim Pesquer del Mediterrani farà proves d'aptitud sobre els coneixements teoricopràctics requerits per a obtindre el títol de mariner pescador, recollits en l'annex d'aquest decret. * CONEIXEMENTS TEORICOPRÀCTICS En el Reial decret 36/2014, de 24 de gener, pel qual es regulen els títols professionals del sector pesquer , modificat pel Reial decret 618/2020, de 30 de juny, pel qual s'estableixen millores en les condicions de treball en el sector pesquer; així com en l'annex III del Decret 169/2016, d'11 de novembre, s'estableixen les matèries sobre les quals versarà l'examen teoricopràctic per a l'obtenció del títol de mariner pescador. D'acord amb els articles 2 i 3 del Decret 97/2023, de 29 de juny, del Consell, el citat institut es transforma en Centre Integrat Públic de Formació Professional Politècnic Marítim Pesquer del Mediterrani, i s'adscriu orgànica i funcionalment a la conselleria competent en matèria d'educació. Així mateix, la disposició addicional novena estableix que la conselleria competent en matèria de pesca marítima, dins de les seues atribucions, autoritza el Centre Integrat Públic de Formació Professional Politècnic Marítim Pesquer del Mediterrani perquè realitze els exàmens necessaris per a acreditar que es tenen els coneixements mínims requerits per la legislació vigent per a l'obtenció dels títols professionals del sector pesquer, sempre que es complisca amb els requisits establits per la legislació que regule aquesta formació. * DESENVOLUPAMENT DE LES PROVES I CRITERIS D'AVALUACIÓ: 1. EXAMEN TEÒRIC: APARTAT I NOMBRE DE PREGUNTES - Concepte, coneixement i denominació dels diferents elements i equips del vaixell: 10 preguntes Govern del vaixell, serveis de guaita i guàrdia. 10 preguntes - Operacions de càrrega i descàrrega: 5 preguntes - Maniobres del vaixell en port: 5 preguntes - Maneig i manteniment: 5 preguntes - Seguretat i salut en les faenes de pesca: 5 preguntes - Manipulació i conservació dels productes de la pesca i l'aqüicultura: 5 preguntes - Protecció del medi marí i dels recursos d'aquest: 5 preguntes TOTAL: 50 preguntes Per a obtindre la qualificació d'APTE, serà necessari respondre correctament almenys 35 de les qüestions plantejades (70 %) (15 fallades). Les preguntes no contestades compten com a fallades. Les preguntes contestades erròniament així com les no contestades no penalitzen. 2. EXAMEN PRÀCTIC: Per a accedir a l'examen pràctic, és necessari haver obtingut la qualificació d'APTE en l'examen teòric. El candidat haurà de realitzar, amb seguretat i rapidesa, CINC exercicis proposats pel professor d'entre els que figuren a continuació, i s'obtindran els punts següents en cada un dels exercicis pràctics proposats: - Pràctica 1: realitzar quatre nusos proposats pel professor d'entre els huit que entren en l'examen i es puntuaran 0,5 punts per cada un dels nusos realitzat correctament. (puntuació = 0,5 x 4 = 2 punts). - Pràctica 2: abossar un cap o cable de filferro. (puntuació = 2 punts) - Pràctica 3: Amarrar i fer ferm amb voltes un cap a una bita o cornamusa. (puntuació = 2 punts) - Pràctica 4: Amarrar una defensa, fer les maniobres de lascar, temperar, virar d'un cap i arriar una amarra en una cornamusa o bita. (puntuació = 2 punts) - Pràctica 5 : Encapellar les gasses de diverses amarres a un mateix norai. (puntuació = 2 punts) Per a obtindre la qualificació d'APTE, serà necessari obtindre una puntuació mínima de cinc punts amb la realització dels cinc exercicis previstos. NOTA FINAL: per a obtindre la qualificació final d'APTE, és necessari obtindre la qualificació d'APTE tant en la part teòrica com en la pràctica. * L'HORARI DE LES PROVES, EL DESENVOLUPAMENT DELS CONTINGUTS MÍNIMS EXIGITS, LES CONVOCATÒRIES EXTRAORDINÀRIES, SI ÉS EL CAS, AIXÍ COM LA RESTA DE LA INFORMACIÓ NECESSÀRIA PER AL NORMAL DESENVOLUPAMENT DE LES PROVES estaran a la disposició dels interessats amb la suficient antelació en: - Les direccions territorials de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica a Alacant, València i Castelló. - En el Centre Integrat Públic de Formació Professional Politècnic Marítim Pesquer del Mediterrani a Alacant. - https://portal.edu.gva.es/03002007/

Requisits

- Ser major de 16 anys. - Tindre l'aptitud física que permeta el desenvolupament de l'activitat d'acord amb la legislació vigent.

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones físiques interessades a fer les proves d'aptitud sobre els coneixements telemàticament requerits per a obtindre el títol de mariner pescador i que reunisquen els requisits corresponents.

Termini

Les dates de matriculació per a cada un dels exàmens són les següents: Data d'examen: 08/02/2023 - Data de matriculació: 23, 24, 25 y 26 de gener. Data d'examen: 03/05/2023 - Data de matriculació: 17, 18, 19 y 21 d'abril. Data d'examen: 27/09/2023 - Data de matriculació: 11, 12, 13 y 14 de setembre. Data d'examen: 13/12/2023 - Data de matriculació: 27, 28, 29 y 30 de novembre.

Documentació

- Sol·licitud de matrícula. - Declaració responsable de tindre l'aptitud física que permeta el desenvolupament de l'activitat de mariner pescador, certificat mèdic d'aptitud per a l'embarcament en vigor, expedit per l'Institut Social de la Marina. - Documentació acreditativa i identificativa de la persona sol·licitant i, si és el cas, del seu representant legal, en el cas que no haja autoritzat l'Administració a la consulta. - Si és el cas, document que acredite la representació legal. - Justificant del pagament de l'assegurança. Una vegada superada la prova d'aptitud sobre els coneixements teoricopràctics per a l'obtenció del títol de mariner pescador, l'interessat haurà de sol·licitar en la secretaria del Centre Integrat Públic de Formació Professional Politècnic Marítim Pesquer del Mediterrani l'expedició del certificat corresponent, presentant el formulari de sol·licitud juntament amb el justificant del pagament de la taxa (veure instruccions en la web del centre).

Presentació

Presencial
a) En les oficines d'assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros). b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. d) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, en el registre que s'indica a continuació:
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d’entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos reconeguts per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i podran utilitzar qualsevol sistema de firma electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat; entre aquests, el certificat emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/vl/servicios/ciudadanos-y-autonomos/registro-de-representantes/). L'accés a aquest registre per part dels representats pot realitzar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de representant d'entitat (si és persona jurídica). Els documents que s’annexen al tràmit telemàtic han d’anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l’àrea personal de la Generalitat des de l’apartat “Com va això meu”-> “Sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

- El sol·licitant haurà de presentar la sol·licitud juntament amb la documentació requerida en qualsevol dels òrgans de les administracions públiques indicats anteriorment, la qual s'haurà d'adreçar al Centre Integrat Públic de Formació Professional Politècnic Marítim Pesquer del Mediterrani a Alacant. - Les persones que presenten la documentació en un registre diferent del del Centre Integrat Públic de Formació Professional Politècnic Marítim Pesquer del Mediterrani hauran d'enviar una còpia de la documentació registrada degudament per correu electrònic a aquest Centre (03002007.secretaria@edu.gva.es).

òrgans de tramitació

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Esgota via administrativa