Sol·licitud d'autorització d'aprofitament forestal procedent de circumstàncies extraordinàries

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 223829
|
Codi GVA: 18682
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Obtindre l'autorització de l'administració forestal per a realitzar un aprofitament forestal procedent de circumstàncies extraordinàries.

Es considera aprofitament forestal procedent de circumstàncies extraordinàries:

Els aprofitaments forestals que es realitzen a conseqüència de danys causats per esdeveniments climàtics excepcionals o per altres circumstàncies sobrevingudes o sinistres i la finalitat de les quals siga afavorir la correcta evolució de la massa forestal.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

.· El termini de vigència de l'autorització és de dos anys a partir de la data en què haja sigut notificada, llevat que per raó motivada s'indique un altre termini en la resolució.

· En el cas que l'execució de l'aprofitament forestal requerisca efectuar labors complementàries, aquestes han de quedar indicades en la sol·licitud. La resolució d'autorització inclourà l'autorització de realització d'aquestes labors complementàries.

· L'Administració forestal assignarà un codi alfanumèric únic per a cada un dels aprofitaments forestals autoritzats que figurarà en la corresponent resolució administrativa i identificarà de manera inequívoca l'origen legal dels productes obtinguts.

· El titular queda subjecte a les obligacions que estableix l'article 28 del Decret 205/2020, d'11 de desembre, respecte de la determinació de l'aprofitament una vegada obtinguda la corresponent resolució i prèviament al seu inici.

Amb aquest objectiu, el titular o la persona que en tinga la representació ha de posar-se en contacte amb la corresponent oficina comarcal de medi ambient per a la planificació de les actuacions corresponents. Podeu accedir a la informació de contacte a través de l'enllaç següent:

https://agroambient.gva.es/es/agentes-medioambientales/donde-estan

· En el cas concret d'aprofitaments de fusta i afins, al final de cada anualitat, durant la vigència de l'aprofitament i també a la finalització d'aquest, el titular haurà de comunicar a l'Administració forestal autonòmica la quantitat de producte realment obtinguda i extreta de la forest. La comunicació ha d'estar identificada amb el codi de traçabilitat, sense perjudici del que estableix el Reglament (UE) núm. 995/2010, del Parlament Europeu i del Consell, de 20 d'octubre de 2010, pel qual s'estableixen les obligacions dels agents que comercialitzen fusta i productes de la fusta, i el Reial decret 1088/2015, de 4 de desembre, per a assegurar la legalitat de la comercialització de fusta i productes de la fusta, o la normativa que la complemente o substituïsca.

Aquesta comunicació s'ha de fer també en els casos en què un aprofitament degudament autoritzat, una vegada finalitzat el termini per a la seua execució, no s'haja realitzat, encara que la quantitat siga zero.

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Qualsevol persona física o jurídica.

Requisits

Ser titular de la forest o el terreny forestal o representar la persona que tinga aquesta titularitat en els termes que estableix la legislació del procediment administratiu comú.

La representació podrà acreditar-se mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixe constància fefaent de l'existència segons els termes de la legislació bàsica estatal.

S'entendrà acreditada la representació davant del sector públic autonòmic mitjançant un apoderament "apud acta" efectuat per compareixença personal o compareixença electrònica en la corresponent seu electrònica, o a través de l'acreditació de la seua inscripció en el Registre electrònic d'apoderaments (REA).

Com es tramita

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud en imprés normalitzat (persona interessada).

- Revisió i avaluació de la sol·licitud (servei territorial competent en matèria de forests).

- Esmena i millora de la sol·licitud, si correspon (persona interessada).

- Resolució d'estimació o desestimació de la sol·licitud, segons siga procedent (direcció territorial competent en matèria de forests).

- Notificació a la persona interessada (servei territorial competent en matèria de forests).

 

El termini de resolució de la sol·licitud serà d'un mes, termini que es computarà d'acord amb article 21.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, des de la data en què aquesta haja tingut entrada en el registre electrònic de l'Administració o l'organisme competent per a la seua tramitació. Transcorregut aquest termini sense que se'n notifique la resolució, s'entendrà no autoritzada.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

En qualsevol moment de l'any.

Documentació
Imprés normalitzat de sol·licitud d'autorització d'aprofitament forestal procedent de circumstàncies extraordinàries.
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així els sol·licitants que, tot i que no estan obligades a fer-ho, opten per aquesta via, han de...
Saber més
Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.

d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

I, preferentment, als registres que s'indiquen a continuació.

 

No obstant això, les persones sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa, la presentació de sol·licituds s'ha de fer electrònicament. En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la presentació en forma electrònica.

On dirigir-se

Resolució

Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015). Així, contra la resolució que es dicte es podrà interposar un recurs d'alçada davant del titular de la direcció general amb competències en matèria de...

Saber més
Sancions
Les que preveu la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, forestal de la Comunitat Valenciana.