• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC.

EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

NO SERÀ APLICABLE LA SUSPENSIÓ NI LA INTERRUPCIÓ DE TERMINIS D'AQUELLS PROCEDIMENTS EN ELS QUALS SE N'ESTABLISCA LA CONTINUÏTAT PER MOTIUS D'INTERÉS GENERAL (REIAL DECRET 465/2020, DE 17 DE MARÇ).

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÒ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

 

TECG- Ajudes per a l'aplicació de mesures de millora i manteniment de les infraestructures hidràuliques de les zones humides valencianes en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG- Ajudes per a l'aplicació de mesures de millora i manteniment de les infraestructures hidràuliques de les zones humides valencianes en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana

  Objecte del tràmit

  Concessió d'ajudes per a la realització d'actuacions de millora de la infraestructura hidràulica en municipis que incloguen zones humides pertanyents a la Xarxa Natura 2000, o bé que contribuïsquen amb les seues actuacions a aportar aigua a aquests terrenys, amb vista a millorar la qualitat de l'aigua i de l'hàbitat per a la fauna i flora.

  * Una vegada presentada la sol·licitud, en cas que es vulguen aportar documents a aquest procediment, es podrà fer en l'enllaç que hi ha al final del document.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones jurídiques i/o entitats sense personalitat jurídica, entre les següents:
  - ajuntaments
  - comunitats de regants
  - propietaris i associacions de propietaris
  - usuaris de les obres i instal·lacions d'infraestructures hidràuliques.

  Requeriments

  Els sol·licitants han de complir, almenys, algun dels requisits següents:
  a) tindre concedits drets de reg.
  b) ser gestors d'infraestructures hidràuliques o de terrenys agrícoles.
  Així mateix, hauran d'actuar en municipis que continguen zones humides catalogades incloses en la Xarxa Natura 2000 o bé contribuir, amb les seues actuacions, a aportar aigua a aquests terrenys.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Aquestes ajudes estaran finançades en els termes previstos en el PDR-CV 2014-2020, pel fons FEADER, el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i la Generalitat Valenciana.

  En cap cas, l'import màxim de l'ajuda superarà els 50.000 € per expedient.
  Per raons d'eficàcia i eficiència administrativa, l'import subvencionable mínim de cada sol·licitud ha de ser superior a 15.000 €, per la qual cosa no es tindran en consideració actuacions o projectes la quantia dels quals siga inferior a aquesta quantitat.
  El procediment de cobrament s'efectuarà tenint en compte el que s'estableix en l'article 13 de l'annex de l'ordre de bases.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds per a les ajudes de la present convocatòria serà de dos mesos i començarà a comptar des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8698, de data 16/12/2019).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Recollida en l'article 3 de l'annex de l'ordre de bases. La sol·licitud s'ha de presentar acompanyada de la documentació següent:

  a) justificació de la titularitat. Els drets de propietat o drets d'ús i de gaudi han d'acreditar-se mitjançant qualsevol forma vàlida en dret.

  b) certificat de l'acord de l'òrgan de govern competent, segons els seus estatuts, per a sol·licitar ajuda i acceptar els compromisos derivats.

  c) en el cas d'associacions de propietaris agrícoles, còpia de les escriptures i/o estatuts registrats de l'entitat sol·licitant.

  d) en el cas d'associacions de propietaris amb drets de reg, autorització signada per tots els titulars de les finques, a favor de l'associació, perquè aquesta puga percebre l'ajuda.

  e) acreditació de la representació, constatada per qualsevol mitjà vàlid en dret, de les agrupacions integrades per diversos titulars de drets de reg, de dret públic. S'ha d'adjuntar la llista de finques i d'unitats registrals.

  f) en el cas d'entitats locals, acreditació d'estar al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes.

  g) en el cas d'usuaris de les obres i instal·lacions d'infraestructures hidràuliques, document acreditatiu del titular de les infraestructures o de la gestió de la zona humida.
  h) memòria justificativa de l'actuació que s'ha de realitzar signada pel sol·licitant o representant. En el cas d'ajuntaments, aquests han de fer constar la partida pressupostària a la qual imputaran l'actuació, per a la qual cosa cal presentar una llista de finques i d'unitats registrals.

  i) pressupost de l'actuació que es realitzarà, amb desglossament per partides i conceptes de despesa i signat pel sol·licitant o representant.

  j) mapa topogràfic o ortofoto a escales entre 1/5.000 i 1/50.000 segons l'actuació prevista que implique actuacions sobre el terreny.

  k) imprés de manteniment de tercers per a pagaments de la Generalitat Valenciana degudament omplit segons l'Ordre 18/2011, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, de 17 de juny.

  l) les entitats beneficiàries que hi estiguen obligades, han de disposar del corresponent pla d'igualtat.

  m) les persones interessades són responsables de la veracitat dels documents que hi presenten i els òrgans gestors poden sol·licitar, de manera motivada, l'acarament de les còpies aportades per ells, per a la qual cosa podran requerir l'exhibició del document o de la informació original, sense perjudici de les facultats de comprovació, de control i d'inspecció que tenen atribuïdes les administracions públiques, en virtut de l'article 28.5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


  * Una vegada presentada la sol·licitud, en cas que es vulguen aportar documents a aquest procediment, es podrà fer en l'enllaç que hi ha al final del document.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD PER A LA CONCESSIÓ D' AJUDES PER A L' APLICACIÓ DE MESURES DE MILLORA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES HIDRÀLIQUES DE LES ZONES HUMIDES VALENCIANES EN EL MARC DEL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2014-2020

  COMUNICACIÓ DE FINALITZACIÓ DELS TREBALLS RELATIUS A LES AJUDES PER A L'APLICACIÓ DE MESURES DE MILLORA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES EN LES ZONES HUMIDES DE LA COMUNITAT VALENCIANA EN EL MARC DEL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2014-2020

  SOL·LICITUD PER AL COBRAMENT DE LES AJUDES PER A L'APLICACIÓ DE MESURES DE MILLORA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES EN LES ZONES HUMIDES DE LA COMUNITAT VALENCIANA EN EL MARC DEL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2014-2020

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La instrucció del procediment correspon a les direccions territorials de la conselleria competents en espais naturals, en l'àmbit territorial de les quals tindrà lloc, de manera exclusiva o principal, les actuacions per raó de les quals se sol·liciten les ajudes.

  L'incompliment del requeriment d'esmena o del termini de presentació de sol·licituds establit en la corresponent convocatòria, implica la inadmissió de la sol·licitud, mitjançant la corresponent resolució del director general competent en matèria d'espais naturals protegits.

  En cas que s'hi detecten deficiències o falta de documentació que l'interessat haja d'esmenar, se li requerirà per escrit i se li concedirà un termini de 10 dies per a l'aportació de la informació i/o documentació pertinent, i serà informat que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seua sol·licitud.

  Una vegada finalitzada la fase d'instrucció, les direccions territorials emetran per a cada expedient un informe en el qual s'especifique si, amb la informació de què disposa, la sol·licitud compleix els requisits establits per a accedir a l'ajuda.

  D'acord amb aquests informes, l'òrgan instructor, en l'àmbit territorial del qual tindran lloc, de manera exclusiva o principal, les actuacions per raó de les quals se sol·liciten les ajudes, ha de proposar al director general la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds i notificar la resolució d'inadmissió o de desistiment a les persones interessades.

  El procediment de concessió de la subvenció es farà en règim de concurrència competitiva. La valoració i selecció dels expedients la realitzarà una comissió de valoració integrada pel subdirector/a general competent en Medi Natural, en qualitat de president/a, o un/a funcionari/ària amb rang de cap de servei en qui delegue; el/la cap de servei competent en Espais Naturals o funcionari/ària del grup A1/A2 en qui delegue; un/a representant de cada una de les direccions territorials que hagen realitzat la instrucció de les ajudes; i, com a secretari/ària, un/a tècnic/a del grup A1, d'administració general de la direcció general competent per a la tramitació d'aquestes ajudes.

  La comissió de valoració podrà sol·licitar a l'òrgan instructor tots els documents i els informes que considere necessaris per a l'elaboració de l'informe d'avaluació.

  La comissió avaluadora proposarà la concessió de les ajudes dels expedients que complisquen els requisits de la convocatòria i que, segons els criteris d'atorgament establits en l'article 6, puguen ser atesos d'acord amb la dotació pressupostària prevista.

  D'acord amb la documentació presentada i l'informe de la comissió de valoració, l'òrgan instructor elevarà la proposta de resolució corresponent a l'òrgan competent per a resoldre. Les propostes de concessió o denegació de les ajudes es traslladaran a l'òrgan competent per a la seua resolució.


  Les sol·licituds les resoldran el director o directora general competent en espais naturals, segons l'Acord de 26 d'abril de 2012, pel qual es deleguen les funcions d'autorització del pagament de fons FEADER entre l'organisme pagador i els diferents òrgans administratius de la Conselleria d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, així com de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, i de la Conselleria de Governació.

  Al mateix temps, les sol·licituds d'ajuda que no puguen ser ateses per excedir l'import global màxim de la convocatòria seran desestimades, d'acord amb el que s'estableix en l'article 39 de la Llei 1/2015, de la Generalitat, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions, sense perjudici del que s'estableix en els apartats 11 i 12 d'aquest mateix article de la present ordre de bases.

  S'estableix un termini de sis mesos per a resoldre les sol·licituds d'ajuda, comptats des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Aquestes sol·licituds podran entendre's desestimades si, transcorregut aquest termini, no s'ha dictat la corresponent resolució.

  Les resolucions, que posen fi a la via administrativa, es notificaran als interessats, i en motivaran degudament el sentit. Es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant de la persona que ostenta la direcció de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà del dia en què tinga lloc la notificació, de conformitat amb la legislació vigent sobre procediment administratiu, o bé, directament, un recurs en els jutjats contenciosos administratius, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la notificació, de conformitat amb el que estableixen els articles 8.3, 25.1 i 46.1 de la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  En la resolució de concessió d'ajuda, ha de figurar, almenys: Import màxim de l'ajuda, condicions que ha de complir el beneficiari, termini d'execució i justificació de les actuacions subvencionables, així com la procedència de fons amb una menció expressa de les quantitats de FEADER. S'hi ha d'incloure una llista de reserva de sol·licituds no ateses per falta de crèdit.

  En la resolució de desestimació per falta de disponibilitat pressupostària, s'ha de fer constar la incorporació i la posició de la sol·licitud en la llista d'espera, així com la puntuació obtinguda d'acord amb l'article 5 d'aquest annex i les condicions que se'n deriven. En el supòsit que es produïren renúncies, revocacions de les subvencions concedides o ampliacions posteriors de crèdit de la convocatòria, es poden fer atorgaments d'acord amb aquesta llista d'espera.

  Les persones beneficiàries poden sol·licitar una pròrroga del termini de realització i justificació de les actuacions a l'òrgan concedent, sempre que no excedisca de la meitat d'aquest, que les circumstàncies ho aconsellen i que, amb això, no es perjudiquen drets de tercer, d'acord amb l'article 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  En cas que les accions objecte d'ajuda hagen estat finançades, a més, amb fons propis o altres subvencions i recursos, s'ha d'acreditar l'import, la procedència i l'aplicació d'aquests a les activitats subvencionades.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions, que posen fi a la via administrativa, es notificaran als interessats, i en motivaran degudament el sentit. Es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant de l'òrgan que va dictar la resolució, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà del dia en què tinga lloc la notificació, de conformitat amb la legislació vigent sobre procediment administratiu, o bé, directament, un recurs en els jutjats contenciosos administratius, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la notificació, de conformitat amb el que estableixen els articles 8.3, 25.1 i 46.1 de la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18685

  Tramitació

  Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds s'ha de realitzar electrònicament, a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18685.

  En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè la presente de forma electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  En cas que es vulga tramitar un procediment electrònic en representació d'altres persones físiques o jurídiques, s'ha de procedir a la corresponent inscripció en el Registre de representants (https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/).

  Les esmenes o les aportacions documentals posteriors a la presentació de la sol·licitud s'han d'efectuar per mitjà de l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18536.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es facen per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-s'hi, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat, des de l'apartat "Com va això meu"- "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  El nombre màxim de punts que es poden obtindre per cada sol·licitud serà de 100 punts. A més, el llindar mínim que cal obtindre per a poder ser finançat serà d'un 30 % del nombre màxim de punts, és a dir, han d'obtindre, com a mínim, 30 punts.

  Obligacions

  - Informar de l'ajuda obtinguda del FEADER, en virtut de l'article 13 i l'annex III del Reglament (UE) núm. 808/2014 de la Comissió, del 17 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural per mitjà del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, segons el que disposa l'article 10.1 de l'annex de l'ordre de bases.

  Portar un sistema de comptabilitat separada, o codis comptables adequats per a totes les transaccions relatives a la subvenció finançada amb FEADER.

  Executar les actuacions subvencionades d'acord amb el que es reflecteix en la memòria, les bases i la resolució de concessió.

  Sotmetre's a les activitats de comprovació de la direcció general competent en espais naturals i a les activitats de control de la Generalitat, l'Administració de l'Estat i la Comissió Europea, i aportar tota la informació i la documentació que es requerisca.

  Disposar de llibres de comptabilitat, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes de la legislació mercantil i sectorial exigibles, així com els estats comptables a partir dels quals es desprenga l'execució adequada objecte de la subvenció. Conservar aquests documents justificatius de la recepció dels fons, mentre aquestes puguen ser objecte d'actuacions de comprovació i control.

  Acreditar la durabilitat de les inversions durant els cinc anys següents, a comptar de la data del pagament final de l'ajuda, de conformitat amb el que es preveu en l'article 71 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre.


  Per mitjà de l'acceptació de l'ajuda, la persona titular d'aquesta es compromet a executar les actuacions objecte de subvenció en els terminis previstos en la resolució, excepte causa de força major. En aquest últim cas, haurà d'estar degudament justificat. Sense perjudici de l'exempció de responsabilitat administrativa en aquest supòsit, procedirà el reintegrament, total o parcial, de les quantitats que en cada cas puguen declarar-se indegudament percebudes, incrementades, si escau, amb l'interés de demora corresponent.

  Així mateix, es compromet com a beneficiari d'aquesta a mantindre aquestes actuacions durant un termini mínim de 5 anys.

  Complir, en tot moment, la normativa ambiental i territorial corresponent a cada tipus d'obra i àmbit territorial. Es prestarà especial atenció a la que corresponga a espais naturals protegits i a incendis forestals.

  Compliment de la normativa laboral i del conveni sectorial de referència així com la normativa de prevenció de riscos laborals i salut laboral.

  Sancions

  En cas que s'incomplisquen els requisits que s'estableixen en aquestes bases reguladores i d'acord amb el que s'estableix en la Llei 38/2003, general de subvencions, i en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions, l'òrgan que concedeix les ajudes, ha de revocar totalment o parcialment les subvencions concedides. En els dos supòsits, el beneficiari té l'obligació de retornar l'import rebut i pagar els interessos de demora que corresponguen.

  El reintegrament de les quantitats percebudes de manera indeguda està regulat en l'article 172 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i es regirà per les disposicions generals sobre procediment administratiu de la Llei 39/2015 i les específiques que s'establisquen en matèria de subvencions.

  En l'article 36 de la Llei 38/2003, es determinen les causes d'invalidesa de la resolució de concessió de les ajudes, amb la obligació de devolució corresponent per part del beneficiari d'aquestes ajudes.

  Enllaços

  Aportació de documentació o esmena d'un expedient existent de sol·licitud d'ajudes de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 8/2019, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, de 18 d'abril, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per a l'aplicació de mesures de millora i manteniment d'infraestructures hidràuliques de les zones humides valencianes en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020
  - Correcció d'errors de l'Ordre 8/2019, de 18 d'abril, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per a l'aplicació de mesures de millora i manteniment de les infraestructures hidràuliques de les zones humides valencianes en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana.
  - RESOLUCIÓ de 8 de desembre de 2019, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA), per la qual es convoquen, per a l'any 2019, les ajudes finançades per FEADER per a l'aplicació de mesures de millora i manteniment de les infraestructures hidràuliques de les zones humides valencianes en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
  - Extracte de la Resolució de 8 de desembre de 2019, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen, per a l'any 2019, les ajudes finançades per FEADER per a l'aplicació de mesures de millora i manteniment de les infraestructures hidràuliques de les zones humides valencianes en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 8/2019, de 18 d'abril.

  Vegeu la correcció d'errors de l'Ordre 8/2019, de 18 d'abril.

  RESOLUCIÓ de 8 de desembre de 2019, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA)

  Extracte de la Resolució de 8 de desembre de 2019, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.