• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Es convoquen ajudes a la producció i l'edició discogràfica per a l'exercici 2018.

  Objecte del tràmit

  Convocar per a l'exercici de 2018 les subvencions per al foment de la producció i l'edició discogràfica, en el marc de les competències de CulturArts Generalitat i d'acord amb els objectius que té encomanats, amb la finalitat d'impulsar i afavorir l'edició i producció discogràfica d'obres musicals de compositors i intèrprets valencians, en l'àmbit competencial de la Generalitat.

  Les ajudes es concediran d'acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació i, mitjançant el règim de concurrència competitiva, per a activitats de producció i edició discogràfica, que tinguen lloc entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2018, els dos inclosos, i han de tindre, per tant, el dipòsit legal d'aquest període.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Per a obtindre la condició de beneficiari de les ajudes per al foment de la discografia regulades, les empreses discogràfiques o els professionals han de complir els requisits que s'indiquen a continuació:

  - Empreses discogràfiques o els professionals que es troben donats d'alta en el Cens d'Obligats Tributaris, en el corresponent epígraf d'activitats de producció i/o edició discogràfica, per a projectes de producció i edició que continguen obres de compositors valencians o interpretats per músics valencians.

  - Els sol·licitants han d'acreditar en el termini establit per a la presentació de sol·licituds que compleixen amb els requisits establits en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003).

  - D'altra banda, aquestes ajudes NO es podran aplicar a les empreses que operen en els sectors determinats en el punt 1 de l'article 1r del Reglament UE núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013 (DOUE L 352, 24.12.2013).

  Requeriments

  Per a obtindre la condició de beneficiari de les ajudes per al foment de la discografia regulades en l'Ordre bases reguladores, les empreses discogràfiques o els professionals han de complir els requisits establits en l'article 2.4.2 de l'esmentada ordre.

  Així, podran obtindre aquestes ajudes només els projectes presentats per les empreses discogràfiques o els professionals que es troben donats d'alta en el Cens d'Obligats Tributaris, en el corresponent epígraf d'activitats de producció i/o edició discogràfica, per a projectes de producció i edició que continguen obres de compositors valencians o interpretats per músics valencians.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA:
  1. D'acord amb la Llei 22/2017, de 29 de desembre de 2017, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2018 (DOGV 8202, 30.12.2017), les ajudes convocades s'imputaran al crèdit previst en la secció 09, entitat 00025 en la línia de subvenció S6426000 "Ajudes a la producció discogràfica", per un import màxim de 70.000 €, inclòs en el capítol IV del pressupost de l'Institut Valencià de Cultura.

  - Així mateix, l'import esmentat podrà ser minorat quan, en el marc de les polítiques d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, s'adopten mesurs de no-disponibilitat que afecten els crèdits de la línia de subvenció que el finança.

  2. L'import màxim individual no podrà superar el 50 % del cost total del projecte de producció i edició discogràfica presentat. Tampoc podrà superar-se, en el conjunt de les ajudes, l'import màxim convocat de 70.000 € previstos en la línia de subvenció S6426000, inclosa en el capítol IV del pressupost de l'Institut Valencià de Cultura.

  3. Per al càlcul dels costos de producció i edició subjectes a subvenció, els sol·licitants no han d'incloure els referits a promoció i màrqueting.
  Quant als caixets dels músics i cantants, es podran incloure en aquest càlcul, i podran servir per a acreditar fins al 50 % de la quantitat que s'haja de justificar, d'acord amb el que assenyala el resolc huité de la present resolució, en el supòsit d'obtindre subvenció.
  PAGAMENT:
  El pagament de l'ajuda concedida es s'efectuarà d'una sola vegada, mitjançant una transferència bancària al compte assenyalat en el model de domiciliació bancària (annex II) presentat juntament amb l'acceptació, sempre que l'edició discogràfica s'haja realitzat d'acord amb el programa presentat i es justifiquen correctament les despeses corrents ocasionades per la producció/edició discogràfica.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV núm. 8359, de 10/08/18).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les sol·licituds s'han de dirigir a la seu de CulturArts Generalitat, a la plaça de Viriat s/n, 46001, de València.

  Les persones físiques podran optar per presentar la sol·licitud i la documentació per via telemàtica, d'acord amb el previst per a les persones jurídiques i entitats o bé presentar-la en la seu de CulturArts Generalitat, en la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, i en les direccions territorials d'Educació, Investigació, Cultura i Esport : d'Alacant , Castelló de la Plana i València.

  Igualment, es pot fer a través de qualsevol dels mitjans previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, per a la qual cosa s'ha de justificar la data d'imposició de l'enviament en l'oficina de correus o la presentació en el Registre i anunciar la remissió de la sol·licitud, mitjançant un correu a l'adreça ayudas_culturarts@gva.es o un telegrama en el mateix dia, a l'únic efecte organitzatiu.

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 23Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964333882
  REGISTRE GENERAL DE L'INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA (IVC)
  PL. VIRIATO, S/NVer plano
  46001 València
  Tel: 961206549
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - ALACANT
  C/ CARRATALÀ, 47Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 14Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les sol·licituds han d'omplir-se necessàriament de conformitat amb el model de sol·licitud que s'adjunta com a annex I a aquesta resolució i s'ha d'acompanyar dels documents o les certificacions a què es fa referència en cada capítol del model de sol·licitud, i han de desenvolupar els aspectes següents:

  a) Projecte musical que es vol registrar en el qual s'especifique:

  - El contingut musical, amb les obres i els autors, amb l'especificació de les que formen part del patrimoni musical valencià, o són de creació contemporània.

  - Intèrprets amb què es compta per a dur a terme l'enregistrament, el nombre, l'especialitat i l'historial professional, així com les activitats per a 2018 de caràcter nacional i internacional en què participen, i aquelles activitats que organitzen com a pròpies com ara festivals o cicles de concerts, cursos de formació i activitats del seu segell de gravació, si en tenen.
  En el cas que en el projecte que es presenta intervinguen altres col·laboradors aliens a l'intèrpret o el grup sol·licitant, s'ha de fer referència a aquesta circumstància aportant, de manera diferenciada, les dades professionals d'aquests artistes.

  - El pressupost desglossat de les respectives despeses, per a la qual cosa s'ha de tindre en compte el que disposa el resolc segon, punt 3, d'aquesta convocatòria.

  b) Memòria d'activitats de producció/edició discogràfica, de les empreses i/o els professionals sol·licitants.

  c) Declaració de subvencions sol·licitades o concedides per altres organismes públics o privats per al mateix projecte musical. En el cas que no se n'hagen sol·licitat o no s'hagen concedit, s'ha de manifestar "ninguna".

  d) Declaració de les ajudes de minimis rebudes durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs.

  e) Memòria explicativa del pla de distribució i comercialització de l'empresa o societat editora respecte dels productes discogràfics per als quals se sol·licita l'ajuda, tant en suport físic (CD/DVD) com a través de plataformes digitals.

  f) Catàleg de l'empresa o la societat editora.

  g) Prova de gravació en format digital. També es podran aportar les partitures o els textos del material que es gravarà per a poder valorar la qualitat i l'interés.

  h) En el supòsit de persones jurídiques, cal aportar el document constitutiu -escriptura o document privat- i aquell que acredite la representació, si escau.

  Impresos associats

  [ANNEX I] AJUDES A LA PRODUCCIÓ I EDICIÓ DISCOGRÀFICA

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [ANNEX III] ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE PRODUCCIÓ/EDICIÓ DISCOGRÀFICA I COMPROMÍS DE COMPLIMENT D'OBLIGACIONS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Si la sol·licitud d'iniciació no reuneix tots els requisits exigits , s'aplicarà el que disposa l'article 5.4 de l'ordre de bases reguladores i, en qualsevol cas, l'esmena de la documentació s'ha de presentar d'acord amb el que preveu el punt 2 del present resolc tercer. En qualsevol cas, l'òrgan instructor podrà requerir els sol·licitants perquè proporcionen qualsevol informació aclaridora que resulte necessària per a la gestió d'aquesta.

  Es constituirà una Comissió Tècnica Avaluadora, que emetrà un informe d'avaluació i la proposta de les ajudes.

  La comissió tècnica de valoració, atenent les sol·licituds presentades i l'interés d'aquestes, emetrà un informe d'avaluació conforme als criteris de valoració que s'enumeren en el punt cinqué d'aquesta resolució.
  Aquest informe quedarà incorporat en les actes de la comissió i s'hi deixarà constància succinta dels motius de la valoració i ponderació de les sol·licituds, així com la seua prelació de major a menor puntuació. Així mateix, contindrà la proposta de subvencions i la quantia d'aquestes, de conformitat amb els límits establits en els apartats 2, 3 i 4 del resolc segon d'aquesta resolució, i els motius de denegació, si és el cas.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  De conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra el present acte, que posa fi a la via administrativa, es pot recórrer potestativament en reposició o bé s'hi pot plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:

  a) El recurs de reposició s'ha d'interposar davant del president de l'Institut Valencià de Cultura, en qualitat d'òrgan competent per a concedir les ajudes, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  b) El recurs contenciós administratiu s'ha de plantejar davant dels jutjats contenciosos administratius de València en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

  Tramitació

  Les sol·licituds s'han de dirigir a la seu de l'Institut Valencià de Cultura, a la plaça de Viriat s/n, de València.

  a) D'acord amb l'establit en l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; les sol·licituds de les persones jurídiques s'han de presentar a través del registre electrònic de l'Institut Valencià de Cultura per via telemàtica, mitjançant l'aplicació accessible des de l'URL següent: http://ivc.gva.es/, per a la qual cosa l'entitat o el seu representant ha de disposar de qualsevol dels certificats o les signatures electròniques que admet aquesta aplicació.

  b) Les sol·licituds de les empreses que siguen persones físiques (autònoms) es podran presentar per qualsevol de les vies següents:

  b.1: Via telemàtica, en els mateixos termes a què es refereix l'apartat anterior per a les persones jurídiques.

  b.2: Presentació presencial de la sol·licitud en la seu de l'Institut Valencià de Cultura a la plaça de Viriat s/n, 46001 València, en la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, avinguda de Campanar, 32, 46015 València o en les direccions territorials d'Educació, Investigació, Cultura i Esport: d'Alacant (carrer Carratalà, 47, 03007 Alacant), Castelló de la Plana (avinguda del Mar, 23, 12003 Castelló de la Plana) i València (carrer Gregori Gea,14, 46009 València).

  b.3: Igualment, a través de qualsevol dels mitjans previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que preveu, entre altres, les oficines de Correus. En aquests casos, s'ha de justificar la data d'imposició de l'enviament i anunciar la remissió de la sol·licitud mitjançant correu a l'adreça ayudas_ivc@gva.es en el mateix dia, a l'unic efecte d'organització.

  En cap cas seran vàlids els documents als quals s'haja d'accedir mitjançant enllaços o adreces web, corresponents a portals o pàgines web, aplicacions o plataformes d'emmagatzematge digital, o a serveis d'allotjament d'arxius, de manera que aquests documents es consideraran no presentats. No obstant això, es podran utilitzar aquests mitjans quan servisquen per a accedir a arxius musicals, que hauran d'estar disponibles abans que finalitze el termini per a presentar la sol·licitud, sense que puguen ser objecte d'ampliació o modificació una vegada finalitzat aquest termini.

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  Per a l'elaboració del seu informe i la proposta, la comissió tècnica de valoració tindrà en compte els criteris objectius d'atorgament de les subvencions, la seua ponderació i la puntuació mínima exigida, continguts en l'article punt 3.3.2 de l'ordre esmentada.

  Els criteris de valoració tindran en compte els apartats següents:

  A) Projecte musical que es registrarà, fins a un màxim de 45 punts. Es valoraran, amb caràcter particular, els aspectes següents, amb el desglossament següent:
  - Interés i qualitat del projecte presentat, amb la prèvia audició d'aquest a través de la prova d'enregistrament aportada i l'estudi de les partitures i els textos que s'hi acompanyen, fins a un màxim de 35 punts.
  Als projectes que tinguen els textos corresponents a la interpretació íntegrament en llengua valenciana s'atorgaran 5 punts; sense que en cap cas, sumats aquests, es puga superar el màxim de 35 punts.
  - Nombre d'intèrprets que intervinguen en la gravació, fins a un màxim de 5 punts, amb l'escala següent:
  Fins a cinc intèrprets: 3 punts.
  De sis a deu intèrprets: 4 punts
  Més de deu intèrprets: 5 punts.
  - Nombre d'obres de recuperació del patrimoni musical valencià o de creació contemporània valenciana, fins a un màxim de 5 punts, amb l'escala següent: un punt per cada obra de les característiques enumerades.

  B) Trajectòria professional dels intèrprets, fins a un màxim de 30 punts. Es valoraran, amb caràcter particular, els aspectes següents, amb el desglossament següent:
  - Activitat professional continuada dels intèrprets titulars que intervinguen en la gravació, ja siga a títol individual i/o col·lectiu, fins a un màxim de 10 punts, amb l'escala següent:
  Fins a cinc anys: 3 punts.
  De sis a deu anys: 6 punts.
  D'onze a quinze anys: 9 punts.
  Més de quinze anys: 10 punts.
  - Projecció nacional i internacional dels intèrprets titulars que intervinguen en la gravació, durant l'any 2017, fins a un màxim de 10 punts, i es valorarà cada actuació en l'estranger o en la resta d'Espanya, excepte la Comunitat Valenciana, amb un punt.
  - Intèrprets, grups o formacions que facen festivals o cicles de concerts propis, tinguen un segell discogràfic, organitzen cursos o activitats formatives complementàries, fins a un màxim de 10 punts, i es valorarà cada activitat addicional amb 2 punts.


  C) Experiència en producció i edició discogràfica de l'empresa sol·licitant, fins a un màxim de 25 punts. Es valoraran, amb caràcter particular, els aspectes següents amb aquest desglossament:
  - Catàleg de l'empresa discogràfica editora, fins a un màxim de 20 punts, amb l'escala següent:
  Fins a cinc CD/DVD editats: 5 punts.
  De sis fins a deu CD/DVD editats: 10 punts.
  D'onze fins a quinze CD/DVD editats: 15 punts.
  Setze o més CD/DVD editats: 20 punts.
  - Memòria de distribució i comercialització nacional i internacional de la producció discogràfica que se sol·licita, fins a un màxim de 5 punts.

  Obligacions

  Les persones beneficiàries de les ajudes a la producció i edició discogràfica estaran obligades a:

  a) Comunicar per escrit a l'Institut Valencià de Cultura l'acceptació de l'ajuda en un termini no superior als quinze dies hàbils següents al dia de la publicació de la resolució de concessió en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, segons el model d'acceptació que s'acompanya a la present convocatòria com a annex III i facilitar les dades bancàries en què l'empresa sol·licitant desitge rebre l'import de l'ajuda, per a la qual cosa s'ha d'omplir el model de domiciliació bancària que s'adjunta a la present convocatòria com a annex II.

  En cas que no es presente l'acceptació, es considerarà que ha perdut el dret a la subvenció concedida.

  Sense perjudici de l'anterior, la presentació de l'acceptació fora del termini establit constitueix una infracció administrativa, tal com recull l'article 56 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per la qual cosa comportarà l'aplicació de les sancions que corresponguen, d'acord amb el que preveu el punt 3 del resolc desé de la present resolució.

  b) Dur a terme el projecte musical per al qual es va sol·licitar la subvenció i comunicar qualsevol canvi que es produïsca en el projecte discogràfic, abans de la seua realització, que haurà d'aprovar-se expressament per la presidència de l'Institut Valencià de Cultura.

  c) Les persones beneficiàries han de fer constar en la funda exterior del CD/DVD i en tota la publicitat gràfica o escrita que generen el patrocini de l'Institut Valencià de Cultura, incloent-hi el seu logotip, per a aquesta finalitat concreta, d'acord amb el manual d'identitat corporativa que conté la pàgina web de l'Institut Valencià de Cultura (http://ivc.gva.es/) i respectant les grandàries mínimes que s'indiquen. A aquests efectes, serà necessari presentar a l'òrgan instructor la proposta prèvia del disseny de la carpeta abans de la seua edició, ateses les característiques del suport.

  Hauran de procedir de la mateixa manera en els supòsits següents:

  - Quan les reedicions suposen una alteració del disseny original.

  - Quan s'acorde amb un tercer, a Espanya o fora, una nova edició del disc.

  En el cas que se cedisquen a tercers fragments destinats a qualsevol tipus de suport sonor o audiovisual, només se n'ha d'efectuar un esment escrit en els crèdits del CD/DVD de l'ajuda original concedida.

  Totes les obligacions especificades en aquest apartat tindran una vigència de deu anys des de la data de la primera edició del disc objecte d'ajuda i afectaran tant a qualsevol reedició posterior a càrrec del beneficiari de l'ajuda, com de qualsevol altra empresa discogràfica que haja adquirit els drets.

  d) Comunicar a l'Institut Valencià de Cultura les subvencions concedides per a aquesta mateixa finalitat i el seu import, la qual cosa s'ha d'acreditar mitjançant una còpia de la notificació rebuda, així com altres ajudes, ingressos o recursos que financen el projecte musical registrat.

  e) Justificar que han gastat la subvenció dins del termini màxim establit en la forma que s'indica en el resolc huité i conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts per a poder justificar la despesa i poder atendre les actuacions de comprovació i control.

  f) Trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social abans que es dicte la proposta de resolució de concessió de les ajudes.

  Sancions

  Les infraccions i sancions administratives que es deriven de les funcions de control que corresponen a la intervenció de la Generalitat Valenciana es regularan d'acord amb el que preveu el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 33/2016, de 18 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques en règim de concurrència competitiva de les diferents matèries culturals integrades en CulturArts Generalitat (DOCV núm. 7832, de 20/07/2016).
  - Correcció d'errors de l'Ordre 33/2016, de 15 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques en règim de concurrència competitiva de les diferents matèries culturals integrades en CulturArts Generalitat (DOCV núm. 7843, de 03/08/16).
  - RESOLUCIÓ de 3 d'agost de 2018, del president de l'Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoca la concessió d'ajudes per a la producció i l'edició discogràfica per a l'exercici 2018.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 33/2016, de 18 de juliol.

  Vegeu la Correcció d'errors de l'Ordre 33/2016 de 15 de juliol.

  Vegeu la Resolució de 3 d'agost de 2018, del president de l'Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoca la concessió d'ajudes per a la producció i l'edició discogràfica per a l'exercici 2018.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.