Ajudes a la certificació de la producció ecològica a la Comunitat Valenciana

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 287811
|
Codi GVA: 18688
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 13-06-2024

Fins 04-07-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació / Aportació
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'objecte de les ajudes és fomentar la producció ecològica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, en el programa de la qualitat dels aliments regulat en el Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, sobre producció ecològica i etiquetatge dels productes...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
13-06-2024 al 04-07-2024
Al·legació / AportacióTermini obert
13-06-2024
Observacions

Són despeses subvencionables les quotes de manteniment anual per control i certificació abonades pels beneficiaris al Comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana en l'exercici corresponent a la convocatòria.

 

No es consideraran subvencionables les quotes de concessió de la certificació, ampliació, reducció del període de conversió o un altre tipus de despeses abonades al CAECV.

 

Poden ser persones beneficiàries de l'ajuda les persones físiques o jurídiques inscrites en Registre d'operadors titulars d'explotacions agropecuàries (Registre de productors) o en el Registre d'operadors titulars d'empreses d'elaboració, manipulació, envasament, emmagatzematge, exportació i/o comercialització de productes ecològics (Registre d'empreses), d'acord amb l'article 4 de l'Ordre 30/2010, de 3 d'agost de 2010, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s'aprova el text del Reglament sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, i del Comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana.

 

 

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Les persones físiques o jurídiques inscrites en Registre d'operadors titulars d'explotacions agropecuàries (Registre de productors) o en el Registre d'operadors titulars d'empreses d'elaboració, manipulació, envasament, emmagatzematge, exportació i/o comercialització de productes ecològics...

Saber més
Requisits

- Estar inscrits i no tindre retirada definitivament la certificació en el Registre d'operadors titulars d'explotacions agropecuàries (Registre de productors) o en el Registre d'operadors titulars d'empreses d'elaboració, manipulació, envasament, emmagatzematge, exportació o comercialització de productes ecològics (Registre d'empreses), d'acord amb l'article 4 i l'article 34 de l'Ordre 30/2010, de 3 d'agost, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s'aprova el text del Reglament sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, i del Comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV).

 

- Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.

 

- No concórrer cap de les circumstàncies previstes en els punts 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

 

- Haver abonat les quotes de manteniment anual per control i certificació en l'exercici corresponent a la convocatòria.

Com es tramita

Procés de tramitació

- Les sol·licituds de subvenció s'han d'adreçar a la direcció general competent en matèria de producció ecològica. El termini de presentació de sol·licituds i la manera de presentació es determinarà en cada convocatòria.

 

- Una vegada presentada la sol·licitud amb la documentació corresponent, la instrucció del procediment de tramitació dels expedients es durà a terme pel Servei de Producció ecològica i Innovació.

 

- En el supòsit que les sol·licituds no tinguen els requisits exigits o la documentació presentada no siga la preceptiva, es requerirà per escrit els sol·licitants perquè en un termini de 10 dies esmenen o acompanyen la documentació, d'acord amb el que s'ha requerit, amb la indicació expressa que si no ho fa així, es considerarà que desisteix de la seua sol·licitud de subvenció, amb la resolució prèvia, de conformitat amb el que es preveu en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

- L'òrgan instructor pot requerir al sol·licitant informació més ampliada i fer les actuacions que considere necessàries per a la determinació i la comprovació de dades, tot això a l'efecte d'una tramitació adequada del procediment fins a la resolució d'aquest.

 

- L'òrgan instructor, una vegada comprovat que les sol·licituds tenen els requisits, elaborarà la proposta de resolució a l'òrgan competent per a la resolució d'aquest procediment.

Les sol·licituds d'ajudes les resoldrà la persona titular de la direcció general amb competències en matèria de producció ecològica, amb la proposta prèvia de l'òrgan instructor.

 

- Contra la resolució esmentada cal interposar els recursos pertinents, que s'han d'indicar en aquesta.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de les sol·licituds d'ajudes per al suport a la certificació de la producció ecològica a la Comunitat Valenciana, serà de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV núm. 9869, de 12.06.2024)

Documentació
D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la presentació de la sol·licitud de l'ajuda comporta l'autorització a l'òrgan gestor del procediment per a obtindre directament les dades d'identitat del sol·licitant o, si és el cas, del seu representant legal, i d'estar...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat amb mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per esta via, han de presentar les...
Saber més
  Presencial

  a) En les oficines d'assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros).

  b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  d) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

   

  I, preferentment, en els registres que s'indiquen a continuació.

   

  No obstant això, les persones sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa, la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament. En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la presentació en forma electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet l'esmena.

  On dirigir-se

  Al·legació / Aportació

  Termini
  Des de 13-06-2024
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones interessades que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar...
  Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  El termini de màxim de resolució i notificació s'estableix en 6 mesos, a comptar de la data de l'inici del termini de presentació de sol·licituds.
  Quantia i cobrament
  - La intensitat de l'ajuda serà el percentatge màxim de les despeses subvencionables que siga permés per la reglamentació europea d'aplicació. - La quantia de l'ajuda que s'atorgarà al beneficiari no podrà superar l'import de 2.000 euros anuals. - L'import total de les ajudes minimis concedides a...
  Saber més
  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició
  Obligacions
  a) Estar inscrits i no tindre retirada definitivament la certificació en el Registre d'operadors titulars d'explotacions agropecuàries (Registre de productors) o en el Registre d'operadors titulars d'empreses d'elaboració, manipulació, envasament, emmagatzematge, exportació o comercialització de...
  Saber més
  Observacions

  Podrà interposar-se, potestativament, un recurs de reposició davant del conseller competent en matèria de producció ecològica en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la seua publicació, o impugnar-se directament davant de l'ordre jurisdiccional mitjançant la interposició d'un recurs...

  Saber més
  Sancions
  El règim sancionador en la matèria regulada és el que s'ha establit en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en els preceptes bàsics d'aquesta, així com en el títol X, capítol IV, de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del...
  Saber més