Detall de Procediments

TECG - Ajudes per al suport a la certificació de la producció ecològica a la Comunitat Valenciana.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Ajudes per al suport a la certificació de la producció ecològica a la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  L'objecte de les ajudes és fomentar la producció ecològica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, en el programa de la qualitat dels aliments regulat en el Reglament (CE) 834/2007, del Consell, de 28 de juny de 2007, i en el Reglament (CE) 889/2008, de la Comissió, de 5 de setembre de 2008, a través del suport a les activitats subvencionables indicades en l'apartat "Informació complementària".

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones físiques o jurídiques inscrites en Registre d'operadors titulars d'explotacions agropecuàries (Registre de productors) o en el Registre d'operadors titulars d'empreses d'elaboració, manipulació, envasament, emmagatzematge, exportació i/o comercialització de productes ecològics (Registre d'empreses), d'acord amb l'article 4 de l'Ordre 30/2010, de 3 d'agost de 2010, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s'aprova el text del Reglament sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, i del Comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  - Estar inscrits i no tindre retirada definitivament la certificació en el Registre d'operadors titulars d'explotacions agropecuàries (Registre de productors) o en el Registre d'operadors titulars d'empreses d'elaboració, manipulació, envasament, emmagatzematge, exportació o comercialització de productes ecològics (Registre d'empreses), d'acord amb l'article 4 i l'article 34 de l'Ordre 30/2010, de 3 d'agost, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s'aprova el text del Reglament sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, i del Comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV).

  - Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.

  - No concórrer cap de les circumstàncies previstes en els punts 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

  - Haver abonat les quotes de manteniment anual per control i certificació en l'exercici corresponent a la convocatòria.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de les sol·licituds d'ajudes per al suport a la certificació de la producció ecològica a la Comunitat Valenciana, serà de quinze dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV num. 9114 de 25.06.2021).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, de la manera que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, en els registres que s'indiquen a continuació.

  No obstant això, les persones sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa, la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament. En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la presentació en forma electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet l'esmena.

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18688

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la presentació de la sol·licitud de l'ajuda comporta l'autorització a l'òrgan gestor del procediment per a obtindre directament les dades d'identitat del sol·licitant o, si és el cas, del seu representant legal, i d'estar al corrent amb el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, així com l'obtenció de les dades d'acreditació d'estar inscrits en el Registre d'operadors titulars d'explotacions agropecuàries (Registre de productors) o en el Registre d'operadors titulars d'empreses d'elaboració, manipulació, envasament, emmagatzematge, exportació i/o comercialització de productes ecològics (Registre d'empreses) del Comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (*), i l'obtenció de la certificació emesa pel Comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana, amb la indicació dels imports abonats i no retornats.

  En cas que el sol·licitant s'opose al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, ho ha d'indicar expressament en el formulari, de manera que quedarà obligat a aportar els documents acreditatius corresponents.

  - Acreditar, mitjançant una declaració responsable, la no-concurrència de cap de les circumstàncies previstes en els punts 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

  - Presentar, si escau, la declaració responsable de les ajudes de minimis concedides al sol·licitant durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs, amb la indicació de l'import, l'organisme, la data de concessió i el règim d'ajudes en què s'empara, o si escau, la declaració de no haver-ne rebut cap.

  - Presentar la factura o les factures emeses pel Comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat valenciana juntament amb el justificant de l'entitat bancària del pagament de les quotes abonades.

  - Model de domiciliació bancària.

  (*) Les acreditacions d'estar inscrits en els esmentats registres són competència del Comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana.
  Centre Tecnològic Hortofructícola
  C/ Tramuntana, 16, 46240 Carlet
  Centre Tecnològic Hortofructícola
  T. 96 253 82 41
  F. 96 255 80 23
  caecv@caecv.com

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AJUDA I PAGAMENT PER AL SUPORT A LA CERTIFICACIÓ EN PRODUCCIÓ ECOLÒGICA A LA COMUNITAT VALENCIANA

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  ESMENA O MILLORA DE LA SOL·LICITUD D'AJUDES PER AL SUPORT A LA CERTIFICACIÓ DE LA PRODUCCIÓ ECOLÒGICA EN LA COMUNITAT VALENCIANA O APORTACIÓ DOCUMENTAL ADDICIONAL

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.