Detall de Procediment

Sol·licitud de beques per a la realització de pràctiques professionals en la direcció general competent en matèria d'I+D+i en el sector agroalimentari.

Codi SIA: 554681
Codi GUC: 18689
Organisme: Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Termini de sol·licitud: TANCAT
(27-04-2018
18-05-2018)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'objecte d'aquesta ordre és la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en la direcció general competent en matèria I+D+i en el sector agroalimentari i centres dependents segons el que disposa l'Ordre 4/2018, d'1 de febrer, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en la direcció general competent en matèria d'I+D+i en el sector agroalimentari. Segons estableix la convocatòria, l'objecte és la concessió de 3 beques per a la realització de pràctiques professionals en la direcció general competent en matèria I+D+i en el sector agroalimentari i centres dependents, amb les titulacions oficials universitàries en Biologia, Ciències Ambientals i Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural durant l'exercici 2018.

Observacions

El període de durada de les beques és de 12 mesos des de la data que s'indique en la resolució de concessió, sense perjudici de la possibilitat de pròrroga de 12 mesos addicionals, sense necessitat de nova convocatòria, sempre que hi haja el crèdit adequat i suficient, i que l'exercici de l'activitat que s'efectue així ho requerisca o ho aconselle. Es formarà una borsa de reserva que estarà constituïda per aquelles persones que no resulten adjudicatàries de les beques, prioritzada per ordre de puntuació, per a cobrir les vacants que pogueren produir-se durant el seu període de vigència.

Requisits

a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea. Els que hi aspiren i no tinguen la nacionalitat espanyola, han d'acreditar suficients coneixements en alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana, aspecte que es verificarà, si és el cas, durant el procés de selecció. b) No tindre més de 35 anys. c) Estar en possessió de qualsevol de les titulacions exigides en la corresponent convocatòria i, si és el cas, dels requisits específics que s'exigisquen, sense que hagen transcorregut més de 5 anys des de la finalització dels estudis requerits. d) No haver sigut persona beneficiària de beques de pràctiques professionals atorgades per la Generalitat per un període igual o superior a 36 mesos. e) No trobar-se incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la qual cosa s'ha d'acreditar per mitjà de la declaració responsable inclosa en el model de sol·licitud que estarà accessible en la seu electrònica de la Generalitat www.gva.es. f) No patir malaltia o grau de discapacitat que impedisca el compliment de les obligacions inherents a la concessió de la beca i el normal desenvolupament de les pràctiques professionals. Les persones amb discapacitat en què no concórrega aquest impediment poden al·legar la seua condició de discapacitades als efectes de dirimir el possible empat que puga produir-se en els termes recollits en l'apartat quart de la base tercera d'aquesta ordre. g) Disposar de cobertura sanitària.

Qui pot sol·licitar-ho?

Poden sol·licitar les beques les persones que reunisquen els requisits que determine la corresponent convocatòria en acabar el termini de presentació de les sol·licituds. No poden optar a les beques que determinen aquestes bases les persones que, en el moment de publicar-se la convocatòria, estiguen gaudint d'una altra beca de pràctiques professionals en la Generalitat, excepte quan queden menys de 2 mesos perquè finalitze. EXCLUSIONS: No poden ser beneficiàries de les beques les persones que es troben en alguna de les circumstàncies recollides en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

Normativa del procediment

  • Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques (DOCV núm. 6097, de 08/09/09).
  • Ordre 17/2011, de 6 de maig, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es desplega el capítol II, de les beques de pràctiques professionals, del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques (DOCV núm. 6521, de 16/05/11).
  • RESOLUCIÓ de 16 d'abril de 2018, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoquen tres beques per a la realització de pràctiques professionals en la direcció general competent en matèria d'I+D+i en el sector agroalimentari, durant l'exercici 2018/2019. (DOGV núm. 8282, de 26/04/2018)
  • Extracte de la Resolució de 16 d'abril de 2018, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic Desenvolupament Rural, per la qual es convoquen tres beques per a la realització de pràctiques professionals en la direcció general competent en matèria d'I+D+I en el sector agroalimentari, durant l'exercici 2018/2019. (DOGV núm. 8282, de 26/04/2018)
  • Resolució d'11 d'octubre de 2019, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es prorroguen dues beques per a la realització de pràctiques professionals en la direcció general competent en matèria d'I+D+i en el sector agroalimentari

Termini

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (núm. 8282. 26/04/2018)

Documentació

Les persones aspirants a obtindre una beca han de presentar, exclusivament per via electrònica, la sol·licitud i el currículum de forma completa, segons els models normalitzats que estan accessibles en la seu electrònica de la Generalitat www.gva.es, en el termini assenyalat en la convocatòria corresponent, sense perjudici de la normativa establida amb caràcter general sobre la presentació de sol·licituds davant de les administracions públiques. 1. A fi de reduir càrregues administratives, la sol·licitud i el currículum no s'han d'acompanyar amb cap documentació. La documentació es requerirà en la fase d'entrevista o prova. Excepcionalment, es podrà exigir als interessats la presentació de documents originals, si la normativa reguladora aplicable ho establira, segons el que disposa l'article 28.3 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Només les persones sol·licitants que hagen sigut seleccionades per a la fase d'entrevista o prova hauran de presentar la documentació acreditativa dels mèrits detallats en el currículum en el moment en què acudisquen a la realització de l'entrevista o prova. 2. El formulari de sol·licitud incorporarà: a) Una declaració responsable mitjançant la qual la persona sol·licitant manifeste sota la seua responsabilitat que totes les dades recollides en la sol·licitud i en el currículum que adjunta són verídiques, i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita, i queda a disposició de la Generalitat per a la comprovació, el control i la inspecció que s'estimen oportuns i segons el que disposa l'article 69.4 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. b) Una autorització perquè l'Administració obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, previstes en els articles 18 i 19, respectivament, del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. No obstant això, la persona sol·licitant pot denegar expressament el consentiment d'aquesta autorització i, en aquest cas, ha de presentar els certificats que acrediten el compliment d'aquestes obligacions.

Presentació

Telemàtica
Les persones aspirants a obtindre una beca han de presentar, exclusivament via electrònica, la sol·licitud i el currículum de forma completa. Per a poder realitzar la presentació electrònicament, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica, mitjançant el certificat reconegut per a la ciutadania emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica www.accv.es o de DNI electrònic. Hi ha un correu d'assistència tècnica, generalidad_en_red@gva.es, destinat a resoldre qualsevol problema tècnic relacionat amb la presentació electrònica de la dita sol·licitud. La presentació de la sol·licitud en el registre electrònic es podrà acreditar mitjançant el rebut expedit per aquest de manera automàtica a l'efecte del còmput de terminis, serà vàlida i produirà efectes jurídics en la data d'entrada que es consigne en el rebut expedit pel registre electrònic. Només s'admet una única sol·licitud per aspirant, amb independència que una mateixa persona sol·licitant puga reunir una o més de les titulacions previstes en les bases que es determinen en la convocatòria. En el cas que una mateixa persona, dins del termini establit en la convocatòria, presente més d'una sol·licitud, s'entendrà que l'última presentada reemplaça l'anterior o les anteriors sol·licituds. - Per a presentar la sol·licitud i omplir el currículum, cal clicar en la icona Tramitar amb certificat. Amb caràcter general, es pot tramitar amb DNIe i amb els certificats de persona física emesos per l'ACCV i per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre). També s'admetran tots els certificats reconeguts inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació (TSL) establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. - Per a presentar la sol·licitud i omplir el currículum, heu de clicar en la icona Tramitar amb certificat. - Una vegada presentada la sol·licitud, aquesta no es pot modificar; per tant, si desitgeu realitzar canvis, haureu de tornar a presentar una nova sol·licitud. En aquest cas, la primera sol·licitud s'arxivarà i automàticament es tramitarà la segona. - Per a comprovar la correcta presentació de la sol·licitud, podeu connectar-vos a l'àrea personal (https://www.tramita.gva.es/cdc/aplicacio/inicia.html) i accedir a l'apartat "Sol·licituds entregades". - Per a qualsevol problema tècnic en la sol·licitud telemàtica, recomanem que accediu a la llista de preguntes freqüents publicada en la pantalla d'accés a la beca o a l'àrea personal. - En cas que continueu amb problemes, podeu enviar un correu a: generalitat_en_red@gva.es - El suport d'incidències d'aquest correu estarà operatiu de 8.00 h a 18.30 h, de dilluns a dijous, i els divendres, de 8.00 h a 15.00 h.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

1. Les sol·licituds presentades es valoraran d'acord amb els criteris de baremació establits en la base 3 de l'Ordre /2017, de ------ de setembre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. Les sol·licituds presentades seran valorades per una comissió avaluadora. La llista d'aspirants s'ordenarà, en primer lloc, per part de la comissió avaluadora, d'acord amb la puntuació obtinguda en l'autobaremació, una vegada revisada i adequada als mèrits requerits en aquestes bases. 2. La relació o la llista provisional mencionada es publicarà durant 10 dies en la seu electrònica o el portal institucional de la Generalitat en internet www.gva.es, ordenada segons la puntuació obtinguda per totes les persones aspirants, a fi que s'hi puguen efectuar les al·legacions oportunes. Una vegada transcorregut el termini i vistes les al·legacions, es publicarà en el mateix mitjà la llista prèvia a l'entrevista o prova. Així mateix, s'hi inclourà una relació d'aspirants les sol·licituds dels quals han sigut desestimades, i s'hi indicaran les causes que n'han motivat la denegació. 3. Les persones candidates que obtinguen les 15 millors puntuacions seran convocades per a la realització d'una entrevista o prova, en la qual es valorarà l'adequació del seu perfil personal i professional a les activitats que s'han de dur a terme, i serà causa d'exclusió del procés selectiu la falta d'assistència a l'entrevista mencionada. 4. Realitzada l'entrevista o prova i conclosa la selecció, la comissió avaluadora, durant un termini de 10 dies, publicarà la llista amb les persones que resulten beneficiàries de les beques, i s'hi podran formular les al·legacions que estimen oportunes. Transcorregut el termini i vistes les al·legacions, es publicarà la llista definitiva del procés de selecció. 5. En el termini de 10 dies, la comissió avaluadora elaborarà una proposta de resolució que elevarà a la persona titular de la direcció general competent en matèria d'I+D+i en el sector agroalimentari, que contindrà la relació de persones beneficiàries de les beques i una borsa de reserva que estarà constituïda per aquelles persones que no resulten adjudicatàries de les beques, prioritzada per ordre de puntuació, per a cobrir les vacants que pogueren produir-se durant el seu període de vigència. 6. Vista la proposta motivada de resolució formulada per la corresponent comissió avaluadora, l'òrgan competent per a resoldre dictarà la resolució de concessió.

Criteris de valoració

La concessió de les beques es tramita en règim de concurrència competitiva. Les beques s'adjudicaran als sol·licitants que obtinguen més puntuació d'acord amb els criteris d'embarcació establits en la base 3 de la l'Ordre /2017, de ------ de setembre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural i l'apartat sisé de la Resolució de…..de 2017.

òrgans de tramitació

L'inici i la tramitació del procediment de selecció s'ha d'ajustar al que estableixen les presents bases en la resolució de convocatòria; en l'Ordre 17/2011, de 6 de maig, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es desplega el capítol II de les beques de pràctiques professionals del Decret 132/2009, i, amb caràcter general, en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. L'òrgan encarregat de l'ordenació i instrucció del procediment serà la direcció general competent en matèria d'I+D+i en el sector agroalimentari, que acordarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals ha de dictar-se resolució.

Obligacions

1. Les persones beneficiàries de les beques tenen les obligacions: a) D'incorporar-se a la unitat administrativa de la direcció general competent en matèria d'I+D+i en el sector agroalimentari, en el termini que s'indique en la resolució de concessió. b) De realitzar l'activitat que ha motivat la concessió de la beca durant tot el període del seu gaudi, d'acord amb les directrius que ordene la persona que exercisca la direcció tècnica de cada una de les persones beneficiàries de les beques. c) D'estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i de la Seguretat Social abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió de les beques, de conformitat amb el que estableix l'article 14.1.e de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i complir les altres obligacions que s'estableixen en aquest article 14, així com les que es deriven del conjunt de les bases d'aquesta ordre. d) De guardar el degut secret i confidencialitat dels assumptes en què intervinga. e) D'aportar en el termini dels 10 dies hàbils següents a la notificació de la resolució de concessió, degudament omplit i subscrit per la persona beneficiària, l'imprés de domiciliació bancària, en el qual ha de constar el número de compte en què es rebran les transferències mensuals, i que es troba disponible en el portal institucional de la Generalitat en internet https://sede.gva.es 2. L'obtenció d'una beca en el marc d'aquesta ordre és incompatible amb l'exercici de les activitats pròpies de qualsevol altra beca o ajuda, així com amb la realització de qualsevol activitat laboral remunerada que supose concurrència amb l'objecte i la dedicació de la beca obtinguda, o que impedisca el compliment de les obligacions derivades del seu normal desenvolupament. 3. Durant el període de gaudi de les beques, s'han d'exercir les pràctiques amb un horari màxim de 30 hores setmanals, que es distribuiran de la forma en què s'organitze per part de la direcció tècnica. 4. A la finalització del període de durada de les beques, i en el termini màxim de 30 dies, han d'entregar una memòria sobre les activitats realitzades i els coneixements adquirits. 5. En acceptar les bases de la present convocatòria, les persones beneficiàries de les beques que puguen concedir-se cedeixen, gratuïtament i de manera indefinida, els resultats que s'obtinguen com a conseqüència del desenvolupament de les activitats exercides en virtut de les beques mencionades, així com la memòria final que presenten, i la Conselleria es reserva el dret a publicar-les i utilitzar-les. La persona que exercisca la direcció tècnica podrà proposar que es deixen sense efecte les beques concedides, amb audiència prèvia de les persones interessades, en el cas d'incompliment de les seues obligacions, en particular, quan no es realitze l'activitat que va motivar la concessió de les beques o es deixen de reunir els requisits necessaris per a ser persones beneficiàries, o quan s'incompliren, sense causa que ho justifique, la resta de condicions establides per l'ordre de bases.

Observacions

Contra les resolucions que es dicten, es podrà interposar directament un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació de la resolució corresponent. No obstant això, podrà interposar-se, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant de l'òrgan que les va dictar, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució corresponent, sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

Quantia i cobrament

L'import de cada beca que es concedisca en el marc d'aquesta convocatòria serà de 1.000,00 (mil euros) bruts mensuals. Sobre l'import mencionat, ha de practicar-se la retenció corresponent, a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, així com la corresponent cotització a la Seguretat Social en els termes establits en el Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre, i les altres que, si és el cas, hi puguen correspondre. Pagament L'import de cada beca s'abonarà a les persones beneficiàries per mensualitats vençudes, prèvia expedició per part de la persona titular de la direcció general competent en matèria d'I+D+i en el sector agroalimentari d'una certificació que acredite un satisfactori nivell de dedicació i aprofitament. L'entrega de la memòria i l'informe favorable posterior per part de la direcció tècnica seran condicions indispensables per al pagament de l'import de l'últim mes del període de durada de les beques.

Termini màxim

1. La resolució de concessió es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, amb l'expressió de la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari a què s'imputen les beques atorgades, les persones beneficiàries, les quantitats concedides i la finalitat d'aquestes. 2. La publicació de l'esmentada resolució produirà els efectes de notificació a les persones interessades, d'acord amb el que disposa la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la informació corresponent s'inserirà en la seu electrònica o el portal institucional de la Generalitat en internet www.gva.es, així com en la pàgina web de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural www.agroambient.gva.es. 3. El termini màxim per a dictar i publicar la resolució de concessió serà de tres mesos, a comptar de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria, sense perjudici que puga ampliar-se en els termes que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Conclòs aquest termini sense que s'haja dictat i publicat la resolució expressa, les persones interessades podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu.

Òrgans resolució

L'òrgan encarregat de la resolució del procediment serà la persona titular de la direcció general competent en matèria d'I+D+i en el sector agroalimentari.

Esgota via administrativa

Sancions

Les persones beneficiàries de les beques quedaran sotmeses a les responsabilitats i el règim sancionador regulat en el capítol IV, títol X, de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions, per la comissió de les infraccions administratives previstes en la normativa estatal bàsica. També quedaran sotmeses al que estableix la legislació de procediment administratiu comú i de procediment sancionador.