Detall de Procediment

Ajudes per al foment de la innovació tecnològica a través de finques o explotacions col·laboradores

Codi SIA:: 2072662
Codi GVA:: 18690
Organisme: Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Termini de sol·licitud: TANCAT
(27-03-2023
18-04-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Al·legació/Aportació

  • Resolució

  • Justificació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

1. L'objecte de les ajudes és generar i finançar una xarxa de transferència de tecnologia mitjançant el suport a finques o explotacions col·laboradores. 2. Són subvencionables els projectes innovadors i d'experimentació que versen sobre les matèries que s'indiquen a continuació i es valoraran segons la base sisena de l'Ordre 28/2018, de 10 de desembre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural: a) Adaptació del material vegetal a les condicions ambientals de la Comunitat Valenciana (condicions de canvi climàtic i/o escassetat de recursos hídrics). b) Model de producció i transformació agroecològica i/o sostenible. c) Reducció de la contaminació i/o estalvi energètic en la producció agroalimentària. d) Potenciació i valorització dels recursos genètics autòctons vegetals i animals. e) Projectes realitzats en zones vulnerables, de muntanya, parcs naturals i Xarxa Natura 2000. f) Reutilització i valorització dels residus agraris i/o agroalimentaris.

Observacions

Observacions

En aquest règim d'ajudes, és aplicable a les empreses dedicades a la producció primària de productes agrícoles el Reglament (UE) núm. 1408/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis en el sector agrícola, i, per a la resta d'operadors, és aplicable el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 de Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis. Despeses subvencionables Seran despeses subvencionables les que s'indiquen a continuació, sempre que estiguen directament vinculades amb la realització del projecte subvencionat. Seran despeses elegibles i, per tant, subvencionables, conforme l'article 31 de la Llei general de subvencions, els conceptes següents: a) Despeses de personal (investigador, tècnic i altre personal auxiliar, dedicat exclusivament al projecte). Aquest concepte no podrà sobrepassar el 60 % del pressupost elegible total acceptat per l'administració. b) Despeses d'instrumental i material utilitzats exclusivament per al projecte subvencionat i inputs agraris, així com les despeses de costos de material fungible que es consumisquen com a conseqüència de la realització del projecte subvencionat, i només durant la duració d'aquest. En cas que aquest material siga inventariable, únicament seran subvencionables els costos d'amortització d'aquest que corresponguen al termini de durada del projecte subvencionat. c) Despeses de dietes i despeses de viatge derivades directament del projecte subvencionat, i només durant la durada d'aquest.

Requisits

Requisits

Les persones beneficiàries de les ajudes han d'estar inscrites en el Registre General de Producció Agrícola (REGEPA) i/o en el Registre General d'Explotacions Ramaderes (RERA), i si escau, en aquells registres en els quals siga obligatòria la seua inscripció.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Persones físiques o jurídiques, públiques o privades, titulars, cessionàries o arrendatàries de finques o explotacions agrícoles i/o ramaderes, amb seu a la Comunitat Valenciana i l'activitat de la qual estiga relacionada amb l'objecte de l'Ordre 28/2018, de 10 de desembre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9561, de 24.03.2023).

Formularis documentació

Les sol·licituds s'han de presentar, conforme al model de sol·licitud establit i acompanyada de la documentació establida en la base setena de l'Ordre 28/2018, de 10 de desembre. La sol·licitud d'ajuda, juntament amb la documentació requerida, han de dirigir-se a la direcció general competent en matèria d'I+D+i en el sector agroalimentari i la transferència tecnològica. La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació següent: a) Raó social del sol·licitant. b) En el cas d'entitats de naturalesa no pública, els seus estatuts, així com un document acreditatiu del poder de representació de la persona que presente la sol·licitud, degudament legalitzats. c) Declaració responsable de no trobar-se incurs en alguna de les circumstàncies establides en l'article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que impedeixen obtindre la condició de beneficiari. d) Projecte de l'explotació, concís i concret, amb un màxim de 10 pàgines i amb referència a l'objecte del projecte i la justificació d'aquest, les accions que es desenvoluparan, la planificació, els resultats previstos, el pressupost estimat, el croquis de situació de l'explotació o les instal·lacions i la resta de punts que definisquen aquest projecte.

Presentació

Presentació

Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, a:

Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, així com les persones sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per aquesta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Per a accedir de manera telemàtica al procediment, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat qualificat de representant d'entitat (si és persona jurídica) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (si és persona física), tots dos emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana (ACCV). Així mateix, es podrà utilitzar qualsevol altre sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat (sede.gva.es/es/sede_certificados). Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de Representants de la ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/). L'accés a aquest registre per part dels representats pot realitzar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de representant d'entitat (si és persona jurídica) Les esmenes o les aportacions documentals posteriors a la presentació de la sol·licitud es podran dur a terme telemàticament en la seu electrònica de la Generalitat a través de l'adreça d'Internet sede.gva.es/es/proc18536. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic, quan siga procedent, hauran d'anar signats electrònicament pels qui siguen competents per a això. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat “com va el meu”-> “sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Termini alegació:
des de: 27-03-2023

Presentació

Presentació

Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones interessades que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les alegacions telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" -> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Obligacions

Obligacions

Amb caràcter general, les persones beneficiàries de les ajudes tenen les obligacions següents: j) Acreditar que es troben al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la presentació de la sol·licitud de pagament de l'ajuda comporta l'autorització a l'òrgan gestor del procediment per a obtindre directament les dades d'identitat del sol·licitant o, si escau, del seu representant legal i d'estar al corrent del compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. En cas que el sol·licitant s'opose al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, ho ha d'indicar expressament en el formulari, de manera que quedarà obligat a aportar els documents acreditatius corresponents. L'absència d'oposició expressa per part de l'interessat presumeix la seua autorització per a efectuar la consulta o obtindre la informació esmentada. b) Sotmetre's a les actuacions de comprovació, que efectuarà l'òrgan concedent, així com qualssevol altres de comprovació i control financer que corresponen a la Intervenció General en relació amb les subvencions i ajudes concedides, i a les previstes en la legislació del Tribunal de Comptes, per a la qual cosa ha d'aportar tota la informació que li siga requerida en l'exercici d'aquestes actuacions. Així mateix, s'han de sotmetre als controls sobre el terreny i a posteriori que realitze l'òrgan competent. c) Acreditar, mitjançant una declaració responsable, la no-concurrència de cap de les circumstàncies previstes en els punts 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions. e) Fer una declaració responsable a l'òrgan concedent, en la sol·licitud de subvenció, així com en qualsevol moment de la vigència de l'expedient, la sol·licitud i l'obtenció d'altres ajudes per a la mateixa finalitat per altres administracions o ens públics, així com la modificació de les circumstàncies que hagen fonamentat la concessió de la subvenció en els termes d'aquesta ordre. En el cas que la sol·licitud o concessió d'altres ajudes, o la modificació de les circumstàncies que hagen motivat la concessió de l'ajuda, s'efectuen durant la tramitació de l'expedient, aquesta comunicació haurà d'efectuar-se tan prompte com es conega i, en qualsevol cas, abans de la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts. e) Presentar, si escau, la declaració responsable de les ajudes de minimis concedides per qualsevol projecte al sol·licitant durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs, amb la indicació de l'import, l'organisme, la data de concessió i el règim d'ajudes en què s'empara, o si escau, la declaració de no haver-ne rebut cap. f) Procedir al reintegrament dels fons percebuts quan siga procedent, d'acord amb el que s'estableix en els articles 36, 37 i 40 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. g) Qualsevol altra que legalment li corresponga com a beneficiari de subvencions públiques. 2. L'incompliment de les anteriors obligacions donarà lloc a l'exigència de les responsabilitats que corresponguen, d'acord amb la legislació vigent.

Observacions

Observacions

Contra la resolució, es podra interposar potestativament recurs de reposició davant de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la notificació, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa, tot això sense perjudici que els interessats puguen presentar qualsevol altre recurs que estimen pertinent.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

La intensitat de l'ajuda podrà ser de fins a un màxim del 100 % de les despeses subvencionables. La quantia de l'ajuda que s'atorgarà per beneficiari no podrà superar l'import de 15.000 euros anuals per titular de finca o explotació o, si escau, per entitat associativa.

Termini màxim

Termini màxim

El termini de realització i justificació de la despesa s'estableix fins al 10 de novembre de 2022, llevat que es determine un termini posterior en la resolució de concessió de l'ajuda.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

El que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions. El règim sancionador serà el que preveuen els articles 173 i següents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, de la Llei d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
Termini justificació:
fins a: 10-11-2023

Presentació

Presentació

Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d’entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos reconeguts per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i podran utilitzar qualsevol sistema de firma electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat; entre aquests, el certificat emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Els documents que s’annexen al tràmit telemàtic han d’anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l’àrea personal de la Generalitat des de l’apartat “Com va això meu”-> “Sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).