Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG- Ajudes per al foment de la innovació tecnològica a través de finques o explotacions col·laboradores.

  Objecte del tràmit

  1. L'objecte de les ajudes és generar i finançar una xarxa de transferència de tecnologia mitjançant el suport a finques o explotacions col·laboradores.

  2. Són subvencionables els projectes innovadors i d'experimentació que versen sobre les matèries que s'indiquen a continuació i es valoraran segons la base sisena de l'Ordre 28/2018, de 10 de desembre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural:
  a) Adaptació del material vegetal a les condicions ambientals de la Comunitat Valenciana (condicions de canvi climàtic i/o escassetat de recursos hídrics).
  b) Model de producció i transformació agroecològica i/o sostenible.
  c) Reducció de la contaminació i/o estalvi energètic en la producció agroalimentària.
  d) Potenciació i valorització dels recursos genètics autòctons vegetals i animals.
  e) Projectes realitzats en zones vulnerables, de muntanya, parcs naturals i Xarxa Natura 2000.
  f) Reutilització i valorització dels residus agraris i/o agroalimentaris.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones físiques o jurídiques, públiques o privades, titulars, cessionàries o arrendatàries de finques o explotacions agrícoles i/o ramaderes, amb seu a la Comunitat Valenciana i l'activitat de la qual estiga relacionada amb l'objecte de l'Ordre 28/2018, de 10 de desembre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

  Requeriments

  Les persones beneficiàries de les ajudes han d'estar inscrites en el Registre General de Producció Agrícola (REGEPA) i/o en el Registre General d'Explotacions Ramaderes (RERA), i si escau, en aquells registres en els quals siga obligatòria la seua inscripció.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La intensitat de l'ajuda podrà ser de fins a un màxim del 100 % de les despeses subvencionables.
  La quantia de l'ajuda que s'atorgarà per beneficiari no podrà superar l'import de 15.000 euros anuals per titular de finca o explotació o, si escau, per entitat associativa.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de les sol·licituds serà de quinze dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV. num.9032 de 02/03/2021).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18690

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les sol·licituds s'han de presentar, conforme al model de sol·licitud establit i acompanyada de la documentació establida en la base setena de l'Ordre 28/2018, de 10 de desembre.
  La sol·licitud d'ajuda, juntament amb la documentació requerida, han de dirigir-se a la direcció general competent en matèria d'I+D+i en el sector agroalimentari i la transferència tecnològica.
  La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació següent:
  a) Raó social del sol·licitant.
  b) En el cas d'entitats de naturalesa no pública, els seus estatuts, així com un document acreditatiu del poder de representació de la persona que presente la sol·licitud, degudament legalitzats.
  c) Declaració responsable de no trobar-se incurs en alguna de les circumstàncies establides en l'article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que impedeixen obtindre la condició de beneficiari.
  d) Projecte de l'explotació, concís i concret, amb un màxim de 10 pàgines i amb referència a l'objecte del projecte i la justificació d'aquest, les accions que es desenvoluparan, la planificació, els resultats previstos, el pressupost estimat, el croquis de situació de l'explotació o les instal·lacions i la resta de punts que definisquen aquest projecte.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AJUDES PER AL FOMENT DE LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA A TRAVÉS DE FINQUES O EXPLOTACIONS COL·LABORADORES

  SOL·LICITUD DE PAGAMENT D'AJUDES PER AL FOMENT DE LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA A TRAVÉS DE FINQUES O EXPLOTACIONS COL·LABORADORES

  ESMENA O MILLORA DE LA SOL·LICITUD D'AJUDES PER AL FOMENT DE LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA A TRAVÉS DE FINQUES O EXPLOTACIONS COL·LABORADORES O APORTACIÓ DOCUMENTAL ADDICIONAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució, es podran interposar els recursos pertinents, conforme al que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18690

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, tot i que no estan obligades a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18690.

  Quan els sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de manera presencial, es requerirà a les persones interessades que la presenten electrònicament. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clau signatura per a les persones físiques.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  En aquest règim d'ajudes, és aplicable a les empreses dedicades a la producció primària de productes agrícoles el Reglament (UE) núm. 1408/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis en el sector agrícola, i, per a la resta d'operadors, és aplicable el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 de Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.

  Despeses subvencionables

  Seran despeses subvencionables les que s'indiquen a continuació, sempre que estiguen directament vinculades amb la realització del projecte subvencionat.
  Seran despeses elegibles i, per tant, subvencionables, conforme l'article 31 de la Llei general de subvencions, els conceptes següents:
  a) Despeses de personal (investigador, tècnic i altre personal auxiliar, dedicat exclusivament al projecte). Aquest concepte no podrà sobrepassar el 60 % del pressupost elegible total acceptat per l'administració.
  b) Despeses d'instrumental i material utilitzats exclusivament per al projecte subvencionat i inputs agraris, així com les despeses de costos de material fungible que es consumisquen com a conseqüència de la realització del projecte subvencionat, i només durant la duració d'aquest.
  En cas que aquest material siga inventariable, únicament seran subvencionables els costos d'amortització d'aquest que corresponguen al termini de durada del projecte subvencionat.
  c) Despeses de dietes i despeses de viatge derivades directament del projecte subvencionat, i només durant la durada d'aquest.

  Criteris de valoració

  Els expedients es puntuaran seguint els criteris establits en la base sisena de l'ORDRE 28/2018, de 10 de desembre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per al foment de la innovació tecnològica a través de finques o explotacions col·laboradores. (DOGV núm. 8448, de 20/12/2018) (https://dogv.gva.es/datos/2018/12/20/pdf/2018_11795.pdf)

  La puntuació màxima per projecte serà de 50 punts. Per a poder ser beneficiari de l'ajuda, s'han d'obtindre almenys 20 punts.

  Obligacions

  Amb caràcter general, les persones beneficiàries de les ajudes tenen les obligacions següents:

  j) Acreditar que es troben al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la presentació de la sol·licitud de pagament de l'ajuda comporta l'autorització a l'òrgan gestor del procediment per a obtindre directament les dades d'identitat del sol·licitant o, si escau, del seu representant legal i d'estar al corrent del compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. En cas que el sol·licitant s'opose al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, ho ha d'indicar expressament en el formulari, de manera que quedarà obligat a aportar els documents acreditatius corresponents. L'absència d'oposició expressa per part de l'interessat presumeix la seua autorització per a efectuar la consulta o obtindre la informació esmentada.
  b) Sotmetre's a les actuacions de comprovació, que efectuarà l'òrgan concedent, així com qualssevol altres de comprovació i control financer que corresponen a la Intervenció General en relació amb les subvencions i ajudes concedides, i a les previstes en la legislació del Tribunal de Comptes, per a la qual cosa ha d'aportar tota la informació que li siga requerida en l'exercici d'aquestes actuacions. Així mateix, s'han de sotmetre als controls sobre el terreny i a posteriori que realitze l'òrgan competent.
  c) Acreditar, mitjançant una declaració responsable, la no-concurrència de cap de les circumstàncies previstes en els punts 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.
  e) Fer una declaració responsable a l'òrgan concedent, en la sol·licitud de subvenció, així com en qualsevol moment de la vigència de l'expedient, la sol·licitud i l'obtenció d'altres ajudes per a la mateixa finalitat per altres administracions o ens públics, així com la modificació de les circumstàncies que hagen fonamentat la concessió de la subvenció en els termes d'aquesta ordre. En el cas que la sol·licitud o concessió d'altres ajudes, o la modificació de les circumstàncies que hagen motivat la concessió de l'ajuda, s'efectuen durant la tramitació de l'expedient, aquesta comunicació haurà d'efectuar-se tan prompte com es conega i, en qualsevol cas, abans de la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.
  e) Presentar, si escau, la declaració responsable de les ajudes de minimis concedides per qualsevol projecte al sol·licitant durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs, amb la indicació de l'import, l'organisme, la data de concessió i el règim d'ajudes en què s'empara, o si escau, la declaració de no haver-ne rebut cap.
  f) Procedir al reintegrament dels fons percebuts quan siga procedent, d'acord amb el que s'estableix en els articles 36, 37 i 40 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  g) Qualsevol altra que legalment li corresponga com a beneficiari de subvencions públiques.
  2. L'incompliment de les anteriors obligacions donarà lloc a l'exigència de les responsabilitats que corresponguen, d'acord amb la legislació vigent.

  Sancions

  El que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

  El règim sancionador serà el que preveuen els articles 173 i següents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, de la Llei d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

  Enllaços

  Simulació de tramitació telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@ve-signatura).

  Sistemes de signatura electrònica admesos i/o usats en la seu.

  Sistemes de verificació de signatura.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reglament (UE) núm. 1408/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis en el sector agrícola.
  - Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 de Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.
  - ORDRE 28/2018, de 10 de desembre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per al foment de la innovació tecnològica a través de finques o explotacions col·laboradores.
  - RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2021, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les ajudes per al foment de la inno·vació tecnològica a través de finques o explotacions col·laboradores.(DOGV nº 9032, de 02/03/2021)
  - Extracte de la Resolució de 25 de febrer de 2021, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es
  convoquen per a l'exercici 2021 les ajudes per al foment de la innovació tecnològica a través de finques o explotacions col·laboradores.(DOGV nº 9032, de 02/03/2021)

  Llista de normativa

  Vegeu el Reglament (UE) núm. 1408/2013.

  Vegeu el Reglament (UE) núm. 1407/2013.

  ORDRE 28/2018, de 10 de desembre.

  Veure RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2021.

  Veure Extracte de la Resolució de 25 de febrer de 2021

  Llistat de seguiment

  RESOLUCIÓ de 2 d'agost de 2019, del director general de Desenvolupament Rural, per la qual es concedeixen les ajudes que preveu l'Ordre 28/2018, de 10 de desembre.

  RESOLUCIÓ de 7 d'octubre de 2020, del director general de Desenvolupament Rural, per la qual es concedeixen les ajudes previstes en l'Ordre 28/2018, de 10 de desembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per al foment de la innovació tecnològica a través de finques o explotacions col·laboradores (Convocatòria 2020)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.