Subvencions destinades a programes i projectes educatius i de formació i divulgació per a estratègies de dinamització agroecològiques en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (modalitat A i modalitat B)

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 687992
|
Codi GVA: 18691
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'objecte d'aquesta ajuda és la concessió de les subvencions destinades a programes i projectes educatius i de formació i divulgació per a estratègies de dinamització agroecològiques en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, en la seua modalitat A i modalitat B, que s'estableixen en l'annex I de...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Al·legació/AportacióTermini obert
16-03-2023
JustificacióTemini tancat
Observacions

Els interessats són responsables de la veracitat dels documents que presenten, i els òrgans gestors poden sol·licitar de manera motivada que es confronten les còpies aportades per ells, per a la qual cosa podran requerir l'exhibició del document o de la informació original, sense perjudici de les...

Saber més
Normativa

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

1. Poden sol·licitar les subvencions objecte de regulació, les entitats associatives agràries, associacions, fundacions i empreses del sector agroalimentari que complisquen i acrediten els requisits per a obtindre la condició de beneficiari d'acord amb el que s'estableix en la base segona i...

Saber més
Requisits

a) Estar legalment constituïdes. b) Disposar d'una seu central o delegació permanent a la Comunitat Valenciana. A aquests efectes, s'entendrà per delegació permanent la presència física, amb domicili social al territori de la Comunitat Valenciana, acreditada documentalment. En aquest cas, la...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
1. Una vegada presentades les sol·licituds, l'avaluació d'aquestes s'efectuarà a partir dels criteris de valoració establits en l'ANNEX II de l'Ordre 32/2017, de 29 de desembre. 2. La subdirecció general competent en matèria de producció ecològica, com a òrgan instructor, posarà a la disposició...
Saber més
Criteris de valoració
1. L'avaluació dels programes i projectes s'efectuarà a partir dels criteris de valoració establits en l'annex II de l'ORDRE 32/2017, de 26 de desembre, i la seua ponderació serà la següent: A) En l'avaluació tècnica dels projectes de la modalitat A es podrà obtindre un màxim de 100 punts,...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de les sol·licituds de les subvencions destinades a programes i projectes educatius i de formació i divulgació per a estratègies de dinamització agroecològiques en l'àmbit de la Comunitat Valenciana en la modalitat A i B serà de 20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de...

Saber més
Documentació
Les sol·licituds s'han d'acompanyar de la documentació següent: a) Formulari de la sol·licitud. b) Còpia de la inscripció en el registre corresponent que acredite que l'entitat, associació, fundació o empresa està legalment constituïda. c) Còpia de l'acta fundacional o escriptura de constitució i...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de...
Saber més

  Al·legació/Aportació

  Termini
  Des de 16-03-2023
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació...
  Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a dictar i notificar la resolució és de sis mesos des de la data de publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Una vegada transcorregut el termini esmentat, sense que s'haja dictat i notificat la resolució, les peticions s'entendran...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  Per a la modalitat A: 1. Per a la modalitat A es destina un 70 % dels fons previstos per a la convocatòria. 2. L'import màxim de la subvenció per a cada projecte de la modalitat A no podrà ser superior a 60.000 euros. 3. En el supòsit que una vegada valorades i adjudicades les subvencions no...
  Saber més
  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Obligacions
  Les persones beneficiàries de les ajudes estaran obligades a: - Sotmetre's en cas necessari als controls administratius, tant de les sol·licituds d'ajuda com de pagament, i que tindran per objecte comprovar el compliment efectiu del que es preveu en aquestes bases i en la normativa d'aplicació,...
  Saber més
  Observacions

  Contra les resolucions de concessió de l'ajuda que es dicten i que esgoten la via administrativa es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant de la Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica en el termini d'un mes a comptar de l'endemà...

  Saber més
  Sancions
  El règim sancionador és el previst en els articles 173 i els següents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
  Enllaços
  • Proposta de Resolució Provisional de la subdirecció general de Producció Ecològica i Qualitat Agroalimentària, per la qual s'estimen i desestimen...
  Normativa
  • Resolució de pagament de les subvencions destinades a programes i projectes educatius i de formació i divulgació per a estratègies de dinamització...

  Justificació

  Termini
  Temini tancat
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de...
  Saber més