Detall de Procediments

TECG - Subvencions destinades a programes i projectes educatius i de formació i divulgació per a estratègies de dinamització agroecològiques en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (modalitat A i modalitat B)
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Subvencions destinades a programes i projectes educatius i de formació i divulgació per a estratègies de dinamització agroecològiques en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (modalitat A i modalitat B)

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'aquesta ajuda és la concessió de les subvencions destinades a programes i projectes educatius i de formació i divulgació per a estratègies de dinamització agroecològiques en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, en la seua modalitat A i modalitat B, que s'estableixen en l'annex I de l'Ordre 32/2017, de 29 de desembre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural per a l'exercici 2020.

  Els objectius específics als quals s'han d'adequar els projectes i programes de la modalitat A són:
  - Projectes que promoguen els processos educatius i activitats pedagògiques per a treballar els objectius d'un consum ecològic i responsable, en les institucions, els centres educatius, públics o sostinguts amb fons públics i des d'aquests.
  - Projectes que promoguen en l'alumnat i en el conjunt de la comunitat educativa coneixements, valors i actituds capaces de generar una cultura del consum ecològic i responsable compromesa amb la lluita contra el canvi climàtic.
  - Projectes que promoguen la transició cap a un nou model agroalimentari incloent, equitatiu i sostenible.

  Els objectius específics als quals s'han d'adequar els projectes i programes de la modalitat B són:
  - Promoure accions de sensibilització orientades a la conservació dels recursos fitogenètics en el camp, la recuperació de les varietats tradicionals valencianes i la seua divulgació entre la ciutadania, d'acord amb el Pla de diversitat agrària valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  1. Poden sol·licitar les subvencions objecte de regulació, les entitats associatives agràries, associacions, fundacions i empreses del sector agroalimentari que complisquen i acrediten els requisits per a obtindre la condició de beneficiari d'acord amb el que s'estableix en la base segona i tercera de la de l'Ordre 32/2017, de 29 de desembre.
  2. No poden ser beneficiàries les entitats associatives agràries, associacions, fundacions i empreses del sector agroalimentari que incórreguen en alguna de les prohibicions establides en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  * Només es pot presentar una sol·licitud per l'entitat sol·licitant, que en tot cas s'ha d'enquadrar dins de l'objecte específic que en cada cas determine la convocatòria respectiva.

  Requeriments

  a) Estar legalment constituïdes.
  b) Disposar d'una seu central o delegació permanent a la Comunitat Valenciana.
  A aquests efectes, s'entendrà per delegació permanent la presència física, amb domicili social al territori de la Comunitat Valenciana, acreditada documentalment.
  En aquest cas, la delegació permanent assumirà la gestió del programa o projecte finançats per la Generalitat i es comprometrà a portar la gestió economicoadministrativa i la direcció del programa i projecte a la seua oficina de la Comunitat Valenciana.
  c) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social en la forma establida reglamentàriament.
  d) No estar sotmés a les prohibicions previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions, que determina la prohibició per a obtindre la condició de beneficiari de subvencions.
  e) En cas d'haver sigut beneficiari d'ajudes subjectes al règim de minimis, que l'import total d'ajuda de minimis rebuda no supere l'import màxim total de 200.000 euros durant un període de tres exercicis fiscals, ni individualment ni com a resultat d'acumulació amb altres ajudes de minimis concedides al mateix beneficiari, d'acord amb el que estableix el Reglament (UE) número 1407/2013, de la Comissió de 18 de desembre de 2013 en relació amb l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352, 24.12.2013).
  Per a l'acreditació dels requisits per a obtindre la condició de beneficiari es tindrà en compte el que es disposa en la base tercera de l'Ordre 32/2017, de 29 de desembre.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Per a la modalitat A:
  1. Per a la modalitat A es destina un 70 % dels fons previstos per a la convocatòria.
  2. L'import màxim de la subvenció per a cada projecte de la modalitat A no podrà ser superior a 60.000 euros.
  3. En el supòsit que una vegada valorades i adjudicades les subvencions no s'esgote la quantia disponible en alguna de les modalitats, es podrà incrementar el romanent en la resta.
  Per a la modalitat B:
  1. Per a la modalitat B es destina un 30 % dels fons previstos per a la convocatòria.
  2. L'import màxim de la subvenció per a cada projecte de la modalitat B no podrà ser superior a 25.000 euros.
  2. En el supòsit que una vegada valorades i adjudicades les subvencions no s'esgote la quantia disponible en alguna de les modalitats, es podrà incrementar el romanent en la resta.

  Despeses subvencionals
  - Dins dels programes i projectes educatius i de formació i divulgació per a estratègies de dinamització agroecològiques en l'àmbit de la Comunitat Valenciana seran subvencionables les despeses establides en la base dessetena de l'Ordre 32/2017, de 29 de desembre.

  Procediment de cobrament
  1. El pagament de l'ajuda al beneficiari s'efectuarà, amb la sol·licitud prèvia d'aquest, quan l'òrgan instructor comprove el compliment de totes les obligacions previstes.
  A l'efecte de justificació de les despeses efectuades no s'admetran els pagaments en efectiu.
  2. Els interessats han de presentar les sol·licituds de pagament de l'ajuda per mitjà del model normalitzat que estarà publicat en la guia PROP de la Generalitat (http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores), i es pot accedir a aquest per mitjà de l'URL següent: http://www.gva.es/va/proc18536

  L'imprés de sol·licitud de pagament ha d'anar acompanyat dels documents següents:

  a) Model de domiciliació bancària.
  b) La memòria del projecte efectuat així com la descripció dels objectius i resultats aconseguits.
  c) Factures i justificants de pagament que justifiquen les quantitats sol·licitades, així com qualsevol prova documental que demostre la seua existència i realitat (materials, publicitat, mostres, etc.).
  d) Declaració responsable de no haver sol·licitat o rebut cap altra ajuda econòmica ni de la UE ni d'altres administracions públiques per al programa sol·licitat.
  e) En cas d'haver sigut beneficiari d'ajudes subjectes al règim de minimis, declaració responsable sobre totes les ajudes de minimis rebudes en l'exercici fiscal en curs i en els dos exercicis anteriors a la convocatòria respectiva subjectes al Reglament 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, o a altres reglaments de minimis.

  3. No es pot efectuar el pagament si el beneficiari no es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i de la Seguretat Social i tampoc si és deutor per resolució que declare la procedència de reintegrament; no serà necessari aportar noves certificacions pels interessats o efectuar noves comprovacions per l'Administració, segons els casos, si no han transcorregut els sis mesos de la seua validesa o aquest termini des que es van dur a terme les comprovacions oportunes.
  4. El pagament als beneficiaris s'ha d'efectuar en el número de compte indicat pel sol·licitant mitjançant la presentació del model de fitxa de manteniment de tercers establit per la convocatòria respectiva.
  5. L'import de les subvencions regulades en aquesta ordre no podrà ser de tal quantia que, en concurrència amb subvencions o ajudes d'altres administracions públiques, ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, supere el cost de l'activitat desenvolupada.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de les sol·licituds de les subvencions destinades a programes i projectes educatius i de formació i divulgació per a estratègies de dinamització agroecològiques en l'àmbit de la Comunitat Valenciana en la modalitat A i B serà de 20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8763, de 16/03/20)


  Aquest termini, no obstant això, queda suspés en virtut del que recull la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

  No obstant això, les sol·licituds i els documents que es remeten electrònicament durant el període de suspensió dels termes i els terminis que estableix la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, es tramitaran efectivament en el moment en el qual es reprenga el còmput dels terminis, d'acord amb el que preveu aquesta disposició, excepte que s'haja alçat la suspensió en el procediment de què es tracte. Es considerarà, amb caràcter general, com a data de registre d'entrada, el primer dia hàbil després de l'alçament de la suspensió.

  En virtut del Reial decret 537/2020, de 22 de maig, l'article 9 del qual estableix la represa dels terminis administratius que s'hagen suspés, el termini de 20 dies hàbils per a presentar sol·licituds s'inicia l'1 de juny de 2020.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) Als registres dels òrgans administratius a què s'adrecen.
  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) A les oficines de Correus, en la modalitat que s'establisca reglamentàriament.
  d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18691

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les sol·licituds s'han d'acompanyar de la documentació següent:
  a) Formulari de la sol·licitud.
  b) Còpia de la inscripció en el registre corresponent que acredite que l'entitat, associació, fundació o empresa està legalment constituïda.
  c) Còpia de l'acta fundacional o escriptura de constitució i estatuts de l'entitat, associació, fundació o empresa, així com modificacions ulteriors degudament inscrites en el registre corresponent.
  d) Acreditació de la personalitat jurídica del sol·licitant, de l'entitat, de l'associació, de la fundació o de l'empresa i capacitació del seu representant.
  e) Programa o projecte de la modalitat seleccionada.
  Els projectes han d'incloure els apartats següents:

  Per a la modalitat A:
  - Capacitat de gestió i experiència de l'entitat sol·licitant.
  - Anàlisi i justificació del projecte.
  - Identificació del col·lectiu de destinataris del projecte.
  - Pressupost desglossat del projecte
  - Instruments de comunicació i coordinació per a dur a terme el projecte.
  - Programació didàctica del projecte.

  Per a la modalitat B:
  - Capacitat de gestió i experiència de l'entitat sol·licitant.
  - Anàlisi i justificació del projecte.
  - Identificació del col·lectiu de destinataris del projecte.
  - Qualitat i adequació de les eines.
  - Pressupost desglossat del projecte.
  - Instruments de comunicació i coordinació per a dur a terme el projecte.

  f) Declaració responsable d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social en la forma establida reglamentàriament.
  g) Declaració responsable de no estar sotmés a les prohibicions previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions, que determina la prohibició per a obtindre la condició de beneficiari de subvencions.
  h) En cas d'haver sigut beneficiari d'ajudes subjectes al règim de minimis, declaració responsable sobre totes les ajudes de minimis rebudes en l'exercici fiscal en curs i en els dos exercicis anteriors a la convocatòria respectiva subjectes al Reglament 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, o a altres reglaments de minimis.
  i) Declaració responsable, en cas d'haver sigut beneficiari d'altres ajudes procedents d'altres administracions o ens públics o privats per als mateixos costos subvencionables, així com d'altres ajudes públiques concedides en virtut d'un reglament d'exempció o d'una decisió adoptada per la Comissió Europea.
  j) En cas que l'entitat tinga alguna exempció tributària s'ha d'acreditar la concessió efectiva de l'exempció esmentada.

  Impresos associats

  [MODALITAT A] SOL·LICITUD D'AJUDES. SUBVENCIONS DESTINADES A PROGRAMES I PROJECTES EDUCATIUS I DE FORMACIÓ I DIVULGACIÓ PER A ESTRATÈGIES DE DINAMITZACIÓ AGROECOLÒGIQUES EN L'ÀMBIT DE LA COMUNITAT VALENCIANA. MODALITAT A

  [MODALITAT B] SOL·LICITUD D'AJUDES. SUBVENCIONS DESTINADES A PROGRAMES I PROJECTES EDUCATIUS I DE FORMACIÓ I DIVULGACIÓ PER A ESTRATÈGIES DE DINAMITZACIÓ AGROECOLÒGIQUES EN L'ÀMBIT DE LA COMUNITAT VALENCIANA. MODALITAT B

  [MODALIDAD A] SOL·LICITUD DE PAGAMENT. SUBVENCIONS DESTINADES A PROGRAMES I PROJECTES EDUCATIUS I DE FORMACIÓ I DIVULGACIÓ PER A ESTRATÈGIES DE DINAMITZACIÓ AGROECOLÒGIQUES EN L'ÀMBIT DE LA COMUNITAT VALENCIANA. MODALITAT A

  [MODALITAT B] SOL·LICITUD DE PAGAMENT. SUBVENCIONS DESTINADES A PROGRAMES I PROJECTES EDUCATIUS I DE FORMACIÓ I DIVULGACIÓ PER A ESTRATÈGIES DE DINAMITZACIÓ AGROECOLÒGIQUES EN L'ÀMBIT DE LA COMUNITAT VALENCIANA. MODALITAT B

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Una vegada presentades les sol·licituds, l'avaluació d'aquestes s'efectuarà a partir dels criteris de valoració establits en l'ANNEX II de l'Ordre 32/2017, de 29 de desembre.
  2. La subdirecció general competent en matèria de producció ecològica, com a òrgan instructor, posarà a la disposició d'una comissió de valoració els programes o projectes presentats perquè siguen examinats i avaluats d'acord amb els criteris de valoració establits en l'Ordre 32/2017, de 29 de desembre.
  La comissió de valoració, una vegada finalitzada l'avaluació, emetrà un informe motivat en què es concretarà el resultat de la valoració d'acord amb els criteris establits en l'Ordre 32/2017, de 29 de desembre.
  3. L'òrgan instructor, a la vista de l'expedient i de l'informe de la comissió de valoració, formularà la proposta de resolució provisional que notificarà als interessats mitjançant la seua publicació en la pàgina web de la conselleria competent en matèria de producció ecològica, innovació i tecnologia, que contindrà la relació d'entitats amb els programes o projectes seleccionats, segons el cas, i en la qual s'indicarà la quantia econòmica proposada en concepte de subvenció i la relació d'entitats amb projectes no seleccionats amb indicació dels motius.
  4. Es concedirà un termini de 10 dies hàbils, a comptar a partir de l'endemà de la publicació de la llista provisional en la pàgina web, per a presentar, si és procedent, un escrit de desistiment, al·legacions i la documentació complementària que, si escau, exigisca la convocatòria.
  Una vegada transcorregut el termini, comprovats els escrits de desistiment, estudiades i, si escau, admeses les al·legacions presentades, l'òrgan instructor del procediment elevarà la proposta definitiva a la persona titular de la Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna (PAC).

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra les resolucions de concessió de l'ajuda que es dicten i que esgoten la via administrativa es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant de la Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seua notificació, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, tot això sense perjudici que els interessats puguen presentar qualsevol altre recurs que consideren pertinent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18691

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, tot i que no estan obligades a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18691.

  Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de manera presencial, es requeriran les persones interessades perquè la presenten electrònicament. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica, el sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema CLAVE de signatura per a les persones físiques.

  Les esmenes o les aportacions documentals posteriors a la presentació de la sol·licitud s'han d'efectuar per mitjà de l'URL següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18536

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es facen per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-s'hi, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat, des de l'apartat "Com va això meu"- "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  Els interessats són responsables de la veracitat dels documents que presenten, i els òrgans gestors poden sol·licitar de manera motivada que es confronten les còpies aportades per ells, per a la qual cosa podran requerir l'exhibició del document o de la informació original, sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que tenen atribuïdes les administracions públiques.

  Criteris de valoració

  1. L'avaluació dels programes i projectes s'efectuarà a partir dels criteris de valoració establits en l'annex II de l'ORDRE 32/2017, de 26 de desembre, i la seua ponderació serà la següent:

  A) En l'avaluació tècnica dels projectes de la modalitat A es podrà obtindre un màxim de 100 punts, distribuïts d'acord amb els criteris de valoració següents, desenvolupats en l'annex II:
  a) 30 punts, com a màxim, per la capacitat de gestió i experiència de l'entitat sol·licitant.
  b) 30 punts, com a màxim, per la valoració del projecte.
  c) 40 punts, com a màxim, per la programació didàctica.
  Perquè se supere l'avaluació tècnica cal tindre una puntuació mínima global de 60 punts.
  B) En l'avaluació tècnica dels projectes de la modalitat B es podrà obtindre un màxim de 100 punts, distribuïts d'acord amb els criteris de valoració següents, desenvolupats en l'annex II:
  a) 30 punts, com a màxim, per la capacitat de gestió i experiència de l'entitat sol·licitant.
  b) 70 punts, com a màxim, per la valoració del projecte.
  Perquè se supere l'avaluació tècnica cal tindre una puntuació mínima global de 60 punts.

  2. Els programes i projectes presentats en qualsevol de les dues modalitats han d'incloure, necessàriament, les característiques següents per a ser avaluats:
  1. Idoneïtat
  Han d'incorporar continguts coherents amb els àmbits d'actuació i l'objectiu definits en la convocatòria i han d'estar relacionats amb l'activitat de l'entitat sol·licitant.
  2. Estratègia
  Planificació i cronograma.
  3. Sostenibilitat
  Han de ser viables econòmicament i tècnicament: han d'especificar els recursos humans, materials i econòmics.
  4. Participació
  Han de detallar les accions dels diversos agents implicats.
  Els materials han de posar en valor la participació.
  5. Inclusió
  Han de tindre com a objectiu reduir l'exclusió i oferir oportunitats.
  6. Avaluació
  Han d'incorporar l'avaluació del seu desenvolupament, els resultats i l'impacte.

  Obligacions

  Les persones beneficiàries de les ajudes estaran obligades a:

  - Sotmetre's en cas necessari als controls administratius, tant de les sol·licituds d'ajuda com de pagament, i que tindran per objecte comprovar el compliment efectiu del que es preveu en aquestes bases i en la normativa d'aplicació, el pla de control establit en la base vint-i-tresena de l'ORDRE 32/2017, de 26 de desembre.

  - Justificar de manera efectiva i suficient la subvenció concedida i aportar les factures i justificants de pagament que justifiquen les quantitats sol·licitades per a la subvenció, així com qualsevol prova documental que demostre la seua existència i realitat.

  - Informar de totes les alteracion de les condicions i dels requisits tinguts en compte per a la concessió de la subvenció i, en tot cas, l'obtenció concurrent de subvencions atorgades per altres administracions públiques o ens públics o privats, quan l'objecte de les convocatòries siga coincident.

  Sancions

  El règim sancionador és el previst en els articles 173 i els següents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

  Enllaços

  Simulació de tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana (Cl@ve-signatura).

  Sistemes de signatura electrònica admesos i/o usats en la seu.

  Sistemes de verificació de signatura.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, del la Llei d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  - ORDRE 32/2017, de 26 de desembre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a programes i projectes educatius i de formació i divulgació per a estratègies de dinamització agroecològiques en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
  - RESOLUCIÓ de 9 de març de 2020, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen per a l'exercici 2020 les subvencions destinades a programes i projectes educatius i de formació i divulgació per a estratègies de dinamització agroecològiques en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, modalitat A.
  - RESOLUCIÓ de 9 de març de 2020, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen per a l'exercici 2020 les subvencions destinades a programes i projectes educatius i de formació i divulgació per a estratègies de dinamització agroecològiques en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, modalitat B.
  - Extracte de la Resolució de 9 de març de 2020, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen per a l'exercici 2020 les subvencions destinades a programes i projectes educatius i de formació i divulgació per a estratègies de dinamització agroecològiques en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, modalitat A (DOGV núm. 8763, de 16/03/2020).
  - Extracte de la Resolució de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen per a l'exercici 2020 les subvencions destinades a programes i projectes educatives i de formació i divulgació per a estratègies de dinamització agroecològiques en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, modalitat B (DOGV núm. 8763, de 16/03/2020).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

  Llei 1/2015, de 6 de febrer.

  Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

  Vegeu la RESOLUCIÓ de 9 de març de 2020.

  Vegeu la RESOLUCIÓ de 9 de març de 2020.

  Vegeu l'extracte de la Resolució de 9 de març de 2020.

  Vegeu l'extracte de la Resolució de la consellera d'Agricultura.

  Llistat de seguiment

  ANNEX II - Proposta de resolució provisional modalitat A i B

  ANNEX III - Proposta de resolució provisional modalitat A i B.

  Proposta de resolució provisional de la Subdirecció General de Desenvolupament Rural, Qualitat Alimentària i Producció Ecològica, per la qual s'estimen i desestimen els expedients de les subvencions destinades a programes i projectes educatius i de formació i divulgació per a estratègies de dinamització agroecològiques en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, modalitat A i B.

  RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2019, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es concedeixen subvencions destinades a programes i projectes educatius i de formació i divulgació per a estratègies de dinamització agroecològiques en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, modalitats A i B. [2019/7074]

  CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 5 de juliol de 2019, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

  ANNEX I - Proposta provisional modalitat A i B.

  Resolució de pagament de les subvencions destinades a programes i projectes educatius i de formació i divulgació per a estratègies de dinamització agroecològiques en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, modalitat A.

  Resolució de pagament de les subvencions destinades a programes i projectes educatius i de formació i divulgació per a estratègies de dinamització agroecològiques en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, modalitat B.

  Proposta de Resolució Provisional 14 de juliol 2020

  RESOLUCIÓ de 25 d'agost de 2020, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es concedeixen subvencions destinades a programes i projectes educatius i de formació i divulgació per a estratègies de dinamització agroecològiques en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (2020).

  Resolució de pagament de les subvencions destinades a programes i projectes educatius i de formació i divulgacio per estrategies de dinamització agroecológiques en l´ambit de la Comunitat Valenciana. Modalidad A

  Resolució de pagament de les subvencions destinades a programes i projectes educatius i de formació i divulgacio per estrategies de dinamització agroecológiques en l´ambit de la Comunitat Valenciana. Modalidad B

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.