Detall de Procediments

TECG - Ajudes destinades a la redacció de nous plans locals de prevenció d'incendis forestals (PLPIF) o per a la revisió dels ja aprovats pels municipis de la Comunitat Valenciana en el marc del Programa de Desenvolupament Rural 2014/2020 de la Comunitat Valenciana.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Ajudes destinades a la redacció de nous plans locals de prevenció d'incendis forestals (PLPIF) o per a la revisió dels ja aprovats pels municipis de la Comunitat Valenciana en el marc del Programa de Desenvolupament Rural 2014/2020 de la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  1. L'objecte consisteix a regular la concessió de les subvencions per a la redacció de nous plans locals de prevenció d'incendis forestals (d'ara en avant PLPIF) o revisió dels ja aprovats pels municipis de la Comunitat Valenciana.

  2. Definicions:
  a) Un pla local de prevenció d'incendis forestals (PLPIF) és un document de planificació en prevenció d'incendis forestals de conformitat amb el descrit en l'article 55 de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana, i en l'article 138 del Decret 98/1995, de 16 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993. Els continguts mínims que han de tindre es regulen en l'article 140 del Decret 98/1995, que, al seu torn, estan desenvolupats en una norma tècnica específica per a cada una de les 11 demarcacions forestals en les quals es divideix la Comunitat Valenciana a l'efecte de planificació en prevenció d'incendis forestals, o la norma tècnica en vigor que l'actualitze i unifique per a tots els plans de demarcació de la Comunitat Valenciana.
  b) Els planes locals reduïts de prevenció d'incendis forestals (PLRPIF) són els documents que han de presentar els municipis que tinguen una superfície mínima de gestió i que es troben en la llista que acompanya la norma tècnica en vigor.
  c) Es considera revisió d'un PLPIF a l'efecte d'aquesta subvenció, quan aquest compte amb una resolució aprovatòria de la conselleria competent en prevenció d'incendis forestals i:
  - Ha complit la vigència aprovada.
  - S'haja d'adaptar a una planificació de rang superior vigent, a la qual està subordinada.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Per a poder ser beneficiaris de les subvencions regulades per aquestes bases, els municipis han de complir els requisits següents:
  a) Municipis de la Comunitat Valenciana.
  b) Que en el terme municipal hi haja terrenys forestals.
  c) Que es troben en zona d'un risc alt d'incendis.

  Requeriments

  Els PLPIF redactats han de complir els requisits següents:
  a) Els projectes han d'estar signats per un tècnic amb formació universitària en prevenció d'incendis forestals.
  b) Els PLPIF s'han d'ajustar a la norma tècnica que establisca les característiques dels PLPIF.

  Si es pretén revisar un PLPIF ja existent, s'ha de complir, a més, que prèviament ha d'haver-hi un pla local amb una resolució aprovatòria per la conselleria competent en prevenció d'incendis forestals.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  S'estableix un finançament màxim del 80 % de la inversió feta en el cost de redacció del PLPIF, les quanties màximes del qual que es poden aplicar són les següents:
  a) Redacció del pla local de prevenció d'incendis forestals (PLPIF) en termes municipals la superfície forestal dels quals siga igual a 2.000 hectàrees de terreny forestal, o superior: 9.000 €
  b) Redacció d'un pla local de prevenció d'incendis forestals (PLPIF) en termes municipals la superfície forestal dels quals siga inferior a 2.000 hectàrees de terreny forestal: 6.500 €
  c) Redacció d'un pla local reduït de prevenció d'incendis forestals (PLRPIF): 4.000 €
  d) Revisió del pla local de prevenció d'incendis forestals: 3.500 €

  Les despeses subvencionables són les derivades de la redacció o la revisió dels PLPIF.

  Es poden subvencionar actuacions iniciades o fetes abans de presentar la sol·licitud d'ajuda, sempre que aquesta circumstància es produïsca l'any pressupostari de la convocatòria i que no s'hagen conclòs materialment o s'hagen executat íntegrament abans que el beneficiari presente a l'autoritat de gestió la sol·licitud d'ajuda.
  En tot el període 2014-2020 només es podrà percebre ajuda una única vegada per al mateix concepte.

  Les sol·licituds de pagament s'han de presentar per mitjà del model normalitzat que es publicarà en la seu electrònica de la Generalitat (www.gva.es).

  El beneficiari ha de justificar el compliment del que s'ha convingut per mitjà de la presentació del compte justificatiu de despeses i el pagament de la totalitat de despeses originades per les activitats subvencionades per a l'execució de l'activitat. El termini per a justificar s'establirà en les convocatòries corresponents, i serà com a màxim de 9 mesos des de la resolució de la convocatòria.

  La sol·licitud de pagament ha d'anar acompanyada de la documentació següent:
  1. El compte justificatiu ha de contindre la informació següent:
  a) Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats executades i dels resultats obtinguts.
  b) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats executades, amb una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb identificació del creditor, el document, l'import, la data d'emissió i la data de pagament.
  c) Una certificació del funcionari de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional en què s'indique que les despeses indicades en la memòria econòmica responen de manera indubtable a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resulten estrictament necessàries i s'han efectuat i pagat efectivament. L'òrgan que concedeix comprovarà, per mitjà de les tècniques de mostreig, els justificants que considere oportuns i que permeten obtindre una evidència raonable sobre l'aplicació adequada de la subvenció, amb la finalitat de la qual podrà requerir al beneficiari la remissió dels justificants de despesa seleccionats.

  2. El projecte del PLPIF elaborat.

  3. Si escau, una certificació del funcionari de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional en què s'indique que s'ha complit la normativa de contractes del sector púbic en vigor.

  4. Certificació del funcionari de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional en què s'indique que la inversió no s'ha finançat de manera irregular per fonts nacionals o comunitàries diferents.

  5. Compromís adoptat pel Ple o, si escau, per la Junta de Govern Local quan aquesta acredite tindre facultat delegada, o per l'alcalde/essa de la corporació amb la ratificació posterior del Ple o de la Junta en cas que aquesta tinga facultat delegada, de:
  a) Compromís que es duran a terme, amb la diligència deguda, els tràmits necessaris per a l'aprovació definitiva, en un termini màxim de 2 anys des de la sol·licitud de pagament, del PLPIF per part de la conselleria competent en prevenció d'incendis forestals.
  b) Compromís que durant els 5 anys següents a la data de pagament final no es farà cap modificació important que afecte la naturalesa o les condicions del PLPIF, una vegada resulte aprovat per la conselleria competent en prevenció d'incendis forestals.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds per a l'exercici 2018 serà de trenta dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8237, de 19/02/2018)

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació següent:
  a) Certificat de la Secretaria de l'acord de l'òrgan competent pel qual s'acorda sol·licitar l'ajuda.

  b) Memòria justificativa de l'actuació que s'ha de dur a terme, signada pel sol·licitant o representant, en la qual es farà constar la partida pressupostària a la qual imputaran l'actuació.

  c) Pressupost desglossat segons els diversos blocs de despeses subvencionables, així com l'import sol·licitat, que en cap cas podrà superar l'import màxim establit.

  d) Acreditació de la titularitat de les dades bancàries per al pagament de la subvenció, de conformitat amb el que estableix l'Ordre 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regula la comprovació i el procediment de registre de comptes bancaris de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb l'Administració de la Generalitat.

  3. El formulari de sol·licitud ha d'incorporar les declaracions responsables següents, que les hauran de subscriure, en qualsevol cas, els sol·licitants:
  a) No incórrer en alguna de les circumstàncies recollides en l'apartat 2n de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  b) No haver sol·licitat una altra ajuda per a la mateixa finalitat. En cas d'haver obtingut subvencions per a les mateixes despeses subvencionables procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques nacionals o internacionals, s'haurà d'especificar la quantia, la data de concessió i l'organisme que concedeix l'ajuda.

  4. Els interessats són responsables de la veracitat dels documents que presenten, i poden sol·licitar als òrgans gestors de manera motivada l'acarament de les còpies que ells aporten, per a la qual cosa podran requerir l'exhibició del document o de la informació original, sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que tenen atribuïdes les administracions públiques.

  5. D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la presentació de la sol·licitud comporta l'autorització a l'òrgan gestor del procediment per a obtindre directament les dades d'identitat del sol·licitant o, si escau, del seu representant legal i d'estar al corrent amb el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. En cas que el sol·licitant s'opose al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, haurà d'indicar-ho expressament en el formulari, i quedarà obligat a aportar els documents acreditatius corresponents.

  6. Una vegada haja presentat la sol·licitud, en cas de voler aportar documents a aquest procediment, es podrà fer a través de l'enllaç que apareix al final del document.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Els interessats que tinguen les condicions previstes en la base segona de l'ordre de bases reguladores hauran de presentar les sol·licituds per mitjà del model normalitzat que es publicarà en la seu electrònica de la Generalitat (www.gva.es), de la manera que es determine en les convocatòries.

  - L'òrgan encarregat de l'ordenació i la instrucció del procediment és el servei territorial de la província a la qual pertany el municipi, de la conselleria competent en prevenció d'incendis forestals, que, d'ofici, acordarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de pronunciar la resolució.

  - En cas que la sol·licitud no tinga els requisits exigits o no s'acompanyen els documents preceptius, es requerirà l'interessat perquè, en un termini de deu dies, esmene la falta o acompanye els documents, amb la indicació que, si no ho fa així, es considerarà que desisteix de la seua petició. Així mateix, es podrà requerir del sol·licitant qualsevol altra dada, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient, així com l'acreditació dels requisits als quals es refereix la documentació administrativa.

  - La concessió de les subvencions es farà per mitjà del procediment de concurrència competitiva al qual es refereix l'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, d'acord amb els criteris de valoració que s'indiquen en l'apartat 5 de l'Ordre de bases.

  - La valoració de les sol·licituds presentades la farà una comissió de valoració, composta per la persona titular del Servei de Prevenció d'Incendis Forestals, en qualitat de president, el cap de secció de Prevenció d'Incendis Forestals, un representant de la subsecretaria de la conselleria competent en prevenció d'incendis forestals i fins a un màxim de tres tècnics de prevenció d'incendis forestals designats per la persona titular de la direcció general amb competències en prevenció d'incendis forestals. Un dels membres de la comissió actuarà en qualitat de secretaria de la comissió, que atenent els criteris i els requisits establits i d'acord amb la disponibilitat pressupostària, estendrà una acta i formularà la proposta de resolució a l'òrgan que concedeix.

  - La competència per a resoldre les convocatòries corresponents correspon a la direcció general amb competències en matèria de prevenció d'incendis forestals segons l'Acord de 26 d'abril de 2012, pel qual es deleguen les funcions d'autorització del pagament de fons FEADER entre l'organisme pagador i els diversos òrgans administratius de la Conselleria d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, així com de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, i de la Conselleria de Governació.

  - El termini màxim per a resoldre i notificar les sol·licituds de subvencions serà de sis mesos comptadors des de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense que haja recaigut una resolució, podran entendre desestimades les seues pretensions per silenci administratiu.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions, que posen fi a la via administrativa, es notificaran als interessats, i es motivaran degudament el sentit d'aquestes. Es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant de l'òrgan que va dictar la resolució, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà al que tinga lloc la seua notificació, de conformitat amb la legislació vigent sobre procediment administratiu, o bé directament un recurs en els jutjats contenciosos administratius en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la seua notificació, de conformitat amb l'establit en els articles 8.3, 25.1 i 46.1 de la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18692

  Tramitació

  Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds s'ha de fer electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat, en l'URL següent:
  http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=18692

  Les esmenes o les aportacions documentals posteriors a la presentació de la sol·licitud s'hauran de fer a través de l'URL següent: http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=18536.

  Per a accedir de manera telemàtica, el sol·licitant o el seu representant legal ha de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada, basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació».

  En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè l'esmene per mitjà de la presentació electrònica. A aquest efecte, es considera com a data de presentació de la sol·licitud el dia en què s'haja fet l'esmena.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, pertoque.

  Els tràmits que es facen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no s'arriben a registrar, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica si s'accedeix a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com van les meues coses"> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  Finançament de les ajudes.

  Les ajudes regulades en aquesta ordre estaran finançades, en els percentatges de participació de cada administració establits en el PDRCV2014/2020, pel FEADER, el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i la Generalitat, i el marc de vigència d'aquestes s'estendrà fins a l'any 2020, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana per al període 2014/2020.

  Criteris de valoració

  Per a l'atorgament de les subvencions, en règim de concurrència competitiva, a l'efecte d'establir l'ordre de prelació entre les sol·licituds admeses a tràmit, es tindran en compte els barems i els criteris següents:

  1. Superfície del terme municipal, segons la definició del PATFOR-CV:
  - Més de la meitat de la superfície del terme municipal és terreny forestal estratègic
  ---------------------------------------------------#VALORACIÓ: +2
  - Més de la meitat de la superfície del terme municipal és terreny forestal no estratègic.
  ---------------------------------------------------#VALORACIÓ: +1

  2. Més de la meitat de la superfície del terme municipal està continguda en Xarxa Natura 2000.
  ---------------------------------------------------#VALORACIÓ: +1

  3. Més de la meitat de la superfície del terme municipal està continguda en un espai natural protegit.
  ---------------------------------------------------#VALORACIÓ: +1

  4. El terme municipal està contingut en un pla de prevenció d'incendis forestals de demarcació.
  ---------------------------------------------------#VALORACIÓ: +1

  5. El terme municipal està contingut en almenys un pla de prevenció d'incendis forestals d'espais naturals protegits.
  ---------------------------------------------------#VALORACIÓ: +1

  6. Superfície forestal present en el municipi:
  - És més gran de 250 hectàrees, o igual.
  ---------------------------------------------------#VALORACIÓ: +2
  - És més menuda de 250 hectàrees.
  ---------------------------------------------------#VALORACIÓ: +1

  7. Criteris de prioritat establits en la planificació de prevenció d'incendis supramunicipal ja existent, basats en una anàlisi estadística del risc, de la perillositat i de la fragilitat, d'acord amb la metodologia establida en PATFOR (2012) i els plans de prevenció d'incendis de demarcació (puntuació més alta, no acumulable):
  - Més del 50 % de la superfície forestal del terme municipal presenta un risc extrem d'incendi
  ---------------------------------------------------#VALORACIÓ: +3
  - Més del 25% de la superfície forestal del terme municipal presenta un risc extrem d'incendi
  ---------------------------------------------------#VALORACIÓ: +2
  - Més del 50 % de la superfície forestal del terme municipal presenta un risc mitjà d'incendi
  ---------------------------------------------------#VALORACIÓ: +2
  - Més del 25 % de la superfície forestal del terme municipal presenta un risc mitjà d'incendi
  ---------------------------------------------------#VALORACIÓ: +1


  Cada apartat puntua una vegada únicament. Si no es compleixen les condicions de l'apartat, la puntuació obtinguda serà zero (0).

  El resultat final serà la suma de la puntuació obtinguda en cadascun dels set (7) apartats.
  La puntuació mínima que s'ha d'obtindre serà de dos (2) punts, que s'hauran d'obtindre de, almenys, dos (2) apartats diferents.

  En cas que no s'obtinga la puntuació mínima de 2 punts, les sol·licituds es desestimaran, a exclusió del procediment de la convocatòria anual.

  En cas que diverses sol·licituds aconseguisquen la mateixa puntuació, el criteri de desempat seran les hectàrees forestals poblades d'arbres presents en el terme municipal, de més gran a menys.

  La comissió de valoració elaborarà una llista ordenada amb tots els sol·licitants de la subvenció admesos a fi d'establir l'ordre de prelació entre les sol·licituds, i proposarà l'òrgan competent per a resoldre els beneficiaris de la subvenció fins que s'esgote el crèdit de la convocatòria.

  Obligacions

  1. Els beneficiaris de les subvencions hauran de:
  a) Complir l'objectiu que fonamenta la concessió de la subvenció.
  b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, així com l'execució del projecte i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o el gaudi de la subvenció.
  c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació, que les ha d'efectuar l'òrgan que concedeix, així com qualsevol altra de comprovació i control financer que corresponen a la Generalitat, a l'Administració de l'Estat i a la Comissió Europea, i aportar tota la informació i la documentació que els requerisquen.
  d) Acceptar les bases fixades en aquesta ordre de bases, la convocatòria periòdica a la qual s'aculla la sol·licitud i les directrius que la Direcció General de Prevenció d'Incendis Forestals establisca per al desenvolupament i el seguiment d'aquesta.
  e) Comunicar per escrit a la conselleria competent en prevenció d'incendis forestals l'obtenció de qualsevol altra ajuda o subvenció per a la mateixa finalitat, procedent de qualsevol alta administració, ens públic o privat.
  f) Les altres previstes en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i del seu Reglament, aprovat pel RD 887/2006, de 21 de juliol.
  g) Portar un sistema de comptabilitat separada, o codis comptables adequats per a totes les transaccions relatives a la subvenció finançada amb FEADER.
  h) Els beneficiaris han de complir l'establit en l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, respecte a l'obligatorietat de donar la publicitat adequada al caràcter públic del finançament de les actuacions objecte de subvenció, d'acord amb l'establit en els punts 2 i 3 de l'article 3 de la Llei 2/2015 , així com l'article 18 de la Llei 38/2003, de 26 de novembre, general de subvencions.
  i) Els beneficiaris han de mantindre a la disposició de l'administració, durant almenys els tres anys següents al pagament final, els justificants de pagament de les despeses finançades i dels ingressos per les ajudes percebudes.

  2. L'incompliment de les anteriors obligacions donarà lloc a l'exigència de les responsabilitats que corresponguen, d'acord amb la legislació vigent.

  3. Sense perjudici dels compromisos específics establits en cada línia d'ajuda, els beneficiaris, per mitjà de la signatura de la sol·licitud d'ajuda, es comprometen a informar al públic de l'ajuda obtinguda del FEADER durant l'execució d'una acció subvencionada, de la manera següent:
  a) En totes les activitats d'informació i comunicació que duga a terme, el beneficiari haurà de reconéixer el suport del FEADER a l'operació mostrant l'emblema de la Unió i una referència a l'ajuda del FEADER.
  b) A través de la pàgina web del beneficiari, si disposa d'aquesta, amb una descripció breu de les accions que s'han de dur a terme, els objectius i els resultats i l'ajuda obtinguda de la UE, tot això amb els elements a què es refereix el punt 1 de la part 2 de l'annex III del Reglament (UE) núm. 808/2014, modificat pel Reglament (UE) 2016/669, de la Comissió.

  Sancions

  El règim sancionador en la matèria regulada en aquesta ordre serà l'establit en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Aportació de documentació o esmena d'un expedient existent de sol·licitud d'ajudes de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 26/2017, de 21 de setembre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes destinades a la redacció de nous plans locals de prevenció d'incendis forestals (PLPIF) o per a la revisió dels ja aprovats pels municipis de la Comunitat Valenciana en el marc del Programa de Desenvolupament Rural 2014/2020 de la Comunitat Valenciana.


  - Resolució de 14 de febrer de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen ajudes per a l'exercici 2018 destinades a la redacció de nous plans locals de prevenció d'incendis forestals (PLPIF) o per a la revisió dels ja aprovats pels municipis de la Comunitat Valenciana en el marc del Programa de Desenvolupament Rural 2014/-2020 de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8237, de 19/02/2018).
  - Resolució de 5 d'octubre de 2018, de la Directora General de Prevenció d'Incendis Forestals, per la qual resol la convocatòria d'ajudes destinades per a la redacció de nous plans locals de prevenció d'incendis forestals (PLPIF) o per a la revisió dels ja aprovats per part dels municipis de la Comunitat Valenciana en el marc del Programa de Desenvolupament Rural 2014-2020 de la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2018.(DOGV nº 8411, de 26/10/2018)

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 26/2017, de 21 de setembre.

  Vegeu la Resolució de 14 de febrer de 2018 (DOGV núm. 8237 de 19/02/2018)

  Vegeu Resolució de 5 d'octubre de 2018

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.