Detall de Procediments

TECG - Ajudes destinades a la redacció de nous plans locals de prevenció d'incendis forestals (PLPIF) o per a la revisió dels ja aprovats pels municipis de la Comunitat Valenciana en el marc del Programa de Desenvolupament Rural 2014/2020 de la Comunitat Valenciana.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Ajudes destinades a la redacció de nous plans locals de prevenció d'incendis forestals (PLPIF) o per a la revisió dels ja aprovats pels municipis de la Comunitat Valenciana en el marc del Programa de Desenvolupament Rural 2014/2020 de la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  1. L'objecte consisteix a regular la concessió de les subvencions per a la redacció de nous plans locals de prevenció d'incendis forestals (d'ara en avant PLPIF) o revisió dels ja aprovats pels municipis de la Comunitat Valenciana.

  2. Definicions:
  a) Un pla local de prevenció d'incendis forestals (PLPIF) és un document de planificació en prevenció d'incendis forestals de conformitat amb el descrit en l'article 55 de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana, i en l'article 138 del Decret 98/1995, de 16 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993. Els continguts mínims que han de tindre es regulen en l'article 140 del Decret 98/1995, que, al seu torn, estan desenvolupats en una norma tècnica específica per a cada una de les 11 demarcacions forestals en les quals es divideix la Comunitat Valenciana a l'efecte de planificació en prevenció d'incendis forestals, o la norma tècnica en vigor que l'actualitze i unifique per a tots els plans de demarcació de la Comunitat Valenciana.
  b) Els planes locals reduïts de prevenció d'incendis forestals (PLRPIF) són els documents que han de presentar els municipis que tinguen una superfície mínima de gestió i que es troben en la llista que acompanya la norma tècnica en vigor.
  c) Es considera revisió d'un PLPIF a l'efecte d'aquesta subvenció, quan aquest compte amb una resolució aprovatòria de la conselleria competent en prevenció d'incendis forestals i:
  - Ha complit la vigència aprovada.
  - S'haja d'adaptar a una planificació de rang superior vigent, a la qual està subordinada.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Per a poder ser beneficiaris de les subvencions regulades per aquestes bases, els municipis han de complir els requisits següents:
  a) Municipis de la Comunitat Valenciana.
  b) Que en el terme municipal hi haja terrenys forestals.
  c) Que es troben en zona d'un risc alt d'incendis.

  Requeriments

  Els PLPIF redactats han de complir els requisits següents:
  a) Els projectes han d'estar signats per un tècnic amb formació universitària en prevenció d'incendis forestals.
  b) Els PLPIF s'han d'ajustar a la norma tècnica que establisca les característiques dels PLPIF.

  Si es pretén revisar un PLPIF ja existent, s'ha de complir, a més, que prèviament ha d'haver-hi un pla local amb una resolució aprovatòria per la conselleria competent en prevenció d'incendis forestals.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds per a l'exercici 2018 serà de trenta dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8237, de 19/02/2018)

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació següent:
  a) Certificat de la Secretaria de l'acord de l'òrgan competent pel qual s'acorda sol·licitar l'ajuda.

  b) Memòria justificativa de l'actuació que s'ha de dur a terme, signada pel sol·licitant o representant, en la qual es farà constar la partida pressupostària a la qual imputaran l'actuació.

  c) Pressupost desglossat segons els diversos blocs de despeses subvencionables, així com l'import sol·licitat, que en cap cas podrà superar l'import màxim establit.

  d) Acreditació de la titularitat de les dades bancàries per al pagament de la subvenció, de conformitat amb el que estableix l'Ordre 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regula la comprovació i el procediment de registre de comptes bancaris de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb l'Administració de la Generalitat.

  3. El formulari de sol·licitud ha d'incorporar les declaracions responsables següents, que les hauran de subscriure, en qualsevol cas, els sol·licitants:
  a) No incórrer en alguna de les circumstàncies recollides en l'apartat 2n de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  b) No haver sol·licitat una altra ajuda per a la mateixa finalitat. En cas d'haver obtingut subvencions per a les mateixes despeses subvencionables procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques nacionals o internacionals, s'haurà d'especificar la quantia, la data de concessió i l'organisme que concedeix l'ajuda.

  4. Els interessats són responsables de la veracitat dels documents que presenten, i poden sol·licitar als òrgans gestors de manera motivada l'acarament de les còpies que ells aporten, per a la qual cosa podran requerir l'exhibició del document o de la informació original, sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que tenen atribuïdes les administracions públiques.

  5. D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la presentació de la sol·licitud comporta l'autorització a l'òrgan gestor del procediment per a obtindre directament les dades d'identitat del sol·licitant o, si escau, del seu representant legal i d'estar al corrent amb el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. En cas que el sol·licitant s'opose al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, haurà d'indicar-ho expressament en el formulari, i quedarà obligat a aportar els documents acreditatius corresponents.

  6. Una vegada haja presentat la sol·licitud, en cas de voler aportar documents a aquest procediment, es podrà fer a través de l'enllaç que apareix al final del document.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.