Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes per a mancomunitats que presten servicis mancomunats d'arxiu.

  Objecte del tràmit

  Contribuir al finançament de les despeses derivades de la contractació de personal arxiver per a l'organització i descripció dels arxius que formen part dels serveis mancomunats d'arxivament. Aquestes subvencions contribuiran al finançament de les esmentades despeses, fins al màxim del 100% del cost de la inversió realitzada i aquestes activitats hauran d'estar realitzades durant el període comprés entre l'1 d'agost de 2020 fins a l'últim dia del mes en què es porte a efecte la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la resolució de la present convocatòria de subvencions. Aquestes despeses hauran de tindre un cost mínim de 5.000 euros.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran obtindre la condició de beneficiaris d'estes subvencions, les mancomunitats de municipis que presten serveis mancomunats d'arxiu als municipis de la Comunitat Valenciana, i que realitzen gastos amb eixa finalitat.

  Requeriments

  Les mancomunitats beneficiàries hauran de complir els requisits següents:
  a) No incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  b) Trobar-se al corrent en el pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.
  c) Trobar-se al corrent, al finalitzar el termini de presentació de sol·licituds , en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social , de conformitat amb el que establixen els article 18 i 19 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  d) Estar al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes, de conformitat amb la normativa aplicable i amb allò que s'ha exigit per l'article 199, apartats 4 i 5, de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana (modificada per la llei 7/2014, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'organització de la Generalitat).
  e) Complir amb l'article 36 de la Llei 3/2005, de 15 de juny, de la Generalitat, d'Arxius, on s'establix que els ajuntaments de municipis de més de deu mil habitants estan obligats a tindre un servici d'arxiu propi i que el dit servici d'arxiu haurà d'estar dotat de personal arxiver amb la titulació corresponent i d'instal·lacions adequades per a conservar els documents, ja que el fet de tindre un servici mancomunat d'arxius, no eximix de la dita obligació.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Als sol·licitants que hagen acreditat degudament la quantia sol·licitada, se'ls atorgarà una quantitat lineal de 2.000 euros. La dotació econòmica restant es distribuirà entre els beneficiaris que hagen realitzat un gasto superior a 5.000 euros, tal com assenyala la convocatòria en l'apartat "condicions de la concessió de les subvencions".

  El pagament s'efectuarà d'una sola vegada, per mitjà de transferència bancària, una vegada publicada la resolució d'adjudicació, sempre que el beneficiari complisca amb els requisits exigits per la Llei 38/2003, General de Subvencions.

  Quan les activitats hagen sigut finançades amb la present ajuda i, a més, amb fons propis o altres subvencions o recursos, haurà d'acreditar-se en la justificació l'import, la procedència i l'aplicació de tals fons a les activitats subvencionades

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.(DOGV nº 9137, de 28/07/2021)

  L'incompliment d'este termini determinarà la inadmissió de la sol·licitud.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  En la tramitació telemàtica, les entitats sol·licitants han d'aportar a través dels mitjans electrònics la documentació següent:
  1. SOL·LICITUD general de subvenció, omplint el formulari genèric de sol·licitud a l'accedir al propi tràmit telemàtic
  2. DOCUMENTACIÓ específica que ha d'acompanyar a la sol·licitud:
  - Certificat del secretari o interventor de la mancomunitat, segons model annex normalitzat inclòs com a imprés associat a este tràmit
  - Els documents justificatius derivats del gasto realitzat, que hauran de ser originals o còpies confrontades, estaran datats entre l'1 d'agost de 2020 i la data de finalització de presentació de sol·licituds, ambdós inclosos .
  - En el cas de nou perceptor o canvi de número de compte bancari , s'aportarà el model de domiciliació bancària, segons model normalitzat inclòs com a imprés associat a este tràmit.
  - Omplir en SAVEX (Sistema Arxivistic Valencià en Xarxa) el formulari del Cens del Patrimoni Documental Valencià corresponent a l'arxiu de la mancomunitat. Per a accedir s'haurà de sol·licitar un usuari i contrasenya al Servici d'Arxius. El Servici d'Arxius es reserva el dret a sol·licitar novament el formulari quan determine que no estiga degudament omplit o estime que la informació aportada és insuficient.
  - Certificació expedida per la Sindicatura de Comptes que acredite que l'entitat ha presentat el compte general.
  - Certificat del secretari o interventor de la mancomunitat en què s'indique el personal amb què està dotat el servici mancomunat d'arxiu (relación de llocs i si és el cas denominació i clasificación) i la seua relació laboral amb l'entitat.
  - Memòria d'activitats realitzades durant l'any.

  Els documents, que es presentaran de forma telemàtica, només s'acceptaran en format PDF, i hauran d'estar firmats per mitjà d'algun dels sistemes de firma electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat.

  Impresos associats

  CERTIFICAT DEL SECRETARI/ÀRIA O INTERVENTOR/A DE LA MANCOMUNITAT

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1.- PRESENTACIÓ DE FORMA TELEMÀTICA de la sol·licitud i de tota la documentació requerida per a l'obtenció d'estes ajudes, en el termini establit en la resolució de convocatòria.

  2.- El PROCEDIMENT per a la concessió d'estes subvencions es tramitarà en regemequen de concurrència competitiva, en els termes que preveu l'article 8 de l'Orde 26/2017 de bases reguladores.

  3.- ESMENA. Si la sol·licitud presentada no reunix els requisits o no s'acompanya de la documentació complementària exigida, la persona interessada serà requerida perquè, en un termini de deu dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius de forma telemàtica, amb la indicació que, en cas de no fer-ho , se la tindrà per desistida de la petició prèvia resolució dictada a este efecte, d'acord amb l'article 21 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  L'esmena es realitzarà utilitzant el tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la conselleria d'Educació, Cultura i Esport, tramitable amb certificat digital i accesible a través de la següent direcció: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18542 (ver enllaç directe en este tràmit).

  4.- COMISSIÓ AVALUADORA. La valoració de les sol·licituds de subvenció i la proposta de concessió les realitzarà una comissió avaluadora d'acord amb l'article 7 de l'Orde 26/2017 de bases reguladores.
  En una primera fase es comprovarà que la documentació justificativa que acompanya a la sol·licitud acredita la quantia sol·licitada per l'interessat en concepte de subvenció i s'ajusta a l'objecte establit de la mateixa.
  En el cas que la documentació aportada no justifique prou el total d'allò que s'ha sol·licitat, transcorregut el termini preceptiu d'esmena, esta quantitat es reduirà en la part que corresponga, i quedaran excloses aquelles sol·licituds que resulten per davall del gasto mínim de 5.000 euros. La comissió avaluadora podrà requerir als interessats totes les dades i acreditacions que consideren necessàries per a la deguda qualificació del gasto Objecte de la subvenció.
  En una segona fase s'atorgarà als sol·licitants que hagen superat la primera fase una quantitat lineal de 2.000 euros. La dotació econòmica restant es distribuirà entre els beneficiaris que hagen realitzat la inversió superior a 5.000 euros, de manera proporcional a la quantia sol·licitada i degudament justificada.

  5. RESOLUCIÓ. El termini màxim per a tramitar, resoldre i notificar les sol·licituds sobre les subvencions serà de sis mesos a comptar de l'endemà de la data de publicació de la resolució de la convocatòria. Transcorregut el dit termini sense que s'haja notificat resolució expressa, les sol·licituds es consideraran desestimades per silenci administratiu, de conformitat amb allò que disposa l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  La denegació de la subvenció haurà de ser motivada i les raons es faran constar en la resolució.
  La resolució serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, que produirà els efectes de notificació, segons el que disposa l'article 45.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre i l'article 18 de la Llei general de subvencions.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  De conformitat amb el que establixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques Públiques, i 10, 14 i 46 de la Llei reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa , la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà ser recorreguda potestativament en reposició o bé cabrà plantejar directament recurs contenciós-administratiu en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:
  a)El recurs potestatiu de reposició haurà d'interposar-se davant del conseller d'Educació, Cultura i Esport, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  b) El recurs contenciós administratiu haurà d'interposar-se davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de publicar-se la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18698

  Tramitació

  1. La presentació de les sol·licituds i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'estes ajudes NOMÉS pot realitzar-se PER MITJÀ DEL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual acaba d'indicar-se.

  2. Per a presentar esta sol·licitud per mitjà de la tramitació telemàtica, el/la sol·licitant (persona física o jurídica) haurà de disposar de firma electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física),compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació en https://sede.gva.es/es/sede_certificados).
  En el cas d'utilitzar un certificat digital de persona física i actuar en representació d'una persona jurídica, s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació de la qual està disponible:
  - En http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18698&version=amp (ver enlace directo en este trámite)
  - I en http://regrep.accv.es/accv_repr/zonarep/index.html/

  3. Clicant en l'enllaç "Tramitar amb certificat" a l'inici d'esta pàgina) accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web de sol·licitud de subvenció, annexar la documentació que hageu d'acompanyar a eixa sol·licitud i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtindreu el corresponent justificant de registre.

  Hi ha unes instruccions per a ajudar en eixa tramitació telemàtica en la pàgina web de la Conselleria (https://cindi.gva.es/tramitacion-telematica).

  4. Respecte als documents que cal presentar junt amb la sol·licitud:
  - És recomanable que, en primer lloc, reunisca tots els documents que cal presentar i els guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.

  - IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament junt amb la sol·licitud hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les firmes digitals de les persones o entitats que els subscriguen. Per a això l'autoritat certificadora de la Comunitat Valenciana oferix un servici gratuït de firma de documents PDF. Acudisca a http://www.accv.es per a més informació respecte d'això.

  - En este tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" apareix el llistat de documents a presentar junt amb la sol·licitud de subvenció.
  * I en l'apartat "Impresos Associats" (a més de en el propi tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats i reomplibles de tots o alguns d'eixos documents, segons el cas.
  Si hi ha model normalitzat el document haurà de presentar-se en ell. No obstant això, aquells documents per als quals no existisca model normalitzat hauran de ser creats o demanats per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la sol·licitud telemàtica .

  Informació adicional

  Les sol·licituds es presentaran exclusivament per via telemàtica, per mitjà de l'accés a la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es accedint al procediment corresponent a aquesta convocatòria o directament a través de la següent adreça d'Internet: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18698
  Per a poder tramitar electrònicament la sol·licitud, s'haurà de disposar d'algun dels sistemes de firma electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat.

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  1.Comprobación de la documentació
  En primer lloc es comprovarà que la documentació justificativa que acompanya a la sol·licitud acredita prou la quantia sol·licitada per l'interessat en concepte de subvenció i s'ajusta a fi de la convocatòria. En el cas que la documentació aportada no justifique prou el total d'allò que s'ha sol·licitat, transcorregut el termini preceptiu d'esmena, esta quantitat es reduirà en la part que corresponga.
  Queden excloses aquelles sol·licituds que resulten per davall del gasto mínim de 5.000 euros.

  2. Assignació de la subvenció
  S'atorgarà a tots els sol·licitants que hagen superat la primera fase una quantitat lineal de 2.000 euros.
  La dotació econòmica restant es distribuirà entre els beneficiaris que hagen realitzat una inversió superior a què s'indique en la convocatòria, degudament justificada, tenint en compte els factors següents:
  X = dotació econòmica restant després de l'assignació lineal de la subvenció.
  Y = Inversió justificada de cada sol·licitant
  T = suma de les inversions justificades de tots els sol·licitants que han superat la fase primera.
  Fórmula de Repartiment: subvenció = (X*Y)/T

  Obligacions

  Veure el que disposa l'article 3 de l'Ordre 26/2017, de 29 de juny, per la qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió d'estes subvencions.

  Sancions

  Les infraccions i sancions administratives que es deriven de les funcions de control que corresponen a la Intervenció de la Generalitat es regularan d'acord amb el que preveuen el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - ORDRE 26/2017, de 29 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a mancomunitats que presten serveis mancomunats d'arxiu a la Comunitat Valenciana.
  - Resolució de 20 de juliol de 2021, del conseller d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a mancomunitats que presten serveis mancomunats d'arxivament la Comunitat Valenciana.

  - ORDRE 8/2021, de 6 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica parcialment l'Ordre 26/2017, de 29 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a mancomunitats que presten serveis mancomunats d'arxivament a la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Orde de 26/2017, de 29 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la convocatòria.

  Resolució de 20 de juliol de 2021, del conseller d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a mancomunitats que presten serveis mancomunats d'arxivament la Comunitat Valenciana.

  ORDRE 8/2021, de 6 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica parcialment l'Ordre 26/2017, de 29 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a mancomunitats que presten serveis mancomunats d'arxivament a la Comunitat Valenciana

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.