• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

TECG - Notificació de canvis previstos i efectius que afecten l'assignació gratuïta de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle de les instal·lacions sotmeses al règim de comerç.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Notificació de canvis previstos i efectius que afecten l'assignació gratuïta de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle de les instal·lacions sotmeses al règim de comerç.

  Objecte del tràmit

  Facilitar a les instal·lacions sotmeses al règim de comerç de drets d'emissió afectades per l'àmbit d'aplicació de la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle, la comunicació dels canvis en la capacitat, el nivell d'activitat i el funcionament, d'acord amb el Reial decret 1722/2012, de 28 de desembre, pel qual es desenvolupen aspectes relatius a l'assignació de drets d'emissió en el marc de la Llei 1/2005, de 9 de març.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els han de presentar les persones titulars o representants legals de les instal·lacions sotmeses al règim de comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle afectades per la Llei 1/2005, de 9 de març, quan la instal·lació haja experimentat un canvi de la capacitat, del nivell d'activitat o del funcionament, o tinga previst fer-ho, que produïsquen canvis significatius de capacitat, cessaments parcials o totals d'activitat o qualsevol altre canvi en la instal·lació que comporte un ajust de la seua assignació.

  Requeriments

  Disposar de la preceptiva autorització administrativa d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle, d'acord amb la Llei 1/2005, de 9 de març.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Abans del 31 de desembre de cada any.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Imprés de notificació de canvis que afecten l'assignació gratuïta de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle.
  Formulari per a l'adaptació de l'assignació atorgada (plantilla en format Excel de sol·licitud d'assignació gratuïta aprovada pel Comité del Canvi Climàtic de la UE).
  Informe metodològic per a la recoliida de dades de nous entrants i canvis de funcionament d'operació amb incidència en l'assignació (model en format Word d'informe metodològic aprovat pel Comité del Canvi Climàtic de la UE).

  Impresos associats

  NOTIFICACIÓ DE CANVIS PREVISTOS I EFECTIUS QUE AFECTEN A L'ASSIGNACIÓ GRATUÏTA DE DRETS D'EMISSIÓ DE DESPESES D'EFECTE HIVERNACLE

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  -L'article 4 del Reial decret 1722/2012, de 28 de desembre, estableix que la informació relativa als canvis de capacitat, nivell d'activitat i funcionament de les instal·lacions subjectes a comerç de drets d'emissió, s'ha de presentar davant de l'òrgan autonòmic competent, com a tard el 31 de desembre de cada any.

  -Així mateix, els òrgans competents de les comunitats autònomes han de remetre la informació presentada a la Secretaria d'Estat de Medi Ambient en un termini màxim de deu dies des que l'hagen rebut.

  -L'òrgan encarregat de la resolució és la Secretaria d'Estat de Medi Ambient.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18704

  Tramitació

  Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds s'ha de fer electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en la URL següent: http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=18704

  Per a accedir de manera telemàtica la persona sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), el dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i poden utilitzar qualsevol sistema de firma electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat, entre altres, el certificat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà a la persona interessada que l'esmene a través de la seua presentació electrònica.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic hauran d'anar firmats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, pertoque.

  Els tràmits que es duguen a terme a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no s'arriben a registrar, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "como va lo mío"-> "sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  En cas que es vulga tramitar un procediment electrònic en representació d'altres persones físiques o jurídiques, s'haurà de procedir a la corresponent inscripció en el Registre de Representants (https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/). La inscripció electrònica en el Registre de Representants per part dels representats es pot fer utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de segell electrònic d'entitat (si és persona jurídica).

  Inici
 • Informació complementària

  Sancions

  El règim sancionador està establit en el capítol VIII de la Llei 1/2005, de 9 de març.

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Directiva 2003/87/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 13 d'octubre de 2003, per la qual s'estableix un règim per al comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle a la Comunitat i per la qual es modifica la Directiva 96/61/CE del Consell (DOUE L 275/32, de 25.10.2003).
  - Directiva 2009/29/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'abril de 2009, per la qual es modifica la Directiva 2003/87/CE, per a perfeccionar i ampliar el règim comunitari de comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle (DOUE L140/63, de 05.06.2009).
  - Reglament 600/2012, de la Comissió, de 21 de juny de 2012, relatiu a la verificació dels informes d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle i dels informes de dades sobre tones-quilòmetre i a l'acreditació dels verificadors de conformitat amb la Directiva 2003/87/CE, del Parlament Europeu i del Consell (DOUE L181/1, de 12.07.2012).
  - Reglament 601/2012, de la Comissió, de 21 de juny de 2012, sobre el seguiment i la notificació de les emissions de gasos d'efecte hivernacle en aplicació de la Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell (DOUE L181/30 de 12.07.2012).
  - Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle (BOE núm. 59 de 10.03.2005), modificada per la Llei 13/2010, de 5 de juliol (BOE núm. 163, de 06.07.2010).
  - Reial decret 1722/2012, de 28 de desembre, pel qual es desenvolupen aspectes relatius a l'assignació de drets d'emissió en el marc de la Llei 1/2005, de 9 de març
  - Decret 158/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, que estableix que la Direcció General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, és l'òrgan competent en matèria de canvi climàtic.

  Llista de normativa

  Vegeu Directiva 2003/87/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 13 d'octubre de 2003

  Vegeu Directiva 2009/29/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'abril de 2009

  Vegeu Reglament 600/2012, de la Comissió, de 21 de juny de 2012

  Vegeu Reglament 601/2012, de la Comissió, de 21 de juny de 2012

  Vegeu Llei 1/2005, de 9 de març

  Vegeu Reial decret 1722/2012, de 28 de desembre

  Vegeu Decret 158/2015, de 18 de setembre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.